demolition

listen to the pronunciation of demolition
İngilizce - Türkçe
{i} yıkım

Bu Tom'un şimdiye kadar gördüğü ilk yıkım derbiydi. - This was the first time Tom had ever seen a demolition derby.

Bu tarihi binanın yıkımını önlemek için üç binin oldukça üzerinde kişi imza attı. - Well over three thousand people signed to prevent the demolition of this historic building.

{i} tahrip
tahrip etme
sökme
yıkma
yok etme
yıkılma
{i} imha
{i} tüketme
yıkım/yıkma
(Askeri) TAHRİP: Yapıların, tesis veya malzemenin ateş, su, tahrip maddesi, mekanik veya diğer vasıtalar kullanılarak işe yaramaz hale getirilmesi
demolish
yıkmak

Eski evi yıkmak üç hafta sürdü. - It took three weeks to demolish the old house.

demolition ammunition
(Askeri) tahrip mermisi
demolition bomb
tahrip bombası
demolition block
tahrip kalıbı
demolition bomb
tahrip gücü yüksek bomba
demolition hammer
Yıkım balyozu, yıkım kırıcısı, yıkım delicisi
demolition belt
(Askeri) TAHRİP KUŞAĞI: Düşman harekatını geri çevirmek ve dost kuvvetlere koruma sağlamak için mayınlar ve diğer mevcut engellerle döşenmiş seçilmiş bir kara sahası. (a) Asıl: Tümen veya daha yüksek birlik komutanı tarafından seçilen bütün cephe hattınca yer alan devamlı engeller serisi. (b) Tali: İleride veya geride cepheye derinlik vermek veya yanları korumak üzere asıl kuşağı tamamlayan bir kuşak (Not: NATO ve ABD Savunma Kurulu tanımları a ve b kısımlarını ihtiva etmez)
demolition blast
(İnşaat) yıkım patlatması
demolition block
(Askeri) TOPLU TAHRİP İMLA HAKKI, TAHRİP KALIBI: Tahrip maksadıyla kullanılan, genellikle madeni olmayan bir kap içinde bir infilak hakkı
demolition block
(Askeri) toplu tahrip imla hakkı
demolition block
(Askeri) toplu tahrip imha hattı
demolition bomb
(Askeri) TAHRİP BOMBASI: Oldukça fazla miktarda yüksek infilak maddesi bulunan bomba. Tahrip bombaları, cansız hedeflerin tahribinde kullanılır. Canlı hedeflere karşı parça tesirli bomba, gaz bombası ve benzeri bombalardan faydalanılır
demolition bomb
parça tesirli bomba
demolition bucket
(İnşaat) yıkma kepçesi
demolition chamber
(Askeri) İMHA ÇUKURU (BOŞLUĞU): Patlayıcı maddelerin yerleştirilmesi için amaçlı olarak temin edilen boşluk
demolition chamber
(Askeri) imha boşluğu
demolition chamber
(Askeri) tahrip odası
demolition chamber
(Askeri) imla haznesi
demolition chamber
(Askeri) imha çukuru
demolition charge
(Askeri) TAHRİP HAKKI: Herhangi bir şeyi tahrip için kullanılan infilak maddesi. Bak. "charge"
demolition charge
(Askeri) tahrip imla hakkı
demolition cost
(Ticaret) yıkım maliyeti
demolition firing party
(Askeri) TAHRİP YERİNDE, TAHRİBİN YAPILMASINDA TEKNİK BAKIMDAN SORUMLU POSTA: Bak. "demolition guard"
demolition firing party
(Askeri) tahrip ateşleme müfrezesi
demolition firing party
(Askeri) tahrip ateşleme ekibi
demolition guard
(Askeri) TAHRİP MUHAFIZ KUVVETİ: Bir hedefin tahribi için emir verilmeden veya başarı ile tahribi yapılmadan, düşman eline geçmemesini temin için mevzilendirilmiş mahalli bir kuvvet. Tahrip muhafaza kuvveti komutanı; tahrip yerinde bulunan -tahrip ateşleme postası dahil- bütün erlerin emir ve komutasından sorumludur. Tahrip ateşleme postasına ateşleme emrini vermek de bu komutanın sorumluluğundadır
demolition kit
(Askeri) TAHRİP KİTİ: Patlayıcılardan meydana gelen bir tahrip alet kiti. Bak. "demolition tool kit"
demolition kit
(Askeri) tahrip kiti
demolition material
(Askeri) imha malzemesi
demolition material
(Askeri) tahrip malzemesi
demolition permit
yıkım ruhsatı
demolition permit
(İnşaat) yıkım izni
demolition set
(Askeri) TAHRİP TAKIMI: Tahrip infilak maddeleri, parçaları ve aletlerinden meydana gelen takım
demolition squad
imha komandosu birliği
demolition target
(Askeri) TAHRİP HEDEFİ: Bak. "charged demolition target", "reserved demolition target", "uncharged demolition target"
demolition tool kit
(Askeri) tahrip alet kiti
demolition tool kit
(Askeri) TAHRİP ALET KİTİ: Patlayıcı maddeleri hazırlamada gerekli olan patlayıcı olmayan aletler, teçhizat ve aksesuarlar. Bknz. "demolition kit"
demolition tool kit
(Askeri) tahrip takım kiti
demolish
{f} tahrip etmek
demolish
yıkılma

