mode

listen to the pronunciation of mode
English - Turkish
{i} kip
{i} tipik değer (istatistik)
{i} biçim

Bu, hurafenin modern bir biçimidir. - That is a modern form of superstition.

Sanat dünyanın bildiği bireyciliğin en yoğun biçimidir. - Art is the most intense mode of individualism that the world has known.

mod

Neden Çin'de modern teknoloji gelişmedi? - Why didn't modern technology develop in China?

Onun evi çok moderndir. - Her house is very modern.

moda/biçim
istatistik en çok elde edilen değer
(Bilgisayar) ençok_olan
mo
(Dilbilim) üst değer
yol

O Noel'de bana çok güzel bir uçak satın almak için yola çıktı. - At Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane.

tarz
{i} moda

Tom Mary'nin ofisine girmeden önce telefonunu sessiz moda aldı. - Tom switched his phone to manner mode before he walked into Mary's office.

Bugün moda modellerinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. - I think fashion models today are too thin.

(isim) biçim, yöntem, tarz, üslup, kip, makam [müz.], tipik değer (istatistik), moda
(Avrupa Birliği) usul, koşul, şart
{i} üslup
{i} makam [müz.]
{i} dilb. kip
kip durum
{i} müz. makam
(Askeri) (IDENTIFICATION FRIEND OR FOE) MOD (DOST-DÜŞMAN TANIMA): Bir sorgulayıcı tarafından gönderilen sinyallerin aralarındaki belirli boşlukları belirten harf veya rakam
{i} usul, tarz, üslup, şekil
{i} yöntem

Modern yöntemler endüstriyi ilerletti. - Modern methods have pushed industry forward.

Modern yöntemler sanayiyi geliştirdi. - Modern methods improved industry.

bir önerme veya karşılaştırmanın şekli
(Politika, Siyaset) stil
(Gıda) tepe değeri
doruk
tepe değer
(Bilgisayar) durum

Çoğu durumda, modernizasyon batılılaşma ile tanımlanır. - In most cases, modernization is identified with Westernization.

