repair

listen to the pronunciation of repair
Englisch - Türkisch
tamir

Bu ayakkabıları tamir edebilir misin? - Can you repair these shoes?

Bu arabanın tamire ihtiyacı var. - This car needs repairing.

onarım

Tamirci onarımın uzun sürmeyeceğini söyledi. - The mechanic said the repair would not take long.

Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu. - After his knee repair, he could walk without pain.

tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

onarmak

Çamaşır makinesini onarmak mümkün müdür? - Is it possible to repair the washing machine?

O, saati onarmak zorundadır. - He has to repair the clock.

tamir etmek

Bisikletimi tamir etmek 5,000 yen'e mal oldu. - It cost me 5,000 yen to repair my bicycle.

Onlar arabalarını tamir etmek zorundalar. - They have to repair their car.

{f} tamir et

O benim evin kırık penceresini tamir etti. - He repaired the broken window of my house.

Saatimi John'a tamir ettireceğim. - I am going to have my watch repaired by John.

{i} hal
{f} gitmek
{f} yamamak
(hatayı) düzeltmek
gidermek
{f} zararını ödemek
{f} telâfi etmek
{i} barınak
{i} durum
şifa verme
{f} çekilmek
{i} sığınak
(Askeri) ONARMAK, TAMİR ETMEK: Belirli bir kusuru veya hizmete elverişsizlik durumunu gidermek suretiyle bir maddeyi hizmete elverişli duruma getirmek. Ayrıca bakınız: "overhaul", "rebuild"
repair shop tamirci dükkânı
(Tıp) Tamir (etme)
in good repair iyi hal
{f} onar

Bu arabanın onarıma ihtiyacı var. - This car needs repairing.

Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu. - After his knee repair, he could walk without pain.

{f} düzeltmek
{i} tamir, onarma
(Tekstil) rapor
(Tıp) İyileştirme, şia verme
(Nükleer Bilimler) tamirat/onarım
repairmantamirci
tam

Saatimi John'a tamir ettireceğim. - I am going to have my watch repaired by John.

Frenleri tamir ederlerse, arabayı satın alacağım. - I will only buy the car if they repair the brakes first.

tamir yapmak
yapmak

Bu evin çok fazla onarıma ihtiyacı var, onu yıkmak ve yenisini yapmak daha kolay olacaktır. - This house needs so many repairs, it would be easier to tear it down and build a new one.

Tamir için ödeme yapmak zorunda kalacaksın. - You're going to have to pay for the repair.

tamiri
onarm
repair kit
onarım kiti
repair kit
tamir takımı
repair shop
tamirci dükkânı

Sami tamirci dükkanındaydı. - Sami was at the repair shop.

repair shop
tamirci dükkanı

Sami tamirci dükkanındaydı. - Sami was at the repair shop.

repair time
onarım zamanı
repair-pit
tamir çukuru
repair delay time
onarım gecikmesi zamanı
repair and maintenance corps
(Askeri) Tamir ve bakım birlikleri
repair automaticaly
Otomatik Onarım
repair charges
(Avrupa Birliği) onarım masrafları
repair charges
(Avrupa Birliği) (Annex III) onarım masrafları, tamir giderleri
repair cycle
(Askeri) TAMİR SAYKILI: Tamir edilebilir bir maddenin sökülmesi veya yerine bir yenisinin takılmasından, çalışabilir halde yeniden yerine takılması veya stoğa alınmasına kadar zamanda geçirdiği aşamalar
repair cycle aircraft
(Askeri) ONARIM DÖNEMİ UÇAKLARI: Depo bakımında bulunan veya bakım bekleyen, depo bakımına giden ve gelmekte olan transit durumdakiler de dahil olmak üzere faal envanterdeki uçaklar
repair instructions
onarım talimatı
repair kit
(Askeri) TAMİR TAKIMI: Bir tali komple parçanın yenileştirilmesi için, genellikle, tek stok numarası altında birlikte dağıtılan parçalar grubunu ifade eden terim
repair on the job site
(Askeri) GÖREV YERİNDE ONARIM
repair part
(Askeri) YEDEK PARÇA, TAMİR PARÇASI: Bir nihai madde, tali komple parça veya aksamın bakım veya onarımında, bir yere takılacak gerekli herhangi bir parça, tali komple parça veya aksam
repair pending
(Bilgisayar) onarım beklemede
repair service
(Avrupa Birliği) onarım hizmeti
repair ship
tamir gemisi
repair shop
tamirhane

Bunu tamirhaneye götür. - Take it to the repair shop.

