middle

listen to the pronunciation of middle
Englisch - Türkisch
orta

En uzun parmak orta parmaktır. - The middle finger is the longest.

Bu muhteşem katedral orta çağlara kadar dayanır. - This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.

{i} orta yer
{i} orta kısım
ara

Bir toplantının ortasındayım. Sizi daha sonra tekrar arayabilir miyim? - I'm in the middle of a meeting. Could I call you back later?

Arabamız caddenin ortasında bozuldu. - Our car broke down in the middle of the street.

ortanca

Sen de ortancasın, değil mi? - You're a middle child, too, aren't you?

Ben üç çocuktan ortanca olanım. - I'm the middle child of three.

vasati
(Bilgisayar) ortaya

Ortaya oturmak istiyorum. - I want to sit in the middle.

(Tıp) orta kulak tümörleri
(Bilgisayar) ortada

Gerçek ortada bir yerde yatıyor. - The truth lies somewhere in the middle.

Gerçek ortada yatıyor. - The truth lies in the middle.

bel

Son zamanlarda, belimin etrafında biraz kilo alıyorum. Sanırım bu orta yaş yayılması. - Recently, I've been putting on a little weight around my waist. I guess it's middle-age spread.

Onun kökenini belirlemek için orta çağlara geri gitmeliyiz. - To determine its origin, we must go back to the middle ages.

ortadaki
Middle Kingdom eski bir Mısır krallığı M
2400-
middle C müz
burjuva
Middle Ages ortaçağ
{s} aradaki
middle age orta yaş
{s} orta, vasat
Middle East Orta Doğu
middle class orta sınıf
(Bilgisayar) göbek adı
(Bilgisayar) yatay orta
(Bilgisayar) ikinci adı
middle dot
Bkz: interpunct
middle age
orta yaş
middle aged men
orta yaşlı erkekler
middle blocker
(Spor) orta oyuncu
middle button
(Bilgisayar) orta düğme
middle centered
(Bilgisayar) merkeze ortalı
middle child
ortanca
middle earth
orta dünya
middle english
ortaçağ ingilizcesi
middle income
orta gelirli
middle layer
ara kat
middle line
(Spor) orta çizgi
middle of summer
yaz ortası
middle part
bağır
middle position
(Spor) orta pozisyon
middle schools
ortaokullar
middle term
(Felsefe) orta terim
middle third
çekirdek
Middle East
Ortadoğu
middle age
orta çağ
middle aged
orta yaşlı

Orta yaşlı adam tecavüz ile suçlandı. - The middle aged man was charged with assault.

middle class
orta sınıf

Tom orta sınıf bir mahallede büyüdü. - Tom grew up in a middle class neighborhood.

O parti her zaman orta sınıfı kötülüğe teşvik ediyor. - That party is always pandering to the middle class.

middle class
orta tabaka halk
middle cloud
orta bulut
middle ear
ortakulak
middle ear
orta kulak

Üzengi örs ve iç kulak arasında, orta kulakta bir kemiktir. - The stirrup is a bone in the middle ear, between the anvil and the inner ear.

middle ear deafness
orta kulak sağırlığı
middle juice
orta şerbet
middle level
orta derece
middle school
ortaokul

Tom ortaokulda Al Midilli okudu. - Tom read The Red Pony in middle school.

Ortaokuldan beri Mary ve ben arkadaşız. - Mary and I have been friends since middle school.

middle size
orta boy
middle-of-the-road
çoğunluğun görüşünü paylaşan
middle-of-the-road
sıradan
middle-sized
orta boy
middle east conflict
ortadoğu çatışma
middle east technical university
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ, Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Kasım 1956'da tarihinde kurulan bir üniversite. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en iyi 1,000 üniversitesi arasında 438. olarak, Türkiye'de en iyi derece elde eden üniversite olmuştur
middle east technical university
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
middle east technical universtiy
Ortadoğu Teknik Üniverstesi
middle eastern
Orta Doğu
middle finger
orta parmak

Elin beş parmağı var: başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak. - The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky.

En uzun parmak orta parmaktır. - The middle finger is the longest.

middle ground
Ortak payda, ortak anlaşma zemini
middle initial
orta ilk
middle of nowhere
Hiçliğin ortası, kuş uçmaz kervan geçmez yer
middle of the night
Gecenin ortasında
middle of the roader
merkez sağ görüşüne sahip (siyasi olarak )
middle office
orta ofisin
middle rate
ortalama kur
middle scale
orta seviyeli
middle sized
orta ölçekli
middle tier
orta katman
middle-aged
Orta yaşlı

O, orta yaşlı şişman bir kadındır. - She's a middle-aged fat woman.

