ulusal

listen to the pronunciation of ulusal
Türkisch - Englisch
national

I think it's highly unlikely that we'll ever get any help from the national government. - Ben, ulusal hükümetten herhangi bir yardım almamızın çok olası olmadığını düşünüyorum.

The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget. - Fransız hükümeti, ulusal bütçeyi vergi mükelleflerinin dengelemesi için meydan okuyan online bir oyunu piyasaya sürdü.

national, pertaining to a nation
public

The Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management. - Japon mali otoriteleri ekonomik yönetimlerinde ulusal güveni yenilemek için önlemleri tartıyorlar.

This national treasure can be seen by the public only once a year. - Bu ulusal hazine yılda yalnızca bir kez halk tarafından görülebilir.

national milli
ulusal marka
(Ticaret) national brand
ulusal anıtlar
national monuments
ulusal arşiv
national archives
ulusal basın
national press
ulusal bayram
(Ticaret) national holiday
ulusal bağımsızlık
(Askeri) national independency
ulusal belgelik
national archive
ulusal bilim kurumu
(Bilgisayar) national science foundation
ulusal bilim vakfı
(Askeri) national science foundation
ulusal bilimler akademisi
(Eğitim) national academy of sciences
ulusal birlik
(Politika, Siyaset) national unity
ulusal borç
(Askeri) national debt
ulusal bütçe
(Ticaret) national budget
ulusal dil
(Dilbilim) national language
ulusal ekonomi
(Ticaret) national economy
ulusal eylem planı
national action plan
ulusal fon
(Politika, Siyaset) national fund
ulusal gelir
(Politika, Siyaset) national income
ulusal gerekler
(Ticaret) national requirements
ulusal güvenlik konseyi
(Politika, Siyaset) national security council
ulusal hava servisi
(Meteoroloji) national weather service
ulusal hukuk
(Kanun,Politika, Siyaset) national law
ulusal hükümetler
(Ticaret) national governments
ulusal kalkınma planı
national development plan
ulusal kanun
(Askeri) national law
ulusal kasırga merkezi
(Meteoroloji) national hurricane center
ulusal kaynaklar
national resources
ulusal konsey
(Politika, Siyaset) national council
ulusal medya
national media
ulusal mevzuat
(Politika, Siyaset,Ticaret) national legislation
ulusal muamele
(Ticaret) national treatment
ulusal muhasebe
(Ticaret) national accounting
ulusal olarak
nationally
ulusal olma durumu
nationality
ulusal para
(Ticaret) domestic currency
ulusal para
(Ticaret) currency
ulusal para
(Ticaret) legal tender
ulusal para
(Ticaret) home currency
ulusal park
national park

The Yosemite national park is one of the most beautiful places on Earth. - Yosemite Ulusal Parkı dünyadaki en güzel yerlerden biridir.

This national park is full of beautiful scenery. - Bu ulusal park güzel manzarayla dolu.

