to the right

listen to the pronunciation of to the right
Englisch - Türkisch
sağa

O, masayı sağa doğru kaydırdı. - He moved the desk to the right.

O, sağa doğru keskin bir dönüş yaptı. - He made a sharp turn to the right.

right
sağ

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

right
hak

Sanırım sen haklısın. - I think you're right.

Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. - Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

right
haklı

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

Sanırım sen haklısın. - I think you're right.

right
doğru

Onun yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorum. - I think the actions he took were right.

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

right
{f} telâfi etmek
Right
{i} doğruluk

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

Right
{i} gerçek

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

Evini hemen satmayı gerçekten istiyor musun? - Do you really want to sell your house right now?

right
sağa

Anahtarı sağa doğru dönder. - Turn the key to the right.

Sola mı yoksa sağa mı döneceğimi bilmiyorum. - I don't know whether to turn left or right.

right
doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer. - A bike path goes right past my house.

right
cidden
right
(Askeri) (OR LEFT) SAĞDA (VEYA SOLDA): Bak. "left (right) "
right
ahlakça doğru
right
uygun bir şekilde
right
yanlış olmayan
right
tamamıyla
right
ahlakça doğru olan şey
right
istenildiği gibi olan
right
hakikat
right
dürüstlük
right
düzelmek
right
sağa doğru

Anahtarı sağa doğru dönder. - Turn the key to the right.

Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm. - I saw his car veering to the right.

right
tamam

Ben şimdi tamamen iyiyim. - I am quite all right now.

Bob benim tavsiyemi dinleseydi, şimdi her şey tamam olacaktı. - If Bob had taken my advice, everything would be all right now.

right
hemen

Onun mektubunu hemen yanıtlamayı planlıyorum. - I plan to reply to his letter right away.

Hemen doktoru arayın. - Call the doctor right away.

right
düzeltmek

Yanlış yaptığımız şeyi düzeltmek zorundayız. - We have to put right what we have done wrong.

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

right
pek

Pekala, ben dinliyorum. - All right, I'm listening.

Bu, kulağa pek hoş gelmiyor. - That doesn't sound right.

right
uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

O, iş için uygun adamdır. - He is the right man for the job.

right
(Ticaret) gereken

Şu anda olmam gereken başka bir yer var. - There's somewhere else I need to be right now.

Araştırmamız gereken yer tam burası. - Right here is where we need to search.

right
yetki

Tamam, şimdi yetki bende. - All right, I'm in charge now.

right
tamamen

Ben şimdi tamamen iyiyim. - I am quite all right now.

Şu anda tamamen ciddiyim. - I'm being completely serious right now.

right
çok

Haklı olabilirsin, ama bizim çok az farklı bir görüşümüz var. - You may be right, but we have a slightly different opinion.

Tom, şimdi o sorunu çözemeyecek kadar çok yorgun görünüyor. - Tom appears to be too tired to tackle that problem right now.

right
büsbütün
right
rast
right
haklı olmak

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

right
yanlış olmama
right
istihkak
right
doğru olma

Tom bir şeyin doğru olmadığını fark etti. - Tom realized something wasn't right.

Çalışmamı kopyalamana izin vermem doğru olmazdı. - It wouldn't be right that I'd let you copy my work.

right
elverişli

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

right
isabetli

Tamamen isabetli bir soru sordular. - They asked a question that was right on the mark.

the right
sağ taraf

Acelesi olmayan insanlar yürüyen merdivenin sağ tarafında durur. - People who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.

Taro, annesinin sağ tarafında. - Taro is on the right side of his mother.

the right
(Politika, Siyaset) sağ

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

right
dosdoğru

Dosdoğru bize geliyor! - It's coming right at us!

Beni suçlamak seni daha iyi hissettiriyorsa, dosdoğru git. - If blaming me makes you feel better, go right ahead.

right
güvenilir

En güvenilir adamım ol. - Be my right-hand man.

right
adaletli
right
doğru olan şey
right
sağlam
right
düz

Bu hataları düzeltmelisin. - You must put these mistakes right.

