publication

listen to the pronunciation of publication
Englisch - Türkisch
(Hukuk) yayın

Yeni yayınlar için gazeteye bir reklam koydum. - I put an advertisement for the new publications in the newspaper.

Kitabın yayınlanması yazarın doğum günü ile aynı zamana denk getirildi. - Publication of the book was timed to coincide with the author's birthday.

{i} neşriyat
yayımlama

Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek. - Publication of this month's issue will probably be delayed one week.

yayım

Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek. - Publication of this month's issue will probably be delayed one week.

(Askeri) YAYIN, NEŞRİYAT
{i} ilan

Yayın tarihi ilan edilmedi. - No publication date was announced.

(Askeri) yayın/yayınlama
yayın/yayım/ilan
{i} duyuru
{i} yayınlama

O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu. - He was in charge of preparing a magazine for publication.

yayımlanmış eser
public
halk

Halka açık yerleri temiz tutalım. - Let's keep public places clean.

Kale restore edildi ve halka açık. - The castle has been restored and is open to the public.

public
umumi

Almanya'da her şey için ödeme yapmak zorundasın, umumi tuvaleti kullanmak için bile. - In Germany, you have to pay for everything, even to to use a public bathroom.

Bu çevrede umumi bir telefon var mı? - Is there a public phone around here?

public
kamu

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

publication list
yayın listesi
publication periodicity
yayın periyodik
publication set
yayınlar takımı
public
genel

Ben bir genel liseye gittim. - I went to a public high school.

Belediye başkanı genele hitap etti. - The mayor addressed the general public.

public
aleni

Çevrimiçi yaptığın bir şeyin aleni olduğunu varsaymalısın. - You should assume that anything you do online is public.

public
açıkça
public
(Tıp) publik
public
(Ticaret) herkese açık

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

Bir hayran sayfası her zaman herkese açıktır. - A fan page is always public.

public
otel
public
herkese ait
public
halk için

Dilinizi halk içinde konuşmaktan neden utanıyorsunuz? - Why are you ashamed to speak your language in public?

Tom halk içinde konuşmayı sevmez. - Tom hates speaking in public.

public
(Politika, Siyaset) cumhur
public
halk+
public
ortak
obscene publication
müstehcen yayın
public
kamusal

Tom bazen kamusal alanda burnunu karıştırır. - Tom sometimes picks his nose in public.

Seçilmek istiyorsan kamusal imajını geliştirmek zorunda kalacaksın. - If you want to get elected, you're going to have to improve your public image.

public
ulusal

Bu ulusal hazine yılda yalnızca bir kez halk tarafından görülebilir. - This national treasure can be seen by the public only once a year.

Şarkıcı ve aktris Selena Gomez mesleğine yedi yaşındayken çocukların ulusal televizyon gösterisi Barney and Friends'te başladı. - Singer and actress Selena Gomez started her career at age seven on the children's public television show Barney and Friends.

public
herkesin bildiği
public
kamuya ait
public
herkesçe bilinen
public
devlete ait
serial publication
seri yayın
division publication
Bölücü yayın, ayrılık yaratan yayın, parçalayıcı yayın, ihtilaf çıkaran yayın
divisive publication
Bölücü yayın, ayrılık yaratan yayın, parçalayıcı yayın, ihtilaf çıkaran yayın

Divisive publication is forbidden in many country.

