curve

listen to the pronunciation of curve
Englisch - Türkisch
{f} bükülmek
kavis

O tehlikeli bir kavis. Orada birçok kaza oldu. - That's a dangerous curve. There've been many accidents there.

eğri

Sen çan eğrisinin tepesindesin. - You're on top of the bell curve.

Bir gülümseme, her şeyi düzelten bir eğridir. - A smile is a curve that sets everything straight.

{i} viraj

O, virajsız uzun bir yoldur. - It's a long road with no curves.

{i} kıvrım

Hakiki kadınların kıvrımları vardır. - Real women have curves.

Bir tebessüm bir kadının vücudunda en güzel kıvrımdır. - A smile is the most beautiful curve on a woman's body.

{f} kıvırmak; kıvrılmak
(Mimarlık) aylama
dönüş
dönmek
kıvırmak
eğmeç
{f}

Bana Pareto eğrisini çiz. - Draw me the Pareto curve.

Yol göle doğru hafifçe eğilimlidir. - The road curves gently toward the lake.

dönemeç
eğilmek
eğmek
{i} kavisli şey
{f} kavis çizmek
(Askeri) Münhani
{f} bükmek
spor
imtihan notları sonucu sınıf standartına göre not verme sistemi
eğil/eğ
kavisleştirmek
kavis meydana getirmek
bu eğri
(Tıp) Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi
pistole
kurb
kavi
bükey
curved
kavisli
curved
{s} eğimli
curve down
(Bilgisayar) eğri aşağı
curve fitting
(Matematik) eğri uydurumu
curve inward
içe bükülmek
curve inward
içeri bükülmek
curve node
(Bilgisayar) eğri düğümü
curve point
(Bilgisayar) eğri noktası
curve segment
(Bilgisayar) eğri bölütü
curve up
(Bilgisayar) eğri yukarı
curve chart
eğri grafiği
curve fitting
eğri uydurma
curve of base
taban eğrisi
curve plotter
eğri çizici
curve shape
eğrisi şekli
curve follower
egri okuyucu
curve generator
egri ureteci
curve of occlusion
(Diş Hekimliği) Ağızdaki alt ve üst dişlerin oklüzal ve insizal çıkıntılarının aynı anda değdikleri eğilimli kapanış yüzeyi
curve of pursuit
(Askeri) TAKİP KAVİSİ (EĞRİSİ): Hareket halinde bir hedefe taarruz eden bir avcı uçağının uygun nişan toleransını muhafaza ederek çizdiği yay biçimi uçuş yolu
curve ofspee
(Diş Hekimliği) Alt kanin tepe noktasından başlayıp, alt- üst küçük ve büyükazıların mukkal tüberküllerini takibederek ramusun ön sınırına kadar uzanan hayali çizgi
cumulative frequency curve
(Bilgisayar,Teknik) birikimsel sıklık eğrisi
cumulative curve
birikme eğrisi
current potential curve
akım gerilim eğrisi
cutoff curve
kesme eğrisi
cumulative curve
toplama eğrisi
cumulative frequency curve
birikimli siklik egrisi
current potential curve
akım-gerilim eğrisi
curvy
kıvrımlı hatlara sahip

Sen şişman değilsin. Sen kıvrımlı hatlara sahipsin. - You're not fat. You're curvy.

Sen kıvrımlı hatlara sahip değilsin. Sen şişmansın. - You're not curvy. You're fat.