Tom kontrol ettirmek için arabasını tamirhaneye getirdi. - Tom brought his car to the repair shop to have it checked.

replacement repair
değiştirme / onarım
construction repair
(İnşaat) yapım onarımı
defect repair
arıza onarım
road repair
yol yapımı
road repair
yol tamiri
ship repair
(Ticaret) gemi tamiri
undergo repair
onarım geçirmek
undergo repair
onarım görmek
mean repair time
ortalama onarım zamanı
mean time to repair
ortalama onarım zamanı
repairable
tamir edilebilir
repairable
onarılabilir
repaired
{f} onar

Kol saatimin onarılması gerekiyor. - My watch needs to be repaired.

Bu kırık vazo onarılamaz. - This broken vase cannot be repaired.

under repair
onarımda
dent repair technician
kaporta tamircisi
forward repair system
ileri tamir sistemi
guarantee repair
garanti tamir
maintenance and repair
bakım ve onarım
railway repair workshop
demiryolu onarım atölyesi
repairable
onarilabilir
repairs
tamir etme
self repair
kendini onarmak
system repair
sistemini tamir etmek
under repair
onarım altında
windshield repair products
araba on camı tamir ürünleri
aircraft repair
(Askeri) uçak tamiri
aircraft repair
(Havacılık) uçak onarım
aircraft repair
(Askeri) UÇAK TAMİRİ: Bir uçağın veya bazı uçak parçalarının yeniden hizmet görebilecek hale getirilmesi. Ayrıca bakınız: "aircraft rectification"
airfield damage repair
(Askeri) HAVAALANI HASAR ONARIMI: Nükleer olmayan bir taarruzdan sonra hava alanının yeniden faal duruma getirilmesi için gerekli olan ve aşağıdakileri de içine alan bir dizi faaliyet; a. Hasar Değerlendirmesi ve gerekli onarım işlerinin tayini için keşif; b. Patlayıcı maddelerin temizlenmesi; c. Manevra sahaları ve gidiş geliş yolları gibi az kullanılan yüzeylerin onarımı; d. Hava harekatının idaresi için çok önemli olan tesis ve imkanların onarımı. ADR olarak da anılır
army railroad repair shop
(Askeri) ASKERİ DEMİRYOLU TAMİRHANESİ: Kara kuvvetlerinin mülkiyeti altında bulunan demiryolu malzemesinin, ulaştırma bakanlığı talimatı dahilinde, ana bakımlarının yapıldığı yer
base repair
(Askeri) ANA TAMİR: Bak. "Depot repair"
battle damage repair
(Askeri) muharebe hasar onarımı
be under repair
tamir edilmek, tamirde olmak
beyond repair
tamir edilemeyecek şekilde
bridge repair
köprü tamiri
can you repair the car
arabayı tamir edebilir misiniz
can you repair these boots
bu botları tamir edebilir misiniz
can you repair these shoes
bu ayakkabıyı tamir edebilir misiniz
can you repair this camera
bu fotoğraf makinesini tamir edebilir misiniz
can you repair this clock
bu saati tamir edebilir misiniz
can you repair this watch
bu kol saatini tamir edebilir misiniz
can you repair this while i wait
ben beklerken tamir edebilir misiniz
car repair company
(Askeri) VAGON TAMİR BÖLÜĞÜ: Demiryolu işletmesinde kullanılan bir onarım birliği
combat essential repair part
(Askeri) MUHAREBE İÇİN GEREKLİ ONARIM PARÇASI: Muharebe için gerekli bir nihai maddenin veya muharebe hazırlığı halindeki bir silah sisteminin bakımı için zaruri bir işletme onarım parçası. Bu özellikteki maddelerin, ilgili taktik talimname "Onarım Parçaları ve Özel Alet Listeleri" nde gösterilen kalemlerinden olmaları gerekir
concurrent repair parts
(Askeri) MALZEME YEDEĞİ ONARIM PARÇALARI: Kara Ordusu ikmal sistemine yeni giren nihai maddelerle birlikte tedarik olunan parçaları. Bunların temininden maksat birlikler nihai maddenin ilk teslim tarihi ile, ikmal kayıtlarının normal bütünleme usulleriyle müteakip tedarike imkan verecek şekilde kurulabildiği tarih arasındaki devrede, ilk dağıtım ve bakım için gerekli cins ve miktarda onarım parçasını temin etmiş olmaktır
connector repair
(Otomotiv) konektör tamiri
cosmetic repair
yüzeysel onarım
cryptographic repair facility
(Askeri) KRİPTO TAMİR TESİSLERİ
depot repair
(Askeri) beşinci kademe onarımı
