resources

listen to the pronunciation of resources
Englisch - Türkisch
{i} kaynaklar

Çin doğal kaynaklar bakımından zengindir. - China is rich in natural resources.

Su, ormanlar ve mineraller önemli doğal kaynaklardır. - Water, forests, and minerals are important natural resources.

(Ticaret) üretim faktörleri
(Askeri) vasıtalar
{i} olanaklar
(Askeri) KAYNAKLAR, VASITALAR, VASITA VE İMKANLAR: Bir memleketin veya bir işin mevcut vasıtaları; hesap edilebilir mal, para veya istihsal maddeleri; el altında ve hemen faydalanılabilir, durumda gelir kaynakları
hobi/çare/kaynak
{i} parasal kaynaklar
{i} aktifler
{i} imkânlar
resource
{i} kaynak

Çin doğal kaynaklar bakımından zengindir. - China is rich in natural resources.

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

resources; means
kaynaklar; anlamına gelir
resources of sightseeing
(Askeri) turizm kaynakları
reallocation of resources
(Askeri) LOJİSTİK KAYNAK YARDIMI: Bir devletin silahlı kuvvetleri tarafından bir başka Devletin veya Devletlerin Silahlı Kuvvetlerine uygun makam tarafından emir verildikçe ilgili NATO dökümanları hükümlerince "faydalanılabilir" kabul edilenlerden lojistik kaynak temini. Ayrıca bakınız: "Integrated logistic support"; "logistic assistance"; "mutual aid"
reasonably assured resources
(Nükleer Bilimler) görünür kaynaklar
reef resources
(Askeri) resif kaynakları
renewable resources
yenilenebilir (doğal) kaynak
resource
{i} olanak
resource
yetenek
allocation of resources
(Askeri,Ticaret) kaynak dağılımı
efficient use of resources
(Ticaret) etkin kaynak kullanımı
environmental resources
(Askeri) çevre kaynakları
human resources
(Ticaret) ik
human resources planning
(Ticaret) insan kaynakları planlaması
limited resources
sınırlı kaynaklar
marine resources
deniz kaynakları
number of resources
(Bilgisayar) kaynak sayısı
resource
özkaynak
resource
kuvvet
resource
(Ticaret) aktif
resource
zenginlik
resource
(Ticaret) finansal kaynak
resource
beceriklilik
resource
(Bilgisayar) kaynak yazılım
resource
(Askeri) müracaat vasıtası
resource
(Ticaret) varlık
resource
güç
Ministry of Energy and Natural Resources
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
allocation of resources
kaynakların tahsisi
capital resources
öz kaynaklar
conservation of natural resources
doğal kaynakların korunması
fiscal resources
mali kaynaklar
human resources
insan kaynakları
labor resources
iş kaynağı
land resources
toprak kaynakları
leave sb to his own resources
kendi haline bırakmak
mineral resources
madeni kaynak
natural resources
doğal kaynaklar
own resources
öz kaynaklar
resource
umar
resource
çare
Ministry of Energy and Natural Resources
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
a drain on the resources
bütçeye yük olan şey
be thrown back on one´s own resources
yalnızca kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak
economic resources
Ekonomide finansal ve ticarî araçlar
flexible resources
(Ekonomi) Çok yönlü kaynaklar, değişken kaynaklar,gelişebilir kaynaklar
human resources development
(Avrupa Birliği) İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
human resources manager
insan kaynakları yöneticisi
human resources specialist
İnsan kaynakları uzmanı
leave sb to his own devices, resources
kendi haline bırakmak
leave sb to his own resources
vaktini istedigince geçirmesine izin vermek, kendi haline bırakmak
leave someone to one's own resources
(deyim) Birini kendi hâline, kendi olanaklarına bırakmak
leave someone to one's own resources