ulusal parlamento
(Politika, Siyaset) national parliament
ulusal pazar
(Ticaret) national market
ulusal plan
(Politika, Siyaset) national plan
ulusal planlama
(Politika, Siyaset) national planning
ulusal refah
(Ticaret) national welfare
ulusal rekabet
(Ticaret) national competitiveness
ulusal sağlık hizmeti
national health service
ulusal sağlık hizmetleri
(Tıp) national health service
ulusal sergiciler birliği
nea
ulusal spor
national sport
ulusal sınırlar
(Ticaret) national borders
ulusal tasarruf
(Ticaret) national savings
ulusal tavan
(Askeri) national ceiling
ulusal yardım
(Politika, Siyaset) national aid
ulusal yasa
national law
ulusal yetkili
(Ticaret) national authority
ulusal özellikler
national characteristics
ulusal ajans
National agency
ulusal egemenlik
National sovereignty
ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
National Sovereignty and Children's Day
Ulusal Akreditif Konseyi
(Hukuk) National Accreditation Council
Ulusal Eğitim Merkezi
(Askeri) National Training Center
Ulusal Görüntüleme Ve Harita Teşkilatı
(Askeri) National Imagery and Mapping Agency
Ulusal Güvenli Telefon Sistemi
(Askeri) National Secure Telephone System
Ulusal Güvenlik Ajansı / Merkezi Güvenlik Hizmeti
(Askeri) National Security Agency/Central Security Service
Ulusal Güvenlik Daire / Büro Başkanı
(Askeri) Chief, National Guard Bureau
Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı
(Askeri) Director, National Security Agency
Ulusal Güvenlik Karar Muhtırası
(Askeri) National Security Decision Memorandum
Ulusal Güvenlik Konseyi / Müvekkiller Komitesi
(Askeri) National Security Council/Principals Committee
Ulusal Güvenlik Konseyi / Teşkilatlar Arası Çalışma Grubu
(Askeri) National Security Council/Interagency Working Group
Ulusal Güvenlik Konseyi Politika Koordinasyon Komitesi
(Askeri) National Security Council Policy Coordinating Committee
Ulusal Güvenlik Konseyi Sistemi
(Askeri) National Security Council System
Ulusal Güvenlik Yönergesi; Ulusal Güvenlik Dairesi (FBI)
(Askeri) National Security Directive; National Security Division (FBI)
Ulusal Hava Durumu Servisi
(Askeri) National Weather Service
Ulusal Havacılık Gümrük Merkezi (USCS)
(Askeri) Customs National Aviation Center (USCS)
Ulusal Komuta Makamları
(Askeri) National Command Authorities
Ulusal Kriminal Bilgi Merkezi
(Askeri) National Crime Information Center
Ulusal Muhabere Emniyeti / Yayım Güvenliği (COMSEC/EMSEC) Bilgilendirme Muhtıras
(Askeri) National Communications Security / Emanations Security (COMSEC/EMSEC) Information Memorandum
Ulusal Muhafız
(Askeri) National Guard
Ulusal Muhafız Bürosu
(Askeri) National Guard Bureau
Ulusal Okyanus Ve Atmosfer Teşkilatı
(Askeri) National Oceanic and Atmospheric Administration
Ulusal Olaya-Dayalı Raporlama Sistemi
(Askeri) National Incident-Based Reporting System
Ulusal Program
(Hukuk) National Programme for the Adoption of Acquis (NPAA)
Ulusal Standartlar Ve Teknoloji Enstitüsü; ulusal istihbarat destek timi
(Askeri) National Institute of Standards and Technology; national intelligence support team
Ulusal Çapta Acil Durum Muhabere Sistemi
(Askeri) Nationwide Emergency Telecommunications System
ulusal 100 endeksi
(Ticaret) ise national 100 index
ulusal 30 endeksi
(Ticaret) ise national 30 index
ulusal acil durum planı
national contingency plan
ulusal akademik birlik
(Eğitim) national academic union
ulusal alan kodu
(Telekom) national destination code
ulusal anıt
national monument
ulusal arazi politikası
national land policy
ulusal arz
(Ticaret) national supply
ulusal azınlıklar
(Hukuk) national minorities
ulusal banka
national bank
ulusal bağımlılık
national dependence
ulusal belge
(Politika, Siyaset) national paper
ulusal benlik
national identity
ulusal bibliyografya
national bibliography
ulusal bilgi bürosu
(Askeri) national information bureau
ulusal bütünlük
national integrity
ulusal delegeler
(Hukuk) national delegations
ulusal destek stratejisi
(Politika, Siyaset) country support strategy
ulusal devlet
(Hukuk) national state
ulusal entegrasyon
(Hukuk) national integration
ulusal füze savunması
(Askeri) national missile defense
ulusal görev gücü
(Askeri) national task force
ulusal güvenlik
(Hukuk) national security
ulusal güvenlik ilkesi
(Ticaret) national security clause
ulusal güvenlik karar direktifi
(Askeri) national security decision directive
ulusal güç
(Hukuk) national power
ulusal güç unsurları
(Askeri) elements of national power
ulusal haklarını elinden almak
denationalize
ulusal hasıla
(Ticaret) total output
ulusal hasıla
(Ticaret) national product
ulusal hasıla boşluğu
(Ticaret) national output gap
ulusal hava sahası
(Hukuk) national airspace
ulusal hava sahası
(Politika, Siyaset) national air space
ulusal hesaplar sistemi
system of national accounts
ulusal hizmet
(Argo) nasho
ulusal hizmetler
(Ticaret) national services
ulusal hukuk
(Hukuk) domestic law, national law
ulusal imkan ve kabiliyetlerin taktik kullanımı
(Askeri) tactical exploitation of national capabilities
ulusal irtibat noktası
(Politika, Siyaset) national contact point
ulusal istihdam stratejisi
(Hukuk) national employment strategy
ulusal istikraz
(Ticaret) national loan
ulusal işlem kuralı
(Ticaret) national treatment principle
ulusal kahraman
national hero
ulusal kahramanlar anıtı
pantheon
ulusal karakter
(Hukuk) national character
ulusal kimlik
(Hukuk) national identity
ulusal komuta merkezi
(Askeri) national command authority
ulusal kurtuluş hareketleri
(Hukuk) national liberation movements
ulusal lider
(Politika, Siyaset) statesman
ulusal marker analizi
national marker analysis
ulusal marş
hymn

Estonia has its own hymn. - Estonya'nın kendi ulusal marşı vardır.