depot repair
(Askeri) DEPO ONARIMI, BEŞİNCİ KADEME ONARIMI: Normal olarak, bir menzil sahası veya yurtiçi bölgesi tesisinde, beşinci kademe onarımlarını yapmak üzere özel surette yetiştirilmiş ve teçhiz edilmiş personel tarafından yapılan onarım çalışmaları
emergency repair disk
Acil Kurtarma Diski
fender repair part
çamurluk onarım parçası
fifth echelon repair
(Askeri) beşinci kademe onarımı
fifth echelon repair
(Askeri) BEŞİNCİ KADEME ONARIMI: Beşinci kademe bakımında yapılan onarım. Bak. "repair"
free repair
(Avrupa Birliği) ücretsiz onarım
gas mask repair kit
(Askeri) MASKE TAMİR KUTUSU: Gaz maskesinin başlıklarında ve hortum kısmında geçici tamir yapmak için kullanılan ve içinde lastik yapıştırıcı madde ve şeritler bulunan, ufak tüp şeklinde kutu
gas mask repair tool set
(Askeri) MASKE TAMİR TAKIMI: Maskeler üzerinde yetki verilen tamirleri yapmak için kullanılan aletler (yedek parçalar hariç)
general repair
normal revizyon
hair repair
saç bakımı
how long will it take to repair
tamir etmeniz ne kadar sürer
how long will it take to repair the car
arabayı tamir etmeniz ne kadar sürer
in bad/ill repair
kötü durumda
in good repair
iyi durumda
in want of repair
tamire muhtaç
it will take us a day to repair it
bunu tamir etmek bir gün sürer
keep in good repair
düzenli bakımını yapmak
keep in repair
düzenli bakımını yapmak
leakage repair
sızıntı onarımı
maintenance and repair branch
(Askeri) BAKIM VE ONARIM KOLU: Bir mevki, ordugah ve garnizondaki levazım, fenni ve sıhhi tesisler kısmının bir kolu. Bu teşkilat; binaların, diğer inşaat, fenni ve sıhhi tesisler ile bunlar dahilindeki eşyanın bakım ve onarımını yapar
major repair
büyük tamir
major repair
(Askeri) büyük tamirat
major repair
(Askeri) BÜYÜK ONARIM: Yenileştirmeyi, birçok parçaların değiştirilmesini veya özel aletler kullanılmasını gerektiren onarım işleri
mean time to repair/restore
(Bilgisayar) ortalama onarım süresi
minor repair
(Askeri) KÜÇÜK ONARIM: Genel olarak, büyük sökme işleri yapılmadan, malzemenin kısa zamanda tekrar çalışır duruma gelmesine imkan veren, bir iki alet kullanmak suretiyle ve pek az malzeme ile hiç malzemeye lüzum kalmadan yapılabilen ve genellikle, malzemenin, onarım için geri kademelere gönderilmesini gerektirmeyen onarım işleri
minor repair
(Askeri) küçük tamirat
minor repair
(Askeri) küçük onarım
motor repair park
(Askeri) MOTORLU ARAÇ ONARIM PARKI: Bir harekat alanında motorlu araçların onarıldıkları park
nail repair
tırnak onarma
organizational repair parts
(Askeri) BİRLİK ÜZERİNDEKİ ONARIM PARÇALARI: Bir birliğe, kendisinin kullanması için verilmiş parçalar
railway repair shop
cer atelyesi
railway repair shop depot
(Askeri) DEMİRYOLU ONARIM DEPOSU: ABD Kara Kuvvetlerinin malı olan veya bu komutanlığın kontrolu altında bulundurulan demiryolu malzemesinin depo bakımını yapan tesis
railway repair shop depot
(Askeri) demir yolu onarım deposu
repairable
telâfi edilebilir
repairable
giderilebilir
repaired
onarılmış
repaired
tamir görmek
repairer
tamirci
repairs
(isim) tamirat
repairs
{i} tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

special repair
özel onarım
structural repair
bünyesel onarım
substantial repair
(Kanun) esaslı tamir
temporary repair
geçici tamirat
undergo repair(s)
tamir görmek
undergo repair(s)
tamirat görmek
undergo repair(s)
onarımdan geçmek
windscreen repair kit
(Otomotiv) ön cam tamir kiti
Englisch - Englisch
A place to which one goes frequently or habitually; a haunt
The act of repairing something

I took the car to the workshop for repair.

The condition of something, in respect of need for repair

The car was overall in poor repair before the accident. But after the workshop had it for three weeks it was returned in excellent repair. But the other vehicle was beyond repair.