Kişinin kendi kaynaklarına birini bırakmak
scarce resources
Kaynak kıtlığı, kıt kaynaklar
the Ministry of Energy and Natural Resources
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
water resources
su kaynakları
Defense Planning and Resources Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Planlama ve Kaynak Kurulu
Defense Resources Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Vasıta ve İmkanlar Kurulu
Status of Resources and Training System
(Askeri) Kaynak Durumu ve Eğitim Sistemi
ample resources
bol kaynaklar
be thrown upon one's own resources
kendi kendine yetmek
be thrown upon one's own resources
kendi yağıyla kavrulmak
cash resources
maddi kaynaklar
characteristics of transportation resources
(Askeri) ulaşım kaynakları karakteristikleri
characteristics of transportation resources report
(Askeri) ulaşım kaynakları karakteristikleri raporu
coastal resources
(Askeri) kıyı kaynakları
community's own resources
(Avrupa Birliği) Topluluğun kaynakları
computer resources
bilgisayar ozkaynaklari
connect network resources
(Bilgisayar) ağ kaynaklarına bağlan
disconnect network resources
(Bilgisayar) ağ kaynaklarından ayrıl
estimated additional resources
(Nükleer Bilimler) muhtemel kaynaklar
human intelligence; human resources intelligence
(Askeri) beşeri istihbarat; insan kaynakları istihbaratı
human resources intelligence
(Askeri) BEŞERİ KAYNAKLI İSTİHBARAT: İnsanın hem kaynak hem de toplayıcı olarak kullanılıp elde edilen istihbarattır. İnsanlar başlıca toplama vasıtalarıdır. Ayrıca HUMINT olarak da adlandırılır
idle resources
atıl kaynaklar
idle resources
(Ticaret) kullanılmayan kaynaklar
indigenous resources
iç kaynaklar
inner resources
manevi kuvvet
joint telecommunication resources board
(Askeri) müşterek muhabere kaynakları kurulu
manpower resources
(Askeri) İNSANGÜCÜ KAYNAKLARI: (Servislerin) kuvvetlerin insangücü ihtiyaçlarında kullanılabilecek mevcut insan kaynakları
military land transportation resources
(Askeri) ASKERİ KARA NAKLİYE KAYNAKLARI: Müşterek kullanma tahsis edilen, kara yoluyla belirli bir noktadan, başka bir noktaya taşıyan, tüm askeri nakliye kaynakları
military resources
(Askeri) ASKERİ KAYNAKLAR: Savunma Bakanlığının bir unsurunun kontrolü altında bulunan askeri ve sivil personel, tesisler, teçhizat ve ikmal maddeleri
mobility system support resources
(Askeri) HAREKET SİSTEMİ DESTEK KAYNAKLARI: a. Hava taşıma ve deniz taşıma kuvvetlerini tamamlamak ve/veya, b. Bir hareket ihtiyacının başlatılması, işlemi, veya son bulması ile direk olarak ilgili işlevleri yerine getirmek için gerekli kaynaklar
national security resources board
(Askeri) MİLLİ GÜVENLİK KAYNAKLARI KURULU: Bir sivil başkanın riyasetinde bulunan ve Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen vekil veya daire başkanlarından ya da temsilcilerden teşekkül eden kurul. Bu kurul; askeri, endüstriyel ve sivil seferberliklerin koordine edilmesi hususunda, Cumhurbaşkanına müşavirlik eder
natural resources
(isim) doğal kaynaklar
network resources
ag ozkaynaklari
personnel resources file; pulse repetition frequency
(Askeri) personel kaynak dosyası; pals tekrarlama frekansı
physical resources
(Ticaret) maddi kaynaklar
populace and resources control
(Askeri) kitle ve kaynak kontrolü
resource
{i} uğraş
resource
araçlar
resource
kaynak kaynak yazılım
resource
mali vasıtalar
resource
natural resources doğal kaynaklar
resource
{i} yardımına başvurulacak kimse
resource
{i} beceri

Tom becerikli görünüyor. - Tom seems to be resourceful.