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

right
tutucu
right
sağ taraf

Sağ tarafınıza yatın. - Lie on your right side.

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

right
doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

right
düzgün

Ben işi düzgün yapabilirim! - I can do the job right!

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

right
namuslu
right
(siyaset) sağ kanat
right
uygun biçimde
right
sağlıklı

Bu video kaydedici sağlıklı çalışmıyor. - This video recorder doesn't work right.

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

right
gerçeğe uygun
right
iyi

Birbirimizi sevdiğimiz sürece, biz iyi olacağız. - As long as we love each other, we'll be all right.

Bay Ford şimdi iyidir. - Mr Ford is all right now.

right
aranan
right
aklı başında

Aklı başında hiç kimse gece şu ormanda yürümez. - No one in their right mind would walk in those woods at night.

Aklı başında biri nasıl bununla aynı fikirde olmaz? - How could anyone in their right mind disagree with this?

right
hukuk
right
haktan
Right
{ü} Haklısınız!/Doğrudur!
Right
{i} düzen

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

right
tam

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

right
dürüst

Hiç kimse dürüst ve enerjik bir şekilde iyi ve adil bir neden için savaşma hakkınızı inkar edemez. - No one will deny your right to fight honestly and energetically for a good and just cause.

Bunun çabuk yapılmasını mı istiyorsun yoksa doğru dürüst yapılmasını mı istiyorsun? - Do you want this done quickly or do you want this done right?

right
dik konuma getirmek
right
tam olarak

Tom nereye gittiğini tam olarak biliyordu. - Tom knew right where he was going.

Şu anda tam olarak açık değiliz. - We're not exactly open right now.

right
{s} en uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

right
çeki düzen vermek
right
{s} düzenli

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

right
doğruca

Tom Mary'nin ne kadar yorgun olduğunu gördü ve ona doğruca yatağa gitmesini söyledi. - Tom saw how exhausted Mary was and told her to go right to bed.

Tom doğruca Mary'nin tuzağına yürüdü. - Tom walked right into Mary's trap.

right
haklı çıkarmak
right
{s} dik açılı

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

right
gayet
right
{f} doğrultmak
right
itibarını iade etmek
right
sağdan

Avrupa'nın çoğu ülkesinde arabalar sağdan gitmek zorundadır. - In most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.

Her zaman sağdan gelen trafiğe yol ver. - Always give way to traffic coming from the right.

right
{s} doğru, yanlış olmayan: What you said is right. Dediğiniz doğru. That's not the
right
insaflı
right
yolunda

Onunla işler yolunda. - It's all right with him.

Benim için her şey yolunda gitti. - Everything went right for me.

right
adalete uygunlu
right
doğrulu

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

right
sağ z
right
sağda

Onun ofisi orada sağda. - His office is right up there.

Çorba kaşığı her zaman en sağdadır. - The soup-spoon is always on the extreme right.

right
{s} dik (açı)
right
{f} derleyip toplamak
right
{s} (ahlakça) doğru: Do what's right! Doğru olanı yap!
right
durüst
right
adaletli olarak
right
{s} yasal (mirasçı)
right
adalete uygun şekilde
right
münasip
Englisch - Englisch
toward the right, in the direction of the right, to the right side
right
Very, extremely, quite

The fog was right hard to see through so I was on Tom Pritchard before I saw him.

right
Yes. Correct. I agree
right
Yes. I agree with whatever you say. I have no opinion
right
The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group

The political right holds too much power.

right
That which complies with justice, law or reason

We're on the side of right in this contest.

right
Towards the right side
right
A legal or moral entitlement

You have no right to go through my book.

right
Exactly, precisely

Luckily we arrived right at the start of the film.

right
To set upright

The tow-truck righted what was left of the automobile.

right
All right; not requiring assistance

'You lost?' / Colin spun round. Looking at him was a nurse, her eyebrows raised. / 'No, I'm right, thanks,' said Colin.

right
According to fact or truth; actually; truly; really
right
To return to normal upright position

When the wind died down, the ship righted.

right
Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true

I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.

right
Signpost word used to change the subject in a discussion or discourse
right
To correct

Righting all the wrongs of the war will be impossible.