The result of repairing something

If you look closely you can see the repair in the paintwork.

To transfer oneself to another place

I heard the visitors repair to their chambers. Jane Eyre, by Charlotte Bronte 1850.

To restore to good working order, fix, or improve damaged condition; to mend; to remedy
An act of going on vacation

our annual repair to the mountains.

{n} a reparation, supply of loss, abode
{v} to mend, refit, fill up anew, go to
If something such as a building is in good repair, it is in good condition. If it is in bad repair, it is in bad condition. The monks of Ettal keep the abbey in good repair
set straight or right; "remedy these deficiencies"; "rectify the inequities in salaries"; "repair an oversight"
move, travel, or proceed toward some place; "He repaired to his cabin in the woods
Work carried out on equipment by a competent technician like Clive Christian
patching up past auditing or recent life errors
The replacement or correction of a failed CI Repair also refers to the fourth stage of an Incident life-cycle, sitting between Diagnosis and Recovery
{i} act of fixing, correction, act of mending
as, a house in good, or bad, repair; the book is out of repair
A repair is something that you do to mend a machine, building, piece of clothing, or other thing that has been damaged or is not working properly. Many women know how to carry out repairs on their cars There is no doubt now that her marriage is beyond repair
We offer VIBES certified repair service for most Nortel, Avaya/Lucent, Executone and Aspect products Send us your old equipment and we'll ship it back to you within five working days of receipt
Returning damaged ACBM to an undamaged condition or to an intact state so as to prevent fiber release
If someone repairs to a particular place, they go there. We then repaired to the pavilion for lunch
make amends for; pay compensation for; "One can never fully repair the suffering and losses of the Jews in the Third Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the accident"
restore by replacing a part or putting together what is torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes please"
It contains all the objects that a developer has changed but the originals of the objects are located in another system
To mend or restore real or tangible personal property which was broken, damaged, defective or malfunctioning to working order or operating condition
To fix only the leaking fitting or leaking section of pipe that has experienced or is experiencing a failure Not a complete removal and/or replacement of the PB water system
a formal way of referring to the condition of something; "the building was in good repair"
Generic term that refers to the various activities which will strengthen existing building materials and systems that are salvageable
a frequently visited place
The process of fixing errors in the structure of database objects
restoration of continuity after injury
give new life or energy to; "A hot soup will revive me"; "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my health"
what those do who sow air
The act of repairing or resorting to a place
is a one-time or short-term agreement between a vendor and the agency to remediate a problem with a product or piece of equipment Often the agreement rate is based upon an hourly labor charge plus parts and supplies (i e time and materials)
An operation performed on a non-conforming part or assembly to make it functionally suable but which does not completely eliminate the nonconformance
To go; to betake one's self; to resort; ass, to repair to sanctuary for safety
move, travel, or proceed toward some place; "He repaired to his cabin in the woods"
- Behaviors undertaken with another person to re-establish communication and relationship after it has broken down
the act of putting something in working order again
If you repair a relationship or someone's reputation after it has been damaged, you do something to improve it. The government continued to try to repair the damage caused by the minister's interview
Restoration to a sound or good state after decay, waste, injury, or partial restruction; supply of loss; reparation; as, materials are collected for the repair of a church or of a city
To restore to a sound or good state after decay, injury, dilapidation, or partial destruction; to renew; to restore; to mend; as, to repair a house, a road, a shoe, or a ship; to repair a shattered fortune
If you repair something that has been damaged or is not working properly, you mend it. Goldsmith has repaired the roof to ensure the house is wind-proof A woman drove her car to the garage to have it repaired. + repairer repairers re·pair·er TV repairers
To remake in order to use again
any activity which returns the capability of an asset that has failed to a level of performance equal to, or greater than, that specified by its Functions, but not greater than its original maximum capability An activity which increases the maximum capability of an asset is a modification
the act of putting something in working order again a formal way of referring to the condition of something; "the building was in good repair"
To return
the act of putting something in working order again a formal way of referring to the condition of something; "the building was in good repair" restore by replacing a part or putting together what is torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes please" move, travel, or proceed toward some place; "He repaired to his cabin in the woods
An action that restores a failed part or component to operating condition
Restore to good working order, fix, or improve damaged condition; mend; remedied
Repair, overhaul, upgrade or modification as required by the contract
The reconstruction or renewal of any part of an existing structure or building for the purpose of its maintenance
Restoring the functional capability of a defective PCB, which may or may not affect appearance, interchangeability and/or uniformity
Place to which one repairs; a haunt; a resort
Condition with respect to soundness, perfectness, etc
To make amends for, as for an injury, by an equivalent; to indemnify for; as, to repair a loss or damage
Repair is the reconstruction or renewal of any part of an existing building for the purpose of its maintenance
Replacement of dead cells by fibrous c t ; function may not be restored and structure may be altered
{f} fix, mend, correct a problem or malfunction
Repair and maintenance includes activities conducted on currently serviceable structures, facilities and equipment involving no expansion or use beyond that previously existing and resulting in no significant hydrologic impact It includes those usual activities taken to prevent a decline, lapse, or cessation in the use of structures and systems and includes replacement of dysfunctional facilities, including cases where environmental permits require replacing an existing structure with a different type structure, as long as the functional characteristics of the original structure are not changed (An example would be replacing a collapsed, fish blocking, round culvert, with a new box culvert under the same span, or width, of roadway )
repair a tarnished vision
fix a stained reputation, clear one's name
repair part
(Ticaret) service part
repair shop
a shop specializing in repairs and maintenance
repaired
Simple past tense and past participle of repair

