period

listen to the pronunciation of period
Englisch - Türkisch
dönem

Benim son dönemim iki ay önceydi. - My last period was two months ago.

Ben bir dönem draması görmek için tiyatroya gittim. - I went to the theater to see a period drama.

devre

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

devir
süre

Burada kısa bir süre için kalacağım. - I will stay here for a short period.

Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir. - Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.

çağ
{i} nokta

Bu cümlede virgülü bir noktayla değiştiremezsiniz. - You can't replace the comma with a period in this sentence.

Benim dilimde , virgül, ; noktalı virgül, : iki nokta üstüste, ... üç nokta şeklinde adlandırılır ve bu cümle bir noktayla biter. - In my language, the , is called comma, the ; is called semicolon, : is called colon, ... are called ellipsis, and this sentence ends with a period.

(Askeri) süreç
{i} adet

İlk adetinizi hangi yaşta yaşadınız? - At what age did you have your first period?

Adetim beş hafta gecikti. - My period is five weeks late.

aşama
ahit
dönemsel
(İnşaat) çevrim
âdet

Adet sırasında kendini nasıl hissediyorsun? - How do you feel during the period?

Tom seks yapmak istiyordu, ancak Mary adet dönemindeydi. - Tom wanted sex, but Mary was on her period.

ders

Bu okulda bir ders saati elli dakika uzunluğundadır. - In this school, a period is fifty minutes long.

3. dönemde Fransızca dersimiz var. - We have French in third period.

çekit
aybaşı
bir gezegenin güneş etrafındaki devir süresi
dönem nokta
nokta/ders/dönem
{i} devir: the Ottoman period Osmanlı devri
fizyol
{i} dönem, devre: a period of political unrest siyasi kargaşaların olduğu bir dönem
{i} ders saati

Ders saati biter bitmez Tom Mary ile konuşmaya gitti. - Tom went to talk to Mary as soon as the period ended.

Bu okulda bir ders saati elli dakika uzunluğundadır. - In this school, a period is fifty minutes long.

{i} regl
(Tıp) Hastalık devresi, period
san

Sana ait cümlenin sonuna bir nokta ekleyebilir misin, lütfen? - Could you put a period at the end of your sentence, please?

hayız
{i} dönüm [ast.]
(Nükleer Bilimler) dönem,peryot,devir süresi,periyot
(Biyoloji) periyod

O sadece eğlence için periyodik tabloyu ezberledi. - He learnt the periodic table by heart just for fun.

Klor, periyodik tablodaki elementlerden biridir. - Chlorine is one of the elements in the periodic table.

döneme ait
belirli bir sürenin sonu
{i} periyot

Gelecek periyot Almanca bir testtir. - Next period is a German test.

bir devrin müddeti
(Askeri) ARALIK; DEVİR: Kriptoanalizde özellikle, bir anahtar sırasının başlangıcı ile bu sıradan tekrar edilen bir unsurun başlangıcı arasındaki aralık
{i} tam cümle (yan cümlecikli)
jeol
zaman

Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir. - Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.

Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır. - The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.

period
müddet

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

sürede

Kiralama süresi kararlaştırılan süreden daha uzun ise, bir orantılı kira hesaplanacaktır. - If the rental period is extended beyond the agreed period, it shall be calculated a prorated rent.

süre aralığı
peryot
dönüm
asırlar
periodical
{i} süreli yayın
periodical
periyodik

Cildin, yılan gibi periyodik olarak dökülüyor. - Like a snake, you periodically shed your skin.

periodical
dönemsel
period of validity
Geçerlilik süresi

The period of validity is two years after the application being approved.