Birkaç eski binanın yıkılması gerekiyor. - A few old buildings need to be demolished.

demolish
yıkmak yok etmek
demolish
tahrip
demolish
yok etmek
demolish
yık

Alıveriş merkezi yıkılacak. - The shopping center will be demolished.

Eski evi yıkmak üç hafta sürdü. - It took three weeks to demolish the old house.

demolish
yok et
atomic demolition munition
(Askeri) (DOD, IADB) ATOMİK TAHRİP MÜHİMMATI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU ): Düşmanı durdurmak, engellemek ve/veya kanalize etmek üzere malzeme tipi hedeflere karşı bir tahrip mühimmatı olarak toprak üzerinde veya altında, veya su altında patlatılmak üzere tasarlanan bir nükleer cihaz
atomic demolition munition
(Askeri) (NATO) ATOMİK TAHRİP MÜHİMMATI (NATO): Bir tahrip mühimmatı olarak kullanılmak üzere hazırlanan veya uygulanan nükleer bir cihaz
charged demolition target
(Askeri) TAHRİP HAKKI YERLEŞTİRİLMİŞ TAHRİP HEDEFİ: Yerleştirilmiş bütün tahrip hakları ateşlemeye hazır- emniyette veya kurulu- duruma getirilmiş bir hedef. Ayrıca bakınız: "demolition target"
demolish
{f} yiyip bitirmek
demolish
{f} imha etmek
general purpose demolition
(Askeri) GENEL MAKSATLI TAHRİP: Hem canlı hem cansız hedeflere karşı yapılan tahrip işi
medium atomic demolition munition
(Askeri) ORTA OTOMATİK TAHRİP CEPHANESİ: Düşük tahrip gücü olan, timlerde taşınabilen, uzaktan kontrol veya saat aygıtıyla patlatılan bir atomik tahrip cephanesi
pioneer and demolition section
(Askeri) KITA İSTİHKAM KISMI: ABD ordusunda bu terim halen kullanılmaktadır. Bunun yerini (pioneer and ammunition platoon) terimi almıştır
pioneer and demolition section
(Askeri) kıta istihkam kısmı
preliminary demolition
(Askeri) İLK TAHRİP HEDEFİ: Çekilmeden önce-tahrip için hazırlanmış ve tahribi, tahrip sorumluluğu verilmiş subayın emriyle, hazırlanmayı hemen takip eden en münasip zamanda derhal icra edilecek bir hedef
preliminary demolition target
(Askeri) ilk tahrip hedefi
preliminary demolition target
(Askeri) İLK TAHRİP HEDEFİ, HAZIRLANMIŞ TAHRİP HEDEFİ: Saklanmış bir tahrip hedefinden ziyade, tahrip için ayrılan; yetkinin önceden verilmiş olması şartıyla tahribi, hazırlanmasından hemen sonra ifa edebilen bir hedef. Ayrıca bakınız: "reserved demolition"
preliminary demolition target
(Askeri) hazırlanmış tahrip hedefi
prewithdrawal demolition target
(Askeri) ÇEKİLME ÖNCESİ TAHRİP HEDEFİ: Bir gemi çekilmeden önce tahrip için hazırlanmış bir hedef. Bu hedefin tahrip edilmesi; böyle tahriplerin sorumluluğunun verilmiş olduğu subayın emirlerine uygun olduğunda ifa edilebilmektedir
primary demolition belt
(Askeri) ANA TAHRİP KUŞAĞI, ANA ENGEL KUŞAĞI: Tümen veya daha üst birlik komutanı tarafından seçilmiş, bütün cephe boyunca uzanan aralıksız engeller kuşağı. Böyle bir kuşağın hazırlanması, normal olarak öncelik ifade eden bir istihkam görevidir. Ayrıca bakınız: "demolition belt"
reconnaissance and underwater demolition group
(Askeri) KEŞİF VE SUALTI TAHRİP GRUBU: Gemilerden gemilere bindirilmiş keşif kıtalarından ve sualtı tahrip timlerinden oluşan ve keşif, hidrografik ölçme, tabii ve suni engellerin tahribi faaliyetlerini yürüten bir özel görev teşkili
reserved demolition
(Askeri) ÖZEL TAHRİP HEDEFİ: Taktik veya stratejik planda oynadığı hayati önem, bizatihi bünyesinin taşıdığı önem veya düşman karşısında yapılması lüzumu bakımından, tahribi işinin, herhangi bir komutanlık kademesince özel şekilde kontrol edilmesi gereken bir tahrip hedefi. Ayrıca bakınız: "Demolition target"
reserved demolition target
(Askeri) özel tahrip hedefi
reserved demolition target
(Askeri) ÖZEL TAHRİP HEDEFİ: Taktik veya stratejik planda oynadığı hayati önembizatihi bünyesinin taşıdığı önem veya düşman karşısında yapılması lüzumu bakımından, tahribi işinin herhangi bir komutanlık kademesince özel şekilde kontrol edilmesi gereken bir tahrip hedefi. Ayrıca bakınız: "demolition target"
special, atomic demolition munition