Tom parkta çekici orta yaşlı bir bayan gördü. - Tom saw an attractive middle-aged lady in the park.

middle-income
orta gelirli
middle-of-the-road
ılımlı bir yol veya politika izleyen, ılımlı
Middle Ages
ortaçağ

Paris'teki Notre Dame Katedrali Ortaçağ'dan kalmadır. - Notre Dame Cathedral in Paris dates from the Middle Ages.

Birçok Roma teknolojisi ortaçağ sırasında kaybedildi. - Many Roman technologies were lost during the Middle Ages.

Middle East
{i} orta doğu

Yemen, Orta Doğu'da bir ülkedir. - Yemen is a country in the Middle East.

O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi. - That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt.

Middle East
(isim) orta doğu
Middle West
amerikan'ın batı ortası
middle C
müz. do
middle aged women
orta yaşlı kadınlar
middle berth
orta yatak
middle bottom roller
(Tekstil) orta alt silindir
middle c
do [müz.]
middle class
orta direk

Maria orta direk bir çevrede yaşıyor. - Maria lives in a middle class neighborhood.

middle class
orta halli
middle class
orta sınıftan olan
middle class men
orta sınıf erkekleri
middle class women
orta sınıf kadınlar
middle clouds
(Meteoroloji) orta bulutlar
middle color
(Bilgisayar) orta renk
middle cone
senkromeç ara dişli
middle cone
merkez dişlisi
middle cone with pins
senkromeç pimli bileziği
middle east question
(Politika, Siyaset) ortadoğu sorunu
middle entrance
(Arılık) orta giriş
middle finger
ortaparmak
middle income country
(Ticaret) orta gelirli ülke
middle income country
(Ticaret) orta gelir düzeyindeki ülke
middle income families
orta gelirli aileler
middle initial
(Bilgisayar) orta adın baş harfi
middle initial
(Bilgisayar) ikinci adın ilk harfi
middle insomnia
(Pisikoloji, Ruhbilim) orta uykusuzluk
middle kingdom
mısır krallığı (eski)
middle kingdom
çin imparatorluğu (eski)
middle latitudes
(Meteoroloji) orta enlemler
middle length cotton
(Tekstil) orta elyaf pamuk
middle level manager
(Ticaret) orta kademe yönetici
middle management
(Ticaret) orta yönetim
middle managers
orta yöneticiler
middle marker
(Havacılık) orta marker
middle name
baba adı
middle of the back
bel
middle of the road
ılımlı politika yanlısı
middle of the road
ılımlı
middle oil
orta yağ
middle pass
(Spor) orta pas
middle price
(Ticaret) ortalama fiyat
middle shot
boy plan
middle shot
orta plan
middle shot
boy çekimi
middle shot
orta uzak çekim
middle sized
orta boylu
middle spotted woodpecker
ortanca ağaçkakan
middle strip
orta şerit
middle tray
(Bilgisayar) orta tepsi
middle verb
(Dilbilim) orta (eylem)
middle waiting attitude
(Spor) orta bekleme duruşu
middle weight
(Spor) orta ağırlık
middle-third
çekirdek
midst; middle
ortasında; orta
middle ground
ikisi ortası
middle name
(Bilgisayar) ikinci ad
middlemost
en ortadaki
Middle School
rüştiye
middle ages
orta çağ
the middle
orta
middle term
orta terim log
middlemost
tam ortadaki
Englisch - Englisch
Being in the middle or in-between; as middle point, middle name, Middle English, Middle Ages, middle weight, etc
Central to
The central part of a human body
the middle stump
The part between the beginning and the end
A centre, midpoint

The middle of a circle is the point which has the same distance to every point of circle.

