successive

listen to the pronunciation of successive
Englisch - Türkisch
{s} ardışık
birbirini izleyen
art arda
arkası kesilmeyen
dayanışmalı
ardı ardına gelen
arka arkaya

Arka arkaya dört maçı kazanmak zordur. - It is hard to win four successive games.

peş peşe

Peş peşe dört kez dünya şampiyonluğu kazandı. - He won four successive world championships.

ardarda gelen
(Kanun) mütevali
ardı arkası kesilmeyen
ardıl
ard arda,ardışık
(Tıp) Birbiri ardısıra, birbirini izleyen
birbirini ileyen
birbiri arkasından
{s} peşpeşe

Peşpeşe beş gün yağmur yağdı. - It rained five successive days.

{s} üst üste olan
müteakıp
silsile halindeki
(Nükleer Bilimler) ard arda,ardaşık
successively sıra ile
{s} peş peşe, arka arkaya, üst üste: They've won three successive games. Arka arkaya üç maç kazandılar
üst üste
birbiri ardına
birbirini takip eden
zincirleme
success
başarı

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

Kaçış denemesi başarılıydı. - His escape attempt was successful.

successive approximation
ardışıl yaklaşıklama
successive approximation
ardisil yaklasiklama
successive approximations
(Pisikoloji, Ruhbilim) ardışık yakınsama
successive assignments
(Kanun) mütevali temlikler
successive attack
(Askeri) BİRBİRİ ARDINCA TAARRUZ, ARD ARDA TAARRUZ: Birbiri ardından saldırışlar halinde yapılan taarruz. Bu taarruzda, muharebe kuvvetinin muhtelif birlikleri, birbiri ardından savaşa girer
successive attack
(Askeri) art arda taarruz
successive attack
(Askeri) birbiri ardınca taarruz
successive bounds
(Askeri) yanına sıçrama
successive bounds
(Askeri) art arda sıçrama
successive concentrations
(Askeri) ARD ARDA ATEŞ TOPLAMALARI: Topçu ateşini, en yakın hedeften başlayarak birbiri ardından müteaddit sahalar üzerinde teksif etme. Ard arda ateş toplamaları, atıştaki değişme vasfı dolayısıyla, piyade ilerleyişinin topçu ateşiyle desteklenmesini sağlar
successive concentrations
(Askeri) art arda ateş toplamaları
successive decay
(Nükleer Bilimler) ardarda bozunum
successive delivery
(Ticaret) zincirleme teslimat
successive effects
(Ticaret) zincirleme etkiler
successive failure
ardıl göçme
successive failure
ardışık göçme
successive formation
(Askeri) ARD ARDA SAFA GEÇME DÜZENİ, BİRBİRİ ARDINCA SAFA GEÇME DÜZENİ: Bir resmi geçit için, muhtelif birliklerin birbiri ardından yerlerine geçtikleri düzen
successive formation
(Askeri) art arda safa geçme düzeni
successive numbers
ardışık sayılar
successive objectives
(Askeri) art arda hedefler
successive objectives
(Askeri) müteakip hedefler
successive objectives
(Askeri) ARD ARDA HEDEFLER, MÜTEAKİP HEDEFLER: Sıra halindeki hedefler. Esas kuvvetin bir kısmı ile, önce hedeflerden birine hücuma geçilir. Kuvvetlerin geri kalan kısmı destek sağlar. Komutan ilk hedefin, hücum eden kuvvet tarafından temizleneceği kanaatine varır varmaz, komutanlığın diğer kısımları bir sonraki hedefe taarruz eder. Bu işlem son hedefe varılıncaya kadar devam ettirilebilir. Genel olarak zırhlı birlikler için uygun şekildir. Ayrıca bakınız: "intermediate objective"
successive offence
(Kanun) müteselsil suç
successive positions
(Askeri) Derinliğine mevzi
successive voting
(Politika, Siyaset) sıralı oylama
success
başarım
success
{i} sonuç

Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim. - I'm sure your efforts will result in success.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

success
başarı yakalamak
success
{i} başarılı kimse
success
{i} başarma, başarı
success
{i} başarılı olan kimse
success
muvaffakıyet
success
başarılmış iş
success
ergi
success
(Bilgisayar) başarılı

Manchester United, hem Premier League'de hem de İngiltere'de en başarılı takımlardan biridir. - Manchester United is one of the most successful teams in both the Premier League and England.

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

successively
birbiri arkasından
successively
sıra ile
success
{i} sükse
success
başarılı kimse/şey
successively
art arda
successively
ard arda gelerek
success
başarıya

Biraz şans bazen beklenmedik bir başarıya götürür. - A little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.

Sosyalist tarım büyük başarıya ulaştı. - The socialist agriculture achieved great success.

success
başarıları
success
muvaffakiyet
delay on successive position
(Askeri) Derinliğine ve kademeli oyalama mevzii
three successive days
peşpeşe üç gün
three successive days
üst üste üç gün
Englisch - Englisch
Of, or relating to a succession
Coming one after the other in a series

They had won the title for five successive years.