period of time
zaman periyodu
period of convalescence
nekahet devresi
period of play
oyun zamanı
period of time
zaman dilimi
period cost
dönemde maliyet
period movie
dönem filmi
period of decay
aktiflik periyodu, bozunum yarı-yaşamı
period of payment
ödeme süresi
period of representation
ibraz süresi
period of revolution
devir periyodu, dolanma süresi
period of vibration
titreşim süresi
period cost
(Ticaret) dönem masrafları
period cost
(Ticaret) devre masrafı
period cost
(Ticaret) dönem gideri
period cramps
aybaşının spazmı
period meter
(Nükleer Bilimler) devir süresi ölçer,periyodmetre
period meter
devirölçer
period of inspection
denetimler arası fasıla
period of interest; program of instruction
(Askeri) ilgi süreci; öğretim programı
period range
(Nükleer Bilimler) periyod bölgesi
pertaining to a period of 400 years
400 yıllık bir döneme ilişkin
peak demand period
azamı talep dönemi
peak period
pik süreci
peak period
en yüksek istek süreci
nursing period
Emzirme dönemi
restoration period
(Fotoğrafçılık) Aydınlanma Çağı
construction period
(İnşaat) yapım aşaması
access period
(Bilgisayar,Teknik) erişim dönemi
accession period
(Politika, Siyaset) katılım süreci
benefit period
(Politika, Siyaset) yardım süresi
benefit period
(Politika, Siyaset) yardım dönemi
benefit period
(Politika, Siyaset) yardım alma süresi
commitment performance period
(Askeri) taahhüt süresi
complete a period of time
gününü doldurmak
constitutional period
(Tarih) meşrutiyet dönemi
construction period
(Askeri) inşaat süresi
cooling off period
(deyim) serinleme süresi
cooling off period
(Ticaret) bekleme süresi
curtail the period
(Kanun) süreyi kısaltmak
defect liability period
(Kanun) kusur sorumluluğu süresi
defect liability period
kesin kabul süresi
defect liability period
özür sorumluluğu süresi
early republican period
erken cumhuriyet dönemi
education period
(Eğitim) eğitim öğretim dönemi
extend over a period of time
zamana yaymak
given period
(Ticaret) belirli bir süre
grace period
(Ticaret) bağışlama günleri
grace period
(Askeri) borç ödemesiz ön süre
grace period
(Ticaret) (kredi vb) ödemesiz dönem
grace period
(Ticaret) atıfet günleri
in this period
bu dönemde
inception period
(Politika, Siyaset) başlangıç periyodu
interest period
faiz dönemi
latent period
kuluçka dönemi
neolithic period
cilalı taş devri
ottoman period
osmanlı dönemi
overlap period
(Bilgisayar,Teknik) örtüşme süresi
period of time
süre

Birçoğu sömürgeciliğin egemenliği altında uzun bir süre baskı ve sefaletten çekmiştir. - Many have suffered oppression and misery for a long period of time under the rule of colonialism.

Dan çok kısa bir süre için Linda'yla flört etti. - Dan dated Linda for a very short period of time.

periodical
sürekli yayın
periodically
düzenli aralıklarla
periodically
peryodik olarak
periods
aybaşı
periods
(Tıp) regl
policy period
(Bilgisayar) poliçe süresi
preparation period
(Spor) hazırlık dönemi
prior period error
(Ticaret) önceki dönem hatası
prior period income
(Ticaret) önceki dönem gelir ve karı
prolong a period
(Kanun) süreyi uzatmak
recovery period
iyileşme süreci
recovery period
(Biyokimya) iyileşme dönemi
reduce a period
(Kanun) müddet kısaltmak
reduction period
(Askeri) indirim dönemi
refractory period
(Tıp) refrakter periyod
reporting period
(Ticaret) raporlama dönemi
retention period
tutma süresi
roman period
roma devri
sampling period
(Bilgisayar) örnekleme dönemi
scan period
(Askeri) tarama periyodu
senescent period
(Denizbilim) yaşlılık dönemi
sensitive period
(Pisikoloji, Ruhbilim) duyarlı dönem
setting period
priz süresi
settlement period
(Ticaret) hesap dönemi
shorten a period
süreyi kısaltmak
start up period
(Politika, Siyaset) başlangıç periyodu
study period
(Eğitim) öğrenim süresi
time period
zaman periyodu
transformation period
dönüşüm süreci
trial period
(Ticaret) deneme devresi
undergo a period of suffering
çile doldurmak
undergo a period of training
staj görmek
validity period
(Bilgisayar) geçerlilik süresi
apneic period
apne atağı
boulder period
buz çağı
broken period interest
ara faiz
budget period
bütçe dönemi
busy period
meşguliyet dönemi
cambrian period
kambriyum dönemi
cooling period
soğuma süresi
credit period
kredi dönemi
cretaceous period
kretase
critical period of life
klimakteriyum
delivery period
teslim süresi
digit period
sayı dönemi
down period
bakım ve onarım için kapalı dönem
electoral period
saylav dönemi
end of period
dönem sonu
financial period
mali dönem
first period
ilk dönem
fiscal period
mali dönem
gestation period
gestasyonel dönem
gestation period
gebelik dönemi
glacial period
buzul çağı
historic period
tarihi dönem
holding period
bekletme süresi
incubation period
kuluçka dönemi
induction period
endüksiyon zamanı
inflationary period
enflasyon süreci
julian period
jülyen dönemi
jurassic period
jura jeolojik zamanı
lactation period
laktasyon dönemi
latent period
gizli zaman
latent period
mikropların kuluçka dönemi
line period
satır periyodu
line suppression period
çizgi silme periyodu
lingering period
gecikme periyodu
lower carboniferous period
alt karbon devri
lying in period
erken puerperal dönem
menstrual period
menstrüasyon periyodu
natural period
doğal dönem
natural period
doğal periyot
notice period
ihbar süresi
overtime period
mesai saati
periodically
periyodik olarak