{n} the middle part, way or time
{a} bewteen two, equally distant
If you divide or split something down the middle, you divide or split it into two equal halves or groups. They agreed to split the bill down the middle = in half
If you are in the middle of doing something, you are busy doing it. It's a bit hectic. I'm in the middle of cooking for nine people. Middle West Middle Congo Middle Stone Age Middle Ages Middle East Middle English Middle East Treaty Organization
the second comedian in the standard three comedian stand-up comedy show line-up
The middle part of the case that holds the movement
an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm"
n either the middle-front or middle-back player
an intermediate part or section; "A whole is that which has beginning, middle, and end"- Aristotle
Middle part of the case, in which the movement is fitted
The middle object in a row of objects is the one that has an equal number of objects on each side. The middle button of his uniform jacket was strained over his belly. the middle finger of her left hand
The middle third of the blade, between foible and forte
Intermediate; intervening
The point or part equally distant from the extremities or exterior limits, as of a line, a surface, or a solid; an intervening point or part in space, time, or order of series; the midst; central portion the waist
The middle of something is the part of it that is furthest from its edges, ends, or outside surface. Howard stood in the middle of the room sipping a cup of coffee Hyde accelerated away from the kerb, swerving out into the middle of the street Make sure the roast potatoes aren't raw in the middle. the middle of nowhere: see nowhere = centre
equally distant from the extremes
The middle of an event or period of time is the part that comes after the first part and before the last part. I woke up in the middle of the night and could hear a tapping on the window It was now the middle of November, cold and often foggy Middle is also an adjective. The month began and ended quite dry, but the middle fortnight saw nearly 100mm of rain fall nationwide
the middle area of the human torso (usually in front); "young American women believe that a bare midriff is fashionable"
An offensive position that plays between handlers and deeps Occasionally make second cuts and endzone passes, most often ignored!
{i} center point between two extremes; intermediate period; mean; half
Equally distant from the extreme either of a number of things or of one thing; mean; medial; as, the middle house in a row; a middle rank or station in life; flowers of middle summer; men of middle age
the middle third of the blade, between foible and forte, sometimes held to be part of the foible
a school for pupils aged 9 - 13 years
being neither at the beginning nor at the end in a series; "adolescence is an awkward in-between age"; "in a mediate position"; "the middle point on a line"
the middle area of the human torso (usually in front); "young American women believe that a bare midriff is fashionable" an intermediate part or section; "A whole is that which has beginning, middle, and end"- Aristotle time between the beginning and the end of a temporal period; "the middle of the war"; "rain during the middle of April" put in the middle between an earlier and a later period of time; "in the middle years"; "in his middle thirties" of a stage in the development of a language or literature between earlier and later stages; "Middle English is the English language from about 1100 to 1500"; "Middle Gaelic
The middle course or way is a moderate course of action that lies between two opposite and extreme courses. He favoured a middle course between free enterprise and state intervention
put in the middle between an earlier and a later period of time; "in the middle years"; "in his middle thirties"
put in the middle
either the middle-front or middle-back player
{s} central; equally distant from two extremes, halfway; mean; mediocre
between an earlier and a later period of time; "in the middle years"; "in his middle thirties"
time between the beginning and the end of a temporal period; "the middle of the war"; "rain during the middle of April"
of a stage in the development of a language or literature between earlier and later stages; "Middle English is the English language from about 1100 to 1500"; "Middle Gaelic
an intermediate part or section; "A whole is that which has beginning, middle, and end"- Aristotle time between the beginning and the end of a temporal period; "the middle of the war"; "rain during the middle of April"
mid

He snuck up on him in the middle of the night. - He sneaked up on him in the middle of the night.

You are reliable like a shack in the middle of a hurricane. - You're reliable like a shack in the middle of a hurricane.

chu
Middle Ages
The period of time in Europe between the decline of the Roman Empire and the revival of letters (the Renaissance) or, according to Henry Hallam, the period beginning with the sixth and ending with the fifteenth century

She could see the town below her, nestled on top of a low hill, surrounded by a crenellated wall from the Middle Ages.