Tom oldukça becerikli, değil mi? - Tom is quite resourceful, isn't he?

resource
{i} çözüm bulma yeteneği
resource
{i} eğlence
resource
{i} oyalayıcı şey
resource
inner resources manevi kuvvet
resource
{i} vasıta
resource
(Askeri) ÇARE, MÜRACAAT VASITASI, KAYNAK: Yeni ve yedek ikmal kaynağı, ihtiyaç halinde kullanılacak yeni veya ek bir stok
resource
{i} kaynak: natural resources doğal kaynaklar
resource
beceri/hobi/çare/kaynak
resource
olanaklar
resource
halletme yeteneği
rich underground resources
zengin yeraltı kaynakları
senior information resources management official
(Askeri) kıdemli bilgi kaynakları yönetim yetkilisi
speculative resources
(Nükleer Bilimler) mümkün kaynaklar
startup resources
başlangıç kaynakları
state resources
(Avrupa Birliği) devlet kaynakları
submarine resources
(Askeri) denizaltı kaynakları
uncontrolled resources
(Askeri) kontrolsüz kaynaklar
untapped resources
kullanılmayan imkânlar
water resources management
su kaynakları yönetimi
Englisch - Englisch
- Sometimes referred to as assets, resources are items of economic value that are not income Resources include financial instruments such as savings accounts and certificates of deposit, personal property such as an automobile (above a specified value), and real estate (other than an individual's home) Some Medicaid eligibility groups must meet a resource test; others (at state option) are not subject to a resource test In establishing a resource test, a state Medicaid program must specify both the resource standard (e g , the amount of countable resources an individual may retain) and the resource methodology (e g , which resources are counted and how are they valued)
the inputs needed to undertake a project, generally including finance, people, equipment, facilities, raw materials, and possibly physical elements such as land and water
Materials found in the environment that can be extracted from the environment in an economic process There are abiotic resources (non-renewable) and biotic resources (renewable)
Assets available and anticipated for operations They include people, equipment, facilities, and other things used to plan, implement, and evaluate public programs whether or not paid for directly by public funds
Positive abilities, feelings, memories, qualities, and perceptions that the person can draw upon to live her life better
Forums (discussions, calendars, chat rooms, or the messaging window) Sometimes used to refer to summary pages and tools The terms resources and forums are analogous
There are several resources, published by the Association, available to the members The Methods and Procedures Manual provides recommendations for actual testing procedures and quality control methods used in the production of dressing and sauce products The Quality Assurance Manual is designed to assist dressing and sauce manufacturers in establishing quality assurance programs ADS' Labeling Manual offers the most current interpretations of the Nutrition Labeling and Education Act The Association's newest Manual, Portion Control & Flexible Packaging: A Reference Manual for the Dressings and Sauces Industry, provides basic information regarding the portion control and flexible packaging industry Searchable electronic versions of the Manuals, as well as other ADS publications, are included on the ADS Web site (www dressings-sauces org) under the Members Only section
in GEMIS are products representing the stock of primary energies and raw materials Resources are the inputs for extractor processes, and therefore the "beginning" of process chains
All personnel and major items of equipment available, or potentially available, for assignment to incident tasks on which status Is maintained
Other student aid which must be taken into consideration to prevent an overaward in the campus-based programs and Stafford loan programs For example, a scholarship would be considered a resource
Sources of information, knowledge, or expertise The following are sites with international legal resources: American University: Washington College of Law Center for Human Rights and Humanitarian Law
"A source of supply or support; available means" (Webster’s) The energy and materials used to support an Economy and fulfill human needs and desires (See also Renewable and Nonrenewable)