Cildin, yılan gibi periyodik olarak dökülüyor. - Like a snake, you periodically shed your skin.

periodically
devirli olarak
periodically
belirli aralıklarla
preschool period
okulöncesi çağı
probation period
göz hapsi süresi
probationary period
staj süresi
probationary period
deneme devresi
prodromal period
prodromal dönem
quaternary period
dördüncü zaman
reclamation period
itiraz süresi
retention period
saklama süresi
safe period
güvenli dönem
second period
ikinci periot
tertiary period
üçüncü periyot
time period
zaman aralığı

Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır. - The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.

transition period
geçiş dönemi
trial period
deneme süresi

Deneme süresi otuz gün içinde sona ermeden önce yazılımı değerlendirebilirsin. - You may evaluate the software before the trial period expires in 30 days.

Deneme süresince buradayım. - I'm here on a trial period.

triassic period
triasik devir
green forage period
yeşil yem periyodu
in that period
o dönemde
interwar period
1918-1939 yıllsrı arasında kalan ve tarih literatüründe kullanılan bir söz öbeeği. Bu tarih İ. Dünya Savaşı'nin bitimi ve İİ. Dünya Savaşı'nin başladığı tarihtir
natural period
doğal periyot, doğal dönem
period of
edeme
periods
adet dönemleri
post merger period
şirket birleşmesi sonrası dönem
the period
olama
third period
Üçüncü dönem
transit period
transit süresi
periodical
devirsel
periodical
{s} devirli
periodical
(isim) dergi
periodical
{s} devresel
periodical
{s} tam cümle ile ifade edilen
periodical
{s} belli bir döneme ait
periodical
{i} dergi

Dolaşım, bilindiği gibi, derginin otoriterliğinin ana göstergesidir. - The circulation, as is known, is the main indicator of the periodical's authoritativeness.

periodical
muayyen zamanlarda
periodical
{s} düzenli yayınlanan
periodical
belli zamanlarda çıkan
periodical
peryodik
Englisch - Englisch
A row in the periodic table of the elements
The minimum interval during which the same characteristics of a periodic phenomenon recur, such as the repetition of a wave or the rotation of a planet
Punctuation mark “.” (indicating the ending of a sentence or marking an abbreviation)
Female menstruation

When she is on her period she can be more disagreeable than usual.

A Drosophila gene which gene product is involved in regulation of the circadian rhythm
A length of time

You'll be on probation for a six-month period.

An epoch, era, time in history or in a person's life

This is one of the last paintings Picasso created during his Blue Period.

A specific length of time that an activity (such as a game or a school day) is conventionally divided into

I have math class in second period.

And nothing else; and nothing less; used for emphasis

When I say eat your dinner, it means eat your dinner, period!.

Appropriate for a given historical era

As the guests arrived — there were about a hundred, a majority in period attire — I began to feel out of place in my beige summer suit, white shirt, and red necktie. Then I got over it. I certainly didn't suffer from Confederate-uniform envy.

placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop" the end or completion of something; "death put a period to his endeavors"; "a change soon put a period to my tranquility" a unit of geological time during which a system of rocks formed; "ganoid fishes swarmed during the earlier geological periods" one of three periods of play in hockey games the interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon a stage in the history of a culture having a definable place in space and time; "a novel from the Victorian period
{n} a circuit, epocha, date, end, full point
(1) The time for one complete cycle, vibration, revolution, or oscillation (2) The time required for a single wavelength to pass a given point
A period in the life of a person, organization, or society is a length of time which is remembered for a particular situation or activity. a period of economic good health and expansion He went through a period of wanting to be accepted The South African years were his most creative period
The amount of time required for a single cycle of a sound wave 2
{i} punctuation mark resembling a small dot (the mark . ) placed at the end of a sentence; end; pause at end of a phrase; full sentence
the interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon
the time required for one cycle in a periodic waveform Period is the inverse of frequency
The time required for a vibration or a wave to make a complete cycle
Time required for a satellite to make one complete orbit
the amount of time it takes a body to perform one rotation or revolution In the case of Kepler's Third Law of Planetary Motion it is the time it takes for a planet to complete one revolution, or one orbit about the sun
One of several similar sets of figures or terms usually marked by points or commas placed at regular intervals, as in numeration, in the extraction of roots, and in circulating decimals
] that marks the end of a complete sentence, or of an abbreviated word
The time interval required for one full cycle of a wave
a well-proportioned, harmonious sentence
The punctuation point [
1 The interval needed to complete a cycle
The time required for a complete oscillation or for a single cycle of events The reciprocal of frequency
emphasis Some people say period after stating a fact or opinion when they want to emphasize that they are definite about something and do not want to discuss it further. I don't want to do it, period
The time of the exacerbation and remission of a disease, or of the paroxysm and intermission
a stage in the history of a culture having a definable place in space and time; "a novel from the Victorian period"
See the Chart of Geology
The duration of one cycle or oscillation of a periodic phenomenon; i e the reciprocal of frequency S I unit is the second
Exercise, training, or study periods are lengths of time that are set aside for exercise, training, or study. They accompanied him during his exercise periods
time period: an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened the period of time of his recovery"; "Picasso's blue period"
The time required to complete one cycle of AC and is calculated as the reciprocal of the frequency (1/f) It is measured in seconds and designated with the letter T
    The time required for a complete oscillation or vibration
one of three periods of play in hockey games
The interval taken to make one complete oscillation or cycle
A period is a length of time. This crisis might last for a long period of time. a period of a few months. for a limited period only
a unit of geological time during which a system of rocks formed; "ganoid fishes swarmed during the earlier geological periods"
A horizontal row in the periodic table, such as the second period which contains the elements Li, Be, B, C, N, O, F, and Ne
one of three periods of play in hockey games the interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon a stage in the history of a culture having a definable place in space and time; "a novel from the Victorian period
The elements in a horizontal row of the periodic table
[Obs
The period of a satellite is the time it takes to complete one orbit
The time to complete a cycle
When a woman has a period, she bleeds from her womb. This usually happens once a month, unless she is pregnant
To put an end to
The repeating length including one "positive" and one "negative" amplitude displacement The period is a measure of the frequency of the displacement Period length is typically influenced by duct reel memory Lengths representing the circumference of the duct reel are a good place to start The shorter the period, the higher the Duct Factor and the greater the bend in any given length of duct In this model, the period must be greater than zero and at least three times the amplitude However, the period cannot be greater than half of the total run length
] "You may period upon this, that,"
the end or completion of something; "death put a period to his endeavors"; "a change soon put a period to my tranquility"
the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause; "the women were sickly and subject to excessive menstruation"; "a woman does not take the gout unless her menses be stopped"--Hippocrates; "the semen begins to appear in males and to be emitted at the same time of life that the catamenia begin to flow in females"--Aristotle
placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop"
an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened the period of time of his recovery"; "Picasso's blue period"
Period costumes, furniture, and instruments were made at an earlier time in history, or look as if they were made then. dressed in full period costume
{i} menstrual period, menstrual cycle
a punctuation mark
– the time it takes to complete one oscillation or cycle
a punctuation mark ( ) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop"
A stated and recurring interval of time; more generally, an interval of time specified or left indefinite; a certain series of years, months, days, or the like; a time; a cycle; an age; an epoch; as, the period of the Roman republic
The interval of time over which a cyclic vibration repeats itself
1 The interval needed to complete a cycle of a recurring event such as time between two consecutive like phases of the tide 2 Any specific duration of time
To come to a period; to conclude
A complete musical sentence
] "You may period upon this, that," etc
One of the great divisions of geological time; as, the Tertiary period; the Glacial period
A signal that repeats the same pattern over time is called periodic, and the period is defined as the length of time encompassed by one cycle, or repetition The period of a periodic waveform is the inverse of its fundamental frequency
