durum

listen to the pronunciation of durum
Turkish - Turkish
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon: "Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı."- R. N. Güntekin
Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. İsim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl
Duruş biçimi, konum
özellikle makarna yapımında kullanılan bir buğday cinsi
Makarna üretiminde kullanılan bir buğday türü
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
İsim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl
Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri
halet
mevki
boyut
keyfiyet
durum eki
İsmin bir isimle veya fiille ilgisini kuran ek
durum ortacı
Sıfat-fiil
durum ulacı
Zarf-fiil
durum vaziyeti
Görünüş
coğrafi durum
Bir yerin çevresi ile ilgisinin tespiti veya görünümü
istenmeyen durum
Karşılaşılması beklenilmeyen durum, karışıklık, komplikasyon
seferi durum
Yolculuk dolayısıyla namaz ve oruz ibadetinden izinli olma
seferi durum
Savaş ortamı
toplu durum
Genel görünüm, konjonktür
yalın durum
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
üç durum yasası
Toplumun Tanrı bilimi, fizik ötesi ve tanıtlı olmak üzere üç durumdan geçerek geliştiğini savunan Auguste Comte yasası, üç hâl yasası
English - English
A hard variety of wheat, Triticum turgidum or Triticum durum, whose flour is used to make pasta and bread
wheat with hard dark-colored kernels high in gluten and used for bread and pasta; grown especially in southern Russia, North Africa, and northern central North America
{i} type of wheat
durum wheat
wheat with hard dark-colored kernels high in gluten and used for bread and pasta; grown especially in southern Russia, North Africa, and northern central North America
Turkish - English
situation

He can't cope with difficult situations. - Zor durumlarla başa çıkamıyor.

In situations like these, it's best to remain calm. - Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir.

circumstance

He can't accommodate himself to his circumstances. - O bulunduğu duruma kendini alıştıramaz.

These are special circumstances. - Bunlar özel durumlar.

case

In case of an earthquake, turn off the gas. - Bir deprem durumunda, gazı kapatın.

In any case, it's none of your business. - Her durumda, bu seni ilgilendirmez.

condition

The condition of the patients changes every day. - Hastaların durumu her gün değişir.

The condition of the patient turned for the better. - Hastanın durumu daha iyiye doğru yöneldi.

status

What's the status of my 2016 tax refund? - Benim 2016 vergi iadesi durumum nedir?.

What's your marital status? - Medeni durumun nedir?

I want a status report. - Bir durum raporu istiyorum.

state

TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state. - TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır.

To all appearance his statement was true. - Görünüşe göre onun durumu gerçekti.

(Hukuk) position

Tom didn't make his position clear. - Tom durumunu netleştirmedi.

He explained his position to me. - O, durumunu bana açıkladı.

occasion

Your speech was appropriate for the occasion. - Konuşman duruma uygundu.

His speech was not very becoming to the occasion. - Onun konuşması duruma çok uygun değildi.

instance

We have many things in common: hobbies, educational backgrounds, for instance. - Ortak çok şeyimiz var: örneğin hobilerimiz, eğitim durumu.

event

What would you do in the event of a zombie apocalypse? - Bir zombi kıyameti durumunda ne yapardın?

In the event of misfortune, celebrations are the best. - Talihsizlik durumunda kutlamalar en iyisidir.

score
matter

I explained what the matter was. - Durumun ne olduğunu açıkladım.

It is not known who has the authority in this matter. - Bu durumda kimin otorite olduğu bilinmiyor.

state, condition, case, things; situation, circumstance; status; position; case
aspect

The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language. - Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir.

showing
(Askeri) quality

Both quantity and quality are important in most cases. - Hem miktar hem de kalite birçok durumlarda önemlidirler.

configuration
standing
metamorphosis
(Bilgisayar) status of
order

The room is in immaculate order. - Oda kusursuz durumda.

She always keeps her room in good order. - Odasını her zaman iyi durumda tutar.

set-up
shape

Your gums are in bad shape. - Diş etleriniz kötü durumda.