I repaired your automobile for you.

repairable
{a} that may be repaired or mended
repairer
{n} one who mends, one who restores
Forward Repair Team
military support unit that goes into the front lines with soldiers and is responsible for the maintenance of military equipment (such as tank and vehicle repairs), FRT
Repaired
fixed

Tom fixed the broken radio. - Tom repaired the broken radio.

I had my watch fixed. - I had my watch repaired.

beyond repair
cannot be fixed, cannot be repaired
carburetor repair service
place where carburetors are fixed or replaced
maintenance, repair, operating (MRO) items
(Ticaret) Items such as maintenance supplies, equipment repair parts, etc. that support the operating process and are not issued to production orders or included in product standard cost
repairable
Reparable
repairable
Able to be repaired
repairable
able to be fixed
repairable
capable of being made ready for service
repairable
{s} can be fixed, mendable, can be corrected
repaired
mended or put in working order; "a reconditioned sewing machine"; "a repaired vacuum cleaner"; "the broken lock is now fixed"
repaired
doctored
repaired
made ready for service
repaired
past of repair
repairer
{i} one who repairs, one who fixes, one who corrects problems or malfunctions
repairer
One who, or that which, repairs, restores, or makes amends
repairer
a skilled worker whose job is to repair things
repairer
A person who repairs things
repairing
present participle of repair
repairs
Generally an insurance policy will set out the conditions for an insured to effect repairs to insured property Ordinary repairs are usually permitted without notice to the insurer
repairs
Third person singular, present tense of to repair
repairs
If specified in the Purchase Agreement that the Seller will make repairs up to a specific dollar amount, the Seller is obligated to do so If the repairs requested by the Buyer are completed for less that the specified dollar amount, the Buyer does not receive the difference If the repairs exceed the specified dollar amount, the Seller can agree to make repairs until the dollar amount is reached Buyer's should be sure their Agent submit "objections" and requests for repairs with a Buyer's order of priority list
repairs
The Port Authority operates small slipways for fishing vessels under 15 tons There are workshops for elementary repairs
repairs
Current expenditures to restore business-use property to an original condition or maintain the property through minor alterations rather than to extend its useful life The cost of repairs normally is deductible annually Substantial repairs that increase the value or extend the life of the property are treated as capital improvements and must have their cost recovered over a number of years
repairs
A new purchase request must be initiated and processed through Procurement for a Non-Warranty Repair No equipment can be sent off-site for repair unless a Purchase Order number is indicated on a completed C-727 form
repairs
plural of repair
repairs
work performed to return property to a former condition without extending its useful life, as distinguished from capital improvements In income property, repairs are an operating expense for accounting and tax purposes
repairs
(Réparations) Ordinary repairs are permitted to a property without notice to the company Generally the conditions of the policy set a limit of time or value for which such repairs can be effected For anything exceeding these limits, the company’s consent in writing must be obtained Also if the repairs take the form of any reconstruction or remodeling of the building, the work is "extra-ordinary" and must, from the date of commencement, be agreed to by the company Failure to observe the conditions relative to repairs may void the policy or a claim
repairs
This is the expenditure for general upkeep to maintain the property close to the original condition It does not include the renovation or replacement of any substantial part of the house
repairs
Generally an insurance policy will set out the conditions for an insured to effect repairs to insured property top
Türkisch - Englisch

Definition von repair im Türkisch Englisch wörterbuch

kafes tamiri repair made
to the framework of a wooden building
repair
Favoriten