(Askeri) ÖZEL ATOMİK TAHRİP CEPHANESİ: Zamanlayıcı bir alet tarafından patlatılan, taşınabilir alçak tesirli atomik tahrip cephanesi
subsidiary demolition belt
(Askeri) TALİ TAHRİP KUŞAĞI: Kanatları korumak veya ileriye ya da geriye doğru derinliği arttırmak amacıyla esas kuşağa yapılan ek. Bak. "demolition belt"
subsidiary demolition belt
(Askeri) tali tahrip kuşağı
tactical atomic demolition munition
(Askeri) TAKTİK ATOM TAHRİP MÜHİMMATI: Taktik muharebe meydanında çok çeşitli tahrip görevleri yapabilecek kabiliyette bir atom tahrip mühimmatı
uncharged demolition
(Askeri) İMLA HAKKI YERLEŞTİRİLMEMİŞ TAHRİP HEDEFİ: Tahrip maddesi yerleştirilmek üzere hazırlanmış ancak bu tahrip maddesinin gerekli miktarı hesaplanmış, ambalajlanmış ve emniyetli bir yere depolanmış durumda olan bir tahrip hedefi. Bunun yerleştirilme talimatları önceden hazırlanır. Ayrıca bak "demolition target"
underwater demolition
(Askeri) SUALTI TAHRİBİ: Sualtı engellerinin tahribi veya zararsız hale getirilmesi; bu iş normal olarak sualtı tahrip timleri (sat) tarafından yapılır
underwater demolition team
(Askeri) Sualtı imha timi
underwater demolition team
(Askeri) SUALTI TİMİ (SAT.): Elverişli kıyı yaklaşma yollarının hidrografik keşfini yapmak, engelleri tahrip etmek; belirli bölgelerdeki mayınları temizlemek, kullanılabilir kanalları belirlemek, iyileştirmek ve işaretlemek; kanal ve limanlara girişi açmak, taarruz öncesi askeri bölgeler dahil olmak üzere ilgili bilgileri toplamak, çıkarma birliklerine faydalı olacak bilgileri elde etmek üzere görevleri yapmak üzere eğitilmiş ve teçhiz edilmiş bir grubu subay ve astsubay
underwater demolition team
(Askeri) sualtı gösteri timi
İngilizce - İngilizce
the action of demolishing or destroying, in particular of buildings or other structures
{n} the act of demolishing, ruin, havoc
Destruction of the pawn structure protecting the hostile king's by way of a sacrifice
{i} destruction, ruin
The demolition of a building is the act of deliberately destroying it, often in order to build something else in its place. The project required the total demolition of the old bridge
The act of overthrowing, pulling down, or destroying a pile or structure; destruction by violence; utter overthrow; opposed to construction; as, the demolition of a house, of military works, of a town, or of hopes
an event (or the result of an event) that completely destroys something
clause Used to insure against loss resulting from laws or ordinances regulating construction or repair Requires additional premium
the act of demolishing
The tearing-down or destruction of a building
The destruction of structures, facilities, or material with fire, water, explosives, or other means This publication deals exclusively with explosive demolition as applied to mine clearance operations
means the doing of anything in the removal of a building or any material part thereof (Ontario Fire Code 1996)
The wrecking or taking out of any building component, system, finish or assembly of a facility together with any related handling operations
The removal of all or any part of a structure for any purpose
The wrecking or taking out of any load-supporting structural member of a facility together with any related handling operations or the intentional burning of any facility APC Rule 1200-3-11- 02(1)
demolishment
demolition derbies
plural form of demolition derby
demolition derby
a competition in which contestants crash old cars into each other, the last vehicle surviving being the winner
demolition block
wrecking ball
demolition bomb
type of explosive used to destroy large structures
demolition charge
charge of sabotage, explosive charge
demolition derby
A contest in which drivers crash old cars into each other until only one is left running
demolition of constructions
intentional destruction of buildings
demolition order
authorization to intentionally destroy a structure
demolition team
group of explosives experts
demolish
To destroy; to destruct