Tom is in bad shape these days. - Tom bugünlerde kötü durumda.

state of play
(Fizik,Teknik) inertia
stand

I'll always stand by you in case of trouble. - Ben her zaman sorun durumunda hep yanında olacağım.

frame of mind
(Biyokimya) phase
point

One's point of view depends on the point where one sits. - Bir kişinin bir şeye bakma tarzı onun durumuna bağlıdır.

The situation has come to the point where we either sink or swim. - Durum ya batarsın ya da çıkarsın noktasına geldi.

predicament
complexion
(Bilgisayar) mode

In most cases, modernization is identified with Westernization. - Çoğu durumda, modernizasyon batılılaşma ile tanımlanır.

layup
way

I love the way the air is so fresh and clean after it rains. - Yağmur yağdıktan sonra havanın çok taze ve temiz olması durumunu seviyorum.

Your way of looking at something depends on your situation. - Bir şeye bakış şeklin senin durumuna bağlıdır.

capacity
things

We have many things in common: hobbies, educational background, and so on. - Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri.

Among other things, we talked about the weather. - Diğer şeyler arasında hava durumunu konuştuk.

iteration
ball game

We have ourselves a whole new ball game. - Bambaşka bir durumumuz var.

lie

What reason could I possibly have to lie to you? - Ne diye sana yalan söylemek durumunda kalayım ki?

context
fact

Do you know the real facts? - Gerçek durumu bilir misin?

I think that this fact is very serious. - Bu durumun çok ciddi olduğunu düşünüyorum.

situation, circumstances. (...)
state, condition
state , status
plight

The documentary is meant to raise consciousness about the plight of the poor. - Belgesel, yoksulların durumu hakkında bilinçlendirmek demektir.

The documentary is meant to raise consciousness about the plight of the poor. - Belgesel, yoksulların durumuyla ilgili bilinci arttırmayı amaçlıyor.

set

The situation could only be settled by war. - Bu durum sadece savaşla halledilebilirdi.

pass

TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state. - TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır.

attitude
footing
repair
lay

Layla is tired of Fadil's infidelity. - Leyla, Fadıl'ın sadakatsizliğinden bıkmış durumda.

Layla was in a dangerous situation. - Leyla tehlikeli bir durumdaydı.

state of affairs

We cannot allow this state of affairs to continue any longer. - Artık bu durumun devam etmesine izin veremeyiz.

I will not tolerate such a state of affairs. - Böyle bir duruma göz yummayacağım.

estate
posture
conjuncture
fettle
conditions

Weather conditions may change. - Hava durumları değişebilir.

This patient's conditions are getting worse day after day. - Bu hastanın durumu günden güne kötüleşiyor.

size

He sized up the situation and acted immediately. - Durumu değerlendirdi ve derhal harekete geçti.

where

The situation has come to the point where we either sink or swim. - Durum ya batarsın ya da çıkarsın noktasına geldi.

Foreign accent syndrome is an as-yet unexplained medical condition where the patient can no longer pronounce his mother tongue correctly and seems to have a foreign accent. - Yabancı aksan sendromu henüz açıklanamayan, hastanın anadilini daha fazla düzgün şekilde telaffuz edemeyip yabancı bir aksanla konuşmaya başlamasıyla vuku bulan tıbbi bir durumdur.

stative
setup
eventuality
{i} stance
state, status
{i} trim
{i} situs
durum böyle
there it is
durum değerlendirmesi yapmak
take stock
durum komedisi
sitcom

Friends is a popular sitcom that first aired in the '90s. - Friends ilk kez 90'larda yayınlanmış popüler bir durum komedisidir.

durum / vaziyet
(Hukuk) case
durum eki
attachment status
durum almak
to take a stand
durum astronomisi
positional astronomy
durum açısı
position angle
durum belgesi
1. certificate. 2. certificate of good conduct
durum böyle değildir
that is not the ease
durum böyle iken
at this conjunction
durum böyle olunca
in/under the circumstances
durum cevap
(Askeri) kuvveti
durum değişti
the boot is on the other leg
durum gökbilimi
positional astronomy
durum haritaları
status maps
durum raporu
(Askeri) situation report
durum sözcüğü
status word
durum yazmacı
status register
durum yön göstergesi
(Havacılık) attitude director indicator
durgun durum
(Ticaret) steady state
özel durum
occasion

I only wear a tie on special occasions. - Ben sadece özel durumlarda kravat takarım.