firm publication
firma yayın
form of publication
yayın formu
frequency of publication
Yayın frekansı
in course of publication
yayın sırasında
library publication
kütüphane yayın
mode of publication
yayın türü
numbered publication
sayılı yayın
occasional publication
ara sıra yayın
occupational publication
mesleki yayın
official publication
resmi yayın
potential publication
potansiyel yayın
prior to publication
yayınlanmadan önce
prohibiting publication
yayın yasaklayan
public
halktan
publications
yayınlar
reference publication
Referans yayın
survey publication
Anket yayın
trade publication
ticaret yayın
Allied Logistic Publication
(Askeri) Müttefik Lojistik Yayınları
Allied administrative publication; assign alternate parent
(Askeri) Müttefik idari yayınlar; yedek ana birlik tahsisi
Allied tactical publication
(Askeri) Müttefik taktik yayınları
Joint Army, Navy, Air Force publication
(Askeri) Müşterek Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri yayımı
Marine Corps Doctrinal Publication
(Askeri) Deniz Piyade Teşkilatı Doktrini Yayını
Marine Corps Warfighting Publication
(Askeri) Deniz Piyade Teşkilatı Muharip Yayımı
Marine Corps reference publication
(Askeri) Deniz Piyade Teşkilatı referans yayımı
allied defence publication
(Askeri) müttefik savunma yayını
allied electrical publication
(Askeri) müttefik elektrik yayını
allied exercise publication
(Askeri) müttefik tatbikat yayını
allied logistic publication
(Askeri) müttefik lojistik yayını
allied navigation publication
(Askeri) müttefik seyrüsefer yayını
allied publication
(Askeri) müttefik yayın
allied tactical publication
(Askeri) müttefik taktik yayını
allied training publication
(Askeri) müttefik eğitim yayını
allied weather publication
(Askeri) müttefik meteoroloji yayını
false publication
(Kanun) yanlış ilan
flight information publication; flight instruction procedures
(Askeri) uçuş malumat yayını; uçuş talimat usulleri
helicopter operations from ships other than aircraft carriers (USN publication)
(Askeri) hava aracı taşıyıcısı olmayan gemilerden yapılan helikopter harekatları (USN yayını)
joint publication
(Askeri) müşterek yayım
naval warfare publication; numerical weather prediction
(Askeri) deniz kuvvetleri harp yayını; Sayısal Hava Tahmini
nonregistered publication
(Askeri) KAYIT NUMARASIZ YAYIN: Kayıt numarası olmayan ve hesabının tutulması gerekmeyen yayın
notices to airmen publication
(Havacılık) hava personelini ikaz yayını
notification by publication
(Ticaret) ilan yoluyla tebliğ
observation post; operational publication (USN); ordnance pamphlet
(Askeri) gözetleme noktası/yeri; harekat yayımı (Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri (USN) ); ordu donatım el kitabı
public
{i} seyirciler. public-address system havaalanı
public
umuma ait
public
{s} milli
public
halka ait
public
publicad dress system hoparlor tertibatı
public
{i} amme
public
seyirciler
public
{i} halk, ahali, kamu, umum
public
{i} bar [brit.]
public
açık

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

Onu açıklamak için sana meydan okuyorum. - I defy you to make it public.

public
{i} seyirci
public
herkese mahsus
public
{s} halka açık

Bu bahçe halka açıktır. - This garden is open to the public.

Kale restore edildi ve halka açık. - The castle has been restored and is open to the public.

public
{s} halka/herkese açık
public
public baths halk hamamları
public
(isim) halk, kamu, amme, seyirci, bar [brit.], birahane [brit.]
public
{i} birahane [brit.]
public
public buildings halka mahsus binalar
public
public credit umumi
public
bar

Her yerde insanlar dünya barışına adanmış kamu liderleri için özlem duyuyorlar. - People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.

