condition

listen to the pronunciation of condition
English - Turkish
şart

Gelişmiş yaşam şartlarına acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for improved living conditions.

Nihayi ürünün bir kopyasını göndermek şartıyla bizim yazılımı dahil etmeniz için iznimiz var. - You have our permission to include our software on condition that you send us a copy of the final product.

durum

Hastanın durumu daha iyiye doğru yöneldi. - The condition of the patient turned for the better.

Onlar mükemmel durumdalar. - They are in great condition.

in condition çalışır vaziyette
{f} şarta bağlamak
{f} forma sokmak
{i} hal

Tom hâlâ kritik durumda. - Tom is still in critical condition.

Tom'un durum hâlâ kritik. - Tom's condition is still critical.

{i} kondisyon
şartına bağlamak
{f} eğitmek
iyi bir hale getirmek
kondüsyon
şart koymak
koşula bağlamak
sağlık durumu
uygun hale getirme
alıştırmak
koşul

Sağlık başarı için önemli bir koşuldur. - Health is an important condition of success.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

şartlandırmak
vaziyet
toplumsal durum
konum
gerekli ya da zorunlu olan şey
düzenlemek
genel sağlık yağdayı
form

Bir atlet formda olmalıdır. - An athlete must keep in good condition.

koşullandırmak
mevki
{f} programlamak
şart getirmek
koşullamak
(Teknik,Tekstil) kondisyonlamak
takıntı
perese
in good condition iyi durumda
bozulmamış on condition that şartıout of conditio
{i} medeni durum
{f} denemek
durum,v.şart koş: n.koşul
(Askeri) ŞART; KOŞUL; HAL: Bir şeyin içinde bulunduğu hallerin veya taşıdığı niteliklerin tümü
favorable conditions uygun şartlar
{f} belirlemek
{i} alem
genel sağlık durumu
şart, koşul: It's one of the conditions of the agreement. Anlaşmanın şartlarından biri. What are living conditions like there? Oradaki
(Tekstil) 1. kondisyonlamak 2. durum
{f} ikmale bırakmak
spor idman içinformunda
{i} bütünleme
{i} 1. şart, koşul: It's one of the conditions of the agreement. Anlaşmanın şartlarından biri. What are living conditions like there? Oradaki
{i} ikmal
{f} şart koşmak
{i} kayıt
medeni hal
hüküm
etkilemek
şartı
conditions
koşullar

Onlar daha iyi çalışma koşulları talep etmedi. - They did not demand better working conditions.

Yaşam koşulları zordu. - Living conditions were hard.

conditions
şartlar

Gelişmiş yaşam şartlarına acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for improved living conditions.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

condition effect
koşul etkisi
condition line
sahip olduğu durum hattı
condition line
sahip olduğu durum çizgisi
condition of sale
satış şartı
condition of use
(Otomotiv) kullanım şartı
condition one
(Avcılık) namluda mermi
condition of equilibrium
denge hali
condition of surface
yüzey durumu
condition of
durumunun
condition of being displaced
durumu deplase olmuş
condition of being frustrated
durumu sınırlı olma
condition of being newsy
haberlerle dolu olma durumu
condition of being subject
tabi olma şartı
condition of being suspected
durumu şüpheli olan
condition of having a long head
Uzun bir kafa sahip koşulu
condition of having many nodes
birçok düğüm olan durumu
condition precedent to liability
(Sigorta) Emsal (teşkil eden) koşul
condition subsequent
feshedici şart
condition zero
durumu sıfır
condition, malady, disease
klima, illet, hastalık
condition examination
bütünleme sınavı
condition examination
ikmal sınavı
condition monitoring
titresim gozleme,  durum gozleme
condition of readiness
(Askeri) HAZIRLIK DURUMLARI: Bknz. "air defense artillery conditions of readiness"
condition reservation code
(Askeri) DURUM MUHAFAZA KODU: Stokların belirtilmiş fiziksel bir durumu veya daha sonra yapılacak işlem, onarım, bakım veya montaj sebebiyle, bunlar üzerindeki kullanma tahdidini gösteren, tek basamaklı numaralama sistemi
convenient condition
elverişli koşul
conjunctions of condition
durum bağlaçları
consistency condition
tutarlılık koşulu
conjunctions of condition
durum baglaçlari, şartlı bağlaçlar
come to a condition of
düzeye ulaşmak
come to a condition of
düzeye gelmek
come to a condition of
düzeye erişmek
come to a condition of
düzeye çıkmak
control condition
(Pisikoloji, Ruhbilim) kontrol koşulu
conditions
koşul

Onlar daha iyi çalışma koşulları talep etmedi. - They did not demand better working conditions.