the interval of time required for a satellite to complete an orbit
A period is the punctuation mark which you use at the end of a sentence when it is not a question or an exclamation. period costume/furniture etc clothes, furniture etc in the style of a particular time in history. In geology, the basic unit of the geologic time scale. During these spans of time, specific systems of rocks were formed. Originally, the method for defining the sequence of periods was relative; it was based on stratigraphy and paleontology. Carbon-14 dating and similar methods are now used to determine absolute ages for various periods. Baroque period Cambrian Period Carboniferous Period Cretaceous Period Devonian Period Genroku period Heian period Heisei period Jurassic Period Kamakura period Meiji period Mesolithic Period Mississippian Period Muromachi period Nara period Neolithic Period Ordovician Period Paleolithic Period Pennsylvanian Period Permian Period Quaternary Period Showa period sidereal period Silurian Period Spring and Autumn period synodic period Taisho period Tertiary Period Tokugawa period Triassic Period Warring States period
period doubling
a characteristic of the transition of a system or process from regular motion to chaos, in which the period of one of its parameters is seen to double
period pants
Underwear of a red or dark color warn by a woman or girl during her menstruation
period piece
A work which evokes the era in which it was produced, but may not have any other especial features
period piece
A work of art or drama which evokes a particular historical era
period pieces
plural form of period piece
period of the Barbarian invasions
The Migration Period, also known as the period of the Barbarian invasions or of the Völkerwanderung ("migration of peoples" in German), was a period of intensified human migration in Europe from about 400 to 800 AD
period cost
(Ticaret) A cost related to the passage of time rather than product volumes, which may include depreciation, rent, property taxes or insurance
period of absence
period of time when a person is not present
period of articles
period of time in which a freelance worker gains professional skills
period of time
an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened the period of time of his recovery"; "Picasso's blue period"
period of time
{i} amount of time, length of time
period order quantity
(Ticaret) (POQ) A lot size technique that orders to cover requirements for a variable number of periods based on order and holding costs, as opposed to a fixed period quantity that uses a standard number of periods
period pain
Period pain is the pain that some women have when they have a monthly period. pain that a woman gets when she has her period American Equivalent: cramps
period piece
A period piece is a play, book, or film that is set at a particular time in history and describes life at that time
period piece
any work of art whose special value lies in its evocation of a historical period
Pennsylvanian Period
In North America, the interval of geologic time roughly equivalent to what is internationally designated the Late Carboniferous Period (323-290 million years ago). Because the rocks that originated during this span of time are widespread in the state of Pennsylvania, some U.S. geologists favour the term over Late Carboniferous Period, which was first adopted in Europe
Permian Period
geologic period during the Paleozoic Era when a mass extinction occurred (killing approximately 95% of all life forms)
Permian Period
Interval of geologic time, 290-248 million years ago. The last of the six periods of the Paleozoic Era, it follows the Carboniferous Period. During the Permian, the continents joined to form a single supercontinent, Pangea. Hot, dry conditions prevailed almost everywhere, and deserts were widespread. Life evolved as a continuation of established lines. Marine invertebrates evolved into several lineages. Marine and freshwater fish and amphibians thrived. Reptiles evolved into three distinct groups: the cotylosaurs, the pelycosaurs, and the therapsids. Land plants evolved from ferns and seed ferns to conifers and adapted to drier and well-drained land conditions. Toward the close of the Permian, many forms of life suffered mass extinction, whose causes are unknown
peak period
Morning and afternoon time periods when transit riding is heaviest
peak period
The time periods during the day with the greatest travel volumes, generally the two- or three-hour periods during a weekday specifically defined by Council from time to time
peak period
A time when delivery of utility service is at or near the maximum system capacity Also called "On-peak period "
peak period
The time period during which the maximum amount of traffic occurs
peak period
– period in which traffic levels rise from normal levels to maximum levels
peak period
Morning and afternoon time periods when transit ridership is heaviest
peak period
The time between 6: 30 and 9: 00 a m and between 3: 30 and 6 p m on a weekday, when traffic is usually heavy
peak period
Any time of day, as determined by a wireless carrier, when there is high levels of communications traffic on the system
peak period
The period during which traffic levels rise from their maximum levels These periods are for morning, evening, and mid-day peaks and include the appropriate peak hours
peak period
The wave period determined by the inverse of the frequency at which the wave energy spectrum reaches its maximum
peak period
- The time of day when traffic is at its greatest volume
peak period
– The periods during the day when a maximum flow of traffic of passengers occurs In the Cross City Tunnel Environmental Impact Statements, themorning peak period is defined as 6 00am to 9 30am and the afternoon period as 4 00pm to 7 00pm
peak period
Represent a time period of high usage of a transport system For transit, it refers to morning and afternoon time periods when ridership is at its highest
Baroque period
the musical period of time following the Renaissance, extending roughly between 1600-1750
Classical period
the musical period of time following the Baroque period and preceding the Romantic period, spanning 1750-c.1830
Meiji period
The 45-year reign of Emperor Meiji (1868-1912). During this time, Japan started its modernization and rose to world power status
Question Period
In Canadian federal and provincial parliaments, a period of regularly scheduled time in the lower chamber during which members of the official opposition party and other members may direct questions to the prime minister and to cabinet ministers concerning affairs of state

