nerve

listen to the pronunciation of nerve
Englisch - Türkisch
sinir

Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi. - I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun sinirdir. - The sciatic nerve is the longest nerve in the human body.

(Tıp) Sinir, veter, asap, nervus
{i} asap
{i} cüret

Sormadan arabamı almaya cüret etti. - He had the nerve to take my car without asking.

Beni görmezden gelmeye cüret etmelisin. - You must have some nerve to ignore _me_.

{i} cesaret

Ken'in onu tekrar denemek için cesareti yoktu. - Ken didn't have the nerve to try it again.

Tom Mary'yi öpmek istedi fakat denemek için cesareti yoktu. - Tom wanted to kiss Mary, but he didn't have the nerve to try.

cesaretlendirmek
yüzsüzlük
cesaret vermek
küstahlık
arsızlık
sinirlere hakim olma
nerve oneself metanetini takınmak
damar/cesaret/sinir
{f} guçlendirmek
kanat veya yaprak damarı
{i} damar (yaprak)
nerve agent sinirleri altüst edenn
cesur olmak
cesaretlendir
sinir,v.cesaretlendir: n.sinir
{i} soğukkanlılık
{i} gayret
{i} çaba
(Tıp) nerf
sinirle
nerve racking
sinir bozucu
nerve cells
(Tıp) sinir hücreleri
nerve conduction
(Tıp) sinir iletimi
nerve conduction
(Tıp) sinir iletim
nerve endings
(Tıp) sinir uçları
nerve entrapment
(Tıp) sinir sıkışması
nerve fibers
(Tıp,Pisikoloji, Ruhbilim) sinir lifleri
nerve regeneration
(Tıp) sinir rejenerasyonu
nerve tissue
sinir dokusu
nerve block
sinir bloğu
nerve block anesthesia
sinir bloğu anestezisi
nerve cell
sinir hücresi
nerve center
sinir merkezi
nerve centre
sinir merkezi
nerve chord
sinir kordonu
nerve fiber
sinir lifi
nerve fibre
sinir lifi
nerve racking
sinirlendirici
nerve sensation
sinir duyarlılığı
nerve tire
sinir hastalığı
nerve tire
sinir yorulması
nerve tissue
sinirdoku
nerve track
sinirlerin geçtiği yer
nerve wracking
sinirlendirici
nerve impulse
sınır dürtü
nerve plant
sınır bitki
nerve trunk
(Tıp, İlaç) Sınır gövdesi: Sınırın kök ve perifer kısmı arasında kalan bölge

If there is pressure on the nerve trunk, no pain occurs, but there is parasthesia or abnormal sensation.

nerve-breaking period
sancılı bir süreç
nerve agent
sinir gazı
nerve agent
(Kimya) sinir etmeni
nerve agent
(Askeri) SİNİR GAZI: Nefes alma, enjeksiyon veya deriden nüfuz yoluyla vücuda girip sinir ve solunum sistemlerinde ve vücudun çeşitli çalışmalarına tesir eden kimyasal madde
nerve agent antidote kit
(Çevre) sinirgazı panzehir kiti
nerve center
komuta merkezi
nerve center
kalp, merkez: Istanbul is the economic nerve center of Turkey. Türk ekonomisinin kalbi İstanbul'da atıyor
nerve energy
(Tıp) sinir enerjisi
nerve fiber
(Hayvan Bilim, Zooloji) sinir teli
nerve fibre
(Arılık) sinir kordonu
nerve gas
sinir gazı
nerve gases
sinir gazları
nerve graft
(Tıp) sinir kılıfı sarkomu
nerve growth factor
(Pisikoloji, Ruhbilim) sinir gelişim faktörü
nerve growth factors
(Tıp) sinir büyüme faktörleri
nerve impulse
(Pisikoloji, Ruhbilim) sinir sinyali
nerve net
(Tıp) sinir ağı
nerve net hypothesis
(Pisikoloji, Ruhbilim) sinir ağı hipotezi
nerve o.s
cesaretini toplamak
nerve oneself
cesaretini toplamak
nerve oneself
kendini hazırlamak
nerve oneself
cesur olmak
nerve pathway
(Pisikoloji, Ruhbilim) sinir yolu
nerve racking
sinirlendiren
nerve sheat tumors
(Tıp) sinir kılıfı tümörleri
nerve tissue neoplasms
(Tıp) sinir dokusu tümörleri
nerve wracking
sinirlendiren
nerve wracking
sinir bozucu
facial nerve
(Tıp) fasiyal sinir
facial nerve
(Tıp) fasiyel sinir
nerveless
tesirsiz (söz)
nerveless
korkak
nerves
asap
optic nerve
(Anatomi,Denizbilim,Optik) göz siniri
sensitive nerve
(Biyoloji) duyu siniri
acoustic nerve
akustik sinir
auditory nerve
işitme siniri
autonomic nerve system
otonom sinir jüyesi
cranial nerve
kafatası siniri
dental nerve
diş siniri
lose one's nerve
cesaretini kaybetmek
motor nerve
motor sinir
motor nerve
hareket ettirici sinir
nerved
sinirli
nerveless
cansız
nerveless
güçsüz
nervelessness
zayıflık
odontic nerve
diş siniri
olfactory nerve
koku siniri
sensation nerve
duyu siniri
sensory nerve
duyu siniri
spinal nerve
belkemiği siniri
spinal nerve
omurilik siniri
sympathetic nerve
sempatik sinir
tenth cranial nerve
onuncu kafa siniri
third cranial nerve
üçüncü kafatası siniri
trigeminal nerve
üçlü sinir
twelfth cranial nerve
onikinci kafatası siniri
ulnar nerve
dirsek kemiği siniri
facial nerve
fasiyal
get on nerve
birinin sinirine dokunmak
have a nerve
bir sınır var
have the nerve
sınır var
have the nerve to do
(deyim) Bir şeyi yapmaya cüret etmek, çekinmemek; bir şeyi ypmaya cesareti olmak