publications
neşriyat
registered publication
(Askeri) KAYIT NUMARALI NEŞRİYAT: Bir kayıt numarası ile uzun veya kısa bir ismi bulunan ve periyodik olarak sayıma tabi tutulan gizlilik dereceli neşriyat
registered publication
(Askeri) kayıt numaralı yayın
registered publication memorandum
(Askeri) ÖZEL KAYIT NUMARALI YAYIN MUHTIRASI
standard equipment publication
(Askeri) STANDART MALZEME YAYINI
technical publication; turn point
(Askeri) teknik yayın; dönüş noktası
Englisch - Englisch
The act of publishing printed or other matter
An issue of printed or other matter, offered for sale or distribution
The communication of information to the general public etc
{n} publishing, edition, work
Making copies of a work available to the public The construction of an architectural work and the incorporation of an artistic work into an architectural work are considered publication
A legal resource from which you can retrieve a document See also publications list
to the public by sale or by gratuitous distribution
a copy of a printed work offered for distribution
A book, magazine or journal or newspaper that is available in print
a first order DSpace object submittable, discoverable, persistently identifiable, versionable
That which is published or made known; especially, any book, pamphlet, etc
The publication of a book or magazine is the act of printing it and sending it to shops to be sold. The guide is being translated into several languages for publication near Christmas The publication of his collected poems was approaching the status of an event
In libel law, exposing an allegedly libelous statement to one person in addition to the subject of the libel
Grants to fund reports or other publications issued by a nonprofit resulting from research or projects of interest to the foundation
A design application which is successfully registered will only be published following registration
the business of publishing a copy of a printed work offered for distribution
In Cloudscape synchronization, a dictionary object in a source database that defines a set of target databases Source databases have publications; target databases subscribe to publications
Publication of a description of an invention starts the clock running on the one-year deadline for filing a U S patent application It can also immediately destroy the inventor's right to file foreign patent applications
compare with Manuscript
A publication is a book or magazine that has been published. They have started legal proceedings against two publications which spoke of an affair
The function of having works, irrespective of format, issued for sale or general distribution internally or to the public   Includes drafting, manual or electronic production (design, layout, typesetting, printing etc ), marketing, and supply of publications by the organisation   Includes  external publications (such as technical papers, issue papers, articles for professional journals and reports) and leaflets which aim to promote the services and public image of the organisation; and internal publications (such as newsletters, circulars, procedure manuals etc ) Also includes multi-media publications, CD ROM and online information services
The association's members of the Board of Commissioners vote on the status of the candidate or member, and publish the names and information about successful candidates and re-accredited members in the next annual edition of its official approved list
The publication of something such as information is the act of making it known to the public, for example by informing journalists or by publishing a government document. A spokesman said: `We have no comment regarding the publication of these photographs.'
means the issue of copies of the work to the public, and does not include the performance in public of a dramatic or musical work, the delivery in public of a lecture, the exhibition in public of an artistic work or the construction of an architectural work of art
Grants to fund reports or other publications issued by a nonprofit resulting from research or projects of interest to the foundation Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
The act of publishing or making known; notification to the people at large, either by words, writing, or printing; proclamation; divulgation; promulgation; as, the publication of the law at Mount Sinai; the publication of the gospel; the publication of statutes or edicts
the act of issuing printed materials
Collection of one or more articles
offered for sale or to public notice; as, a daily or monthly publication
Document intended to be read by known or unknown recipients outside the organisation; for example, a publicity brochure, a web page
An act done in public
Copyright law definition--distribution or sale of a work
{i} process of producing and distributing printed material; any printed material that has been produced and distributed (such as journals, pamphlets, etc.); act of publicizing, act of advertising
The product of a DTP program That is, a completed work for sale or distribution Also applied to a work in progress
the business of publishing
The act of offering a book, pamphlet, engraving, etc
The publishing of material whether by words or in a written/photographic form •Things People Say
Another term for Report Object A publication may be either a report which would be accessed in its entirety, a report which would be pared down by either user-entered parameters or SQL which would generate a report on the fly, or a datagroup
Publishing a court-approved notice of class action in the newspapers or through television or radio ads
A book, periodical, musical score, etc that has been "brought before the public", in other words, a work that has been printed and distributed
A book, newspaper, or magazine that is for sale from Chaos Distributors
A magazine, newsletter, flier, or web page See Chapter I, §2(B); Chapter II, §1(B)(2)
A publication is the list of parameters and services published by aty
pub
publication bias
The bias to meta-analysis resulting from statistical studies with low statistical power tending to remain unpublished and inaccessible to the analyst
publication biases
plural form of publication bias
publication prohibition
prevention of written works from being printed and distributed, censorship
public
Funded by the government
public
Traded publicly via a stock market
public
Pertaining to the affairs or official affairs of all people, not just those of a private group; contrasted with private
public
The people in general, regardless of membership of any particular group

Bush and Blair stand condemned by their own publics and face imminent political extinction.

public
Open to all
vertical publication
A publication whose editorial content deals with the interests of a specific industry, e.g., National Petroleum Magazine, Retail Banking Today, etc
public
{a} open, notorious, common, general
public
{n} the body of a nation, an open view
medium of publication
The instrument by which a work is published, it isn't just the written word, but could be any kind of media
Public
pub

He is used to speaking in public. - He's used to speaking in public.