Tom ve Mary daha iyi çalışma koşulları talep etti. - Tom and Mary demanded better working conditions.

conditions
durum

Bu hastanın durumu günden güne kötüleşiyor. - This patient's conditions are getting worse day after day.

Hava durumları değişebilir. - Weather conditions may change.

conditions
alıştır/düzenle
first- order condition
Birinci sıra koşulu
air condition
havalandırmak
conditions
(Ticaret) işlem
conditions
ahval
on condition that
karşılığında
weather condition
havadurumu
working condition
çalışma şartı
air condition
iklimlemek
air condition
havayı şartlandırma
boundary condition
sınır koşulları
boundary condition
sınır şartı
conditioned
şartlara dayalı
conditioned
şartlanmak
conditioning
koşullama
conditioning
(Gıda,Pisikoloji, Ruhbilim) şartlandırma
conditioning
(Ticaret) şarta bağlama
conditioning
(Bilgisayar) iyileştirme abone döngüsü
conditioning
(Ticaret) kullanılabilir hale getirme
conditioning
şart koşan
conditioning
iyileştirme
conditioning
havalandırma
conditioning
şart koşarak
conditioning
işleme
conditioning
(Gıda) olgunlaştırma
conditioning
(Tıp) kondisyonman
conditioning
abone döngüsü iyileştirme
crown condition
(Politika, Siyaset) tepe kondisyonu
fulfil a condition
(Politika, Siyaset) bir koşulu yerine getirmek
get out of condition
hamlaşmak
get out of condition
hamlamak
human condition
insanlık hali
impose a condition
koşul öne sürmek
in a condition of
halinde
in condition
iyi ve çalışır vaziyette
in condition
idman için formunda
in condition
çalışır vaziyette
in good condition
bozulmamış olarak
in good condition
bozulmamış
medical condition
sağlık durumu
on condition that
(Kanun) şarta bağlı
on condition that
eğer
on condition that
se
on condition that
şartı ile
on one condition
bir şartla
on the condition
olmak kaydıyla
on the condition that
olmak kaydıyla
one condition
(Bilgisayar,Teknik) bir durumu
out of condition
(Konuşma Dili) kötü durumda
pending of condition
(Kanun) şartın tahakkuku
physical condition
sağlık durumu
present condition
mevcut hal
present condition
mevcut durum
release condition
(Bilgisayar) salma durumu
road condition
yol durumu
sink condition
(Tıp) çanak koşulu
site condition
(Çevre) arazi koşulları
special condition
özel durum
urgent medical condition
(Tıp) acil tıbbi durum
air condition
hava iklimi
adiabatic change of condition
adiyabatik durum değişimi
air-condition
teneklendirmek
air-condition
teneği temizlemek
atmospheric condition
atmosfer koşulu
bad condition
kötü durum
bohr frequency condition
bohr sıklık koşulu
boundary stress condition
sınır gerilme şartı
cauchy boundary condition
cauchy sınır koşulu
conditioned
iyi durumda
conditioned
alıştırılmış
conditioned
alışmış
conditioned
şarta bağlı
conditioning
{i} şart koşma
conditioning
kondisyonlama
conditioning
uygun duruma getirme
conditioning
{f} şart koş
economic condition
ekonomik durum
equilibrium condition
denge yağdayı
financial condition
mali durum
financial condition
finansal durum
good condition
iyi durum

Mallar iyi durumda geldi. - The goods arrived in good condition.