Opposition members blasted the Tory budget during Question Period on Wednesday, charging that it raises income taxes on the poorest Canadians.

Romantic period
the musical period of time following the Classical period falling between about 1830 and the start of the twentieth century
cooling-off period
A length of time in which the two sides to a purchase agreement, or contract can think things over and cancel with no penalty. This period is often stipulated by national law. In the UK it is currently (2008) 14 days. In many countries it is 10 days
gestation period
the average interval between fertilization and birth of a mammal; ranges from 13 days for the opossum to 626 days for the Indian elephant
grace period
A length of time during which rules or penalties do not take effect or are withheld

The fees begin to accrue after a one-month grace period.

honeymoon period
A relatively brief period when a new loan has a low introductory interest rate that features prominently in advertising
honeymoon period
A relatively brief period when a new leader is given greater leeway with respect to changes he or she wishes to make

U.S. Presidents usually get a lot done at the very beginning of their terms, when they have a honeymoon period with Congress.

honeymoon period
The length of time at the start of something new, particularly a new job, in which mistakes may be overlooked

He said that, had it not still been my honeymoon period, I would have been fired.

incubation period
The time elapsed between an exposure to a pathogenic organism, a chemical or radiation, and the appearance of signs and symptoms
long-period
Taking over 200 years to complete an orbit, especially said of comets
menstrual period
An event of a woman's discharging of menstrual flow of blood and cells
menstruation period
Alternative form of menstrual period
operational service period
A period during which a telecommunications service remains in an operational state
operational service period
A performance measurement period, or succession of performance measurement periods, during which a telecommunications service remains in an operational service state
ovulatory period
The period of time between ovulations
ovulatory period
The period of time during which ovulation takes place
periodical
Of, or relating to such a publication
periodical
Often contains the most current information in the field, on every conceivable topic, often in greater detail than other publication formats
probationary period
A period during which a new employee is tried for capability of doing his or her job
psychological refractory period
A delay to the second response to two closely-spaced stimuli
question period
Alternative form of Question Period
refractory period
The period, after excitation, during which a membrane recovers it polarization and is not able to respond to a second stimulus
refractory period
a recovery phase after orgasm during which it is physiologically impossible for an individual to have additional orgasms
rotation period
rotational period
rotational period
The time taken to rotate about its axis relative to the earth (assumed fixed)
rotational period
The time taken to rotate about its axis relative to the background stars
short-period
Having an orbital period of less than 200 years, especially said of comets
sunrise period
The period of time at the launch of a new top-level domain or second-level domain during which trademark owners may register domain names containing their trademarks (to prevent cybersquatting)
xerothermic period
A warm, dry postglacial interval
Migration Period
The Migration Period, also known as the period of the Barbarian invasions or of the Völkerwanderung ("migration of peoples" in German), was a period of intensified human migration in Europe from about 400 to 800 AD
rent-up period
The time it takes for newly constructed properties to be fully occupied
periodical
{a} regualr, fixed, stated, set, circular
periodically
{a} at stated periods, at fixed times
antediluvian period
(Din) The antediluvian (or pre-diluvian) period – meaning "before the deluge" – is the period referred to in the Bible between the Creation of the Earth and the Deluge (flood) in the biblical cosmology. The narrative takes up chapters 1-6 (excluding the flood narrative) of Genesis. The term found its way into early geology and lingered in science until late Victorian era. Colloquially, the term is used to refer to any ancient and murky period
pre-diluvian period
(Din) The antediluvian (or pre-diluvian) period – meaning "before the deluge" – is the period referred to in the Bible between the Creation of the Earth and the Deluge (flood) in the biblical cosmology. The narrative takes up chapters 1-6 (excluding the flood narrative) of Genesis. The term found its way into early geology and lingered in science until late Victorian era. Colloquially, the term is used to refer to any ancient and murky period
Periodical
periodic
period of time
a while
periodical
a publication which appears at regular, or periodic, intervals such as daily, monthly or annually The term periodical includes journals, magazines, and newspapers
periodical
{s} occurring at regular intervals, recurrent; cyclic; seasonal, periodic
periodical
a publication issued at regular intervals composed of a compilation of articles usually published weekly or monthly [Also called journal or serial ]
periodical
a publication that appears at fixed intervals
periodical
A magazine, journal, newsletter, or newspaper produced on a regular basis
periodical
The generic name for a publication issued on a regular basis (daily, weekly, monthly, quarterly) like a magazine, journal or newspaper See Also: Magazine, Journal
periodical
The generic name for a publication issued on a regular basis (daily, weekly, monthly, quarterly), like a magazine, journal or newspaper See Also: Magazine, Journal
periodical
An item which is published on a regular basis, such as journals, magazines, and newspapers
periodical
an item such as a journal, magazine, or newspaper, which is published daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly, etc
periodical