Tom never drinks except on special occasions. - Özel durumlar dışında Tom asla içki içmez.

insanı kamçılayan bir durum
challenge
mali durum
circumstances
zor durum
crunch
medeni durum
marital status

Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation. - İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler.

What's your marital status? - Medeni durumun nedir?

ruhsal durum
state of mind

Dan was worried about Linda's state of mind. - Dan, Linda'nın ruhsal durumu hakkında endişeliydi.

My poor state of mind made me distraught. - Berbat ruhsal durumum beni çıldırttı.

zor durum
hole
zor durum
predicament
özel durum
incident
kötü durum
predicament
tatsız durum
predicament
acil durum
emergency

In case of emergency, call 119. - Acil durumda, 119'u arayın.

Please push this button at once in case of emergency. - Acil durumda derhal bu düğmeye basınız.

acil durum
(Politika, Siyaset) urgency case
acil durum duruşu
(Bilgisayar) emergency stop
acil durum kadrosu
(Askeri) emergency establishment
acil durum kolu
(Askeri) emergency lever
acil durum kuruluşu
(Askeri) emergency establishment
acil durum planı
emergency plan
acil durum yedeği
(Ticaret) contingency reserve
acil durum yönetimi
disaster management
acil durum yönetimi
emergency management
aksi durum
otherwise
beklenmedik durum
contingency
beklenmedik durum plan
contingency plan
beklenmedik durum planı
contingency plan
beklenmedik durum planı
(Bilgisayar) contingency measure
berbat (bir durum)
abject
bitkisel durum
(Pisikoloji, Ruhbilim) vegetative state
bu durum karşısında
under these circumstances
bu durum karşısında
with this
bu durum karşısında
under the circumstances
bu durum üzerine
therefore
bu durum üzerine
so that
ciddi durum
plight
durum değerlendirmesi
appreciation of the situation
durum değerlendirmesi
(Askeri) estimate of the situation
durum tespiti
(Ticaret) assessment
ekonomik durum
economic conditions
en iyi durum
(Bilgisayar) optimize
ender durum
exception
eritici durum
solvency
fiziksel durum
existence
fiziksel durum
(Bilgisayar) physical state
fiziksel durum
physical condition
genel durum
general situation

The general situation is advantageous to us. - Genel durum bizim için avantajlı.

genel durum
context
gerçek durum
fact
geçerli durum
(Bilgisayar) in-state
geçerli durum
(Bilgisayar) current state
geçerli durum
(Bilgisayar) current status
güç durum
mess
güç durum
impasse
güç durum
scrape
güç durum
dilemma
güç durum
straits
hassas (durum)
touchy
her durum
any case
hukuki durum
(Ticaret) statute
hukuki durum
(Latin) status
ilk durum
(Bilgisayar) restore
ivedi durum planı
(Bilgisayar) emergency plan
kritik durum
critical state
kural dışı durum işleme
exception-handling
mali durum
financial standing
mevcut durum
present situation
mevcut durum
(Askeri,Ticaret) status quo
mevcut durum
existing state
mevcut durum
present condition
mevcut durum
current situation

How do we deal with the current situation? - Mevcut durumu nasıl ele alacağız?