Biz doğayı iyi durumda tutmalıyız. - We must keep nature in good condition.

heap condition
yığın koşulu
housing condition
konut koşulu
in mint condition
eskimemiş
in mint condition
iyi durumda
in mint condition
yeni
in the pink of condition
sağlıklı
in the pink of condition
çok iyi
in the pink of condition
tam formunda
initial condition
başlangıç koşulu
market condition
piyasa konjonktürü
meteorological condition
meteorolojik koşul
on condition of
şartıyla
on condition of
koşuluyla
on condition that
şartıyla

Saat ona kadar geri dönmesi şartıyla onun diskoya gitmesine izin verildi. - She was allowed to go to the disco on condition that she was back by ten.

Bana destek olman şartıyla onu yaparım. - I will do it on condition that you support me.

on condition that
koşullu olarak
on no condition
asla
on no condition
hiçbir surette
on these condition
bu şartlarda
operating condition
işletme koşulu
physical condition
sağlık yağdayı
prior condition
öncelikli şart
probable condition
olasılık
probable condition
muhtemel durum
race condition
yarış koşulu
sanitary condition
sağlık şartları
conditions
(Ticaret) muamele
a condition
bir koşulu
ambient condition
ambient durum
an condition
bir durum
bohr frequency condition
bohr şıklık koşulu
conditions
koşullu olarak
deterioration in his condition
Onun durumda bozulma
felicity condition
başarı koşulu
general medical condition
(Tıp, İlaç) Genel sağlık durumu
improve condition
Koşulları iyileştirmek
in the condition
o durumda olan

in the condition called albinism,for example,the person has a pale skin,pink eyes and very light skin.

one condition
bir durumu, bir konumu
poor condition
kötü durumda
probable condition
muhtemel durum, olasılık
serious condition, grave state
ciddi bir durum, vahim durum
zero condition
sıfır durumu
conditioned
conditioned response şartlı refleks
conditioned
{s} şartlı
conditioned
uygun bir duruma getirilmiş
conditioned
{s} uygun durumlu
English - English
A requirement, term, or requisite

The union had a dispute over sick time and other conditions of employment.

The health status of a medical patient

My aunt couldn't walk up the stairs in her condition.

To treat (the hair) with hair conditioner
To shape the behaviour of someone to do something
To subject to the process of acclimation

I became conditioned to the absence of seasons in San Diego.

The state or quality

The condition of man can be classified as civilized or uncivilized.

A particular state of being

Aging is a condition over which we are powerless.

The situation of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank

A man of his condition has no place to make request.

To subject to different conditions, especially as an exercise

They were conditioning their shins in their karate class.