Having or giving the right of succeeding to an inheritance; inherited by succession; hereditary; as, a successive title; a successive empire
Successive means happening or existing one after another without a break. Jackson was the winner for a second successive year. coming or following one after the other
Following in order or in uninterrupted course; coming after without interruption or interval; following one after another in a line or series; consecutive; as, the successive revolution of years; the successive kings of Egypt; successive strokes of a hammer
{s} continuous, sequential, following one after another
in regular succession without gaps; "serial concerts"
successive approximation
The procedure used in shaping a behavior The subject is reinforced for successively closer approximations to the desired behavior until that behavior is emitted
successive approximation
students mimic the behavior of an expert in an attempt to learn through matching the expert's behavior
successive approximation
A method for estimating the value of an unknown quantity by repeated comparison to a sequence of known quantities
successive approximation
Alternatively known as Successive Approximation Character Weighting (SACW) This is a method of reweighting characters based on some measure of their relative values for the purposes of phylogeny reconstruction If, for instance, an initial analysis is carried out and the result of this analysis indicates that some characters are quite inconsistent with the resulting tree(s), then these will be down-weighted in subsequent analyses The index for downweighting the characters might be the retention index, consistency index or some such measure of consistency of a character with a tree Iterative analyses are carried out, with the individual characters being reweighted each time until there is little or no change in the resulting topology
successive approximation
The iterative scheme by which an approximation is used for the basic design of an algorithm The sequence generated is of the form x^(k+1) = x^k + A(x^k), where A is an algorithm map specified by its approximation to some underlying goal Typically, this is used to find a fixed point, where A(x)=0 (e g , seeking f(x)=x, let A(x) = f(x) - x, so the iterations are x^(k+1) = f(x^k), converging to x*=f(x*) if f satisfies certain conditions, such as a contraction map)
successive beneficiary
person whose eligibility to receive insurance money or inheritance is realized when the eligibility of the primary recipient ends (by death, for instance)
success
financial profitability
success
The achievement of one's aim or goal

His third attempt to pass the entrance exam was a success.

success
One who, or that which, achieves assumed goals

The new range of toys has been a resounding success.

success
a favorable or prosperous course or termination of anything attempted
success
{n} prosperity, fortune, luck, event
Success
avail
success
Act of succeeding; succession
success
That which meets with, or one who accomplishes, favorable results, as a play or a player
success
an event that accomplishes its intended purpose; "let's call heads a success and tails a failure"; "the election was a remarkable success for Republicans"
success
a person who achieves his or her goals
success
Success is the achievement of something that you have been trying to do. It's important for the long-term success of any diet that you vary your meals. the success of European business in building a stronger partnership between management and workers. failure
success
VARCHAR2(10) Mode for WHENEVER SUCCESSFUL system auditing
success
a state of prosperity or fame; "he is enjoying great success"; "he does not consider wealth synonymous with success
success
Favorable result that is assessed in terms of effectiveness, impact, sustainability, and contribution to capacity development
success
an attainment that is successful; "his success in the marathon was unexpected"; "his new play was a great success" an event that accomplishes its intended purpose; "let's call heads a success and tails a failure"; "the election was a remarkable success for Republicans" a state of prosperity or fame; "he is enjoying great success"; "he does not consider wealth synonymous with success
success
The favorable or prosperous termination of anything attempted; the attainment of a proposed object; prosperous issue
success
Success is the achievement of a high position in a particular field, for example in business or politics. Nearly all of the young people interviewed believed that work was the key to success. failure
success
the achievement of ones aim or goal
success
Accomplishment of wetland restoration, enhancement, creation, or preservation in accordance with bank objectives, design specifications, or success criteria [top]
success
an attainment that is successful; "his success in the marathon was unexpected"; "his new play was a great success"
success
a state of prosperity or fame; "he is enjoying great success"; "he does not consider wealth synonymous with success"
success
a set of grades based on an arbitrary criteria of comparative success of entire group in achieving passing marks on a given set of tests success an agreement between mentor and learner that the goal of a chosen task, as defined and understood by both, has been achieved to a standard of proficiency appropriate for the task
success
{i} attainment of something desired or attempted, accomplishment; prosperity, fame; person or thing that is successful
success
Financial success goes with the operating statement or operating results It is measured by whether the government was able to raise enough money during a given period to cover its outlays In government success is affected by annual and cash nature of the accounting rules Inflows of money can include borrowing; outflow include only those due and payable, not those promised but not payable this period
success
Amazonite, Chrysoprase, Marble
success
The success of something is the fact that it works in a satisfactory way or has the result that is intended. Most of the cast was amazed by the play's success failure
success
a person with a record of successes; "his son would never be the achiever that his father was"; "only winners need apply"; "if you want to be a success you have to dress like a success"
success
That which comes after; hence, consequence, issue, or result, of an endeavor or undertaking, whether good or bad; the outcome of effort
success
Someone or something that is a success achieves a high position, makes a lot of money, or is admired a great deal. We hope it will be a commercial success. failure
success
Losing 60-80% of excess weight during the first 12 to 18 months and then maintaining that loss
successively
in proper order or sequence; "talked to each child in turn"; "the stable became in turn a chapel and then a movie theater
successively
one after another, sequentially
successively
In a successive manner
successively
in proper order or sequence; "talked to each child in turn"; "the stable became in turn a chapel and then a movie theater"
successively
In a serial or successive manner; one following another
successive
Favoriten