He had the nerve to tell me that I was too fat, he should look at himself in the mirror!.

hit a nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
hit a raw nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
lack the nerve
cesaret edememek
lose one's nerve
sınırı bozulmak
lost nerve
kayıp sınır
nerveless
zayıf
odontic nerve
dış sınırı
of all the nerve
tüm sınır
of or relating to the vagus nerve
veya Vagus sınır ile ilgili
third cranial nerve
üçüncü kafatası sınırı
touch a nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
touch a raw nerve
bir ham sınır dokunuş
touch a raw nerve
Hassas bir konuya değinmek
touch a raw nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
twelfth cranial nerve
onikinci kafatası sınırı
ulnar nerve
dirsek kemiği sınırı
Soman, a nerve agent
(Askeri) Soman, bir sinir ajanı (gazı)
Tabun, a nerve agent
(Askeri) Tabun, bir sinir ajanı
a nerve agent
(Askeri) bir sinir ajanı (gazı)
accessory nerve
(Pisikoloji, Ruhbilim) yardımcı sinir
acoustic nerve
duyma siniri
acoustic nerve
akustik siniri
blood and nerve poison
(Askeri) KAN VE SİNİR GAZI: Teneffüs cihazı, sindirim yolları ve gözenekler vasıtasıyle, vücuda girerek nefes almayı ve diğer bedeni faaliyetleri güçleştiren harp gazı
brain and nerve system
(Tıp) beyin ve sinir sistemi
central nerve trunk
(Arılık,Hayvan Bilim, Zooloji) merkezi sinir kordonu
cervical sympathetic nerve
(Anatomi) boyun sempatiği
convalescent antidote for nerve agent
(Askeri) sinir gazı için nekahet panzehiri
cranial nerve
(Diş Hekimliği) oniki kafa çiftinden herhangi birisi
criveilhier's nerve
(Diş Hekimliği) nervus facialis'in bir ara dalı
eleventh cranial nerve
(Tıp) onbirinci kafa çifti
ethmoid nerve
(Diş Hekimliği) etmoid sinüslerin ve burun boşluğunun mukozasını innerve eden sinir
facial nerve
(Diş Hekimliği) simik kaslarını, stapedius ve stilopyoid kasları digastrik kasın arka karıncığını innerve eden 7. Kafa çifti
facial nerve diseases
(Tıp) fasiyel sinir hastalıkları
facial nerve paralysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) yüz siniri felci
forehead nerve
(Pisikoloji, Ruhbilim) alın siniri
frontal nerve
(Diş Hekimliği) nervus frontalis; alın derisini innerve eder
get up the nerve to
(bir şey yapmak için) cesaretini toplamak
glossopharyngeal nerve
(Diş Hekimliği) stilofaringeus kasını ,parotis bezini ve dil mukozasını innerve eden ,dokuzuncu kafa çifti; Nervus glossopharyngeus
group buffer; Sarin, a nerve agent
(Askeri) grup tamponu; Sarin, bir sinir ajanı
have a nerve
{k} (deyim) cak kadar yüzsüz olmak,yüzü tutmak,kendini bilmezlik etmek
have the nerve to
çekinmemek
have the nerve to
cüret etmek
have the nerve to
yüzsüzlük etmek
have the nerve to do
cesareti olmak
hering nerve
(Tıp) hering siniri
hypoglossal nerve
(Diş Hekimliği) sinir dil kaslarını uyaran 12. Kafa çifti; nervus hypoglossus
