required

listen to the pronunciation of required
Englisch - Türkisch
gerekli

Beden eğitimi gerekli bir ders mi? - Is physical education a required course?

Cesaret, herkes için gereklidir. - Courage is required of everyone.

{s} lazım

Sana lazım olanı yapacaksın. - You will do what is required of you.

lüzumlu
lazım olmak
mukteza
{f} iste

İsterim ama bu gece gerekli bir kursum var. - I would like to but I have a required course tonight.

Rezervasyon isteniyor. - Reservations are required.

gerek duy(mak)
{s} gereken

Ben gerekeni yaparım. - I do what is required.

{f} gerek duy: adj.gerekli
{f} iste: adj.gerekli
istenen
içerik
require
gerekmek
require
gerektirmek
required subject
zorunlu ders
required bearing capacity
(Çevre) gerekli dayanım kapasitesi
required books
(Ticaret) kanuni defterler
required books
(Ticaret) gerekli defterler
required books
(Ticaret) yasal defterler
required criteria
zorunlu kriterler
required fields
gerekli alanlar
required filings
(Ticaret) gerekli tesciller
required filings
(Ticaret) gerekli başvurular
required force
(Mekanik) gerekli kuvvet
required gear
istenilen vites
required people
(Bilgisayar) gerekli kişiler
required people
(Bilgisayar) istenen kişiler
required power
(Mekanik) gerekli güç
required precautions
(Ticaret) gerekli tedbirler
required rate of return
(Ticaret) beklenen verim oranı
required rate of return
(Ticaret) gerekli getiri oranı
required reserves
(Ticaret) zorunlu karşılıklar
required reviews completed
gerekli gözden geçirmeler tamamlandı
required reviews completed
gerekli incelemeler tamamlandı
required software
gerek duyulan yazılım
required software
gereken yazılım
required test results
gerekli deney sonuçları
required weight for stability
(Askeri) denge için gerekli ağırlık
required page break
istenen sayfa sonu
required parameter
gereken parametre
required quantity
gerekli miktar
required subjects
zorunlu dersler
required to
gerek

Vize almam gerekiyor mu? - Am I required to get a visa?

Newton gücün bir nesnenin hareket hızını ya da yönünü değiştirmek için gerekli olduğunu keşfetti. - Newton discovered that a force is required to change the speed or direction of movement of an object.

required course
Tabii gerekli
required fields
Gerekli olan alanlar
required heat
gerekli işi
required hyphen
istenen kısa çizgi
required maintenance
Gerekli bakım
required of
gereklidir
required time of arrival
varis gerekli zaman
required..
Gerekli
required carrier return
istenen satırbaşı
required date
(Askeri) İKMALİ İSTENEN TARİH: Yapılan istekler üzerinde yazılı bir tarih. Bu tarih, isteği yapacak kimse tarafından belirli stok seviyelerini devam ettirmek veya özel ve acil hallerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere, istek yapılacak maddelerin ne vakte kadar ikmali icap ettiğini belirtir
required date
(Askeri) ikmali istenen tarih
required delivery date
(Askeri) GEREKLİ DAĞITIM TARİHİ: İstek yapana, malzemenin gerçekten ne zaman dağıtılması gerektiğini gösteren bir tarihtir ve bu tarih hesap edilen standart dağıtım tarihinden daima ya önce ya sonradır, yani gerekli dağıtım tarihi hesaplanmış standart dağıtım tarihine tam olarak isabet etmez
required delivery date
(Askeri) gerekli dağıtım tarihi
required hyphen
İstenen Tire
required hyphen
Zorunlu Tire
required military force
(Askeri) gerekli askeri kuvvet
required military force
(Askeri) GEREKLİ ASKERİ KUVVET: Belirli bir sürede bir askeri görevi icra etmek üzere gerekli silahlı kuvvet
required operational capability
(Askeri) GEREKLİ HAREKAT KABİLİYETİ: Seri numaralı resmi bir döküman. Bu dökümanda; ilerde belirli bir zamanda lüzumlu olarak mütalaa edilen hareket imkan ve kabiliyetlerinin genel tarıfi yapılmakta; icra vasıtasından ziyade; arzu edilen imkan ve kabiliyet ana hatlarıyle belirtilmekte; hedef, harekat tasarısı, tahmin edilen harekat ortamı ve dikkate alınması gerekli diğer ilgili faktörler ifade edilmektedir
required pagebreak
Zorunlu Sayfa Sonu
required parameter
zorunlu parametre
required parameter
Zorunlu Değiştirge
required reserve ratio
(Ticaret) zorunlu karşılık oranı
required space
istenen ara
required supply rate
(Askeri) günlük cephane ihtiyacı
required supply rate
(Askeri) (AMMUNITION) GÜNLÜK CEPHANE İHTİYACI: Belirli bir kuvvetin harekatını, belirli bir süre, hiçbir tahdide tabi tutmadan devam ettirmek için gerekli olduğu hesap edilen ve silahlar tarafından atılan mühimmat kalemleri için günde silah başına atım, toplu tahsis ve diğer kalemler için günde diğer ölçü birimleriyle ifade olunan cephane miktarı. Taktik komutanlar; planlanmış taktik harekatı destekleyecek mühimmat ihtiyaçlarını, belirli fasılalarla bildirmek için bu orantıdan faydalanırlar. Günlük cephane ihtiyacı; komutanlık kanallarıyla sunulur ve her kademede tevhit edilir. Her komutan kendi komutanlığı dahilinde müteakiben yapacağı ikmal oranının (available supply rate) tespitinde bunu gözönünde bulundurur
reboot required
(Bilgisayar) önyükleme gerekli
regional operations center; required operational capability
(Askeri) bölgesel
renewal not required
(Sigorta) yenileme istenmiyor
resend required
(Bilgisayar) yeniden göndermek gerekiyor
reservations are required
rezervasyon gerekli
require
{f} gerektirmek, icap ettirmek, istemek: work requiring patience sabır isteyen iş
require
{f} -e ihtiyacı olmak, -e gereksinimi olmak: We require
require
ihtiyaç göstermek
require
talep etmek
require
ihtiyaç

Hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorsun? - What information do you require?

Tom yardımımıza ihtiyaç duyuyor. - Tom requires our assistance.

require
icap
as required
gereğince
require
{f} ihtiyacı olmak
require
eksik olmak
require
{f} icap etmek
require
iste

Keman çalmak çok pratik ister. - Playing the violin requires much practice.

Rezervasyon isteniyor. - Reservations are required.

as required
istenildiği gibi
as required by
gerektirdiği şekilde
be required
lazım olmak
if required
istenildiğinde
if required
eğer istenirse
intervention required check
müdahale gerektiren denetim
intervention required check
karışma gerektiren denetim
password required
(Bilgisayar) parola gerekiyor
password required
(Bilgisayar) parola gerekli
require
icap ettirmek
require
-e ihtiyacı olmak
require
rica etmek
require
gerek duymak
require
gereksinmek
require
buyurmak
require
emretmek
require
gereksinimi olmak
require
(Bilgisayar) istenen
require
gereksemek
when required
gereğinde
when required
gerektiğinde
when required
gerekli olduğunda
when required
gerekli olunca
require
gerektir

Çok dil bilen biri olmanızı gerektirmiyor. - It doesn't require you to be a polyglot.

Bence, iyi tasarlanmış bir web sitesi yatay kaydırma gerektirmemeli. - In my opinion, a well-designed website shouldn't require horizontal scrolling.