calibration curve
(Biyokimya) ölçün eğrisi
characteristics curve
(Askeri) karakteristik eğrisi
circle curve
(Bilgisayar) çember eğri
closed curve
(Bilgisayar,Teknik) kapalı eğri
convex curve
dışbükey eğri
curved
eğilmiş
curved
eğmeçli
curved
kıvrık
curves
(Bilgisayar) eğriler
curving
eğimli
curving
dönemeçli
curving
eğerek
dispersion curve
(Bilgisayar,Teknik) ayırganlık eğrisi
drying curve
(Gıda) kuruma eğrisi
echo curve
(Bilgisayar,Teknik) yankı eğrisi
error curve
(Bilgisayar) hata eğrisi
french curve
(Tekstil) fransız eğrisi
grading curve
granülometri eğrisi
grain size curve
(İnşaat) granülometri eğrisi
investment curve
(Ticaret) yatırım eğrisi
learning curve
(Askeri) öğrenim eğrisi
longitudinal curve
(Matematik) boylam
recruitment curve
(Denizbilim) içgöç eğrisi
recruitment curve
(Denizbilim) üreme eğrisi
regression curve
bağlanım eğrisi
retention curve
(Pisikoloji, Ruhbilim) saklama eğrisi
reverse curve
ters eğri
screen curve
(Madencilik) eleme eğrisi
settlement curve
yük-oturma eğrisi
settlement curve
oturma eğrisi
smooth curve
pürüzsüz eğri
solubility curve
(Kimya) çözünürlük eğrisi
activation curve
aktivasyon eğrisi
adiabatic curve
adiyabatik eğri
adjustment of a curve
eğri ayarı
ballistic curve
balistik eğri
bell curve
çan eğrisi
bell shaped curve
çan eğrisi
bragg curve
bragg eğrisi
calibration curve
ayar eğrisi
characteristic curve
karakteristik eğri
cohesion curve
kohezyon eğrisi
compound curve
sepetkulpu eğrisi
compound curve
mürekkep eğri
compressibility curve
kompresibilite eğrisi
constant current curve
sabit akım eğrisi
cooling curve
soğuma eğrisi
creep curve
sünme eğrisi
cruciform curve
haç eğrisi
curved
eğri
curving
{f}
curvy
biçimli
curvy
eğrili
darwin curve
darwin eğrisi
depth curve
eşderinlik eğrisi
distribution curve
dağılım eğrisi
distribution curve
dağıtım eğrisi
dotted curve
çekitli eğri
easement curve
birleştirme eğrisi
elastic curve
esneklik eğrisi
fathom curve
eşderinlik eğrisi
frequency curve
frekans eğrisi
frequency curve
sıklık eğrisi
gaussian curve
gauss eğrisi
hysteresis curve
histerezis eğrisi
integral curve
integral eğrisi
isodose curve
izodoz eğri
isometric curve
izometrik eğri
j curve
j eğrisi
jordan curve
jordan eğrisi
learning curve
öğrenme eğrisi
least squares curve
en küçük kareler eğrisi
length of a curve
eğri uzunluğu
levelling curve
düzeç eğrisi
light curve
ışık eğrisi
load extension curve
yük uzatma eğrisi
magnetization curve
mıknatıslanma eğrisi
master tempering curve
temel menevişleme eğrisi
node of a curve
boğum çekidi
operating characteristic curve
onanma olasılığı eğrisi
osculating curve
dokunum eğrisi
parabolic curve
parabolik eğri
pitch sb a curve ball
yüreğini ağzına getirmek
polar curve
kutupsal eğri
probability curve
olasılık eğrisi
response curve
cevap eğrisi
stress curve
gerilme eğrisi
absorption curve
emme eğrisi, absorpsiyon eğrisi
aggregate demand curve
(Ekonomi) Toplam talep eğrisi
average total cost curve
(Ekonomi) Ortalama toplam maliyet eğrisi
bell curve
(Veya bell-shaped curve) can eğrisi
bell shaped curve
can eğrisi
best fitting curve
en uygun U eğrisi
calibration curve
İn analytical chemistry, a calibration curve iş a general method for determining the concentration of a substance in an unknown sample by comparing the unknown to a set of standard samples of known concentration
cost curve
Maliyet eğrisi
cruciform curve
hac eğrisi
curved
curving
eğik
depth curve
esderinlik eğrisi
envelope curve
ihata eğrisi
equal cost curve
eş maliyet eğrisi
equal product curve
eş ürün eğrisi
expansion curve
genleşme eğrisi
experience curve
deneyim eğrisi
exponential curve
Üstel fonksiyonun yukarı doğru kıvrılan grafik eğrisi
gompertz curve
gompertz eğrisi
grading curve
granülometri eğrisi, tane boyutu dağılışı eğrisi
hairpin curve
firkete eğrisi
isoquant curve
(Ekonomi) Eşürün eğrisi: belirli miktardaki üretimin gerçekleşmesi için gerekli iki girdinin (emek ve sermaye) olabilecek bileşenlerini gösteren eğriye verilen addır. Eğri üzerinde kalındığı takdirde, emek ve sermaye girdilerinin farklı bileşimleri ile hep aynı miktar üretim sağlanacaktır
laffer curve
Laffer eğrisi
loss curve
zarar eğrisi
moment curve
moment eğrisi
philips curve
(Ekonomi) Enflasyon oranı ve işsizlik oranı arsındaki ilişkiyi gösteren grafik eğrisi, Philips eğrisi
resonance curve
rezonans eğrisi
reverse curve
ters eğrisi
simple closed curve
basit kapalı eğri
solidus curve
katı eğrisi
throw a curve
bir eğri atmak
throw sb a curve
ters köşe yapmak
total cost curve
(Ekonomi) Toplam maliyet eğrisi