kipi
(Hukuk) tarz/stil
mode of action
etki şekli
mode is
(Bilgisayar) mod
mode of administration
uygulama şekli
mode of payment
ödeme şekli
mode transformer
mod transformatörü
mode transformer
mod çevirici
mode choice
Ulaşım, trafik mühendisliği,planlama.da " türel seçim"(yolculuklarda hangi tür araç kullanıldığı)
mode jump
mod atlaması
mode of conduct
yürütme şekli
mode of production
Üretim tarzı
mode of publication
yayın türü
mode separation
mod ayrımı
mode shift
mod kayması
mode skip
mod sekmesi
mode and message selection system
(Askeri) mod ve mesaj seçim sistemi
mode changer
(Nükleer Bilimler) mod değiştirici
mode chosen
(Bilgisayar) seçili mod
mode conversion
(Nükleer Bilimler) mod (dalga) dönüşümü
mode of collection
(Avrupa Birliği) tahsil usülleri
mode of production
(Sosyoloji, Toplumbilim) üretim tarzı (marx)
mode of thought
düşünce tarzı
mode of transport
(Askeri) ULAŞTIRMA TÜRÜ, ULAŞTIRMA ŞEKLİ: Hareket ve intikal için faydalanılan çeşitli usuller. Her tür için çeşitli nakliye vasıtaları vardır. Bunlar; a. İç kara ve su yolları ulaştırması (demiryolu, karayolu ve iç su yolları); b. Deniz ulaştırması (kıyı, kıyılar arası ve açık deniz); c. Hava ulaştırması; d. Boru hatları
mode of vibration
(Nükleer Bilimler) titreşim modu (tipi)
mode step
(Bilgisayar) kip adımı
mode step
(Bilgisayar) mod adımı
mode switch
(Bilgisayar) mod anahtarı
mode transformation
(Nükleer Bilimler) mod (dalga) dönüşümü
mode/color
(Bilgisayar) mod/renk
answer mode
(Bilgisayar) yanıt kipi
answer mode
(Bilgisayar) yanıt modu
broadcast mode
(Bilgisayar) yayın kipi
burst mode
(Bilgisayar) çoğuşma kipi
change mode
(Bilgisayar) modu değiştir
chat mode
(Bilgisayar) konuşmalı kip
chat mode
(Bilgisayar) söyleşili kip
circuit mode
(Havacılık) devir modu
country mode
(Bilgisayar) ülke modu
cover mode
(Bilgisayar) kapak modu
current mode
(Bilgisayar) geçerli mod
debug mode
(Bilgisayar) hata ayıklama modu
debug mode
(Bilgisayar) hata ayıklama kipi
dedicated mode
(Bilgisayar) özel mod
delivery mode
(Bilgisayar) teslim modu
design mode
(Bilgisayar) tasarım modu
detect mode
(Bilgisayar) tanıma modu
detect mode
(Bilgisayar) algılama modu
device mode
(Bilgisayar) aygıt modu
diagnostic mode
(Bilgisayar) tanı kipi
disconnect mode
(Bilgisayar) bağ kesim modu
duplex mode
(Bilgisayar) çift yönlü mod
edge mode
(Bilgisayar) kenar modu
edit mode
biçimleme kipi
edit mode
(Bilgisayar) kip düzenle
emulation mode
öykünme kipi
exclusive mode
(Bilgisayar) kapalı kip
exclusive mode
(Bilgisayar) özel kullanım modu
express mode
(Bilgisayar) hızlı mod
fit mode
(Bilgisayar) sığdırma modu
flash mode
(Bilgisayar) flaş kipi
flash mode
(Bilgisayar) flaş modu
glide mode
(Askeri) süzülme modu
idle mode
rölanti
idle mode
bekleme modu
insert mode
(Bilgisayar) araya ekleme modu
insert mode
(Bilgisayar) araya ekleme kipi
interview mode
(Bilgisayar) görüşme kipi
merge mode
(Bilgisayar) birleştirme modu
metering mode
(Bilgisayar) ölçüm modu
modes
(Bilgisayar) kipler
modes
(Bilgisayar) modus
modes
(Bilgisayar) modlar
modish
moda
navigation mode
(Askeri) seyrüsefer durumu
operating mode
(Askeri) çalışma modu
operating mode
(Bilgisayar) işletim kipi
operation mode
(Bilgisayar) işlem modu
operation mode
çalışma yöntemi
oscillation mode
salınım kipi
preference mode
(Bilgisayar) tercih modu
protect mode
(Bilgisayar) koruma modu
protected mode
(Bilgisayar) korumalı mod