lose nerve
(deyim) lose one's neve yürekliliğini yitirmek,korkup paniğe kapılmak
lose one's nerve
ürkmek
maxillary nerve
(Diş Hekimliği) v. Kafa çifti nervus trigeminalis'in üç ana dalından ortadaki olan, yüzün üst tarafının derisini, üst çene dişlerini, burun mukozası, yanaklar ve damağı dalları innerve eden sinir; nervus maksillaris
median nerve
medyan siniri
median nerve
(Anatomi) orta sinir
nasocilliary nerve
(Diş Hekimliği) Göz küresi, göz kapakları, burun, etmoid ve sfenoid sinüsleri innerve eden sinir; nervus nasocilliaris
nasopalatine nerve
(Diş Hekimliği) Yumuşak damak mukozasını ve burunu innerve eden sinir; nervus nasopalatinus
nerveless
{s} etkisiz
nerveless
tesirsiz sinirsiz
nerveless
serinkanlı
nerveless
sakin/cesaretsiz
nerveless
dermansız
nerveless
{s} sinirsiz
nerveless
{s} sakin
optic nerve
anat. görme siniri
optic nerve diseases
(Tıp) optik sinir hastalıkları
optic nerve injuries
(Tıp) görme sinirin zedelenmesi
peripheral nerve diseases
(Tıp) periferik sinir hastalıkları
peripheral nerve neoplasms
(Tıp) periferik sinir tümörleri
peripheric nerve
(Anatomi) pertferik sinir sistemi
pterygopalatine nerve
(Diş Hekimliği) Burun ve sert damak mukozasını innerve eden, maksiller sinirin bir dalı
radial nerve
radyal sinir
recurrent laryngeal nerve
(Tıp) rekürrent larinjiyal sinir
sciatic nerve
anat. siyatik, siyatik siniri
sensory nerve
(Diş Hekimliği) dokunma, tad, ağrı gibi duyu algılarının periferden MSS' ne götüren sinir; Duyu siniri
somatic nerve
(Diş Hekimliği) İstemli kasları, tendonları, deriyi uyaran sinir
strain every nerve
elinden geleni yapmak, büyük bir çaba göstermek
sympathetic nerve
(Anatomi) sempati sinir
tenth cranial nerve
(Tıp) akciğer-mide siniri
the nerve
götü varsa if he has
trigeminal nerve
(Diş Hekimliği) 5. Kafa çifti; n. Ophtalmicus, n. Maxillaris ve n. Mandibularis olmak üzere üç dalı ayrılır
vagus nerve
(Diş Hekimliği) Onuncu kafa çifti; farinks ve larinks mukozası ile çizgili kaslarını uyaran sinir; n. Vagus
vasomotor nerve
(Diş Hekimliği) Kan ve lenf damarlarının çaplarını kontrol eden, vazodilatör veya vazokontriktör olabilen sinir
visual nerve
göz siniri
visual nerve
görme siniri
wandering nerve
(Tıp) akciğer-mide siniri
Englisch - Englisch
Agitation caused by fear, stress or other negative emotion
A bundle of neurons with their connective tissue sheaths, blood vessels and lymphatics
A neuron
Stamina, endurance, fortitude
To give courage; sometimes with "up"

May their example nerve us to face the enemy.

Courage, boldness
Audacity, gall

He had the nerve to enter my house uninvited.

To give strength

The liquor nerved up several of the men after their icy march.

A vein in a leaf; a grain in wood

Some plants have ornamental value because of their contrasting nerves.