In the long run average total cost curve increases.

transition curve
rakordman
tuning curve
akort eğrisi
washability curve
lavabilite kurbu, yıkama eğrisi
curved
dönük
curved
{s} çarpık
curved
mukayyet
curving
eğme
curvy
{s} düzgün vücutlu

Sen düzgün vücutlu değilsin. Sen şişmansın. - You're not curvy. You're fat.

Sen şişman değilsin. Sen düzgün vücutlusun. - You're not fat. You're curvy.

Türkisch - Türkisch
Bowling'de bir atış
Englisch - Englisch
A one-dimensional figure of non-zero length; the graph of a continuous map from a one-dimensional space
A gentle bend, such as in a road
To cause to swerve from a straight course

to curve a ball in pitching it.

An algebraic curve; a polynomial relation of the planar coordinates
A simple figure containing no straight portions and no angles; a curved line
To bend or turn gradually from a given direction

the road curves to the right.

To bend; to crook

to curve a pipe.

(informal, usually in plural curves) The attractive shape of a woman's body
A one-dimensional continuum
Bent without angles; crooked; curved

a curve surface.

A continuous map from a one-dimensional space to a multidimensional space
{n} any thing that is bent, crookedness
the property possessed by the curving of a line or surface
n keluk
A one dimensional entity that represents a connected set of points in three-space Curves may be viewed/edited using Shape Editor windows Note that the term "Curve" is also used in its non-geometric mathematical sense to describe the functional parametric mappings used to define decremental conduction, interval/duration, and interval/potential effects
A ball that has a big, slow break Compare to hook
Set of points forming a continuous line without angles
A set of data points that defines a time dependent property or boundary condition Curves can be created with the Curve Editor Curves can also specify other (e g temperature) dependent properties
form an arch or curve; "her back arches"; "her hips curve nicely"
In well logging, a trace representing a continuous record of some property or occurrence in the wellbore environment versus depth One or more curves may constitute a well log
Pitch that moves down, across, or down and across, depending upon the rotation of the ball
a line on a graph representing data
To bend; to crook; as, to curve a line; to curve a pipe; to cause to swerve from a straight course; as, to curve a ball in pitching it
the trace of a point whose direction of motion changes
a baseball thrown with spin so that its path curves as it approach the batter a line on a graph representing data the trace of a point whose direction of motion changes
Design feature (ie curve in bottom of board)
If something curves, or if someone or something curves it, it has the shape of a curve. Her spine curved The track curved away below him. a knife with a slightly curving blade A small, unobtrusive smile curved the cook's thin lips
{i} line that is not straight, continuously bending line; bend, turn (in a road)
form a curl, curve, or kink; "the cigar smoke curled up at the ceiling"
bend or cause to bend; "He crooked his index finger"; "the road curved sharply"
{f} form into a curve, bend; turn
Auxiliary element that takes one scalar parameter as input and returns one point in three dimensional space Path is another word for "curve" Every curve has a starting point and an ending point and connects those two points If the starting point is the same as the ending point then the curve is a closed curve The term 2D curve refers to a planar curve that can be represented by two dimensional points
The continuous image of the unit interval
curved segment (of a road or river or railroad track etc )
A curve corresponds to all the kind of lines ( circle, cone, Bézier curve, B-Spline curve, NURBS, etc) A parametric curve is define by the parameter functions which define the coordinates of : X= fx (u) Y= fy (u) Z= fz (u)
To bend or turn gradually from a given direction; as, the road curves to the right
Ball that breaks from right to left (for right-handers) in a huge arc (and vice-versa for lefties)
A complex entity created by the definition of endpoints of spline curve sections Note: curve entities cannot be trimmed to and do not respond to many editing commands See also Bezier curve
If something curves, it moves in a curve, for example through the air. The ball curved strangely in the air
a baseball thrown with spin so that its path curves as it approach the batter
Bent without angles; crooked; curved; as, a curve line; a curve surface
A bending without angles; that which is bent; a flexure; as, a curve in a railway or canal
A curve is a smooth, gradually bending line, for example part of the edge of a circle. the curve of his lips. a curve in the road
The attractive shape of a womans body
extend in curves and turns; "The road winds around the lake"
A visual diagram of a measurement using two variables In testing hearing aids, one variable may be frequency, shown on the horizontal axis of the curve, and the other variable amplitude, shown on the vertical axis of the curve
You can refer to a change in something as a particular curve, especially when it is represented on a graph. Each firm will face a downward-sloping demand curve see also learning curve