A logical clause or phrase that a conditional statement uses. The phrase can either be true or false
{n} a term of agreement, article, property, disposition, temper, quality, rank, state
{v} to make terms
That which must exist as the occasion or concomitant of something else; that which is requisite in order that something else should take effect; an essential qualification; stipulation; terms specified
Refers to the physical condition of a postcard Terms used are Mint, Near Mint, Excellent, Very Good, Good, Fair and Poor Each dealer and auction house uses their criteria for assigning these terms For example, some would call a card mint if used, but the card is in pristine condition; others would never refer to a used postcard as mint It is best to understand the grading standards of each establishment
An object that is signaled in an exceptional situation, and used to determine which handlers are applicable in the situation Conditions are instances of <condition>
To contract; to stipulate; to agree
There is no existing phenomena that is not the effect of dependent origination All phenomena arise dependent upon a number of casual factors called conditions
When you agree to do something on condition that something else happens, you mean that you will only do it if this other thing also happens. He spoke to reporters on condition that he was not identified
Refers to the physical condition of the postcard Terms used are Mint, Near Mint, Excellent, Very Good, Good, Fair, and Poor
The state of preservation of the object
specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments"
the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape') apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it"
A condition is a logical statement about the state of the system, the state or existence of an object, or the existence of relationships between objects
The overall appearance and soundness of a stamp or cover Positive condition factors include fresh full colour, full original gum on unused stamps, and so on Damage such as creases, tears, thinned paper, short perforation teeth, toning and so on negatively affect condition
Mode or state of being; state or situation with regard to external circumstances or influences, or to physical or mental integrity, health, strength, etc
If you talk about the condition of a person or thing, you are talking about the state that they are in, especially how good or bad their physical state is. He remains in a critical condition in a California hospital The two-bedroom chalet is in good condition You can't drive in that condition
apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it"
To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college; as, to condition a student who has failed in some branch of study
To condition your hair or skin means to put something on it which will keep it in good condition. a protein which is excellent for conditioning dry and damaged hair
Expression(s) between the words IF and THEN, evaluated as either true or false in an IF THEN statement The condition in the IF THEN statement gives the computer the ability to make decissions
One of the three required parts of a properly composed learning objective, as defined by Robert Mager Circumstances under which the performance will be tested and materials that will be provided to the student are described in the condition statement This is one of the parts of Mager's learning objective guidelines that is always ignored, and with good reason
a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations"
A Boolean expression containing no Boolean operators For instance, A<B is a condition but A and B is not [DO-B]
If someone has a particular condition, they have an illness or other medical problem. Doctors suspect he may have a heart condition. = complaint, disorder
If someone is conditioned by their experiences or environment, they are influenced by them over a period of time so that they do certain things or think in a particular way. We are all conditioned by early impressions and experiences You have been conditioned to believe that it is weak to be scared I just feel women are conditioned into doing housework. a conditioned response. + conditioning con·di·tion·ing Because of social conditioning, men don't expect themselves to be managed by women
A MathML content element used to place a mathematical condition on one or more variables
establish a conditioned response
As defined by the US EPA, condition refers to defining the current state of the ecosystem
To undergo the process of acclimation
Boolean expression to specify that a transition occurs if the specified expression is true For example
an assumption on which rests the validity or effect of something else
the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape')
train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?"
Programming term for an expression that evaluates rue or false Decisions (affecting the flow of your program) are made on the basis of conditions
the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition an assumption on which rests the validity or effect of something else (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous"
in mint condition: see mint
(1) A relational expression that can be evaluated to a value of either true or false IBM (2) An exception that has been enabled, or recognized, by the language environment and thus is eligible to activate user and language condition handlers Any alteration to the normal programmed flow of an application Conditions can be detected by the hardware or operating system and result in an interrupt They can also be detected by language-specific generated code or language library code
A condition is something which must happen or be done in order for something else to be possible, especially when this is written into a contract or (Hukuk) economic targets set as a condition for loan payments. terms and conditions of employment Egypt had agreed to a summit subject to certain conditions. = requirement