The inputs used in the production of goods and services They are generally classified as land, labor, capital, and entrepreneurship Land - Those productive resources occurring in nature such as water, soil, trees, and minerals Labor - The abilities, talents, training and skills - the human capital of people that contribute to the production of goods and services Labor can be either physical or mental efforts Capital - Productive resources, including machinery, tools, factories, stores, vehicles, etc made by past human efforts, used to produce goods or services Entrepreneurship - The resource provided by profit-seeking decision makers who organize resources and determine which economic activities to undertake and how they should be undertaken The most common example is one who starts a business enterprise
Other student aid that must be taken into account to prevent an overaward in the campus-based programs, as defined in federal regulations for the campus-based programs Resources are called "estimated financial assistance" in determining a student's eligibility for some federal student loans
the key ingredients needed to operate a small business, including: · people · finance · information · expertise (knowledge and skills) · plant and equipment · buildings · technology
The means available for use in conducting the planned activities, such as people, objects, and money Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability, Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Accountability and Evaluation, Volunteer Management, Communications and Marketing, Operations Management and Leadership, Advocacy, Technology
The resources page is your guide to the plug-ins and browser versions that you need to completely use this program It also has links to other utilities you may need
plural of resource
The term, resources, is normally used to describe funds There are tables in this Annual Report that show the resources invested in each of the Department’s three Outcomes That is, they show the funds supplied and expended to achieve each of the outcomes The term, human resources, refers to the Department’s staff
  The total amount available for appropriation    Includes estimated revenues, inter-fund transfers (e g , General Fund contribution to Mental Health), beginning fund balances available (the excess of revenues over expenditures from the previous fiscal year), and cancellation of any prior year reserves (accumulated funds set aside for specific purposes) available to fund the total financing requirements (expenditures) for the fiscal year under consideration  
the financial capital, equipment, raw materials, and inventories of (or access to) components and subsystems
1) Personnel, equipment, services and supplies available, or potentially available, for assignment to incidents 2) The natural resources of an area, such as timber, crass, watershed values, recreation values, and wildlife habitat
The machines, workers, money, land, raw materials, and other things that a country can use to produce goods and services and to make its economy grow Resources may be renewable or nonrenewable Countries must use their resources wisely to ensure long term prosperity
Computers, instruments, and immersive environments; machines See IPG Globus Guide/MDS for instructions on obtaining dynamic information about IPG resources, or Resources for a static list of resources available on the IPG
things the computer can use to do your work, such as RAM, hard drive space, video capabilities, etc
Personnel and equipment available, or potentially available, for assignment to incidents Resources are described by kind and type, e g , ground, water, air, etc , and may be used in tactical support or overhead capacities at an incident ---S--- SAFETY OFFICER: A member of the Command Staff responsible for monitoring and assessing safety hazards or unsafe situations, and for developing measures for ensuring personnel safety The Safety Officer may have assistants
{i} wealth, financial means; ability, capability; source of wealth; something which can be used for benefit or profit
renewable resources
plural form of renewable resource
allocation of resources
the mechanics of investment; where one applies one's goods (for greatest possible future gain); how one disposes of one's resources (for greatest possible effect). Often used as a term in conjunction with economics
electronic resources
plural form of electronic resource
human resources
The personnel employed in an organization
human resources
The personnel department of an organization, dealing with the recruitment, administration, management and training of employees; abbreviated as HR
natural resources
plural form of natural resource
nonrenewable resources
plural form of nonrenewable resource
resource
To supply with [[#Noun|resource]]s
resource
Something that one uses to achieve an objective, e.g. raw materials or personnel
resource
A person's capacity to deal with difficulty