Middle Armenian
Middle period of the Armenian language, written down in the 11-17th centuries. Developed from Old Armenian, replaced by modern Armenian
Middle Breton
Extinct European language of the Brittonic subgroup of families, spoken in the North of France in the between the 11th and the 16th century AD
Middle Chinese
Chinese language spoken during Southern and Northern Dynasties and the Sui, Tang, and Song dynasties (6th century - 10th century)
Middle Dutch
Collective name for a number of closely related West Germanic dialects (whose ancestor was Old Dutch) which were spoken and written between 1150 and 1500 in the present-day Dutch-speaking area. There was at that time as yet no overarching standard language, but they were all mutually intelligible
Middle Earth
Alternative spelling of middle-earth
Middle East
The region comprising southwest Asia and northeast Africa
Middle Eastern
of, or relating to the Middle East
Middle Easterner
Someone from the Middle East
Middle England
the conservative white middle classes who live outside London, considered as a group
Middle England
the English Midlands
Middle Englander
A white, conservative, middle class member of Middle England
Middle English
The ancestor language of Modern English, spoken in England and parts of Scotland (where it became Lowland Scots) from about 1100 AD to 1500 AD. It developed from Anglo-Saxon, also called Old English, with heavy influence from French and Latin after the Norman invasion
Middle French
A historical division of the French language, spoken roughly from 1340 to 1610, during which French became established as the official language of France
Middle High German
An ancestor of the modern German language, and was spoken from 1050 to about 1500. Some linguists prefer to use 1350 as the end of the Middle High German period, calling the period from 1350 to 1750 Early New High German
Middle Irish
The Gaelic language spoken in Ireland during the 10th, 11th and 12th centuries
Middle Kingdom
A nickname for China
Middle Kingdom
Egypt in the 12th and 13th dynasties
Middle Korean
Korean in the 10th century to 16th century, or from the era of Goryeo to the middle of Joseon, based on the dialect of Kaesong because the new Goryeo dynasty moved its capital city to northern area of Korean peninsula
Middle Latin
A form of the Latin language used in the Middle Ages, primarily as a medium of scholarly exchange and as the liturgical language of the medieval Roman Catholic Church, but also as a language of science, literature, law, and administration
Middle Low German
A language that descended from Old Saxon and is the ancestor of modern Low German, spoken from about 1100 to 1600

The written language is nowhere spoken by the people; it was formed at the period when Luther, rejecting the Middle High and the Middle Low German, adopted in preference the dialect of Misnia or Meissen, which had begun to be written much later.

Middle Norwegian
The interim language in Norway between 1350 (the Black Plague) and 1525. An amalgam of Norwegian, Swedish and Danish, following Old Norse
Middle Persian
The ancestor of modern Persian spoken from around 300 BC till about 800 AD, evolving from Old Persian
Middle Watut
A language spoken in 7 villages of the Watut Valley in Papua New Guinea
Middle Welsh
the Welsh language as spoken from the 12th to 14th centuries
Middle-earth
The realm of the mankind or the planet Earth in Heathenry, used as an alternative to the Norse Midgard
Middle-earth
The realm of mankind in Old English mythology
middle C
The key on a piano or other keyboard instrument corresponding to this note
middle C
A specific musical note, particularly the note C4, at approximately 261.6 hertz, appearing at the middle of the alto staff and directly between the treble and bass staves
middle C's
plural form of middle C
middle Cs
plural form of middle C
middle age
the period of life between youth and old age; midlife
middle bodies
plural form of middle body
middle body
The midsection of the body
middle body
The part of a vessel adjacent to the midship section having a uniform or nearly uniform cross-section, usually referred to as the parallel middle body
middle class
A social and economic class lying above the working class and below the upper class
middle class
The groups in society composed of professionals, semi-professionals, and lower-to-middle managerial level workers
middle classes
plural form of middle class
middle ear
The cavity in the temporal bone between the eardrum and the inner ear that contains the ossicles, and which conveys sound to the cochlea
middle ears
plural form of middle ear
middle eight
The third of four eight-bar sections in thirty-two-bar-form (AABA-form) music
middle finger
An obscene gesture directed towards another as an insult

Her whole way of being is a big middle finger to the other guy.

middle finger
The finger between the forefinger and the ring finger; this is the longest finger
middle fingers
plural form of middle finger
middle ground
the middle distance
middle ground
a compromise position between extremes

Politicians seek middle ground in debate on imigration.

middle infield
The fielders near second base; the second baseman and shortstop
middle infield
The portion of the infield consisting of second base and home plate, including the catcher, second baseman, and shortstop
middle infielder
A player whose fielding position is in the middle infield (the second baseman and shortstop)
middle infielders
plural form of middle infielder
middle management
In a large organization, the group of managers or administrators who occupy positions in the company hierarchy which, generally, are above the level of front-line supervisors but below the level of vice-presidents

The gap can also be attributed to . . . the difficulty they have had in penetrating the so-called glass ceiling, a bias barrier that keeps so many women from moving beyond middle management.