right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →

After the accident, her right leg was slighly shorter than her left.

right
Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines

The kitchen counter formed a right angle with the back wall.

right
On the right side
right
The right side or direction

The pharmacy is just on the right past the bookshop.

right
correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
right
{i} privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
right
{n} justice, a just claim, privilege, prerogative, interest, property, power, the side not left, a tract of land, freedom from error
right
{v} to take a proper position
right
{v} to relieve from wrong, adjust, replace
right
{a} fit, proper, true, just, happy, strait
right
{a} properly, truly, justly, directly, very
Right
{i} conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
Right
orun
right
{s} pertaining to the right side; correct; morally correct, just, fair; normal; suitable, fitting; best, most desirable; in good order or condition; in good health; perpendicular, intersecting at or containing a 90-degree angle; straight
right
To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights to; to assert or regain the rights of; as, to right the oppressed; to right one's self; also, to vindicate
right
Refers to the right foot, hand, hip or a direction
right
Function: Adjective Very Example: "You're right near the street you want to be on "
right
A rule associated with the system as a whole, granted to a user or group They allow users to perform a certain action on the system such as the right to log on to a network
right
of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters"
right
the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body"
right
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his proportionate ownership in the company
right
correct in opinion or judgment; "time proved him right"
right
That which is right or correct
right
intended for the right hand; "a right-hand glove"
right
Privilege granted shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: Warrant
right
- legally recognized entitlement to do something to or with content
right
The interest one has in a piece of property A claim or title enforceable by law
right
Pertaining to the political right; conservative
right
That to which one has a just claim
right
in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right"
right
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
right
exactly; "he fell flop on his face"
right
the piece of ground in the outfield on the catcher's right
right
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him"
right
An asset granting the temporary privilege of purchasing additional shares directly from the company at a stated price to existing shareholders
right
a benefit given to stockholders to buy additional stock in a company in proportion to existing holdings for a specified period of time
right
Constant associated with the key code value for the Right Arrow key (39)
right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →
right
In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely; highly; as, right humble; right noble; right valiant
right
precisely, exactly; "stand right here!"
right
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
right
To a great extent or degree
right
Designed to be placed or worn outward; as, the right side of a piece of cloth
right
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?"
right
Having reference to a straight line; perpendicular, forming a 90-degree angle
right
A privilege allowing existing shareholders in a company to buy shares of a new issue of common stock before it is offered to the public
right
in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess"
right
The opportunity a corporation gives a shareholder to buy additional shares at a special price for a limited time Shareholders who don't use their rights can sell them to other investors
right
correct or accurate, as in: Careful writers strive to use the right word
right
of the side of cloth or clothing intended to face outward; "the right side of the cloth showed the pattern"; "be sure your shirt is right side out"
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right" (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights" regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again" put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized" make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust" correct in opinion or judgment; "time proved him right" having the axis perpendicular to the base; "a right angle" of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream" in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess" in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right" exactly; "he fell flop on his face" immediately; "she called right after dinner" an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!" completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap" toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again"
right
To recover the proper or natural condition or position; to become upright
right
A right is a formal, legal mechanism that claims that a breach of duty must be redressed The claim may be set out in a complaint, which, upon presentation to court, triggers the coercive power of the law to bring the one charged with the violation into court to justify his behavior
right
Privilege granted to existing shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: warrant
right
Privilege or immunity granted by authority
right
make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation"
right
Most favorable or convenient; fortunate
right
Also applied to the corresponding side of the lower animals
right
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his/her proportionate ownership in the company
right
The right side; the side opposite to the left
right
The temporary privilege granted to a company's existing common shareholders to acquire additional common shares directly from the company at a stated price The price is usually at a discount to the market price of the common stock on the day the rights are issued, and the rights only are good within a specified time period Rights of listed companies trade on stock exchanges from the ex rights date until their expiry, so holders can either exercise the rights or they can sell them
right
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the right
right
See Center, 5
right
in a correct manner; "he guessed right"
right
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position"
