rapidly

listen to the pronunciation of rapidly
Englisch - Türkisch
süratle
hızla

Zaman hızla geçti ve iş hiç ilerlemedi. - Time passed rapidly and the work didn't advance at all.

Kalbimin hızla çarptığını hissettim. - I felt my heart beating rapidly.

seri bir şekilde
çabucak
hizla
hızlı hızlı
çarçabuk
hızlıca
fücceten
rapid
hızlı

Hızlı nüfus artışını önlemeliyiz. - We must prevent rapid population growth.

O, İngilizcede hızlı bir gelişme yaptı. - He has made rapid progress in English.

rapid
{s} ani

Babaannenin ani ölümünden sonra, büyükbaba hızla yaşlanmaya başladı. - After Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.

rapidly increasing
hızla artan
exponential
üstel

Üstel fonksiyonun yatay asimptotu vardır. - The exponential function has a horizontal asymptote.

İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir. - The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.

exponential
üsse ait sayı
exponential
üssel
exponential
{s} katsayı ile ilgili
develop rapidly
hızla gelişmek
exponential
inatçı
exponential
(Denizbilim) katsal
exponential
(Bilgisayar) üs değer
exponential
(İnşaat) üslü
progress rapidly
hızla gelişmek
rapid
birden
rapid
ivinti
rapid
kuduruk
rise rapidly
hızla yükselmek
grow rapidly
hızlı geliş
rapid
sıldırım
rapid
(yokuş) dik
rapid
tez
rapid
süratli
rapid
yalçın
rapid
iti
rapid
(ırmak/vb.) en hızlı akan yeri
rise rapidly
hızla yüksel
become abundant; increase rapidly
bol olur; artış hızla
grow rapidly
hızlı geliş(mek)
exponential
(Matematik) s., mat. üstel
exponential
{s} üsse ait
rapid
dik/hızlı
rapid
{s} ışığa hassas (film)
rapid
çabuk

Babanızın çabuk iyileşmesi için isteklerim. - My wishes for your father's rapid recovery.

Baş katip çalışkan bir adam değil fakat üstlerine nasıl yaltaklanacağını bildiği için çabuk ilerliyor. - The chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors.

rapid
seri

Bir bilgisayar çok seri şekilde hesaplayabilir. - A computer can calculate very rapidly.

rapid
dik
rapid
{s} sarp
rapid
ivinti yeri
rapid
ivinti yer
Englisch - Englisch
With speed; in a rapid manner

She packed her case rapidly and hurried out.

In a rapid manner
with rapid movements; "he works quickly"
very quickly and in a very short time
quickly, fast, swiftly
exponential
rapide
rapid
a rough section of a river or stream which is difficult to navigate due to the swift and turbulent motion of the water
rapid
having great speed
deteriorated rapidly
worsened quickly
rapid
a part of a river where the current is very fast done or occurring in a brief period of time; "a rapid rise through the ranks" characterized by speed; moving with or capable of moving with high speed; "a rapid movment"; "a speedy car"; "a speedy errand boy
rapid
Quick in execution; as, a rapid penman
rapid
The part of a river where the current moves with great swiftness, but without actual waterfall or cascade; usually in the plural; as, the Lachine rapids in the St
rapid
Describes a process or concept which occurs quickly
rapid
Lawrence
rapid
Very swift or quick; moving with celerity; fast; as, a rapid stream; a rapid flight; a rapid motion
rapid
A rapid movement is one that is very fast. He walked at a rapid pace along Charles Street. whether the Tunnel will provide more rapid car transport than ferries + rapidly rap·id·ly He was moving rapidly around the room = quickly + rapidity ra·pid·ity The water rushed through the holes with great rapidity. = speed. happening or done very quickly and in a very short time fast, quick quick (rapidus , from rapere; RAPE)
rapid
{s} quick, fast, swift
rapid
a part of a river where the current is very fast done or occurring in a brief period of time; "a rapid rise through the ranks"
rapid
a part of a river where the current is very fast
rapid
characterized by speed; moving with or capable of moving with high speed; "a rapid movment"; "a speedy car"; "a speedy errand boy
rapid
A rapid change is one that happens very quickly. the country's rapid economic growth in the 1980's the rapid decline in the birth rate in Western Europe. + rapidly rap·id·ly countries with rapidly growing populations = fast + rapidity ra·pid·ity the rapidity with which the weather can change. = speed
rapid
characterized by speed; moving with or capable of moving with high speed; "a rapid movment"; "a speedy car"; "a speedy errand boy"
rapid
done or occurring in a brief period of time; "a rapid rise through the ranks"
rapid
Advancing with haste or speed; speedy in progression; in quick sequence; as, rapid growth; rapid improvement; rapid recurrence; rapid succession
rapid
{i} section of a river with a swift current
travel rapidly
move very fast; "The runner zipped past us at breakneck speed
rapidly
Favoriten