Patience
Nerves are long thin fibres that transmit messages between your brain and other parts of your body. spinal nerves. in cases where the nerve fibres are severed
{v} to give nerves, strength or vigor
{n} an organ of sensation, a whitish vessel
One or more fibers or bundles of fibers which form a part of a system in the body that conveys impulses of sensation, motion, etc , between the spinal cord or brain and other body parts
A cordlike bundle of nerve fibers (axons and/or dendrites) and its associated connective tissue coursing together outside the central nervous system
Stamina
A bundle of peripheral nerve fibers bound together into one or more fascicles by connective tissue
A sinew or a tendon
– A band of impulse-carrying fibers that carries messages or signals to and from the brain
{f} embolden; gather courage, strengthen oneself; cheer, encourage, inspire
To give courage, sometimes with "up"
{i} any bundle of fibers belonging to the nervous system that transmits sensations and messages between the brain and other parts of the body; tendon (Anatomy); vein in a leaf or insect wing; courage; daring; rude boldness (Informal)
the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk"; "you haven't got the heart for baseball"
the most prominent vein of a leaf
impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty"
Nerves provide sensory, motor, and automatic functions The arm and hand are served by the ulnar, median, and radial nerves Sensory feedback from the fingers affects the ability to grasp and manipulate items When this sensory function is impaired, from cold or nerve compression, our hands become clumsy and manipulations become difficult The nerves are a common site for CTDs Nerve disorders can also be brought on by mechanical pressure This pressure can be applied by badly designed tools or leaning against heard work surfaces
A simple or unbranched vein or slender rib
A bundle of nerve fibers (axons) The fibers are either afferent - leading toward the brain and serving in the perception of sensory stimuli of the ski, joints, muscles, and inner organs; or efferent - leading away from the brain and mediating contractions of muscles or organs
get ready for something difficult or unpleasant
Physical force or steadiness; muscular power and control; constitutional vigor
A bundle of neurons with their connective tissue sheaths, blood vessels, and lymphatics
You can refer to someone's feelings of anxiety or tension as nerves. I just played badly. It wasn't nerves. = nervousness
In the PNS, a collection of axons
the usually conspicuous nerves of a leaf
If you say that you have touched a nerve or touched a raw nerve, you mean that you have accidentally upset someone by talking about something that they feel strongly about or are very sensitive about. Alistair saw Henry shrink, as if the words had touched a nerve The mere mention of John had touched a very raw nerve indeed. nerve yourself to do sth/for sth to force yourself to be brave enough to do something difficult or dangerous
If someone or something gets on your nerves, they annoy or irritate you. Lately he's not done a bloody thing and it's getting on my nerves
Audacity; assurance
One of the whitish and elastic bundles of fibers, with the accompanying tissues, which transmit nervous impulses between nerve centers and various parts of the animal body
Agitation caused by fear, stress, or other negative emotion
Latin nervus = tendon; later reserved for a peripheral bundle of fibres which conduct impulses from or to the central nervous system
Nerve is the courage that you need in order to do something difficult or dangerous. The brandy made him choke, but it restored his nerve He never got up enough nerve to meet me. = courage
—A bundle of fibers that transmit electrical messages between the brain and areas of the body; these messages convey sensory or motor function information
A nerve is a bundle of fibers that uses electrical and chemical signals to transmit sensory and motor information from one body part to another See nervous system
If you refer to someone's nerves, you mean their ability to cope with problems such as stress, worry, and danger. Jill's nerves are stretched to breaking point I can be very patient, and then I can burst if my nerves are worn out
One of the nervures, or veins, in the wings of insects
Steadiness and firmness of mind; self- command in personal danger, or under suffering; unshaken courage and endurance; coolness; pluck; resolution
Courage
One of the principal fibrovascular bundles or ribs of a leaf, especially when these extend straight from the base or the midrib of the leaf
If you lose your nerve, you suddenly panic and become too afraid to do something that you were about to do. The bomber had lost his nerve and fled
The elastic resistance of unvulcanized rubber or rubber compounds to permanent defor- mation during processing Non-Blooming - The absence of a bloom
Audacity
a cordlike structure composed of fibers that conduct impulses between the central nervous system and other part of the body A nerve cell is a neuron, or cell that conducts neural impulses
disapproval If you say that someone has a nerve or has the nerve to do something, you are criticizing them for doing something which you feel they had no right to do. They've got a nerve, complaining about our behaviour He had the nerve to ask me to prove who I was
common term for tooth pulp which is the sensitive innermost portion of a tooth
any bundle of nerve fibers running to various organs and tissues of the body
To give strength or vigor to; to supply with force; as, fear nerved his arm
A whitish cordlike structure composed of one or more bundles of myelinated or unlyelinated fibers, or more often mixtures of both coursing outside of the central nervous system, together with connective tissue within the fascicle and around the neurolemma of individual fibers
A bundle of nerve cells
A bundle of axons in the PNS?; e g , the thirty-one pairs of spinal nerves
If you hold your nerve or keep your nerve, you remain calm and determined in a difficult situation. He held his nerve to beat Andre Agassi in a five-set thriller on Court One We need to keep our nerve now. = keep your cool
A bundle of elongated axons belonging to hundreds or thousands of neurons, possibly both afferent and efferent neurons Connects portions of the nervous system to other portions and to receptors and effectors See also axon, neuron
nerve agent
Alternative name of nerve gas
nerve agents
plural form of nerve agent
nerve cell
A cell of the nervous system which conducts nerve impulses; a neuron
nerve cells
plural form of nerve cell
nerve center
By extension, a physical location in a business, organization, or agency where information procured from different sources is brought together to be considered and acted upon by decision-makers
nerve center
A point at which nerves come together for the processing of information
nerve centers
plural form of nerve center
nerve cord
A dorsal tubular cord of nervous tissue above the notochord of a chordate
nerve ending
The termination of a nerve, at the distal end of an axon
nerve fiber
An axon
nerve fibers
plural form of nerve fiber
nerve fibre
An axon
nerve fibres
plural form of nerve fibre
nerve gas
A toxic chemical compound and banned weapon of mass destruction which, when inhaled or ingested, impairs nervous system functions, typically causing extreme physical distress and death by asphyxiation