right
Exactly; just
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged
right
The area to the right hand side of the point The world, as it is percieved
right
completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap"
right
an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!"
right
being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
immediately; "she called right after dinner"
right
The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, the opposite of moral wrong
right
free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision"
right
of or belonging to the political or intellectual right
right
In some legislative bodies of Europe (as in France), those members collectively who are conservatives or monarchists
right
That which one has a legal or social claim to do or to exact; legal power; authority; as, a sheriff has a right to arrest a criminal
right
(frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
right
having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
right
having a 90 degree angle; perpendicular; a right cylinder is one in which the straight lines that compose it are normal to its base; a right cone (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the vertex to the center of the base is normal to the base; a right pyramid (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the center of the base is normal to the base
right
According to fact or truth; actually; truly; really; correctly; exactly; as, to tell a story right
right
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action is usually stronger than on the other side; opposed to left when used in reference to a part of the body; as, the right side, hand, arm
right
In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide
right
(Southern regional intensive) very; "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right nice place"
right
Straight; direct; not crooked; as, a right line
right
a turn to the right; "take a right at the corner"
right
location near or direction toward the right side; i e the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to correct
right
According to any rule of art; correctly
right
a justified claim to something, usually implying that others have certain duties with respect to the possessor of the right
right
Healthy, sane, competent
right
a turn to the right; "take a right at the corner" anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim" an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away" the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body" those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose
right
Upright; erect from a base; having an upright axis; not oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone
right
In a right manner
right
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right"
right
Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious
right
Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right man in the right place; the right way from London to Oxford
right
A special security issued by a company in a Rights Offering (typically good for only a short period) that gives a stockholder the right to purchase new shares issued by the corporation at a preset price, usually below the market price
right
The outward or most finished surface, as of a piece of cloth, a carpet, etc
right
According to the law or will of God; conforming to the standard of truth and justice; righteously; as, to live right; to judge right
right
put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized"
right
A company share price token is moved one space 'right' on the stock market if it declares a full dividend If it is in a box with an arrow pointing up, it is instead moved up one space
right
Straight, not bent
right
Conformed to the constitution of man and the will of God, or to justice and equity; not deviating from the true and just; according with truth and duty; just; true
right
According with truth; passing a true judgment; conforming to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous; correct; as, this is the right faith
right
make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust"
right
[ degrees --- ] Turns the active turtle the specifiefd number of degrees, to the right if degrees is positive and to the left if negatlve
right
That which justly belongs to one; that which one has a claim to possess or own; the interest or share which anyone has in a piece of property; title; claim; interest; ownership
right
Hence, to regain an upright position, as a ship or boat, after careening
right
That which one has a natural claim to exact
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
{f} restore to good condition; set in an upright position; correct, make right
right
an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away"
right
A just judgment or action; that which is true or proper; justice; uprightness; integrity
right
Refers to the right foot, hand hip or a direction
right
A true statement; freedom from error of falsehood; adherence to truth or fact
right
Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well regulated; correctly done
right
Portion of the political spectrum associated with conservative political thought. The term derives from the seating arrangement of the French revolutionary parliament ( 1790s) in which the conservative representatives sat to the presiding officer's right. In the 19th century, the term applied to conservatives who supported authority, tradition, and property. In the 20th century a divergent, radical form developed that was associated with fascism. See also left. Petition of Right privacy right of right whale right to work law riparian right States' Rights Democrat accused rights of the animal rights Bill of Rights Civil Rights Act of 1964 civil rights movement Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Equal Rights Amendment gay rights movement homosexual rights movement GI Bill of Rights human rights states' rights Universal Declaration of Human Rights Virginia Declaration of Rights Voting Rights Act Committee for the Defense of Legitimate Rights Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
an interjection expressing agreement
right
anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim"
right
dexter
to the right

  Türkische aussprache

  tı dhi rayt

  Aussprache

  /tə ᴛʜē ˈrīt/ /tə ðiː ˈraɪt/

  Etymologie

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Videos

  ... And right now, history as we know it is about to mysteriously begin. ...
  ... had right after the financial crisis hit. ...

  Wort des Tages

  junta
Favoriten