intikal

listen to the pronunciation of intikal
Türkisch - Englisch
transition
passing, passage, transition
inferring, inference
grasp, understanding, comprehension
transfer (by inheritance or sale)
succession
transmission
(Hukuk) inheritance
transition, passing, passage; change of place; understanding, comprehension; transfer (by) inheritance
(Askeri) movement
understanding
(Askeri) deployment
(Pisikoloji, Ruhbilim) transfer
pirate
intikal devresi
transition period
intikal devresi
passing period
intikal eden
hereditary
intikal etmek
1. to pass to another place. 2. to perceive, understand, grasp. 3. to pass (to someone) by inheritance, be inherited (by)
intikal etmek
(Hukuk) to transfer
intikal etmek
to be inherited
intikal gösterge kodu
(Askeri) deployment indicator code
intikal hücresi
(Askeri) deployment cell
intikal ihtiyaçları kaynağı
(Askeri) movement requirements generator
intikal ile ilgili
reversionary
intikal kontrol taburu
(Askeri) movement control battalion
intikal kontrol timi
(Askeri) movement control team
intikal sırası
order of succession
intikal toplanma alanı
(Askeri) redeployment assembly area
intikal vergisi
estate transfer charges
intikal vergisi
death duty
intikal vergisi
inheritance tax
intikal yönetim sistemi
(Askeri) deployment management system
intikal etmek
devolve
idari harekat ve intikal
(Askeri) administrative movement
intikal etmek
revert to
intikal etmek
inherited
intikal etmek
(Ticaret) lapse
tekrar intikal
(Ticaret) reversion
intikal etmek
come down
BM intikal kontrol kursu
(Askeri) United Nations movement control course
Malzeme İntikal ve Dağıtım Öncelik Sistemi
(Askeri) uniform material movement and issue priority system
Müttefik Harekat ve İntikal Sistemi
(Askeri) Allied Deployment and Movement System
Müşterek Seyyar Kontrol Grubu; müşterek intikal kontrol grubu
(Askeri) Joint Mobility Control Group; joint movement control group
Ulaştırma Koordinatörü Otomatik İntikal Bilgi Sistemi
(Askeri) Transportation Coordinator's Automated Information for Movement System
Ulaştırma Koordinatörü Otomatik İntikal Bilgi Sistemi II
(Askeri) Transportation Coordinator's Automated Information for Movement System II
Uçar Birlik Komutanlığı İntikal Analiz Sistemi
(Askeri) Air Mobility Command Deployment Analysis System
askeri istihbarat; intikal talimatları
(Askeri) military intelligence; movement instructions
askeri standart ulaştırma ve intikal yöntemleri
(Askeri) military standard transportation and movement procedures
aynı en son varış gününe (LAD) sahip olan kuvvetlerin intikal önceliği; öncelik;
(Askeri) movement priority for forces having the same latest arrival date (LAD); priority; progressive routing indicator
ayrıntılı intikal planı
(Askeri) detailed deployment plan
azami çağrı alanı; askeri sivil işlemler; görev konsepti onayı; intikal kontrol
(Askeri) maximum calling area; military civic action; mission concept approval; movement control agency
birlik intikal kontrol listesi
(Askeri) unit movement control center
birlik personel tahsisi dokümanı; birlik intikal verisi
(Askeri) unit manning document; unit movement data
bölgesel hava intikal koordinasyon merkezi
(Askeri) regional air movement coordination center
celp ve sevk, genel hazırlık bindirme safhası, ön intikal ve birleştirme
(Askeri) reception, staging, onward movement, and integration
harekat alanı Kara Kuvvetleri intikal kontrol kuruluşu
(Askeri) theater Army movement control agency
harekat alanı Kara Kuvvetleri intikal kontrol merkezi
(Askeri) theater Army movement control center
harekat alanı müşterek intikal merkezi
(Askeri) theater-joint movement center
hareket ve intikal raporu
(Askeri) movement report
hasar kontrol merkezi; intikal kontrol merkezi
(Askeri) damage control center; deployment control center
hasta intikal ihtiyaçları merkezi
(Askeri) patient movement requirements center
hava terminal intikal kontrol takımı
(Askeri) air terminal movement control team
havadan hızlı intikal
(Askeri) air mobility express
havadan intikal yeteneği harekat grubu
(Askeri) air mobility operations group
havadan intikal yeteneği harekatı filosu
(Askeri) air mobility operations squadron
havadan intikal yeteneği harekatı kontrol merkezi
(Askeri) air mobility operations control center
havadan intikal yeteneği kontrol timi
(Askeri) air mobility control team
havadan intikal yeteneği kısmı; büyükelçi
(Askeri) air mobility branch; ambassador
hızlı intikal kuvveti
(Hukuk) rapid deployment force
intikal etmek
dawn
karadaki azami hava aracı; karada intikal (hava aracı); çok uluslu gözlemci grub
(Askeri) maximum (aircraft) on ground; movement on ground (aircraft); multinational observer group
kuvvet intikal kontrol merkezi (USMC)
(Askeri) force movement control center (USMC)
kuvvet intikal özellikleri; göreve tam hazır
(Askeri) force movement characteristics; full mission-capable
kısmen planlanmış intikal
(Askeri) partially planned movement
lojistik ve intikal kontrol merkezi
(Askeri) logistic and movement control center
meteorolojik radar tali sistemi; intikal rapor sistemi
(Askeri) meteorological radar subsystem; movement report system
miras yoluyla intikal eden gayrimenkuller
(Hukuk) entail
miras yoluyla intikal etmeyen
nonhereditary
motorlu intikal
(Askeri) motor movement
müttefik intikal koordinasyon merkezi; yedek askeri komuta merkezi
(Askeri) allied movement coordination center; alternate military command center
müşterek harekat alanı intikal karargahı; müşterek ana eğitim programı
(Askeri) joint theater movement staff; joint training master schedule
müşterek hasta intikal ihtiyaçları merkezi
(Askeri) joint patient movement requirements center
müşterek hasta intikal takımı
(Askeri) joint patient movement team
müşterek hazırlık ve ileri intikal
(Askeri) joint preparation and onward movement
müşterek kabul, toplanma, ileri intikal ve bütünleşme
(Askeri) joint reception, staging, onward movement, and integration
ortak harekat modelleme, planlama ve simülasyon stratejisi; Bilgisayarlı İntikal
(Askeri) common operational modeling, planning, and simulation strategy; Computerized Movement Planning and Status System
programlama ve intikal
(Askeri) scheduling and movement
ulaştırma kontrol ve intikal dokümanı
(Askeri) transportation control and movement document
veraset ve intikal vergisi
succession duties
yük intikal harekat merkezi; tamamlayıcı metal-oksit yarı iletkeni
(Askeri) cargo movement operations system; complementary metal-oxide semiconductor
intikal
Favoriten