A non-straight line In the Vutrax context a curve is stored in its segmented form built of 'Curve' point
If someone throws you a curve or if they throw you a curve ball, they surprise you by doing something you do not expect. At the last minute, I threw them a curve ball by saying, `We're going to bring spouses'. to bend or move in the shape of a curve, or to make something do this. In mathematics, an abstract term used to describe the path of a continuously moving point (see continuity). Such a path is usually generated by an equation. The word can also apply to a straight line or to a series of line segments linked end to end. A closed curve is a path that repeats itself, and thus encloses one or more regions. Simple examples include circles, ellipses, and polygons. Open curves such as parabolas, hyperbolas, and spirals have infinite length
traces the combination of interest rates and GNP at which investment equals saving
A collection of straight or curved line segments attached by their ends, or knots, to make a curve The look of the resulting curve varies, depending on the manner of interpolating the control points The term curve refers to Linear or cubic NURBS curves They can not be rendered because they have no thickness, but they have many uses For example, they can be used as the basis for constructing surfaces They can also serve as paths along which an object is animated
A line described according to some low, and having no finite portion of it a straight line
As in tone curve, or color correction curve Beginning as a 45° angle line running up to the right, this line is adjusted into a curve shape by the user to effect color or tone correction The lower left end of the curve typically represents the dark portions of a picture and an upward bend will typically lighten the shadows Similar capabilities exist by working with the middle or highlight parts of the curve In this way it is possible to alter only certain tone ranges of an image without making un-wanted changes in other parts of the image
A change of flying direction that is not a turn or an arc Curves can be complex, as in the Rug (DI 28) or the ellipses in the Soup Can (DI 36) Curves can also be simpler as in the curve at the bottom of the flower in the Tulip (DI 32)
turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to the left at the intersection"; "The motorbike veered to the right"
curve deficiency
The difference between the number of double points on a curve and the maximum possible for a curve of that degree
curve-billed tinamou
A tinamou, Nothoprocta curvirostris
curve-billed tinamous
plural form of curve-billed tinamou
curve ball
ball which crosses the plate on the opposite side than the side it was pitched from (Baseball); something that is unexpected or something that comes in an unexpected way; hard ball, something which is extremely tricky (Slang)
curve ball
a baseball thrown with spin so that its path curves as it approach the batter
curve fitting
(Ticaret) The creation of a curved line, often based on a nonlinear regression model, that best represents a set of data points
curve fitting
Curve fitting is the process of computing the coefficients of a function to approximate the values of a given data set within that function The approximation is called a "fit" A mathematical function, such as a least squares regression, is used to judge the accuracy of the fit
curve fitting
a method of analysing associative data in which a number of possible curve shapes - straight lines, concave, convex, s-shaped etc - are used with historical data to discover trends or relationships
cubic curve
A plane curve having the equation y = a.x^3 + b.x^2 + c.x + d
Bézier curve
A cubic curve used as a spline, defined by four control points, of which two are the ends, and the other two determine the velocity with respect to the parameter at the ends
French curve
A drafting template having edges of various curvatures, used for drawing smoothly-curved lines
Gompertz curve
Any of a family of curves, describing demographic growth, that increase exponentially at first before reaching a plateau
Lissajous curve
a Lissajous figure
Peano curve
A space-filling curve in the 2-dimensional plane
ahead of the curve
Above average; generally performing well
ahead of the curve
Changing before competitors
bathtub curve
A curve used in reliability engineering, describing a particular form of the hazard function taking into account three categories of failure rate
battleship-shaped curve
A two-dimensional region with parallel sides and pointed ends, usually representing the emergence and later disappearance of an entity in a graph over time
bean curve
A curve with formula : x^4+x^2y^2+y^4=x(x^2+y^2) \
behind the curve
Out of date
bell curve
In mathematics, the bell shaped curve that is typical of the normal distribution
blind curve
A dangerous curve on a roadway in which drivers cannot see approaching traffic
caustic curve
A curve to which the ray of light, reflected or refracted by another curve, are tangents, the reflecting or refracting curve and the luminous point being in one plane