The state of preservation of a book The primary grades are AS NEW; FINE; NEAR FINE; VERY GOOD; GOOD; FAIR; POOR; BINDING COPY The grades GOOD and VERY GOOD are often further discriminated with the appendence of a plus or minus sign For example G+ is better than good, but less then VG- The whole condition grading process is highly subjective, and that is why experienced book buyers look for detailed descriptions beyond the basic condition grade Indeed: In my opinion a description of "VG" without further explaination is rather incomplete: the fact that you will find me as guilty as others in this matter from time to time not withstanding
{i} situation; requirement, stipulation; state of health; rank, social position
A boolean expression controlling a conditional statement or loop
‑ A health condition is a departure from a state of physical or mental well‑being An impairment is a health condition that includes chronic or permanent health defects resulting from disease, injury, or congenital malformations All health conditions, except impairments, are coded according to the International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (ICD‑9‑CM)
In a conditional statement, the boolean expression whose value governs whether the consequent or the alternative is executed
The state of any object, referring to the amount of its wear
predicament; rank; position, estate
(usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous"
If you say that someone is in no condition to do something, you mean that they are too ill, upset, or drunk to do it. She was clearly in no condition to see anyone. = unfit
A mathematical measurement of the degree of plumpness or general health of a fish or group of fish
A clause in a contract, or agreement, which has for its object to suspend, to defeat, or in some way to modify, the principal obligation; or, in case of a will, to suspend, revoke, or modify a devise or bequest
The conditions under which something is done or happens are all the factors or circumstances which directly affect it. This change has been timed under laboratory conditions The mild winter has created the ideal conditions for an ant population explosion
put into a better state; "he conditions old cars"
the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition
To invest with, or limit by, conditions; to burden or qualify by a condition; to impose or be imposed as the condition of
Essential quality; property; attribute
To keep paper in the pressroom for a few hours or days before printing so that its moisture level and temperature equal that in the pressroom Also called cure, mature and season
It is also the case of a future uncertain event, which may or may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of which, the accomplishment, recission, or modification of an obligation or testamentary disposition is made to depend
As New Fine (F) Very Good (VG) Good (G) Fair Poor As Issued: A term indicating a given book is in the original condition as published
Temperament; disposition; character
n 1 an object which represents a situation---usually, but not necessarily, during signaling 2 an object of type condition
One of the obligations of either the insured or the insurer imposed in the insurance contract
condition precedent
a condition imposed on an agreement that must be satisfied before property is transferred between parties
condition zero
(Oyunlar) Condition Zero or Counter-Strike (abbreviated CS: CZ or just CZ) is the single player version of the multiplayer game, Counter-Strike. The game was released in 2004 using the GoldSrc Half-Life engine. CS: CZ also features a multiplayer mode, which mostly features updated character models, textures, maps and other graphical tweaks
condition precedent
A legal stipulation in some contracts that one event must precede the other for the second to take place For example, in an insurance policy, the insurer is not liable unless and until the insured pays a premium At law, it is a provision in a contract stipulating that rights and duties shall arise only after the happening of an event The happening of the event is the condition precedent
condition precedent
A condition that must be fulfilled before title Con be transferred
condition precedent
A condition which requires something to occur before a duty becomes absolute and enforceable
condition precedent
A condition that, until it occurs, suspends the parties’ obligation to perform their contractual obligations
condition precedent
A contractual condition that is required to be met before a contract can be completed
condition precedent
An event or action necessary before an agreement becomes binding
condition precedent
A contractual condition that suspends the coming into effect of a contract unless or until a certain event takes place Many house purchase contracts have a condition precedent which states that the contract is not binding until and unless the property is subjected to a surveyor's inspection, the results of which are satisfactory to the purchaser Compare with "condition subsequent "
condition precedent
A contractual condition that suspends the coming into effect of a contract unless or until a certain event takes place Many residential real estate contracts have a condition precedent which states that the contract is not binding until and unless the property is subjected to an professional inspection, the results of which are satisfactory to the purchaser Compare with "condition subsequent"
condition precedent
Clause in a contract that requires some event to occur before the contract becomes effective
condition precedent
A condition that must be fulfilled before title can be transferred
condition precedent
A condition in a contract which calls for the happening of some event, or performance of some act, before the agreement become binding on the parties
condition precedent
A condition in a contract which calls for the happenings of some event, or performance of some act, before the agreement becomes binding on the parties
control condition
a standard against which other conditions can be compared in a scientific experiment; "the control condition was inappropriate for the conclusions he wished to draw
air-condition
To mechanically cool a space or and entire structure