quiet mode
(Bilgisayar) sessiz mod
safe mode
(Bilgisayar) güvenli mod
safe mode
(Bilgisayar) güvenli kip
scroll mode
(Bilgisayar,Teknik) akmalı kip
share mode
(Bilgisayar) paylaşım kipi
size mode
(Bilgisayar) boyutlandırma modu
size mode
(Bilgisayar) boyutlandırma kipi
slave mode
yamak türü çalışma
slave mode
yamak kipi
sort mode
(Bilgisayar) sıralama modu
speaker mode
(Bilgisayar) hoparlör kipi
streaming mode
akma kipi
terminal mode
(Bilgisayar) uçbirim kipi
test mode
(Bilgisayar) sınama modu
transfer mode
(Bilgisayar) aktarım kipi
transfer mode
(Bilgisayar) aktarım modu
transparent mode
(Bilgisayar) saydam iletim
unattended mode
(Bilgisayar,Teknik) işletmensiz kip
update mode
(Bilgisayar) güncelleştirme kipi
usage mode
(Bilgisayar) kullanım kipi
view mode
(Bilgisayar) görüntüleme modu
view mode
(Bilgisayar) mod görüntüle
a la mode
modaya uygun
cavity mode
boşluk modu
common mode
ortak mod
common mode gain
ortak mod kazancı
common mode input
ortak modlu giriş
common mode input capacitance
ortak mod giriş kapasitesi
common mode input impedance
ortak mod giriş empedansı
common mode input voltage
ortak mod giriş gerilimi
common mode resistance
ortak mod direnci
common mode signal
ortak modlu sinyal
common mode voltage
ortak mod gerilimi
common mode voltage gain
ortak mod gerilim kazancı
common mode voltage range
ortak mod gerilim bölgesi
compute mode
hesap modu
conversational mode
etkileşimli mod
differential mode signal
diferansiyel mod sinyali
document mode
belge kipi
dominant mode
baskın mod
draft mode
taslak kipi
enhanced mode
geliştirilmiş kip
graphic mode
grafik mod
hold mode
tutma modu
interactive mode
etkileşimli mod
magnetron mode
manyetron modu
modish
modaya uygun
modishness
modaya uygun olma
packet mode
paket modu
packet mode
paket anahtarlamalı işletim
power level mode switching
güç seviye modu geçişi
radar mode knob
radar modu düğmesi
receive mode
alıcı modu
replace mode
Üstüne Yazma Kipi
service mode
Bakım Kipi
slave mode
köle modu
slave mode
bağımlı işletim kipi
transmit mode
gönderme modu
a mode
a kip
asian mode of production
asya tipi üretim tarzı
batch mode
toplu modunda
compatibility mode
uyumluluk modu
current input mode of the program
Programın geçerli giriş modu
greek mode
Yunan modu
interlaced mode
interlaced modu
local mode
Yerel modu
major mode
major mod
night view mode
gece görüş durumu
noise mode
gürültü modu
packet mode
paket modu, paket anahtarlamali işletim
packet mode protocol
paket anahtarlamali işletim protokolü, paket mod protokolü
pie a la mode
Dondurmalı turta
promiscuous mode
(Bilgisayar) Aynı ağ üzerindeki tüm paketlerin bir kopyasını kendi üzerine alan, ağ kartının çalışma modlarından bir tanesi
reset mode
kurma modu, kurma kipi
resonant mode
rezonans modu
safe mode with networking support
ağ desteği ile güvenli mod
screen mode
ekran modu
send-receive mode
göndermek-mode almak
standby mode
Bekleme modunda
streaming mode
duraksız kip
virtual mode extensions
sanal mod uzantıları
modish
modishnessmodaya uygunluk
modish
modishlymodaya uygun olarak
modish
son moda
modish
son model
modishly
modaya uygun olarak
modishly
modaya uygun şekilde
modishly
(zarf) modaya uygun olarak
modishness
(isim) modaya uygunluk
modishness
{i} modaya uygunluk
English - English
A value occurring most frequently in a distribution
A particular means of accomplishing something

