detail

listen to the pronunciation of detail
English - Turkish
detay

Tom detayları bilmiyor. - Tom doesn't know the details.

Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum. - Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway.

ayrıntı

Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir. - The details of the agreement are set forth in the contract.

O, olayı ayrıntılı olarak açıkladı. - He described the incident in detail.

(Askeri) HİZMET POSTASI, HİZMET GRUBU: Belirli ve genel olarak, geçici bir göreve ayrılan personel
{f} özel göreve vermek
hususi bir işe ayrılan asker takımı
detaya girmek
detaylandırmak
ayrıntılı olarak anlatmak
{i} detaylar

Tom detayları bilmiyor. - Tom doesn't know the details.

Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum. - Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway.

{i} özel göreve verme
{i} ask. özel bir iş için seçilmiş grup, müfreze
{f} detayına girmek
tafsilatıyla anlatmak
{f} ayrıntılı anlatmak
ayrıntıla

Bana onun ayrıntılarını verin. - Give me the details of it.

Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir. - The details of the agreement are set forth in the contract.

{i} ayrıntısıyla uğraşma
hususi bir işe tahsis etmek
ayrıntılar

Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir. - The details of the agreement are set forth in the contract.

Ayrıntıları bilmiyorum. - I don't know the details.

teferruatıyla
{i} ayrıntılı plân

Lütfen bana ayrıntılı planınızı gösterin. - Please show me your detailed plan.

mufassalan
in detail tafsilatıyla
bilgi vermek
incelik
detailed
{s} ayrıntılı

Tom Mary'ye çok ayrıntılı bir cevap verdi. - Tom gave Mary a very detailed answer.

Lütfen bana ayrıntılı planınızı gösterin. - Please show me your detailed plan.

details
teferruat
detailed
detaylı

Tom'a işi nasıl yapacağına dair detaylı talimatlar verdim. - I gave Tom detailed instructions on how to do that.

Clyde, Jüpiter ve Marsla ilgili teleskopik gözlemlerinin çok detaylı çizimlerini yaptı. - Clyde made very detailed drawings of his telescopic observations of Jupiter and Mars.

details
ayrıntılar

Onun tarihsel ayrıntılar hakkında büyük bir bilgi deposu var fakat hayatta onun bir işe yaradığından cidden süphe duyuyorum. - He has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life.

Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum. - Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway.

Detail-oriented
Teferruata önem veren, teferruatçı
detail drawing
ayrıntı
detail section
(Bilgisayar) ayrıntılar kısmı
detail strip
(Askeri) ayrıntılı sökme
detail card
ayrıntı kartı
detail drawing
detay resmi
detail file
ayrıntı sırası
detail printing
ayrıntı basımı
detail report
ayrıntı raporu
detail-oriented
Ayrıntı odaklı, ayrıntılara odaklı

He is a detail-oriented person.

detail account
(Ticaret) detay hesap
detail account
(Ticaret) tali hesap
detail card
(Bilgisayar,Teknik) değişiklik kartı
detail column
(Ticaret) detay sütunu
detail data
(Bilgisayar) ayrıntı alanı
detail drawings
dizayn resimleri
detail drawings
detay projeleri
detail file
ayrıntı dosyası
detail file
(Bilgisayar,Teknik) ayrıntı kütüğü
detail focus
(Sinema) ayrı çekimi
detail paper
ayrıntı kağıdı
detail paper
etüt kağıdı
detail paper
saman kağıdı
detail record
(Bilgisayar) ayrıntı kaydı
detail records
(Bilgisayar) ayrıntı kayıtlar
detail sheet
(İnşaat) ayrıntı paftası
detail shot
(Sinema) ayrı çekimi
detail strip
(Askeri) AYRINTILI SÖKME: Bir silahın en küçük parçalarına kadar sökülmesi. Bazı hallerde, silahı kullanan kimse, ayrıntılı sökme yapabilir. Bu haddin dışında yapılacak sökme işleri, ancak, eğitim görmüş ordu donatım personeli tarafından yapılır
construction detail
(İnşaat) yapım detayı
detailed
geniş etraflı
detailed
ayrıntılandırılmış
details
müfredat
details
(Argo) bok püsür
discuss in detail
ayrıntıyla ele almak
discuss in detail
masaya yatırmak
discuss in detail
ayrıntılı ele almak
event detail
(Bilgisayar) olay ayrıntıları
go into detail
detaya girmek
invoice detail id
(Bilgisayar) fatura ayrıntı no
less detail
(Bilgisayar) daha az ayrıntı
less detail
(Bilgisayar) az ayrıntı
level of detail
(Bilgisayar) ayrıntı düzeyi
more detail
(Bilgisayar) çok ayrıntı
output detail
(Bilgisayar) çıktı ayrıntıları
pit detail
(Askeri) işaretçiler
detailed
{f} ayrıntılandır
detailing
{f} detaylandır
detailing
{i} detaylandırma
for farther detail
ayrıntı için
in detail
detaylı olarak