In hot, muggy climates, some people air-condition their garage.

conditioned
prepared for a specific use
conditioned
Simple past tense and past participle of condition
conditioner
someone who trains athletes
conditioner
hair conditioner
conditioning
Any preparation or training, especially athletic training of the body
conditioning
The process of modifying a person's behaviour
conditioning
The storage of a material specimen under specified temperature, humidity for a specified time prior to testing
fee simple subject to condition subsequent
A defeasible fee created with language reserving the right of the grantor to reclaim ownership of the land upon the occurrence of a specified condition (e.g. "if X event occurs, grantor reserves the right to reenter and retake"); upon occurrence of the condition, the grantor may decide to retake ownership or not
fee simples subject to condition subsequent
plural form of fee simple subject to condition subsequent
human condition
The characteristics, key events, and situations which compose the essentials of human existence, such as birth, growth, emotionality, aspiration, conflict, and mortality

Christian theology traditionally sees three elements of the human condition that are in need of transformation: sin (estrangement from God), evil (estrangement among humans), and death (mortality, and our estrangement from nature).

in condition
Fit. Healthy

I was not yet in condition, according to the doctors.

in condition
In good working order. In a state such that it can do the work it is designed to do

The car is in condition to win the race.

interesting condition
Pregnancy

His young wife ... was at church with her mother, and suddenly overcome by indisposition, arising from her interesting condition, she could not remain standing, she drove home in the first sledge, a smart-looking one, she came across.

mint condition
Used, but still like new, as if freshly minted
necessary condition
A statement Q in relation to statement P such that P implies Q
out of condition
Not fit. Not healthy enough to do any hard, physical work or sport
out of condition
If you don't keep doing excercise in summer, you will find you are out of condition when the new season starts
race condition
A flaw in a system or process whereby the output or result is unexpectedly and critically dependent on the sequence or timing of other events

A race condition in writing my guest book file meant that the last person to sign wiped out all previous signatures.