They demolished the old house and put up four townhouses.

demolition.
demo
demolish
to annihilate
demolish
{v} to destroy, raze, overthrow, ruin
demolish
destroy completely; "the wrecking ball demolished the building"; "demolish your enemies"; "pulverize the rebellion before it gets out of hand"
demolish
defeat soundly; "The home team demolished the visitors" destroy completely; "the wrecking ball demolished the building"; "demolish your enemies"; "pulverize the rebellion before it gets out of hand
demolish
destroy completely; "the wrecking ball demolished the building"; "demolish your enemies"; "pulverize the rebellion before it gets out of hand
demolish
defeat soundly; "The home team demolished the visitors"
demolish
{f} destroy, ruin, tear down; eat or drink covetously (Slang)
demolish
To demolish something such as a building means to destroy it completely. A storm moved directly over the island, demolishing buildings and flooding streets
demolish
If you demolish someone's ideas or arguments, you prove that they are completely wrong or unreasonable. Our intention was to demolish the rumours that have surrounded him
demolish
humiliate or depress completely; "She was crushed by his refusal of her invitation"; "The death of her son smashed her"
demolish
To throw or pull down; to raze; to destroy the fabric of; to pull to pieces; to ruin; as, to demolish an edifice, or a wall
demolitionist
A demolisher
demolitions
plural of demolition
Türkçe - İngilizce

demolition teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tahrip kalıbı demolition charge
(of dynamite)
demolition