a man/woman of resource.

resource
that which is restored to, relied upon, or made available for aid or support
human resources
The personnel that make up the business’s work force
human resources
Personal information held by the employer about employees (ie smoker, vet, spouse's name)
human resources
In a company or other organization, the department of human resources is the department with responsibility for the recruiting, training, and welfare of the staff. The abbreviation HR is often used. = personnel. HR the department in a company that deals with employing, training, and helping people
human resources
Labor used as an input into the production process
human resources
"Human resources" refers to the quantity and quality of human effort directed to the production of goods and services One type of human resource is an entrepreneur An entrepreneur is a person who assumes the risk of organizing productive resources to produce goods and services
Human Resources Information System
A Human Resources Management System (HRMS) or Human Resources Information System (HRIS), refers to the systems and processes at the intersection between human resource management (HRM) and information technology
Human Resources Management System
A Human Resources Management System (HRMS) or Human Resources Information System (HRIS), refers to the systems and processes at the intersection between human resource management (HRM) and information technology
resource
{n} a resort, retreat, expedient, means
leave someone to one's own resources
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I will leave her to her own resources and everything will turn out fine.

Dominion Resources
large American company headquartered in Virginia (USA), holding company of Virginia Electric and Power Co. and Dominion Energy Inc
Human Resources Management
{i} HRM, HR management, supervision of manpower, field dealing with the proper management of manpower, management of human resources
allocation of resources
Apportionment of productive assets among different uses. The issue of resource allocation arises as societies seek to balance limited resources (capital, labour, land) against the various and often unlimited wants of their members. Mechanisms of resource allocation include the price system in free-market economies and government planning, either in state-run economies or in the public sectors of mixed economies. The aim is always to allocate resources in such a way as to obtain the maximum possible output from a given combination of resources
current resources
resources which are continuously being used
economic resources
financial and commercial means, reserves, wealth, capital, assets
financial resources
monetary means, wealth, capital
free system resources
available storage area in the Windows operating system
global resources
(Real Application Clusters Administration; search in this book)
global resources
(Real Application Clusters Administration)
human resources
– Programs that educate employees about HR practices and are NOT designated for managers only Examples are EEO/Harassment, New Employee Orientation, HR Briefings, State’s HR system
human resources
the physical and mental abilities that people use to produce goods and services; also called labor
human resources
The department and support systems responsible for personnel sourcing and hiring, applicant tracking, skills development and tracking, benefits administration and compliance with associated government regulations
human resources
- quantity and quality of human effort directed toward producing goods and services (also called labor)
human resources
Persons who have inherent an acquired skills, knowledge and abilities to function to the benefit of an employer They can be employees or contract personnel
human resources
{i} manpower, human work force, human labor; field of business that deals and handles personnel matters (such as hiring, training, firing, etc.)
human resources
In economics, another term for human capital, which is the knowledge, skills, abilities and capacities possessed by people
human resources
The overall strategic objective of the Human Resources and Mobility activity, within the Specific Programme 2: “structuring the European Research Area” is to provide broad support for the development of abundant and dynamic world-class human resources in the European research system, taking into account the inherent international dimension of research
human resources
Valuable skills, talents, knowledge, health, and education that a person possesses Quality can be improved through investments in education, training and health care. Also call human capital
human resources
A term used to refer to the effort, knowledge, and talent of people as their skills are applied in the workplace
human resources
PeopleSoft application purchased by University of Houston System; includes the following modules: Human Resources, Benefits Administration, Payroll and Time and Labor This application This application shares the same database with the Student Administration
human resources
are the quantity and quality of human effort directed toward producing goods and services
human resources
The function within a business organization that monitors the availability of qualified workers; recruits and screens applicants for jobs; helps select qualified employees; plans and presents appropriate orientation, training, and development for each employee; and administers employee benefit programs
human resources
Business or Social Sciences
human resources
The people (labor) used to produce goods and services including their health, physical strength, motivation, knowledge and skills The quality of human capital, also referred to as human capital, can be improved through investments in education, training and health care
human resources department
{i} department within a business/company or other organization that handles personnel matters (such as hiring, training, firing, etc.)
human resources manager
{i} HR manager, person within a business/company or other organization who handles and supervises personnel matters (such as hiring, training, firing, etc.); person who deals with and is in charge of the proper management of manpower
inner resources
a resource provided by the mind or one's personal capabilities; "to have resource against loneliness