A former Japanese cult guru was sentenced to hang Friday for masterminding a sarin nerve gas attack on Tokyo subway trains in 1995.

nerve gases
plural form of nerve gas
nerve growth factor
a functional protein complex required for the suvival, growth and specialization of certain types of neurons in vertebrates

Nerve growth factor is the prototypical member of the neurotrophin family.

nerve impulse
The signal transmitted along a nerve fibre, either in response to a stimulus (such as touch, pain or heat), or as an instruction (such as causing a muscle to contract)
nerve net
Simplistic and uncentralized nervous system of cnidarians
nerve nets
plural form of nerve net
nerve-ending
Attributive form of nerve ending, noun
nerve-racking
intensely irritating or distressing to the nerves
nerve-shredding
suspenseful
nerve-wracking
Intensely distressing or irritating to the nerves
nerve plant
(Botanik, Bitkibilim) A garden plant of family Acanthaceae notable for its dark green foliage; commonly called "Nerve Plant" or "Mosaic Plant"
nerve agent
a toxic gas that is inhaled or absorbed through the skin and has harmful effects on the nervous and respiratory system
nerve agent
A substance that interferes with the central nervous system Exposure is primarily through contact with the liquid (skin and eyes) and secondarily through inhalation of the vapor Three distinct symptoms associated with nerve agents are pinpoint pupils, an extreme headache and severe tightness in the chest Examples of nerve agents are sarin, soman, tabun, and VX agent (FEMA-SS)
nerve agent
A chemical agent that interferes with the central nervous system This class of chemical weapons agent includes the G- and V-series
nerve agent
Nerve agents are the most toxic of the chemical warfare agents Nerve agents are absorbed into the body through breathing, by injection, or absorption through the skin They affect the nervous and the respiratory systems and various body functions They include the G series and V series chemical warfare agents [69]
nerve agent
Organic esters of phosphoric acid used as a chemical warfare agent because of their extreme toxicity (Tabun-GA, Sarin-GB, Soman-GD, GF, and VX) All are potent inhibitors of the enzyme, acetylcholinesterase, which is responsible for the degradation of the neurotransmitter, acetylcholine Symptoms result from excess accumulation of acetylcholine in neuronal synapses or myoneural junctions Nerve agents are readily absorbed by inhalation and/or through intact skin
nerve agent
A nerve agent is a chemical weapon that affects people's nervous systems
nerve block
A blocking of the passage of impulses along a nerve, especially by administration of a local anesthetic
nerve cell
cell which is part of the nervous system, neuron
nerve cell
a neuron
nerve cell
a cell that is specialized to conduct nerve impulses
nerve center
group of nerve cells that work together to control a specific sense or bodily activity; center of business, control center, headquarters
nerve center
a center that provides information and control; "the nerve center of the diamond industry is in Amsterdam
nerve centre
nerve cen·tre nerve centres in AM, use nerve center The nerve centre of an organization is the place from where its activities are controlled and where its leaders meet. My office is the nerve centre of the operation. the place from which a system, activity, organization etc is controlled
nerve compression
harmful pressure on a nerve (especially in nerves that pass over rigid prominences); causes nerve damage and muscle weakness
nerve end
nerve ending: the terminal structure of an axon that does not end at a synapse
nerve ending
the terminal structure of an axon that does not end at a synapse
nerve ending
Your nerve endings are the millions of points on the surface of your body and inside it which send messages to your brain when you feel sensations such as heat, cold, and pain
nerve entrapment
repeated and long-term nerve compression (usually in nerves near joints that are subject to inflammation or swelling)
nerve fiber
a threadlike extension of a nerve cell
nerve fiber
A threadlike process of a neuron, especially the prolonged axon that conducts nerve impulses
nerve gas
poisonous chemical gas used in battle to paralyze the respiratory and central nervous system
nerve gas
a toxic gas that is inhaled or absorbed through the skin and has harmful effects on the nervous and respiratory system
nerve gas