sufficient condition
A statement P in relation to statement Q such that P implies Q
conditioner
a substance used in washing (clothing or hair) to make things softer a trainer of athletes
conditioner
a trainer of athletes
conditioner
a substance used in washing (clothing or hair) to make things softer
conditioner
exercise that conditions the body; "farmwork can be a good conditioner"
conditions
Portion of an insurance policy that describes the rights and duties of the insured and the insurance company under the policy
mint condition
This quilt is in new condition It has no stains, no discoloration, no repairs, no cracking or giving fabric Like a coin, it is exactly as it was the day it was "minted " Antique quilts in this condition are very rare
mint condition
This is a term often associated with a doll in it's original condition, that appears to look brand new and has all it's accessories
conditioned
{a} haivng qualities, or stipulations
A condition
state
conditioned
exhibiting a conditioned reflex
conditioned
physically fit; "exercised daily to keep herself in condition"
conditioned
determined or dependent on some condition
conditioned
established by conditioning or learning; "a conditioned response"
conditioned
Surrounded; circumstanced; in a certain state or condition, as of property or health; as, a well conditioned man
conditioned
physically fit; "exercised daily to keep herself in condition" established by conditioning or learning; "a conditioned response
conditioned
past of condition
conditioned
Having, or known under or by, conditions or relations; not independent; not absolute
conditioned
physically fit, especially as the result of exercise
conditioned
{s} subject to conditions, conditional, provisional; fit, able, prepared
conditioned
established by conditioning or learning; "a conditioned response
conditioned
Describes all the various phenomena in the world - made up of separate, discrete elements, "with outflows," with no intrinsic nature of their own Conditioned merits and virtues lead to rebirth within samsara, whereas unconditioned merits and virtues are the causes of liberation from Birth and Death See also "Unconditioned "
conditioner
{i} cream rinse for hair (reduces tangles, makes shiny, etc.)
conditioner
A chemical that helps to prevent the growth of algae
conditioner
Also called Cyanuric Acid or Stabilizer A chemical that has the ability to stabilize chlorine against wasteful loss due to sunlight Cyanuric Acid protects the chlorine from ultraviolet determination and releases chlorine upon demand
conditioner
A conditioner is a thick liquid which you can use when you wash clothes in order to make them feel softer. see also air-conditioner
conditioner
Chemically, conditioner is cyanuric acid It slows down the degradation of chlorine in the water by sunlight Minimum level is 10 ppm Too much does not slow down chlorine activity or effectiveness Condi- tioner does not protect bromine from sun- light
conditioner
A conditioner is a substance which you can put on your hair after you have washed it to make it softer
conditioner
any product applied to the hair to improve its condition
conditioner
anything that improves the condition of something
conditioner
Another name for lane oil All lanes need some type of protective coating to prevent burn marks in the heads from the force of the thrown balls In the "old days" lane conditioner was used primarily as a protective measure; today, under the System of Bowling, some centers legally use the lane conditioner as a tool to assist in scoring and guiding a ball to the pocket The area of a lane that is heavily conditioned will retard the hook, and if there is heavy conditioner in the center/pocket area of the lane it can assist the ball into the pocket See also "blocked lanes"
conditioner
A normal power supply would not be compatible with a fieldbus installation,as it would interfere with the fieldbus signal A power supply (PSU) conditioner can be used to stop the fieldbus signal entering the power supply therefore making it compatible The conditioner is usually an electronic equivalent of Inductor/Resistor top
conditioner
A device or substance/mixture used to modify the characteristics of another substance/mixture
conditioner
A sun-screening chemical that reduces the loss of chlorine due to evaporation by the sun
conditioner
Cyanuric acid slows down the breakdown of chlorine in water by sunlight Minimum level of 10 ppm is desired
conditioner
A creamy, moisturizing, detangling hair product meant to be used after shampooing
conditioners
plural of conditioner
conditioning
The process of modifying a persons behaviour
conditioning
smooths out variations in power by pumping up the voltage when it drops and stepping it down when it's too high
conditioning
In the yarn trade, it it usual to supply the merchandise with a certain moisture content The adjustment of this moisture content is known as conditioning
conditioning
Extra-cost options that users may apply to leased, or dedicated, voice-grade telephone lines in which line impedances are carefully balanced; will generally allow for higher-quality and/or higher speed data transmission; in increasing order of resultant line quality and cost, conditioning may be C1, C2, C4, or D1; allows improved line performance with regard to frequency response and delay distortion
conditioning
Subjecting a material to standard environmental and/or stress history prior to testing
conditioning
A necessary pre-Trial work program to build up endurance and physical stamina
conditioning
For a rechargeable battery: see forming
conditioning
Repeated use of a specific stimulus in order to create a predictable and controlled response in another person Conditioning is used in behaviour modification
conditioning
the exposure of a specimen under specified conditions, e g , temperature, humidity, for a specified period of time before testing
conditioning
1 A process for relieving the drying stresses in wood by subjecting the stock while in the kiln to a fairly high dry-bulb temperature and an equilibrium moisture content condition equal to or somewhat above the average moisture content of the mid thickness of the wood for a sufficient length of time to reduce tension and compression set 2 Any process designed to produce a uniform distribution of moisture in dried lumber or other wood products 3 Exposure or storage of dried stock in a controlled equilibrium moisture content condition to bring the wood to the desired moisture content for testing mechanical or physical properties or for improving performance in use
conditioning
A service provided by telephone companies for leased lines It reduces the amount of noise on a line, providing lower error rates and increased speed
conditioning
Treatment with high-dose chemotherapy, and sometimes with high-dose radiation therapy, to prepare a patient for bone marrow transplantation or peripheral blood stem cell transplantation
conditioning
A term used in behaviour modification to denote the training of an individual to respond to a specific stimulus, action or event which he or she is taught to associate with a particular behaviour (Worthington, 1983)
conditioning
The process by which a new stimulus object becomes linked to a response (behavior), or a new response becomes linked to a stimulus This is the fundamental process involved in learning
conditioning