labor resources
resources of available manpower
land resources
natural resources in the form or arable land
mineral resources
natural resources in the form of minerals
natural resources
Natural resources are all the land, forests, energy sources and minerals existing naturally in a place that can be used by people. Angola was a country rich in natural resources
natural resources
{i} assets that come from nature (such as coal, oil, water, etc.), substances that occur naturally
oil resources
areas where petroleum can be found
resource
{i} resourcefulness, ability to deal effectively with various situations
resource
the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a man of resource"
resource
A resource is a physical object that is used by patrons and managed with your WebCheckout system Resources are most frequently pieces of equipment, such as cameras, overhead projectors, video cables, etc They may also be classrooms, video tapes, or books Anything that needs to be used by a group of people on a temporary basis can be managed by WebCheckout as a resource Resources can be reserved, checked out, renewed, and returned by patrons who have permission in WebCheckout to use them Resources are categorized based on what sort of thing they are, since different types of resources may have different attributes The basic resource categories are equipment, locations, or media See Also: Auto-circulating resource , Contained Resource, Container Resource, Serialized resource , Unserialized resource
resource
An available supply of something that can be used There are natural resources, human resources, etc
resource
That to which one resorts orr on which one depends for supply or support; means of overcoming a difficulty; resort; expedient
resource
(Ticaret) An entity, such as personnel or equipment, that performs activities or services and normally has a cost associated with that performance
resource
"A resource can be anything that has identity Familiar examples include an electronic document, an image, a service (e g , 'today's weather report for Los Angeles'), and a collection of other resources The resource is the conceptual mapping to an entity or set of entities, not necessarily the entity which corresponds to that mapping at any particular instance in time Thus, a resource can remain constant even when its content---the entities to which it currently corresponds---changes over time, provided that the conceptual mapping is not changed in the process " [URI] In order to avoid a collision of the term entity within the URI and XML specifications, we use the term data object, content or document to refer to the actual bits being operated upon
resource
A variable defined as part of the definition of a class Resource values in objects can be set by using a Create function or a SetValues function Resource values can be retrieved using a GetValues function
resource
available source of wealth; a new or reserve supply that can be drawn upon when needed
resource
—An addressable unit of data that is available for use by an application Resources include text strings, files, documents, vector drawings, bitmapped images, binary data, data streams, message queues, and query result sets In some contexts, application services themselves, such as Web services, are referred to as resources
resource
Anything which can be used to handle a situation effectively and attain the desired outcome Resources can be internal, such as appropriate knowledge, skills, positive self-esteem, etc , or external, such as people or possessions
resource
(1) A human-valued commodity or product provided through management of the land Resources may or may not have any commercial value They include timber, wildlife, water, minerals, recreation, scenery, aesthetics, and cultural (2) A source of supply (3) Anything useful to people directly or that facilitate use and satisfaction of human wants, be it animal, vegetable, mineral, a location, a labor force, etc Resources vary from commodities such as timber and minerals to amenities as scenery or scenic viewing points "Resource" is a highly relative concept, the precise definition of which changes depending upon the planning agent and the planning purpose For example, garbage is not a "resource" to those attempting to get rid of their wastes but it is a "resource" to those who are attempting to recover recyclable materials from it, provided existing regulations and separation technology permit them to do this economically
resource
Pecuniary means; funds; money, or any property that can be converted into supplies; available means or capabilities of any kind
resource
{i} source of help; supply, stock; means of accomplishing a goal, expedient; resort
resource
personnel
resource
A country's resources are the things that it has and can use to increase its wealth, such as coal, oil, or land. resources like coal, tungsten, oil and copper. to provide money or other resources for something
resource
Any information on the network that you might want to locate For example, a web page or a word-processing document Netscape Compass Server locates and indexes resources so you can easily search for them In this context, resource and document are used to mean the same thing
resource
(1) Any facility of a computing system or operating system required by a job or task, including main storage, input/output devices, the processing unit, data sets, and control or processing programs (2) A binary data item that is linked to an executable file, a DLL, or some other binary file Typically a resource defines an interface component such as a dialog box, a menu, an icon, a font, a bitmap, or a cursor (3) Any element that requires translation, such as messages or online help
resource
Windows, pixmaps, cursors, fonts, graphics contexts, and colormaps are known as resources They all have unique identifiers associated with them for naming purposes The lifetime of a resource usually is bounded by the lifetime of the connection over which the resource was created
resource