Nerve gas is a poisonous gas used in war as a weapon. Any of various poisonous gases that interfere with the functioning of nerves by inhibiting cholinesterase. a poisonous gas that is used in war to kill or paralyse people. Weapon of chemical warfare that affects the transmission of nerve impulses through the nervous system. The organophosphorus nerve agents Tabun, Sarin, and Soman were developed by Germany during World War II but not used. They and a newer agent, VX, were produced in huge quantities by the U.S. and Soviet Union during the Cold War; their stockpiling and use during war are now banned by the Chemical Weapons Convention of 1993. A single droplet of VX or Sarin, if inhaled or in contact with the skin, can be absorbed into the bloodstream and paralyze the nervous system, leading to respiratory failure and immediate death. Sarin was used in 1995 in a lethal attack in the Tokyo subways by members of AUM Shinrikyo
nerve growth factor
a protein that is involved in the growth of peripheral nerve cells
nerve growth factor
A protein that stimulates the growth of sympathetic and sensory nerve cells
nerve impulse
Action potentials that move down axons (Anderson)
nerve impulse
the electrochemical charge carried by an axon
nerve impulse
An action potential in a neuron cell membrane
nerve impulse
a wave of physical and chemical excitation along a nerve fiber in response to a stimulus
nerve impulse
the electrical discharge that travels along a nerve fiber; "they demonstrated the transmission of impulses from the cortex to the hypothalamus"
nerve impulse
A wave of physical and chemical excitation along a nerve fiber in response to a stimulus, accompanied by a transient change in electric potential in the membrane of the fiber
nerve impulse
the electrical discharge that travels along a nerve fiber; "they demonstrated the transmission of impulses from the cortex to the hypothalamus
nerve net
A diffuse network of cells that conducts impulses in all directions from the area stimulated, forming a primitive nervous system in ctenophores, coelenterates, and certain other organisms
nerve pathway
a bundle of mylenated nerve fibers following a path through the brain
nerve plexus
a network of intersecting nerves
nerve root
The start of the nerve as it leaves the spinal cord of cauda equina and passes through the left and right foramen to serve an area of the body
nerve root
A sheaf of nerve fibres entering and leaving a segment of the spinal cord
nerve root
The portion of a spinal nerve in close proximity to its origin from the spinal cord
nerve tissue
tissue which is part of the nervous system, group of neurons which work together
nerve trunk
The main stem of a nerve, consisting of a bundle of nerve fibers bound together by a tough sheet of connective tissue
nerve-racking
extremely irritating to the nerves; "nerve-racking noise"; "the stressful days before a war"; "a trying day at the office
nerve-racking
A nerve-racking situation or experience makes you feel very tense and worried. The women and children spent a nerve-racking day outside waiting while fighting continued around them It was more nerve-wracking than taking a World Cup penalty. nerve-wracking a nerve-racking situation makes you feel very nervous or worried
nerve-racking
stressful; frightening
nerve-wracking
extremely irritating to the nerves; "nerve-racking noise"; "the stressful days before a war"; "a trying day at the office"
abducens nerve
A nerve that controls the lateral rectus muscle, in the eye
cranial nerve
Any of the twelve paired nerves that originate from the brainstem instead of the spinal cord
facial nerve
The seventh (VII) of twelve paired cranial nerves
fifth cranial nerve
trigeminal nerve
get on someone's last nerve
Alternative form of get on someone's nerves
hit a nerve
Alternative form of touch a nerve
hit a raw nerve
Alternative form of touch a nerve
ischiatic nerve
A particular nerve: it runs down the leg from the back
lateral pectoral nerve
a nerve that branches from the lateral cord and innervates the pectoralis major muscle
median nerve
A nerve in the upper limb in humans and other animals, formed from parts of the medial and lateral cords of the brachial plexus, and compression of which causes carpal tunnel syndrome
nerved
Simple past tense and past participle of nerve
nerveless
Lacking nerve; fearful; cowardly
nervelessness
The characteristic of being nerveless; cowardliness
oculomotor nerve
The third of twelve paired cranial nerves, which controls most of the eye's movements and constriction of the pupil and maintains an open eyelid
optic nerve
Either of a pair of nerves that carry visual information from the retina to the brain
radial nerve
A large nerve, carrying both sensory and motor neurones, that supplies the dorsal aspect of the forearm and arm
sciatic nerve
A large nerve that starts in the lower back and runs through the buttock and down the lower limb
strike a nerve
Alternative form of touch a nerve
touch a nerve
To make a remark or perform a deed which produces a strong response, especially an emotional response such as anxiety or annoyance, because it calls to mind something which has been a source of concern or embarrassment