They did not oppose the project just because they feared public opinion. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

official publication
official newspaper, government-approved publication
prior to publication
before publication, before advertising
prohibiting publication
preventing the printing and distribution of a written work, censoring
public
You can refer to a set of people in a country who share a common interest, activity, or characteristic as a particular kind of public. Market research showed that 93% of the viewing public wanted a hit film channel
public
If someone is a public figure or in public life, many people know who they are because they are often mentioned in newspapers and on television. I'd like to see more women in public life, especially Parliament
public
a body of people sharing some common interest; "the reading public" affecting the people or community as a whole; "community leaders"; "community interests"; "the public welfare" not private; open to or concerning the people as a whole; "the public good"; "public libraries"; "public funds"; "public parks"; "a public scandal"; "public gardens"; "performers and members of royal families are public figures
public
A Java(TM) programming language keyword used in a method or variable declaration It signifies that the method or variable can be accessed by elements residing in other classes
public
to wash your dirty linen in public: see dirty. notary public Public Broadcasting Service Committee of Public Safety public debt National Public Radio New York Public Library public health public house public relations public school public utility Public Works Administration Public Works of Art Project
public
On a public list, who and which information is available to other subscribers Anyone can use the archive commands index and get
public
people in general considered as a whole; "he is a hero in the eyes of the public"
public
Of or pertaining to the people; belonging to the people; relating to, or affecting, a nation, state, or community; opposed to private; as, the public treasury
public
Open to common or general use; as, a public road; a public house
public
The public keyword is a visibility modifier that can be applied to classes and interfaces and to the method and field variables of classes and interfaces A public class or interface is visible everywhere A non-public class or interface is visible only within its package A public method or variable is visible everywhere its class is visible When none of the private, protected or public modifiers is specified, a field is visible only within the package of which its class is a part
public
Open to the knowledge or view of all; general; common; notorious; as, public report; public scandal
public
Public is used to describe statements, actions, and events that are made or done in such a way that any member of the public can see them or be aware of them. The National Heritage Committee has conducted a public inquiry to find the answer The comments were the ministry's first detailed public statement on the subject + publicly pub·lic·ly He never spoke publicly about the affair
public
Any contractor, subcontractor, Government official, or other individual who does not require access to information (classified or unclassified) in furtherance of the performance of the classified contract under which the information was provided to the contractor
public
not private; open to or concerning the people as a whole; "the public good"; "public libraries"; "public funds"; "public parks"; "a public scandal"; "public gardens"; "performers and members of royal families are public figures
public
As defined by the NCP includes citizens directly affected by a site, other interested citizens or parties, organized groups, elected officials, and potentially responsible parties
public
{s} open to all people, freely accessible; pertaining to an entire population; general, universal
public
Traded publically via a stock market
public
Any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its objectives
public
A public place is one where people can go about freely and where you can easily be seen and heard. the heavily congested public areas of international airports I avoid working in places which are too public. private
public
Indicates that the response MAY be cached by any cache, even if it would normally be non-cacheable or cacheable only within a non- shared cache (See also Authorization, section 14 8, for additional details )
public
Public means that everyone, including guest readers, can read the book
public
A public house; an inn
public
Public means relating to all the people in a country or community. The President is attempting to drum up public support for his economic program
public
Pertaining to a class member that is accessible to all functions Contrast with private, protected
public
Members which are accessible throughout the program
public
the entire population of a province, including all organizations, companies, and groups
public
Java keyword to specify unrestricted access to variables methods and classes
public
affecting the people or community as a whole; "community leaders"; "community interests"; "the public welfare"
public
{i} place that is accessible to the general population; population as a whole, populace; community, group of people with common interests or qualities
public
Online Access to your information will be available to any requestor
public
Anyone with Internet access but is not registered as a User
public
In trade parlance, non-professional speculators as distinguished from hedgers and professional speculators or traders
public
specifies that the method can be accessed by any SCL program
public
If a fact is made public or becomes public, it becomes known to everyone rather than being kept secret. Blair wants any new evidence on IRA pub bombs made public
public