middle manager
In a large organization, a manager or administrator who occupies a position in the organizational hierarchy which is above the level of a front-line supervisor but below the level of a vice-president or similar senior manager
middle name
a trait, activity, or action closely associated with or that excellently describes a person

Think twice about playing for cash because Poker is her middle name.

middle name
a name between the given name and the family name or surname

I go by David but it's my middle name; my full name is William David Mason.

middle names
plural form of middle name
middle of nowhere
Nowhere; any place lacking population, interesting things, or defining characteristics

We took a wrong turn hours ago and ended up lost in the middle of nowhere.

middle of the road
of a type of melodic popular music that has wide appeal
middle of the road
Having a centrist attitude or philosophy; not extreme, especially politically

A typical middle of the road compromise is to leave the problem as it is.

middle order
the batsmen who bat in positions 5 to 7; often the poorer batsmen, the wicket-keeper and the bowlers who can bat best
middle passage
A middle way, especially between two extremes; an intermediate path in space or time
middle passage
Specifically, the middle part of the sea voyage by which slaves were transported from Africa to America

The city once laid claim to the largest fleet of slave ships in the history of the trade as its merchants overtook Bristol and London in dominating the Middle Passage.

middle school
A school which crosses the traditional divide between primary school and secondary school
middle schools
plural form of middle school
middle stump
the stump in the middle of the batsman's wicket
middle stumps
plural form of middle stump
middle voice
The form in which the subject of a verb performs some action upon itself

middle voice: My clothes soaked in detergent overnight.

middle voice verb
verbs in the middle voice, they exist in a few languages like Icelandic

Icelandic: fallast.

middle voice verbs
plural form of middle voice verb
middle way
The midpoint of a person's life; middle age
middle way
The middle of three paths
middle way
An intermediate course (of action, policy etc) between two extremes; a compromise

Obama's choice, according to McChrystal, a former special forces commander, boils down to this: Escalate or evacuate, get on or get out; there is no middle way that does not invite calamity on a grand scale.

middle youth
A period in life where one can not be described as young, but does not consider or wish to be considered middle-aged
middle-aged
of, or relating to middle age; neither old nor young
middle-class
occupying a position between the upper class and the working class
middle-class
characteristic of the middle class(es); reflective of that class's values and aspirations. Commonly associated with a desire for social respectability and an emphasis on family values and education
middle-click
To activate an item on the screen by middle-clicking while the pointer is over it
middle-click
To press the middle button on a computer mouse
middle-earth
The physical world, as imagined between heaven and hell, or pre-Christian equivalents
middle-finger
Attributive form of middle finger, noun

He's got middle-finger syndrome: he can't stop flipping the bird.