Published at regular intervals of more than one day, especially weekly, monthly, or quarterly
periodical
Of or pertaining to a period; constituting a complete sentence
periodical
Material published regularly such as magazines, journals, and newspapers (See also Serial)
periodical
any magazine, journal, or newspaper which is published on a continuing basis or at regular intervals, such as daily, weekly, monthly, etc
periodical
A magazine or other publication which appears at stated or regular intervals
periodical
Performed in a period, or regular revolution; proceeding in a series of successive circuits; as, the periodical motion of the planets round the sun
periodical
A magazine, journal, newspaper, or annual publication which is published at regular intervals
periodical
A publication with a distinctive title, which appears in successive numbers or parts at stated or regular intervals and which is intended to continue indefinitely Usually each issue contains articles written by different contributors Includes journals, magazines, newspapers, newsletters sold by subscription or at bookstores and other vendors Example: Journal of Abnormal Psychology, Maclean's, Vancouver Sun
periodical
A serial publication intended to appear at regular intervals indefinitely Usually contains separate articles or other writings A periodical is a serial, but all serials are not periodicals
periodical
Periodical events or situations happen occasionally, at fairly regular intervals. She made periodical visits to her dentist. = periodic + periodically pe·ri·odi·cal·ly Meetings are held periodically to monitor progress on the case. a magazine, especially one about a serious or technical subject. Publication whose issues appear at fixed or regular intervals. Periodicals generally are considered to include newspapers, which usually have large, unfastened pages and contents with considerable immediacy; and magazines, or journals, which have smaller pages, are usually fastened or bound, and often have more specialized, less time-dependent contents
periodical
Journal, magazine, or other publication which is published at regular intervals
periodical
Of or pertaining to a period or periods, or to division by periods
periodical
A publication that is issued regularly, normally at least twice a year Other schedules are daily, weekly, monthly, quarterly, annually, or biannually Examples are journals, magazines, and newspapers See also current periodicals and bound periodicals
periodical
A magazine or journal that is published at regular intervals Sometimes called a serial
periodical
material that is published or issued on a continual basis throughout the year, including journals, magazines, newspapers
periodical
{i} magazine, journal
periodical
A magazine, journal, or similar work issued at regular intervals, such as weekly, monthly, etc and usually containing articles by a variety of authors
periodical
The primary means for communication of original scholarship or creative work at the cutting edge of research in almost all fields
periodical
A publication issued at regular or irregular intervals, with each issue usually being numbered consecutively A periodical is distinguished from other serials in that the process of publication is continuous with no predetermined termination
periodical
Regularly issued magazine and/or journals and newspaper Materials published at a regular period of time -- magazines, journals and newspapers Periodicals are one type of serials
periodical
a publication issued at regular intervals with no predetermined termination of publication The term periodical includes magazines, journals, and newspapers
periodical
A publication that appears on a continuous and predictable schedule Examples include newspapers (daily or weekly), magazines, and journals
periodical
A publication issued regularly, but less frequently than daily
periodical
a magazine, journal or newspaper publication appearing at stated, frequent intervals (daily, weekly, monthly, quarterly, etc ) Periodicals are housed on the Ground Floor
periodical
A periodical is something that is published at regular intervals Examples: newspapers, magazines, journals, yearbooks
periodical
A general term referring to any publication which is published at regular intervals of time: weekly, monthly, quarterly, etc
periodical
Periodicals are magazines, especially serious or academic ones, that are published at regular intervals. The walls would be lined with books and periodicals
periodical
a magazine, journal or newspaper A periodical is published at regular intervals in an ongoing fashion (unlike a monograph) The Types of Periodicals table lists examples and distinguishing features of popular, professional, scholarly, and other types of periodicals
periodical
happening or recurring at regular intervals
periodical
Happening, by revolution, at a stated time; returning regularly, after a certain period of time; acting, happening, or appearing, at fixed intervals; recurring; as, periodical epidemics
periodically
intermittently
periodically
In a periodical manner
periodically
in a sporadic manner; "he only works sporadically"
periodically
from time to time; in a repeating manner; in a seasonal manner
periodically
In a regular periodic manner
periodicals
A publication with a distinctive title intended to appear in successive numbers or parts at stated or regular intervals and, as a rule, for an indefinite time; magazines and newspapers are periodicals
periodicals
P Periodicals - publications that appear on a regular schedule Popular periodicals are called "magazines" and scholarly periodicals are called "journals"
periodicals
plural of periodical
periodicals
For all serials up to 14" in height The basic price includes Standard Periodical Collation (sequence check, quick check for completeness and gutter margins, and verification of leaf attachment method ), F grade Buckram in the library's choice of 24 colors, up to 7 lines of stamping, double fan gluing or oversewing, rounding and backing, cotton backlining, and ropes used in casemaking for serials 1" thick or over
periodicals