What was the mode of entry?.

One of several ancient scales, one of which corresponds to the modern major scale and one to the natural minor scale
A state of a system that is represented by an eigenfunction of that system
Style or fashion
One of various related sets of rules for processing data

In insert mode, characters typed are directly inserted into the buffer.

{n} a form, fashion, way, state, appearance
Prevailing popular custom; fashion, especially in the phrase the mode
A mode is a particular style in art, literature, or dress. a slightly more elegant and formal mode of dress
On some cameras or electronic devices, the different modes available are the different programs or settings that you can choose when you use them. when the camera is in manual mode. In music, any of a variety of concepts used to classify scales and melodies. In Western music, the term is particularly used for the medieval church modes. Keys in tonal music are normally said to be in either major or minor mode, depending particularly on the third degree of the scale. Indian ragas can be regarded as modes. The concept of mode may involve much more than simply a classification of scales, extending to embrace an entire vocabulary of melodic formulas and perhaps other aspects of music that traditionally occur in tandem with a given set of formulas. The term mode has also been used for purely rhythmic patterns such as those of the Ars Antiqua, which were based on ancient Greek poetic metres
In statistics, the value that occurs most frequently in a given series of numbers
the most frequent value of a random variable
Any combination of qualities or relations, considered apart from the substance to which they belong, and treated as entities; more generally, condition, or state of being; manner or form of arrangement or manifestation; form, as opposed to matter
That value that occurs most frequently within the data sample being taken In a histogram, it is the data value at which the peak of the distribution curve occurs
of ancient Greek music
A system state in which a single action or a series of actions are performed A mode has an On condition and an Off condition For example, an Outbreak mode under Symantec Mail Security for MS Exchange might look like: Mode On condition: More than 30 email messages with the same subject line are detected in a period of 10 minutes Action(s): Quarantine all emails with subject line , run LiveUpdate every 10 minutes Mode Off condition: Less than 10 email messages with the same subject line are detected in a period of 10 minutes
verb inflections that express how the action or state is conceived by the speaker
Same as Mood
any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave
{i} style, way, manner; fashion; situation, manner of operation (Computers)
These are special scales The major scale and minor scale are modes that we recognize today, but there are many others If you played all the white keys on the piano from D to the next D one octave higher, you would have the Dorian mode
how something is done or how it happens; "her dignified manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode of existence"; "in the characteristic New York style"; "a lonely way of life"; "in an abrasive fashion"
the most frequently occurring value in a data set
Variety; gradation; degree
the maximum point in a plot of the frequency of occurrence of a variable versus the variable
The element in a set of numbers that occurs the most often in the set
The scale as affected by the various positions in it of the minor intervals; as, the Dorian mode, the Ionic mode, etc
a particular functioning condition or arrangement; "switched from keyboard to voice mode"
A measure of central location, the most frequently occurring value in a set of observations
The single category among the categories in the distribution with the largest number of observations
(statistics) The most frequently occurring value in a data set
the most frequent value of a random variable any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave a particular functioning condition or arrangement; "switched from keyboard to voice mode
For lists, the mode is the most common (frequent) value A list can have more than one mode For histograms, a mode is a relative maximum ("bump") (cf Mean, Median and Mode Discussion)
a classification of propositions on the basis of whether they claim necessity or possibility or impossibility
A mode of life or behaviour is a particular way of living or behaving. He switched automatically into interview mode
The path followed by a radio wave between transmitter and receiver The so called first propagation mode is the mode with the least number of hops for a circuit
A particular functioning arrangement, setup, or condition for laser operation, such as continuous emission, pulses, or grouped pulses “Mode” also describes the cross-sectional shape of the beam (See “TEM ”)
Manner of doing or being; method; form; fashion; custom; way; style; as, the mode of speaking; the mode of dressing
A series of intervals that define, given a starting pitch, what notes may be used while still staying in that mode The scale we are used to, the one made famous in Do A Deer from The Sound of Music, is the major scale It is the series of notes that makes up the Ionian mode If You started on C and played only white keys, when You reached the next C up, You will have played all of the notes in the Ionian mode The Aeolean mode corresponds to the minor scale Play A to A on white keys to hear the minor scale Other prominant modes are Dorian, Lydian, Phrygian, and Mixo-Lydian
A kind of silk
See Alamode, n
The most frequently occuring value i e the value along the x-axis at the peak of the normal distribution curve In a truly normal distribution the mode has the same value as the median
One of several statistics that describe the central tendency in a group Other measures of central tendency include the mean and the median The mode is the most frequent value observed in the group Generally, the mode is used to describe the group tendency when there are only a few possible values
The value in the data set that occurs most frequently
The most common value in a data set If more than one value occurs the same number of times, the data is multi-modal
The value occurring most frequently in a data set
For a set of values, the mode is the value that occurs most often
Mode is the measure of central tendency that indicates the point(s) at which a population of observations is measured It is the value in a distribution that occurs most frequently
The form in which the proposition connects the predicate and subject, whether by simple, contingent, or necessary assertion; the form of the syllogism, as determined by the quantity and quality of the constituent proposition; mood