The president's supporters . . . are trying to exert greater control over universities, touching a nerve among an increasingly defiant student movement.

touch a raw nerve
Alternative form of touch a nerve
trigeminal nerve
The nerve responsible for sensation and motor function in the face and mouth
trochlear nerve
A motor nerve that innervates the superior oblique muscle of the eye
vagus nerve
Either of the tenth pair of cranial nerves, which extends from the brainstem down into the abdomen. Branches of these important nerves supply the tongue, larynx, lungs, gut, and heart
get on someone's nerve
Annoy someone
nerveless
{a} void of stength, weak, insipid
cranial nerve
(Anatomi) Any of several nerves that arise in pairs from the brainstem and reach the periphery through openings in the skull. There are 12 such pairs in mammals, birds, and reptiles and usually 10 pairs in amphibians and fish
have the nerve to do
(deyim) Be bold enough to act/do, behave impudently
hit a nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
hit a raw nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
of all the nerve
Indignation at a person's impudence
touch a nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
touch a raw nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
Nerved
nervate
accessory nerve
arises from two sets of roots (cranial and spinal) that unite to form the accessory nerve trunk
accessory nerve
Either of the 11th pair of cranial nerves, which convey motor impulses to the pharynx and muscles of the upper thorax, back, and shoulders
acoustic nerve
The eighth cranial nerve, combining the nerves of hearing (cochlear) and balance (vestibular) syn: auditory nerve, vestibulocochlear nerve
acoustic nerve
The nerve that leads from the inner ear to the brain, serving as the pathway for the nerve impulses that the brain will interpret as sound; also called the eighth cranial or auditory nerve
acoustic nerve
the eighth nerve within the skull; it is concerned with hearing and balance
acoustic nerve
Either of the eighth pair of cranial nerves that divides to form the cochlear nerve and the vestibular nerve. Also called auditory nerve
acoustic nerve
a composite sensory nerve supplying the hair cells of the vestibular organ and the hair cells of the cochlea
auditory nerve
nerve responsible for sending sound messages to the brain
cervical nerve
any of eight pairs of spinal nerves emerging from the cervical section of the spinal cord
coccygeal nerve
the lowest pair of spinal nerves
cochlear nerve
A division of the acoustic nerve that conducts auditory stimuli to the brain
cranial nerve
any of the 12 paired nerves that originate in the brain stem
depressor nerve
A nerve that when stimulated acts to lower arterial blood pressure
facial nerve
Either of the seventh pair of cranial nerves that control facial muscles and relay sensation from the taste buds of the front part of the tongue
femoral nerve
one of a pair of nerves that originate from lumbar nerves and supply the muscles and skin of the anterior part of the thigh
fifth cranial nerve
{i} (Anatomy) trigeminal nerve, principal sensory nerve of the head and face and the motor nerve that controls the muscles used in chewing
free nerve ending
microscopic sensory nerve endings in the skin that are not connected to any specific sensory receptor
glossopharyngeal nerve
sensory nerve to the pharynx and back of the tongue; motor fibers innervate muscles that elevate the pharynx and larynx; includes parasympathetic fibers to the otic ganglion
have the nerve to
be impudent, be insolent, be rude
hypoglossal nerve
Either of the 12th pair of cranial nerves that innervate the muscles of the tongue
lost his nerve
lost his courage, lost his confidence
lumbar nerve