O, ne gördüğünü detaylı olarak açıkladı. - He explained in detail what he had seen.

Tom detaylı olarak kazayı bildirdi. - Tom reported his accident in detail.

in detail
ayrıntılı olarak

Ben nedeni ayrıntılı olarak açıkladım. - I explained the reason in detail.

Şu kazayı ayrıntılı olarak anlatın. - Describe that accident in detail.

in vivid detail
ayrıntıyla
Details
tafsilat
detailed
{f} ayrintilandir
detailing
ayrıntılandır
details
ayrıntıyı
details
detayları
go into detail
detay girmek
gruesome detail
korkunç ayrıntı
hide detail
detay gizlemek
in great detail
derinlemesine
in great detail
etraflıca

In his works on astronomy, the Germanastronomer Kepler describes, in great detail, themovement of the planets around the sun.

in great detail
ayrıntılı olarak
little detail
küçük detay
minute detail
dakika detay
threshold of detail
ayrıntı eşiği
billeting detail
(Askeri) KONAKÇI HEYETİ: Bak. "Quartering Party"
billeting detail
(Askeri) konakçı heyeti
detailed
ayrıntılı,v.ayrıntılandır: adj.detaylı
detailed
görevlendir
detailed
{s} etraflı
detailed
teferruatlı
detailed
tafsilatlı
detailer
detay desinatörü
examine in detail
ayrıntılı incelemek
examine in detail
detaylı incelemek
fatigue detail
angaryacılar
finest detail
(Bilgisayar) en belirgin ayrıntı
go into detail
ayrıntılara girmek
grout box detail
enjeksiyon kutusu detayları
in detail
uzun uzadıya
logistics detail
(Askeri) lojistik detayı
manning detail
(Askeri) TOP MÜRETTEBATI: Bir topun hizmetini gören mürettebat. Bu mürettebat; bir top çavuşu (chief of section), top numara erleri (gun squad) ve cephane erleri (ammunition squad) 'nden ibarettir
observing detail
(Askeri) gözetleme postası
observing detail
(Askeri) GÖZETLEME POSTASI: Topçu atışlarının idaresi için gözetleme yapmak üzere, bir mevkie tayin edilen iki şahıs. Bunlardan bir direkt görüş şartları altında gözetleme yapar, diğeri esasları okur
pit detail
(Askeri) İŞARETÇİLER: Bir atış sahasındaki hedef çukurlarını idare eden subay veya astsubay ve yardımcıları
same as detail
(Bilgisayar) ayrıntı ile aynı
small detail
ufak detay
spotting detail
(Askeri) KESTİRME POSTASI: Bir atım kestirme istasyonuna tahsis edilen bir veya birkaç şahıs. İki kişi oldukları takdirde, biri gözetleme yapar, biri sapma miktarlarını okur
spotting detail
(Askeri) kestirme postası
target detail
(Askeri) HEDEF POSTASI: Hedef atış eğitimi (target practice) sırasında, hedefleri gözetleyen ve atımlardaki isabet derecesine ait kayıtların tutulmasına yardım eden personel
type unit equipment detail file
(Askeri) tip birlik teçhizatı ayrıntı dosyası
typical detail
tipik detay
English - English
(US (?)) to clean carefully (particularly a car)

We need to have the minivan detailed.

to explain in detail

I'll detail the exact procedure to you later.