ulusal marşlar
national songs
ulusal meclis
(Politika, Siyaset) national assembly
ulusal mimarlık
national architecture
ulusal moral
(Hukuk) national moral
ulusal muhabere emniyeti (COMSEC) emri/talimatı
(Askeri) national communications security (COMSEC) instruction
ulusal muhabere idare yapısı
(Askeri) national telecommunications management structure
ulusal mutabakat
(Ticaret) national consensus
ulusal müzik
national music
ulusal net servet
(Ticaret) national net worth
ulusal numaralandırma
(Telekom) national number plan
ulusal numaralandırma
(Telekom) national numbering plan
ulusal olmayan
(Politika, Siyaset) non-national
ulusal para birimi
(Ticaret) national monetary unit
ulusal parklar ve alanlar
national parks and reserves
ulusal parlamento (polonya)
(Tarih) sejm
ulusal pazarlar
(Ticaret) national markets
ulusal polis ajansı
national police agency
ulusal sanat galerisi
national gallery of art
ulusal savunma sistemi
(Askeri) national defence system
ulusal savunma şebekesi
(Askeri) national defence network
ulusal sağlık politikası
(Tıp) national health policy
ulusal sağlık programları
(Tıp) national health programs
ulusal self determinasyon
self determination national
ulusal self-determinasyon
national self-determination
ulusal sembol
national emblem
ulusal servet
(Ticaret) national wealth
ulusal sigorta kartı
(Ticaret) national insurance card
ulusal sorumluluk
(Hukuk) national responsibility
ulusal soy
national source
ulusal standardizasyon
(Ticaret) national standardisation
ulusal standart
national standard
ulusal strateji belgesi
(Politika, Siyaset) country strategy paper
ulusal sınırları aşan
transnational
ulusal takım
(Spor) national tem
ulusal talep
(Ticaret) national demand
ulusal tasarruflar
(Ticaret) national saving
ulusal teknik imkanlar
national technical means
ulusal temas noktası
national contact point
ulusal temsilciler kurulu
(Hukuk) national delegations
ulusal toplumcu
(Politika, Siyaset) national socialist
ulusal toplumculuk
(Politika, Siyaset) national socialism
ulusal turizm
(Turizm) national tourism
ulusal usuller
(Hukuk) national proceedings
ulusal uçuşlar
(Havacılık) national flights
ulusal varlık indirimi
(Ticaret) national presence rebate
ulusal varlık indirimi
(Ticaret) national precence rebates
ulusal ve eşit muamele
(Ticaret) equal and national treatment
ulusal veri merkezi
national data center
ulusal yeterlilik
national competency
ulusal yetki
(Hukuk) domestic jurisdiction
ulusal yetkili memur
(Politika, Siyaset) national authorized officer
ulusal yetkili memur
(Politika, Siyaset) national authorised officer
ulusal yetkili memur
national authorizing officer
ulusal yönetim kurulu
(Hukuk) national steering committee
ulusal zenginlik
(Politika, Siyaset) national treasure
ulusal çiftçiler birliği
(Ticaret) national farmers union
ulusal çıkar
(Hukuk) national interest
ulusal ölçüm standardı
(Ticaret) national measurement standard
ulusal öncelikler listesi
(Ticaret) national priorities list
ulusal örnek kullanım
(Dilbilim) standard language
ulusal özelliğini yitirmiş kimse
cosmopolitan
ulusal öğretmen sınavları
national teacher examinations
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Turkish national sovereignty and children's day observed every year on 23rd day of april
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
april 23 national sovereignty and children's day
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı; milli deniz ulaştırma makamı;
(Askeri) National Security Agency; national shipping authority; North Atlantic Treaty Organization (NATO) Standardization Agency
ABD Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi
(Askeri) National Aeronautics and Space Administration
ABD Ulusal Standartlar Bürosu
(Askeri) National Bureau of Standards
Avrupa Gençliği Ulusal Komiteleri Konseyi
(Hukuk) Council of the European National Youth Committee
Başkanlık tarafından Ulusal Acil Olağanüstü Hal ve kısmi seferberlik ilan edildi
(Askeri) effective day coincident with Presidential declaration of a National Emergency and authorization of partial mobilization
Birleşik Devletler Ulusal Askeri temsilci
(Askeri) United States National Military representative
Birleşik Devletler Ulusal Merkezi Büro
(Askeri) United States National Central Bureau (INTERPOL)
Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi
(Hukuk) National Liberation Front of Algeria
Hava Ulusal Savunma
(Askeri) Air National Guard
Kara Kuvvetleri Ulusal Muhafız Birliği
(Askeri) Army National Guard
Kore Ulusal Polisi
(Askeri) Korean National Police
Porto Riko Hava Ulusal Muhafızı
(Askeri) Puerto Rican Air National Guard
Suudi Arabistan Ulusal Muhafızı
(Askeri) Saudi Arabian National Guard
atıl-hareketsiz ulusal muhafız
(Askeri) Inactive National Guard
aşırı uç ırlanda ulusal partisi
Sinn Fein
kesintisiz ulusal gelir
gross national product
net ulusal varlıklar
(Hukuk) net domestic assets
Türkisch - Türkisch
Millî
ulusal egemenlik
Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir
ulusal
Favoriten