Also "preconditioning", "moisture treatment", "pretreatment" or "sensitization" Period of 5 to 10 days during which a physiological process occurs that enables the seed of some parasitic plants to respond to a stimulant
conditioning
(1) To bring to a standard (2) Addition of equipment to voice grade lines to provide for data transmissions at specified minimum values of line characteristics, in ranges from C1 to C4 (the best) [Common carriers often recommend no conditioning for lines transmitting at 1200 baud; C1 for 2400 baud, C2 for 4800 baud and C4 for speeds above 4800 baud ]
conditioning
-The process by which a consistent behavioral pattern is established in response to a given stimulus
conditioning
The addition of equipment to improve ("tune") the transmission characteristics of a dedicated voice grade telephone line Conditioning is done to allow for an increase in transmission speed (Bit rate) without increasing the error rate
conditioning
The exposure of a material, such as wood to the influence of a predetermined condition in the surrounding atmosphere for a specific time period or until a required relation between the atmosphere and the material is achieved
conditioning
The process of maturing beers, in either keg or bottle
conditioning
present participle of condition
conditioning
the process by which people or animals are trained to behave in a particular way when particular things happen. Process in which the frequency or predictability of a behavioral response is increased through reinforcement (i.e., a stimulus or a reward for the desired response). Classical, or respondent, conditioning, which involves stimulus substitution, is based on the work of Ivan Pavlov, who conditioned dogs by ringing a bell each time the aroma of food was presented. Eventually the dogs salivated when the bell rang, even if no food odour was present; salivation was thus the conditioned response. In instrumental, or operant, conditioning, a spontaneous (operant) behaviour is either rewarded (reinforced) or punished. When rewarded, a behaviour increases in frequency; when punished, it decreases. Operant conditioning was studied in detail by B.F. Skinner
conditioning
The process of learning new behaviors or responses as a result of their consequences
conditioning
The process of maturation of beer, whether in bottles or in kegs During this phase, complex sugars are slowly fermented, carbon dioxide is dissolved, and yeast settles out
conditioning
a learning process in which an organism's behavior becomes dependent on the occurrence of a stimulus in its environment
conditioning
Changes or adjustments to equipment to provide improved transmission characteristics
conditioning
{i} training process involving reward and punishment; hair treatment following shampoo
conditioning
The process of carbonating beer
conditioning
Those operations that produce a waste package suitable for handling, transport, storage and/or disposal Conditioning may include the conversion of the waste to a solid waste form, enclosure of the waste in containers and, if necessary, providing an overpack
conditioning
Conditioning is an adjustment made to the electrical characteristics of a cable pair to improve its performance for a specific use
conditions
state of affairs or circumstances that will affect the business
conditions
Those items or issues as stated in the commitment letter which a lender requires must be met if they are to actually make or close the loan
conditions
Plural of condition
conditions
Also referred to as Terms and Conditions These are typically circumstances that must be present for the coverage to apply
conditions
Provisions in an insurance contract that state the rights and duties of the insured and of the insurer
conditions
The portion of an insurance contract that sets forth the rights and duties of the insured and the insurance company
conditions
The part of your insurance policy that states the obligations of the person insured and those of the insurance company
conditions
Circumstances under which an insurance contract is in force Breach of the conditions is grounds for refusal to pay the loss
conditions
third-person singular of condition
conditions
1 Anything called for as requirements before the performance or completion of something else 2 Contractual stipulations which are printed on a document or provided separately
conditions
Time and execution instructions included when you place a stock trade order Time conditions indicate how long the order can be open; execution conditions identify how you want the order to be filled
conditions
A condition is a particular statement the PROPICE Kernel is periodically checking It can be a waiting condition (corresponding to a wait goal in a OP) , or a preserve condition (corresponding to a passive or active preserve in a OP)
conditions
Explanations in the policy of your responsibilities and the company's; for example, how claims are to be filed and what proofs you must submit with your claim
conditions
provisions inserted in an insurance contract that qualify or place limitations on the insurer’s promise to perform
conditions
The general terms or requirements upon which the insurance is based For the mutual understanding of the parties the conditions will commonly state such matters as how the policy can be cancelled or renewed, provisions with respect to change of the insured's interest, provisions as to what an insured should do in the event of a loss, and conditions as to what he should do subsequent to a loss etc
conditions
Provisions inserted in an insurance contract that qualify or place limitations on the insurer's promise to perform
conditions
Financial conditions or position or health go mainly with the balance sheet The idea behind the financial conditions is an assessment of whether the government has sufficient assets to cover its liabilities Since governmental balance sheets are mainly for current or annual activities, conditions refer to whether current assets can cover current liabilities However, long term liabilities can be introduced in a variety of ways to assess conditions Long term debt can be compared to indicators of tax capacity to determine if a government is putting too much pressure on its capacity Debt as a ratio of total real estate value is sometimes used to assess long term financial conditions
conditions
The provisions of an insurance policy stating the rights and obligations of both parties in the contract - - you and the insurance company
conditions
Provisions of the policy that place requirements on both the Insurer and the Insured  
conditions
Anything called for as requirements before the performance or completion of something else Contractual stipulations which are printed on a document or provided separately
conditions
Items that are usually put in place to protect a party's interests upon selling or buying the property and refer to things that must occur or be in place before the sale closes
conditions
Specific guidelines to which the customer must agree to abide by
conditions
Provisions that set forth the rights, duties, and responsibilities of the parties to an insurance contract Conditions may be found anywhere in the contract
conditions
Part of an insurance policy which states your obligations and those of your insurance company in order for the policy to be in effect
conditions
Tasks that must be completed before your loan can be funded
condition
Favorites