A person's name, address and other personal information

The arresting officer asked the suspect for his details.

A temporary unit or assignment
Something small enough to escape casual notice

We missed several important details in the contract.

Something considered trivial enough to ignore

I don't concern myself with the details of accounting.

A profusion of details

This etching is full of fine detail.

to assign to a particular task
an isolated fact that is considered separately from the whole; "several of the details are similar"; "a point of information"
{n} a minute relation
{v} to related particularly
an isolated fact that is considered separately from the whole; "several of the details are similar"; "a point of information" extended treatment of particulars; "the essay contained too much detail" a crew of workers selected for a particular task; "a detail was sent to remove the fallen trees" a small part that can be considered separately from the whole; "it was perfect in all details" assign to a specific task; "The ambulances were detailed to the fire station" provide details for
piece of information
extended treatment of particulars; "the essay contained too much detail"
If you detail things, you list them or give information about them. The report detailed the human rights abuses committed during the war
You can refer to the small features of something which are often not noticed as detail. We like his attention to detail and his enthusiasm
The selection for a particular service of a person or a body of men; hence, the person or the body of men so selected
close-up view of a plan or section
specific aspect or small part of the whole dialogue any conversation between characters or people diction word choice used by a writer discrimination negative action or attitude based on race, age, or sex draft rough copy or first attempt dramatic irony occurs when what a character says or believes contrasts with what the reader or other characters know to be true dynamic character protagonist who undergoes a significant, lasting change
A detail drawing
To relate in particulars; to particularize; to report minutely and distinctly; to enumerate; to specify; as, he detailed all the facts in due order
(1) An individual part or item (2) A graphical scale representation, e g , a drawing at a larger scale, of construction parts or items showing materials, composition and dimensions
A temporary movement of an employee from the employee's position of record to a different position or set of duties for a specified period, usually with the employee returning to his or her regular position at the end of the period
The subtlest, most delicate parts of the original sound, which are usually the first things lost by imperfect components Also refer to "Low-Level Detail " The opposite of "Smearing" and "Veiling "
) to clean carefully (particularly a car)
or (called larger details) a porch, a gable with its windows, a pavilion, or an attached tower
A detail is a minor point or aspect of something, as opposed to the central ones. Only minor details now remain to be settled
A narrative which relates minute points; an account which dwells on particulars
a small part that can be considered separately from the whole; "it was perfect in all details"
Generic term for a special assignment,such as a stakeout, pursuit of suspects, perimeter control, special event crowd control, etc
A minute portion; one of the small parts; a particular; an item; used chiefly in the plural; as, the details of a scheme or transaction
A temporary assignment to a different position for a specified period when the employee is expected to return to his/her regular duties at the end of the assignment An employee who is on a detail is considered for pay and strength purposes to be permanently occupying his/her regular position
A temporary assignment of an employee to a different position for a specified period when the employee is expected to return to his/her regular duties at the end of the assignment Details may be granted in increments of 120 days The first 120-day increment may be done as a non-competitive personnel action The second 120-day increment must be done as a competitive action in order to offer the same opportunities to other employees
A minor part, as, in a building, the cornice, caps of the buttresses, capitals of the columns, etc
To tell off or appoint for a particular service, as an officer, a troop, or a squadron
{f} list, enumerate, describe, specify; assign, delegate
A persons name, address and other personal information
A drawing showing an element, or a small portion of the building
Details about someone or something are facts or pieces of information about them. See the bottom of this page for details of how to apply for this exciting offer
If someone does not go into details about a subject, or does not go into the detail, they mention it without explaining it fully or properly. He said he had been in various parts of Britain but did not go into details
assign to a specific task; "The ambulances were detailed to the fire station"
{i} item; small single fact; all of the single parts that together constitute a whole; particulars in a collective manner; tiny part; group of soldiers who have been sent on a mission
The temporary assignment of an employee to a different position for a specified period when the employee is expected to return to his/her regular duties at the end of the assignment Use the Back button on your browser to return to your previous screen
a crew of workers selected for a particular task; "a detail was sent to remove the fallen trees"
A breakdown of a transaction into its basic data contents
a temporary military unit; "the peace-keeping force includes one British contingent"
provide details for
The beginning of the end! At this appointment the doctor will make the final bends in the wires to align the teeth/roots into their final positions This is a 90 minute appointment and the patient should expect to be slightly sore that evening and following day
If you examine or discuss something in detail, you do it thoroughly and carefully. We examine the wording in detail before deciding on the final text
A detail of a picture is a part of it that is printed separately and perhaps made bigger, so that smaller features can be clearly seen
The details of something are its individual features or elements. The details of the plan are still being worked out I recall every detail of the party
Detail-oriented
Focussing on insignificant details, usually the minor flaws of others
detail drawing
{i} extensive drawing that displays part of a machine or building or structure
detail man
A representative of a manufacturer of drugs or medical supplies who calls on doctors, pharmacists, and other professional distributors to promote new drugs and supplies
described in detail
tell or write about item by item
detailed
Simple past tense and past participle of detail
detailer
One who details (cleans cars)
in detail
Thoroughly; including every detail; with all particulars