middle-of-the-road
Alternative spelling of middle of the road
middle-sized
Of a medium size
middle dot
See: interpunct
middle age
the time of life between youth and old age e
middle child
child born between the first and the last children
middle ages
The Middle Ages form the middle period in a traditional schematic division of European history into three "ages": the classical civilization of Antiquity, the Middle Ages and Modern Times
middle way
1. A policy or course of action which avoids extremes: there is no middle way between central planning and capitalism.2 (The Middle Way) the eightfold path of Buddhism between indulgence and asceticism
Middle Ages
In European history, the Middle Ages was the period between the end of the Roman Empire in 476 AD and about 1500 AD, especially the later part of this period. The period in European history between antiquity and the Renaissance, often dated from 476 to 1453. the Middle Ages the period in European history between about 1100 and 1500 AD. Period in European history traditionally dated from the fall of the Roman Empire to the dawn of the Renaissance. In the 5th century the Western Roman Empire endured declines in population, economic vitality, and the size and prominence of cities. It also was greatly affected by a dramatic migration of peoples that began in the 3rd century. In the 5th century these peoples, often called barbarians, carved new kingdoms out of the decrepit Western Empire. Over the next several centuries these kingdoms oversaw the gradual amalgamation of barbarian, Christian, and Roman cultural and political traditions. The longest-lasting of these kingdoms, that of the Franks, laid the foundation for later European states. It also produced Charlemagne, the greatest ruler of the Middle Ages, whose reign was a model for centuries to come. The collapse of Charlemagne's empire and a fresh wave of invasions led to a restructuring of medieval society. The 11th-13th centuries mark the high point of medieval civilization. The church underwent reform that strengthened the place of the pope in church and society but led to clashes between the pope and emperor. Population growth, the flourishing of towns and farms, the emergence of merchant classes, and the development of governmental bureaucracies were part of cultural and economic revival during this period. Meanwhile, thousands of knights followed the call of the church to join the Crusades. Medieval civilization reached its apex in the 13th century with the emergence of Gothic architecture, the appearance of new religious orders, and the expansion of learning and the university. The church dominated intellectual life, producing the Scholasticism of St. Thomas Aquinas. The decline of the Middle Ages resulted from the breakdown of medieval national governments, the great papal schism, the critique of medieval theology and philosophy, and economic and population collapse brought on by famine and disease
Middle Ages
period in European history which began after the collapse of the West Roman Empire in the 4th and 5th centuries and continued until the Renaissance in 15th century
Middle America
Middle America is used to refer to the area consisting of Mexico and Central America, sometimes including the West Indies. A region of southern North America comprising Mexico, Central America, and sometimes the West Indies.Middle American adj. & n
Middle America
Middle America is the same as the Midwest
Middle America
Journalists use Middle America to refer to middle class people in America who are believed not to like change. People in the United States want the president to pay attention to Middle America
Middle America
average middle-class Americans (viewed as a distinct social group); Midwest region of the United States; region comprised of the parts of North America located south of the United States
Middle American
average middle-class American
Middle Chinese
The Chinese language during the Sui and Tang dynasties (581-907)
Middle Colonies
North American colonies settled by the Dutch and the Swedes (in the area of present-day New York, New Jersey, Pennsylvania, and Delaware)
Middle Dutch
The Dutch language from the middle of the 12th through the 15th century
Middle East
{i} region extending from the southeastern and eastern shores of the Mediterranean Sea (including countries in southwest Asia and northeast Africa)
Middle East
The Middle East is the area around the eastern Mediterranean that includes Iran and all the countries in Asia to the west and south-west of Iran. The two great rivers of the Middle East rise in the mountains of Turkey. the area that includes Iran and Egypt and the countries which are between them Far East Eastern. or Mideast or Near East Geographic region where Europe, Africa, and Asia meet. It is an unofficial and imprecise term that now generally encompasses the lands around the southern and eastern shores of the Mediterranean Sea notably Egypt, Jordan, Israel, Lebanon, and Syria as well as Iran, Iraq, and the countries of the Arabian Peninsula. Afghanistan, Libya, Turkey, and The Sudan are sometimes also included. The term was formerly used by Western geographers and historians to describe the region from the Persian Gulf to Southeast Asia; Near East is sometimes used to describe the same area
Middle East Forum
{i} United States "think tank" founded in 1990 by historian and columnist Daniel Pipes
Middle East conflict
political and military power struggle between countries of the Middle East
Middle East information highway
information highway which serves the Middle East
Middle East peace process
ongoing process of reaching peace between Israel Palestinians and other Arab nations
Middle Eastern
Middle Eastern means relating to the Middle East. Most Middle Eastern countries have extremely high rates of population growth
Middle Eastern cooking
style of cooking popular in the Middle East
Middle England