something of value to be preserved, protected, and enhanced The Mississippi National River and Recreation Area act lists nationally significant historical, recreational, scenic, cultural, natural, economic, and scientific resources It is typical for Congress in establishing a new area to include in the enabling legislation a long list of overlapping resource categories, such as the one found in the MNRRA act The National Park Service normally defines resources in two broad categories (natural and cultural) for management purposes This plan includes a third broad management category, economic resources, to ensure that all items listed in the MNRRA act are addressed
resource
Any document (URL), directory, or program that the server can access and send to a client
resource
Something which is required to complete a task Resources are characterized by the fact that they have a limited time availability (e g an employee that works 8 hours a day, 5 days a week)
resource
Resources are information that the author may provide for the student An example of such information may be a set of normal values for lab results This type of information is usually found in the "Help" option of the menu bar
resource
The things needed to get a job done In a technological system, the basic technological resources are: energy, capital, information, machines and tools, materials, people, and time
resource
In EMAP, an ecological entity that is identified as a target of sampling and is a group of general, broad ecosystem types or ecological entities sharing certain basic characteristics Seven such categories currently are identified within EMAP: estuaries, Great Lakes, inland surface waters, wetlands, forests, arid ecosystems, and agroecosystems These categories define the organizational structure of monitoring groups in EMAP and are the resources addressed by EMAP assessments A resource can be characterized as belonging to one of two types, discrete and extensive, that pose different problems of sampling and representation
resource
a source of aid or support that may be drawn upon when needed; "the local library is a valuable resource"
resource
Any part of a computer system that can be used by a program as it runs Resources include memory, hard and floppy disks, networking components, the operating system, printers, and other output devices, as well as queues, security features, and other less well defined data structures In HTML, any URL, directory, or application that the server can access and send to a requesting client (Ref: Dyson, Dictionary of Networking)
resource
(n ) A mechanism of the X Window system for specifying an attribute (appearance or behavior) of a window or application Resources are usually named after the elements they control
resource
Resources are typically those machines, tools, units, materials, energy, and personnel which are provided by the factory to be used or consumed in the production process Associated with each resource is some formal specification of its characteristics and capabilities
resource
The term resource relates to any means or supplying what is needed, and usually refers to a stock that can be drawn on Resources are used to maintain the human metabolism (e g water and food), to provide shelter or satisfy other material needs (e g wood, metals, stone, energy, etc ), or to satisfy recreational and aesthetic needs (e g water for swimming, the scenic value of the landscape) To determine the (sustainable) use level, it is important to make a distinction between renewable resource and non-renewable resources
resource
Anything used by executable code, especially by applications Resources include images, sounds, icons, localized strings, archived user-interface objects, and various other things Mac OS X supports both Resource Manager–style resources and “per-file” resources Localized and nonlocalized resources are put in specific places within bundles
resource
An element of a database representing options or values for attributes of an application A resource is a triple consisting of a name, a class, and a value A name and class may consist of components, each identifying the name or class of a particular level of a hierarchy A widget can also have resources, whose values are derived from the resource database or set directly by the application
resource
a source of aid or support that may be drawn upon when needed; "the local library is a valuable resource" the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a man of resource" available source of wealth; a new or reserve supply that can be drawn upon when needed
resource
Something that one uses, especially in manufacturing of goods; a raw material
resource
An object (document, person, consumer item, etc ) you want to find by navigating a FacetMap A resource falls under one or more headings, which is how users find it In the wine demo, bottles of wine are the resources
resource
The resources of an organization or person are the materials, money, and other things that they have and can use in order to function properly. Some families don't have the resources to feed themselves properly
resource
A resource is a general term used to describe a physical device or software data structure that can only be accessed by one task at a time Examples of physical devices include printer, screen, disk, keyboard, tape, etc If, for example, access to the printer is not managed, various tasks can print to the printer and inter-leave their printout This problem is typically handled by a server task whose job is to accept messages from various tasks to print files In this way access to the printer is serialized and files are printed in an orderly fashion Consider a software data structure that contains data and the date and time at which the data was written If tasks are allowed to read and write to this structure at random, then one task may read the structure during the time that another task is updating the structure, with the result that the data may not be time stamped correctly This type of problem may also be solved by creating a server task to manage access to the structure
resource
Any information on the network that you might want to locate For example, a web page or a word-processing document iPlanet Compass Server locates and indexes resources so you can easily search for them In this context, resource and document are used to mean the same thing
system resources
area in the memory intended to store details about the open windows in Windows
waste of resources
lack of reusing of existing resources
resources
Favoriten