The current situation is unsustainable. - Mevcut durum sürdürülemezdir.

nazik (durum)
delicate
ruhi durum
mood
son durum
(Bilgisayar) last status
son durum incelemesi
postmortem
sosyal durum
social conditions
sürekli durum
steady state
sıkıntılı bir durum
adversity
sıkıntılı durum
pickle
taban durum
(Denizbilim) ground state
tehlikeli bir durum
distress
teslimat durum bildirimi
(Bilgisayar) delivery status notification
toplumsal durum
position
zor durum
emergency
zor durum
(Askeri) plight
zor durum
(Otomotiv) mess
zor durum
(Askeri) duress situation
zor durum
difficult situation

Without your help, I couldn't have gotten over that difficult situation. - Yardımın olmadan o zor durumu atlatamazdım.

Who can deal with this difficult situation? - Bu zor durumla kim baş edebilir?

çalışır durum
order

Sami's SUV is in perfect working order. - Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda.

üzücü durum
dumps
en uygun durum
optimum
durum değişimi
change of state
durumlar
goings-on
durumlar
circumstances

These are special circumstances. - Bunlar özel durumlar.

There are complicated circumstances behind the matter. - Sorunun ardında karmaşık durumlar vardır.

sabit durum
steady
acil durum düğmesi
emergency button
askerlik durum belgesi
military service status
bu durum
current state
durumlar
cases

This law is applicable to all cases. - Bu yasa tüm durumlarda uygulanabilir.

There are some cases where this rule does not apply. - Bu kuralın geçerli olmadığı bazı durumlar vardır.

durumlar
positions
durumlar
external
engin bir durum almak
take a deep state
farklı durum ve yapıda olma
be in different situations and structures
istenmeyen durum
unintended consequences
kötü durum, içinden çıkılmaz iş
worst case, jigsaw puzzle
mevcut durum
status
tehlike, endişe veren durum
risk, which concerns state
tehlikeli bir durum yaratmak
To create a dangerous situation
uygunsuz durum
inconvenience
Acil Durum Cevap ve Kurtarma Dairesi
(Askeri) Emergency Response and Recovery Office
Acil Durum Ulaştırma Dairesi
(Askeri) Office of Emergency Transportation (DOT)
Acil durum Tedarik Harekatları Merkezi
(Askeri) Emergency Supply Operations Center
Ana Üs İstihkam Acil Durum
(Askeri) Prime Base Engineer Emergency Force
Başkanın acil durum faaliyet dokümanı
(Askeri) Presidential emergency action document
Ekonomik Destek Fonu; acil durum destek işlevi
(Askeri) Economic Support Fund; emergency support function
Federal Acil Durum Yönetim Dairesi
(Askeri) Federal Emergency Management Agency
Merkezi Acil Durum Döner Sermayesi (Birleşmiş Milletler)
(Askeri) Central Emergency Revolving Fund (UN)
Milli Acil Durum İdare Timi
(Askeri) National Emergency Management Team
Milli Kan Bankası Programı (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA)); Milli Dı
(Askeri) National Flood Insurance Program (FEMA); National Foreign Intelligence Program
Muhtemel Durum Harekat Alanı Hava Kontrol sistemi otomatik planlama sistemi
(Askeri) contingency Theater Air Control System automated planning system
Muhtemel Durum Planlama Tesisleri Listesi; ateş koordinasyon hattı
(Askeri) Contingency Planning Facilities List; coordinated fire line
Personel Durum İzleme Sistemi
(Askeri) Personnel Status Monitoring System
Savunma Bakanlığı Lojistik Dairesi (DLA) muhtemel durum destek timi
(Askeri) Defense Logistics Agency (DLA) contingency support team
Ulaştırma Bakanlığı acil durum teşkilatı
(Askeri) Department of Transportation emergency organization
Ulusal Çapta Acil Durum Muhabere Sistemi
(Askeri) Nationwide Emergency Telecommunications System
Yerey Dalga Acil Durum Ağı H
(Askeri) Ground Wave Emergency Network
acil bir durum
It's an emergency
acil bir durum
a state of emergency
acil durum
exigence
acil durum
state of emergency
acil durum
exigency
acil durum anahtarı
emergency switch
acil durum araştırma ve kurtarma biykını
(Askeri) emergency locator beacon
acil durum bariyer
(Havacılık) emergency barrier
acil durum butonu
emergency button
durum
Favorites