A statistic defined as the most frequently occurring data value It is sometimes used as an alternative to the mean or median as a measure of central tendency It is calculated in the Analyze statlets If more than one value occurs equally often, no value is printed The mode is a particularly useful summary statistic when the data is measured on a nominal scale For grouped data, the mode is usually defined as the midpoint of the interval containing the highest frequency count In some distributions, there may be more than one mode: two high points (bimodal) or many high points (multimodal distributions)
The value around which items tend to concentrate: the most frequent or more common value The value of the mode will correspond to the value of the maximum point of a frequency distribution
The mode in a list of numbers refers to the list of numbers that occur most frequently A trick to remember this one is to remember that mode starts with the same first two letters that most does Most frequently - Mode
mode of discourse
rhetorical mode
mode of thought
The way in which a person tends to think based on experience, beliefs, learning and reason
mode-locked
Describing a laser in which several modes of oscillation are synchronized so as to generate a strong, short pulse of light
mode choice
Mode choice analysis is the third step in the conventional four-step transportation forecasting model, following trip generation and trip distribution but before route assignment. Trip distribution's zonal interchange analysis yields a set of origin destination tables which tells where the trips will be made, mode choice analysis allows the modeler to determine what mode of transport will be used
mode of production
(Felsefe) In the writings of Karl Marx and the Marxist theory of historical materialism, a mode of production (in German: Produktionsweise, meaning 'the way of producing') is a specific combination of:
mode of life
lifestyle, manner of living
mode of preparation
way of getting ready
mode of production
manner in which a society undertakes to produce goods and services which consists of the powers and relations of production; (Television) aesthetic mode of shooting that depends on a specific technology and is controlled by a specific system of production and distribution and consumption
a la mode
In style or fashion
airplane mode
A feature included on some cellular phones which disables the radio, thus precluding any interference with avionics. In this mode the phone's stand-alone features (such as its games or scheduler) can be used safely in environments requiring minimal radio interference
asynchronous transfer mode
A broadband voice and data technology with quality (class) of service QoS transmission for sending and receiving voice, data, and multimedia information over a fiber-optic network
attract mode
A demonstration mode intended to attract potential players to an arcade game
cooked mode
In computing, the mode of a device driver in which input data is processed or preprocessed
dual mode
Either of two modes in which a device is designed to operate
flight mode
A feature included in some electronic devices that deactivates the device's radio transmitters and receivers. It mostly applies to cell phones, but it is applicable to any electronic device that transmits radio signals as its primary function
god mode
A version of play where the player character is invulnerable to damage, typically activated by entering a cheat code
immediate mode
A mode in which the application is directly responsible for rendering graphics to the display, contrasting with retained mode
insert mode
A state that, if activated on a computer (usually by pressing Insert), causes any newly typed character to force all characters past the cursor one position further
overtype mode
A state that, if activated on a computer (usually by pressing Insert), causes any newly typed character to overwrite any character that is present on the current location of the cursor
protected mode
An operational mode of x86-compatible CPUs, in which software can use features such as virtual memory, paging, and safe multitasking
real mode
The default operational mode of x86-compatible CPUs, offering direct software access to all memory and peripherals but without the advanced features of protected mode
retained mode
A mode in which the application updates a set of graphical objects which are stored and displayed by the graphics library, contrasting with immediate mode
rhetorical mode
One of the several ways of writing that include variety, conventions, and purposes of writing, such as exposition, argumentation, description, and narration
safe mode
A troubleshooting mode of Microsoft Windows|Microsoft Windows]] in which most advanced functions are not activated
sleep mode
the state of a computer system (especially a laptop), in which the screen and hard drive are switched off, and the only task running monitors external activity (such as a key press) which restores the system to its active state
à la mode
Served with ice cream
à la mode
Fashionable; in the current style or fashion
modish
fashionable
Depeche Mode
British technopop band that originally formed in 1979 in Basildon (England)
modish
{a} fashionable, tasty, fine, flashy, airy, gay
modishly
{a} in a modish mannery, fashionably
modishness
{n} an affectation of the fashion
failure mode analysis
(Kalite Kontrol) Procedure for detecting the common cause in a set of similar failures, by observing which malfunction symptoms appear immediately before or after a failure
promisc mode
(Bilgisayar) In computing, promiscuous mode or promisc mode is a configuration of a network card that makes the card pass all traffic it receives to the central processing unit rather than just frames addressed to it
promiscuous mode
(Bilgisayar) In computing, promiscuous mode or promisc mode is a configuration of a network card that makes the card pass all traffic it receives to the central processing unit rather than just frames addressed to it
modes
Different types of travel such as public transit, automobile, commuter rail, cycling, or walking
modes
Three attitudes toward change: Cardinal, Fixed, Mutable
modes
seven-note scales within the range of an octave
modes
plural of mode
modes
The low-frequency resonances (modes) prominent in small rooms
modes
(Method or means by which one moves from one location to another )
modes
option is used to describe the applicant's current method of transportation This option allows the administrator access to Create, Edit, and Delete different modes of transportation
modish
conforming with fashion or style
modish
According to the mode, or customary manner; conformed to the fashion; fashionable; hence, conventional; as, a modish dress; a modish feast
modish
in the current mode
modish
{s} stylish, fashionable
modish
in the current fashion or style
modish
Something that is modish is fashionable. a short checklist of much that is modish at the moment. modish young women from London society. modish ideas, designs etc are modern and fashionable
modishly
In a modish manner
modishly
stylishly, fashionably
modishness
{i} fashionableness
modishness
The property of being modish
mode
Favorites