as and when required
gerektiğinde ve gerektikçe
as required
gerektiği gibi
require
dilemek
require
istemek
experience required
deneyimi gerekli
intervention required check
işlem gerektiren hata
invalid or missing required fields
gerekli yerler geçersiz ya da doldurulmamış
previous experience required
önceki deneyimi gerekli
required to
gerektirmek
CINCs required delivery date
(Askeri) Başkomutanın (CINC) istediği teslim tarihi
ammunition required supply rate
(Askeri) MÜHİMMAT İHTİYACI İKMAL ORANI: Herhangi bir kuvvetin, harekatını sınırlamasına tabi olmaksızın devam ettirmesi için ihtiyaç duyacağı tahmin edilen mühimmat miktarı. Silahlarla sarf edilen cephane için, silah başına bir günde sarf edilen atım olarak; toplu tahsis mühimmat kalemleri için diğer ölçü birimleriyle ifade edilir. Taktik komutanlar, planlanmış taktik harekata devam edebilmek için gerekli mühimmat ihtiyaçlarını belirtmek hususunda, belirli fasılalarla, ikmal oranlarından faydalanırlar. İstekler, emir ve komuta kanallarıyla bildirilir ve her kademede tevhit edilir. Her komutan, birliği dahilinde ikmal oranını tayin ederken, mühimmat ihtiyacı, ikmal oranını dikkate alır
as may be required
durum gerektirdiği takdirde
be required
zorunlu olmak
be required
gerekli olmak
be required
icap etmek
be required
gerekmek
buyer required approvals
(Ticaret) alıcı gerekli onayları
commander's required date
(Askeri) komutanın istediği tarih
data required
(Bilgisayar) veri gerekiyor
disk required
(Bilgisayar) disket gerekli
enhanced mode required
(Bilgisayar) gelişmiş kip gerekiyor
ie x 0 required
(Bilgisayar) ie x 0 gerekli
if required
gerekirse
immediate delivery required
(Askeri) acil teslim edilmelidir
is evening dress required
gece kıyafeti gerekli mi
length required
(Bilgisayar) uzunluk gerekli
multicommand required operational capability
(Askeri) çoklu komuta gerektiren harekat imkan ve kabiliyeti
number of required track spacings; number of search and rescue units (SRUs)
(Askeri) gerekli yol aralığı sayısı; arama ve kurtarma birliklerinin sayısı (SRUs)
originating agency's determination required
(Askeri) kaynak kuruluşun tayini gerekiyor
oversea required date
(Askeri) DENİZAŞIRI İSTEK TARİHİ; DENİZAŞIRI İSTEK BELGESİ TARİHİ: Malzemenin; müstehlik makamın ihtiyacını karşılaması için, denizaşırı depoya veya tayin edilen teslim noktasına varması veya sevkıyatın parça, parça yapılması halinde, varmaya başlaması istenen tarihi göstermek üzere, denizaşırı istek makamı tarafından istek belgesine konulan tarih
overseas required date
(Askeri) denizaşırı istek tarihi
power required
(Bilgisayar) gereken güç
prior permission required
(Askeri) ön izin gerekli
radiological dispersal device; required delivery date
(Askeri) radyolojik dağılma aygıtı; istenen teslim tarihi
require
{f} gerekli olmak
require
{f} zorunlu tutmak
scan required
(Bilgisayar) tarama gerekli
seller required approvals
(Ticaret) satıcı gerekli onayları
sides required
Kenarlar gerekli
travel required
(Bilgisayar) seyahat gerekli
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of require
means all producers must follow these practices in order to attain and maintain their certification
{s} demanded; needed, called for; commanded; made obligatory, necessitated
If the textfield in the form is left blank, the person submitting the form will get a pop-up message informing them that the field must be filled in
required by rule; "in most schools physical education are compulsory"; "attendance is mandatory"; "required reading"
past of require
needed; necessary (e g You are required to fill out your EI forms every two weeks )
An option on an accept field that specifies that the field cannot be null or zero (see field )
The table field property that determines whether or not the user must enter a value in this field
necessary for relief or supply; "provided them with all things needful"
M = mandatory MA = mandatory if applicable R = Recommended O = optional
occupation
country
mandatory
required attention
needed care and thought
required course
A course which must be taken to complete an educational program to achieve a credential such as a diploma or degree
required course
Students must pass a list of "required courses" in order to meet graduation requirements for their major and minor areas of study
required course
A specific course that a student must take and pass to be promoted to the next grade and ultimately to graduate from high school
required subject
necessary subject
Required.
supposed to

I am supposed to report to the police every week.

require
To demand of (someone) to do something

The government would like to require non-British fiances who wish to marry a British citizen to sit an English test.

require
Naturally to demand (something) as indispensable; to need, to call for as necessary

A weapon small enough to put on a missile would require uranium enriched to more than 90% U-235.

require
To demand, to insist upon (having); to call for authoritatively

Regrettably, I have concluded, after considering the matter over Christmas , that I can no longer maintain the high standard of service I require of myself, meet the demands of office and cope with the pressures of public life, without my health deteriorating further.’.

require
To ask (someone) for something; to request

I requyre the in the name of god, that thou torment me nott.

require
{v} to demand, ask, make necessary
as required
according to what is needed; according to what is ordered
as required
according to need (physicians use PRN in writing prescriptions); "add water as needed"
being required
being necessary, being needed, being compulsory
experience required
prior knowledge and work experience necessary (phrase used by employers seeking experienced job applicants)
less than required
not enough, not as much as was needed
no deposit required
advance payment not required, money not required in advance
no experience required
no previous experience necessary
previous experience required
prior experience necessary
require
Active creates an obligation, passive do not create an obligation
require
If a law or rule requires you to do something, you have to do it. The rules also require employers to provide safety training At least 35 manufacturers have flouted a law requiring prompt reporting of such malfunctions The law now requires that parents serve on the committees that plan and evaluate school programs Then he'll know exactly what's required of him
require
To ask as a favor; to request
require
If you require something or if something is required, you need it or it is necessary. If you require further information, you should consult the registrar This isn't the kind of crisis that requires us to drop everything else Some of the materials required for this technique may be difficult to obtain
require
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
require
have need of; "This piano wants the attention of a competent tuner"
require
If you say that something is required reading for a particular group of people, you mean that you think it is essential for them to read it because it will give them information which they should have. an important research study that should be required reading for every member of the cabinet
require
To demand; to insist upon having; to claim as by right and authority; to exact; as, to require the surrender of property
require
consider obligatory; request and expect; "We require our secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these children?"; "I expect my students to arrive in time for their lessons"
require
make someone do something
require
To demand or exact as indispensable; to need
require
{f} demand, claim; need, call for, have need for; order, command; necessitate, compel
volunteers are required
request made to the public to volunteer for some group or cause
required
Favoriten