Journalists use Middle England to refer to middle class people in England who are believed not to like change. This shows that the people of Middle England no longer trust the Tories
Middle English
The English language from about 1100 to 1500. Vernacular spoken and written in England 1100-1500, the descendant of Old English and the ancestor of Modern English. It can be divided into three periods: Early, Central, and Late. The Central period was marked by the borrowing of many Anglo-Norman words and the rise of the London dialect, used by such poets as John Gower and Geoffrey Chaucer in a 14th-century flowering of English literature. The dialects of Middle English are usually divided into four groups: Southern, East Midland, West Midland, and Northern
Middle English
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500 (language of Chaucer)
Middle High German
High German from the 11th through the 15th century
Middle Iranian
Of or relating to any of the Iranian languages, such as Pahlavi or Khotanese, spoken from about the first to the tenth century in areas of western and central Asia
Middle Irish
Irish from the 10th through the 13th century
Middle Low German
Low German from the middle of the 13th through the 15th century
Middle Palisade
A mountain, 4,273.7 m (14,012 ft) high, of the Sierra Nevada in east-central California
Middle Stone Age
{i} Mesolithic period, period following the paleolithic period and preceding the Neolithic period
Middle Temple
a London organization of law students and barristers and the buildings they use, which is one of the four Inns of Court
Middle West
part of the United States which is west of the Appalachian Mountains and East of the Rocky Mountains
Middle West
The Middle West is the central part of the United States. = Midwest. another form of the Midwest
Middle realm
A dimension of awareness after death
Middle-earth
{i} continent on J. R. R. Tolkien's fictional ancient earth where most of the tales of his legendarium occurred
middle C
The tone represented by a note on the first ledger line below a treble clef or the first ledger line above a bass clef. It is the first C below international pitch. the musical note C, which is the middle note on a piano
middle age
Middle age is the period in your life when you are no longer young but have not yet become old. Middle age is usually considered to take place between the ages of 40 and
middle age
the time of life between youth and old age (e g , between 40 and 60 years of age)
middle age
Also called midlife. the period of your life between the ages of about 40 and 60, when you are no longer young but are not yet old
middle age
transitional age, middle point of one's life, mid-life
middle age
Men tend to put on weight in middle age. The time of human life between youth and old age, usually reckoned as the years between 40 and
middle age
between 40 and 60 years of age
middle ages
the period of history between classical antiquity and the Italian Renaissance
middle ages
The period of Western history from the fall of the Roman empire (476 A D ) until the fall of Constantinople to the Turks (1453 A D ) Also known as the Medieval Period and the "Dark Ages " The Middle Ages were characterized by feudalism (rule by independent war-lords and a subjected peasantry) and the dominance of the Catholic Church Preceded by Antiquity and followed by the Renaissance
middle ages
Time period between ancient GRECO-ROMAN history and modern history Establish by chronologist during the Renaissance as having the value of about a thousand years, the true annual value of the MIDDLE AGES is much less than a thousand years in length
middle ages
The thousand years before the Renaissance Encompassing the "Dark Ages" in the Early Middle Ages, and the "Gothic" period and the "Age of Chivalry"
middle ages
The period roughly from the fifth to the fifteenth centuries A D , that is, from the fall of Rome in 476 A D to the fall of the Byzantine Empire in 1453, the invention of the printing press by Johann Gutenberg (1400?-?1468) and the discovery of America in 1492 by Christopher Columbus (1451-1506) During most of this period the leaders of the Roman Church considered the taking of interest (usury) unjust This period, particularly the earlier part of it, is also known as the Dark Ages because of its intellectual and economic stagnation
middle ages
period of European history that follows antiquity, conventionally regarded as beginning with the fall of Rome to Odoacer in 476 and ending (in Germany) with the death of Holy Roman Emperor Maximillian I in 1519 The use of a single label for this entire thousand-year period conceals a great deal of chronological change and regional variation, yet certain generalizations do apply to the entire period, which is set apart from antiquity and from the modern era by, among other things, the generally unquestioned belief in transcendence (specifically in the Christian religion), the total dominance of the Christian Church (specifically the Roman Catholic) over spiritual and intellectual life, the limited literacy of the laity, the textuality of the culture, the reliance on authority, rather than observation, experience, or human reason as a truth-source, and the emergence and development of the feudal system
middle ages
Generally the period of time from Augustine to Gutenberg (350-1450)
middle ages
European historical period between roughly A D 500 and 1450
middle ages
The period in European history between antiquity and the Renaissance, often dated from A D 476 to 1453
middle ages
the period in European history between classical antiquity and the Renaissance, usually regarded as extending from the downfall of Rome, in 476, to about 1450-1500
middle atlantic
of a region of the United States generally including Delaware; Maryland; Virginia; and usually New York; Pennsylvania; New Jersey; "mid-Atlantic states
middle c
the note designated by the first ledger line below the treble staff; 261
middle c
63 Hertz
middle cerebral artery