1 the keyword indicating that a method or variable is part of the public interface of a class and can be referred to by any other classes methods
public
Public means relating to the government or state, or things that are done for the people by the state. The social services account for a substantial part of public spending. = government, state + publicly pub·lic·ly publicly funded legal services
public
a body of people sharing some common interest; "the reading public"
public
If a company goes public, it starts selling its shares on the stock exchange. In 1951 AC went public, having achieved an average annual profit of more than £50,000
public
A member available outside the class, that is inherited by subclasses (everything is public in ecma)
public
A Java keyword An interface, class, method, field, or constructor declared public is visible everywhere
public
A JavaTM programming language keyword used in a method or variable declaration It signifies that the method or variable can be accessed by elements residing in other classes
public
If someone is in the public eye, many people know who they are, because they are famous or because they are often mentioned on television or in the newspapers. One expects people in the public eye to conduct their personal lives with a certain decorum
public
roads or highways Fuel transportation vehicle includes, but is not limited to, a transport truck and a tank wagon Fuel transportation vehicle does not include a vehicle transporting a nurse tank or limited volume auxiliary-mounted supply tank used for fueling an implement of husbandry
public
You can refer to people in general, or to all the people in a particular country or community, as the public. Lauderdale House is now open to the public Pure alcohol is not for sale to the general public Trade unions are regarding the poll as a test of the public's confidence in the government
public
The general body of mankind, or of a nation, state, or community; the people, indefinitely; as, the American public; also, a particular body or aggregation of people; as, an author's public
public
Public buildings and services are provided for everyone to use. The new museum must be accessible by public transport. a public health service available to all. private
public
Variables declared using the Public Statement are visible to all procedures in all modules in all applications
public
means open to common use, regardless of whether there is public ownership
public
If you say or do something in public, you say or do it when a group of people are present. By-laws are to make it illegal to smoke in public
public
A list where the name of the list is available to the public
public
the entire population of British Columbia, including all organizations, companies, and groups
publications
Home Page
publications
Documents printed or otherwise produced for wide distribution inside or outside an agency Include annual reports, brochures, pamphlets, posters, books, handbooks, and maps Also include instructional and informational materials in audiovisual form According to 44 U S C 1901, a U S Government publication is "informational matter which is published as an individual document at Government expense, or as required by law " See also PRINTED RECORDS, STOCK COPY
publications
Printed material to communicate to the members of an organization
publications
plural of publication
publications
Documents created and reproduced for distribution and dissemination (e g directories, newsletters, and catalogs )
publications
resulting from the technical work of CEN and made available by CEN are designated European Standards (EN), Harmonisation Documents (HD), European Pre-standards (ENV) or CEN Reports (CR) Documents (including working drafts) used in the course of elaboration of publications are known as working documents and, at the CEN enquiry and formal voting stage, as prEN, prHD, prENV or draft Reports European Standards (EN) and Harmonisation Documents (HD) are called "CEN standards" within the sense of the ISO/IEC definition of "regional standards" (IR 1 1 1 ) ENs correspond to ISO standards (IS and ISP), ENVs to ISO Technical Reports, Types 1 and 2
publications
In addition to periodicals, SAA also publishes and distributes a wide variety of books, which includes basic manuals, introductory and advanced works, and archival classics More than 150 titles are available for purchase in the online catalog SAA members receive a discount on books
publications
refer to peer-reviewed written, educational and/or informational materials delivered in print or through the web, for which you are an author
publications
A compleate listing of all publications produced and distributed by SCA Use the secure shopping facility to place your order
publications
To receive your FREE subscription to one or all of FEDweek's email newsletters, Click Here!
publications
Newsletters, brochures, booklets, posters, reports intended for distribution to the public, media advertisements, presentation materials created for major conferences or other statewide events sponsored by the Department, miscellaneous items such as bookmarks, labels and folders
publications
International Journal of Lexicography (OUP) Lexicology - An International Journal on the Structure of Vocabulary Cahiers de lexicographie META - Journal des traducteurs (Université de Montréal) TTR - Association canadienne de traductologie (Université McGill) The Translator - Studies in Intercultural Communication (St Jerome Publishing) International Journal of Corpus Linguistics Traitement automatique des langues naturelles Computational Linguistics (MIT Press) Machine Translation (Kluwer) Natural Language Engineering (Cambridge University Press)
publications
Magazines and Journals published on a regular basis
publications
Students interested in journalism may write for the school newspaper or help put together the annual anthology of creative writing published as part of the Creative Writing Awards
publication
Favoriten