I do not understand it, could you please explain it to me in detail?.

into detail
Thoroughly; including every detail

I don't know much about it, so I hope I don't have to go into detail.

color detail
honor guard of soldiers and a flag bearer (used during ceremonial occasions)
detailed
Characterized by attention to detail and thoroughness of treatment
detailed
developed or executed with care and in minute detail; "a detailed plan"; "the elaborate register of the inhabitants prevented tax evasion"- John Buchan; "the carefully elaborated theme
detailed
A detailed report or plan contains a lot of details. Yesterday's letter contains a detailed account of the decisions
detailed
{s} itemized, containing details
detailed
past of detail
detailer
{i} one who itemizes, one who details, one who specifies
detailer
One who details
detailing
an individualized description of a particular instance
detailing
A term used to describe the steel in a reinforcement concrete member
detailing
{i} particularization; a detailed description of something or instance; appointment of a group of soldiers for a mission (Military)
detailing
Present participle of to detail
detailing
Sales efforts intended primarily to disseminate information and convey positive product attributes, rather than to create an order
detailing
the final stage when all the surface decoration is carved A very common mistake is for beginners to put in details too early - when they end up in the wrong place and fix the carving to early They do it because they are thinking 'surface' and feel safe with something 'caught' However details are never the problem If the underlying forms are correctly bosted and modelled, trust that details will just fall into place
detailing
Final cleaning both inside and outside of vehicle, application of pinstripes, removal of overspray from underhood, trunk lids etc as well as polishing
detailing
Detailing is a process of expanding the amount of information about a topic in an external representation
details
true confidential information; "after the trial he gave us the real details
details
true confidential information; "after the trial he gave us the real details"
details
plural of detail
details
I cannot follow the details of X's proof: It's wrong
details
{i} personal facts about a person
details
The Details Page displays all the information about a Footprints Issue The details are displayed by clicking on the title of an Issue from theHomepage Data can include Title, Status, Priority, Creator, Date and Time submitted, Description, Project field data, Contact data, and file attachments
details
The full name, address, and nationality of the applicant
details
third-person singular of detail
details
All the information required to finalize a foreign exchange transaction, i e name, rate, dates, and point of delivery
details
A customer looks to the system to make a bet
details
(de·tail) Pronunciation: di-'tA(&)l, 'dE-"tAl Function: noun 1 a : a dealing with something item by item <go into detail about an event> b : a small part or feature : ITEM <the details of a story>
details
Complete information regarding a printer as maintained by the Directory Exact contents will vary depending upon the printer type Details are accessible in 3 ways: as a link from PrintWhere, as a link for additional information from search results, or as the destination page when a valid PrinterOnprinter address is typed into a web browser
down to the last detail
make sure everything is perfect, dot the i's and cross the t's
go into detail
{f} give out much information
in detail
with all the specifics
in detail
thoroughly (including all important particulars); "he studied the snake in detail"
in detail
thoroughly (including all important particulars); "he studied the snake in detail
small detail
marginal item that can be neglected
to the last detail
thoroughly, completely, comprehensively
detail
Favorites