one of two branches of the internal carotid artery; divides into three branches
middle cerebral vein
either of two cerebral veins
middle class
the social class between the lower and upper classes
middle class
The middle class or middle classes are the people in a society who are not working class or upper class. Business people, managers, doctors, lawyers, and teachers are usually regarded as middle class. the expansion of the middle class in the late 19th century The President may have secured some support from the middle classes. Middle class is also an adjective. He is rapidly losing the support of blue-collar voters and of middle-class conservatives. the social class that includes people who are educated and work in professional jobs, for example teachers or managers lower class, upper class upper class, working class working class
middle class
{i} intermediary social rank between the rich and the poor; population that has a socio-economic status between that of the working class and the upper class
middle course
golden path, best way, proper course
middle deck
platform of a ship that is located in the middle
middle distance
the part of a scene between the foreground and the background
middle distance
A middle-distance runner is someone who takes part in races of medium length, for example 800 metres. the part of a picture or view that is between the nearest part and the part that is furthest away
middle distance
If you are looking into the middle distance, you are looking at a place that is neither near nor far away. He stares detachedly into the middle distance, towards nothing in particular
middle ear
The space between the eardrum and the inner ear that contains the three auditory ossicles, which convey vibrations through the oval window to the cochlea. Also called tympanum. the part just inside your ear
middle ear
the main cavity of the ear; between the eardrum and the inner ear
middle east
"Formerly the countries from Iran to Burma: now generally used of an area including the Arabic-speaking countries around the eastern end of the Mediterranean Sea and in the Arabian Peninsula, along with Greece, Cyprus, Iran and the greater part of N Africa " (Chambers 20th Century Dictionary, 1983 edition) See also Near East, Far East
middle east
Generally the political region comprised of the countries bordering the eastern edge of the Mediterranean Sea Egypt and Israel, along with Lebanon, Syria and Jordan make up this volatile region of diverse religions and cultures A number of UN peacekeeping forces have been stationed in the region dating back to the first Arab-Israeli War in 1948
middle east
Law and practice in the countries of the Middle East
middle east
large region that covers parts of northern Africa, southwestern Asia, and southeastern Europe consisting of Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Turkey, United Arab Emirates, and Yemen
middle east
the area around the eastern Mediterranean; from Turkey to northern Africa and eastward to Iran; the site of such ancient civilizations as Phoenicia and Babylon and Egypt and the birthplace of Judaism and Christianity and Islam; had continuous economic and political turmoil in the 20th century; "the Middle East is the cradle of Western civilization
middle east
Rijadh: Wed, 12-Mar-2003 08: 24 AMBagdad: Wed, 12-Mar-2003 08: 24 AMJerusalem: Wed, 12-Mar-2003 07: 24 AMCairo: Wed, 12-Mar-2003 07: 24 AMIstanbul: Wed, 12-Mar-2003 07: 24 AM
middle east
Rijadh: Wed, 12-Mar-2003 22: 50 PMBagdad: Wed, 12-Mar-2003 22: 50 PMJerusalem: Wed, 12-Mar-2003 21: 50 PMCairo: Wed, 12-Mar-2003 21: 50 PMIstanbul: Wed, 12-Mar-2003 21: 50 PM
middle eastern
of or relating to or located in the Middle East
middle english
Historical variety of English spoken, written, and sung in England from 1100-1500 Major changes from OE are reduction of inflections and large borrowings in the lexicon from French and Latin
middle english
was spoken in England from around 1100 to 1500 (late Middle Ages)
middle english
The version of English spoken after the Norman Conquest from 1066 up to about 1450 or so Before the Norman Conquest, the common version of English was Old English or Anglo-Saxon, a Germanic language that is difficult to read without specialized training An influx of Norman French and Latin vocabulary after the Normans conquered England resulted in rapid changes in spoken English Between 1400-1450, a phenomenon known as the Great Vowel Shift occurred, and the pronunciation of vowels changed in English, resulting in Modern English (See below) To avoid irritating your teacher, do not confuse Old English, Middle English, and Modern English
middle english
English from about 1100 to 1450
middle finger
the second finger; between the index finger and the ring finger
middle finger
third finger of the hand
middle finger
the longest finger on your hand
middle ground
The part of an artwork that lies between the foreground (nearest to the viewer) and the background
middle ground
ideas that are not extreme, and that people who oppose each other can agree about
middle ground
The middle area in a painting
middle ground
The area that appears between the foreground and background
middle ground
- The part of a picture or a view depicted as the middle to the viewer
middle ground
Within the depicted space of an artwork, the area that takes up the middle distance of the image See also foreground, background
middle ground
Area of a two-dimensional work of art between foreground and background
middle high german
High German from 1100 to 1500
middle irish
Irish Gaelic from 1100 to 1500
middle lamella
The pectin-rich intercellular material cementing together the primary walls of adjacent plant cells
middle low german
Low German from 1100 to 1500
middle management
A level of supervisory employees who implement the decisions of top management
middle management
the managers above direct supervisors, but below executive level management in an organization
middle
Favoriten