any of five pairs of spinal nerves emerging from the lumbar section of the spinal cord
median nerve
A large nerve, comprising segments from the cervical spine, that is involved in neural function of the upper limb Commonly entrapped in the carpal tunnel of the wrist, to create a carpal tunnel syndrome
median nerve
The nerve formed from the brachial plexus that supplies muscles in the anterior forearm and thumb, as well as, sensation of the hand It may be compressed or trapped at the wrist in carpal tunnel syndrome
median nerve
large nerve, comprising segments from the cervical spine, that is involved in neural function of the upper limb; commonly entrapped in the carpal tunnel of the wrist, to create a carpal tunnel syndrome
median nerve
Conducts impulses from the brain, down the arm and to the fingers
median nerve
large nerve, comprising segments from the cervical spine, that is involved in nerve function of the upper limb; commonly compressed in the carpal tunnel of the wrist
medullated nerve fiber
a nerve fiber encased in a sheath of myelin
mixed nerve
A nerve that contains both sensory and motor fibers
motor nerve
a nerve that passes toward or to muscles or glands
nerved
Having one or more principal veins, especially of a leaf
nerved
Having nerves, or simple and parallel ribs or veins
nerved
past of nerve
nerved
Having nerves of a special character; as, weak- nerved
nerveless
used to describe someone's fingers when they cannot hold something firmly, especially because they have had a shock
nerveless
Lacking a nervous system
nerveless
lacking strength; "a weak, nerveless fool, devoid of energy and promptitude"- Nathaniel Hawthorne
nerveless
{s} not nervous, cool, composed; lacking strength, feeble, weak; cowardly
nerveless
Destitute of nerves
nerveless
marked by calm self-control (especially in trying circumstances); unemotional; "play it cool"; "keep cool"; "stayed coolheaded in the crisis"; "the most nerveless winner in the history of the tournament"
nerveless
Destitute of strength or of courage; wanting vigor; weak; powerless
nervelessly
In a nerveless manner
nervelessly
calmly, coolly, in a controlled manner, with composure; weakly, without strength; not in a courageous manner, cowardly
nervelessness
The state of being nerveless
nervelessness
{i} lack of nervousness, composure, calmness; feebleness, state of lacking strength, weakness; cowardliness
nerves
specialized cells that use chemical reactions to send an impulse from the outside world to the brain and spinal cord
nerves
A bundle of fibers that uses electrical and chemical signals to transmit sensory and motor information from one body part to another
nerves
third-person singular of nerve
nerves
A bunch of neurons running in parallel
nerves
Fibers containing nerve cells that convey impulses from the central nervous system to other parts of the body
nerves
control of your emotions; "this kind of tension is not good for my nerves
nerves
plural of nerve
nerves
an uneasy psychological state; "he suffered an attack of nerves"
nerves
{i} control of one's emotions; nervous state or condition caused by stress or fear or anxiety
nerves
control of your emotions; "this kind of tension is not good for my nerves"
nerves
The extensions which branch off of the brain and spinal cord and carry information to all parts of the body
nerving
present participle of nerve
oculomotor nerve
Either of the third pair of cranial nerves, which originate in the midbrain and control most of the muscles that move the eyeballs
Türkisch - Englisch

Definition von nerve im Türkisch Englisch wörterbuch

Vagus Nerve
(Tıp) Onuncu kafatası siniri çifti.Mide asitlerinin üretimini kontrol eden bir mide siniri.Mide akciğer siniri.Yutak-Farinks(Pharynx) ve Gırtlak-larinks(Larynx) mukozası ile çizgili kaslarını uyaran sinir
nerve
Favoriten