Publications that come out on a regular basis such as every week or every month Magazines and journals are types of periodicals
periodicals
Publications issued on a regular or periodic basis Newspapers, magazines, newsletters, scholarly, professional, trade, and popular journals are examples of periodicals ( Also known as a serial because it is published on an ongoing basis )
periodicals
Commercial and nonprofit rates Magazines and newspapers and other printed publications that are issued at least four times per year at regular, specified intervals Periodicals usually must have a list of subscribers or requesters
periodicals
Publications which are issued at least twice a year, including journals, magazines and newspapers Records for periodical titles are listed in DPER or DNEW databases in the BMCC Library Catalog Some periodicals are now available through the Library Web site They are generally called electronic journals or e-journals See also the entry on Serials
periodicals
Publications that are issued at least twice a year, including journals, magazines and newspapers
periodicals
Formerly called second-class mail Magazines, newspapers, or other periodical publications issued at least four times a year at regular, specific intervals
periodicals
A periodical is a magazine or journal that is published periodically instead of daily, like a newspaper This is one of the three publication types available in the ProQuest collections
periodicals
Publications issued at regular intervals of less than a year On SPECTRUM PERIODICALS are referred to as MAGAZINES A SCHOLARLY JOURNAL usually contains articles on research and development, news, proceedings, or transactions in a particular field A MAGAZINE contains news stories or articles on various subjects and written for a general audience A TRADE JOURNAL is published for particular business/industry Typically includes a great deal of advertising Often the subscription is free Subscriptions to association journals are usually included in the price of the association membership
periodicals
Publications issued at regular intervals of less than a year (e g , magazines, journals, newspapers)
periodicals
A class of mail consisting of magazines, newspapers, or other publications that are issued at least four times a year at regular, specified intervals Among other restrictions, there must be at least a 50% paid circulation and containing no more than 75% advertising in half the issues published during a 12-month period
periodicals
Publications such as magazines, newspapers, and journals that are published at intervals-usually daily, weekly, monthly, or quarterly
periodicals
An umbrella term describing materials that are published on a continuous and predictable schedule, such as journals, magazines, and newspapers To find out if Tisch owns a particular periodical, do a Title search in the catalog To find out if an article on a particular topic (or by a particular author) can be found, do a keyword search in a periodicals database
periodicals
A collective name for journals and magazines Periodicals do not circulate
periodicals
The library's printed collection of scholarly journals, popular magazines, newspapers, and other serials
periodicals
publications published on a regular schedule (e g , monthly, quarterly, etc ), such as journals, magazines, or newspapers
periodicals
Magazines, plain and simple Some periodicals are online and you can access them through periodical databases at the library or at home with a library card
periodicals
A publication issued at regular intervals, usually more frequently than annually, eg a monthly magazine, or a quarterly journal Each issue usually contains separate articles or other writings See also: serial, journal
periodicals
General term for publications that are issued at regular intervals (daily, weekly, monthly) Other commonly used terms are: magazines --published for the general reader (e g Time, Newseek, Sports Illustrated); journal -- published for a special group, learned society or profession (e g Journal of the Medical Association) and serial
periodicals
– A mail class (formerly called second-class mail) consisting of magazines, newspaper, or other publications formed on printed sheets that are issued at least four times a year at regular, specified intervals (frequency) from a known office of publication Periodicals usually must have a list of subscribers and/or requesters, as appropriate
periodicals
Publications issued regularly, most frequently monthly, weekly or 4 times a year, in contrast to books published only once Their coverage may be confined to a particular subject, e g , Automotive News, or may cover varied subjects, e g , Time
periodicals
magazines, journals, and newspapers (from the word periodic, which means "at regular periods")
periods
Periods are always inside quotation marks
periods
The periods in which the word occurs Generated automatically from the period attributes of the references
periods
plural of period
periods
the segments of time into which a game is divided; a regulation game played by adults consists of two 45-minutes halves
periods
or styles - the names of the different types of fashionable art, see Art Nouveau, Baroque, Biedermeier, Chinoiseries, Historicism, Renaissance, and Rococo for the most important stein styles
Türkisch - Englisch
period
period

  Silbentrennung

  pe·ri·od

  Türkische aussprache

  pîriıd

  Aussprache

  /ˈpərēəd/ /ˈpɪriːəd/

  Etymologie

  () From Middle English periode from Middle French periode from Medieval Latin periodus from Latin periodus from Ancient Greek περίοδος (períodos) "circuit, period of time, path around" from περί- (peri-) "around" + ὁδός (hodós) "way". Displaced native Middle English tide "interval, period, season" (from Old English tīd "time, period, season"), Middle English elde "age, period" (from Old English eldo, ieldo "age, period of time").

  Gemeinsame Collocations

  period of time, period return

  Videos

  ... Morakot period, but the problem, we don't have system ...
  ... America. It's been growing about 12 percent per year over a long period of time. I want ...
Favoriten