Caustic curves and surfaces are called catacaustic when formed by reflection, and diacaustic when formed by refraction.

curving
Present participle of curve
curving
That curves or curve

a curving path.

curvy
Having curves
dumbbell curve
Any of a family of closed curves having two lobes; they satisfy the general equation y2 = α2(x4 - x6)
indifference curve
a graph showing different bundles of goods, each measured as to quantity, between which a consumer is indifferent
light curve
a graph of the intensity of radiation from an astronomical object as it changes with time
logistic curve
an S-shaped curve that models the growth of many ecosystems
plane curve
the locus of points in the Euclidean plane that satisfies some geometric or algebraic definition
radial curve
Any of a family of curves that are the loci of points that have a defined relationship between a fixed point and the centre of curvature at each point on another curve
rose curve
any plane curve that consists of loops (petals) emanating from a central point
sail curve
A catenary-generated curve in the form of a cross-section of a sail filled by wind
space curve
any curve in three-dimensional space; includes any plane curve as a subset
space-filling curve
a curve whose range contains the entire 2-dimensional unit square (or the 3-dimensional unit cube)
spacefilling curve
Alternative form of space-filling curve
throw somebody a curve
To surprise; to introduce something unexpected or requiring a quick reaction or correction

He really threw me a curve when he asked me a personal question at work.

yield curve
The relation between the interest rate (or cost of borrowing) and the time to maturity of the debt for a given borrower in a given currency
indifference curve
graph that depicts the basket of goods that brings a customer the same benefit (Economics)
base curve radius
(Tıp, İlaç) Base curve radius, abbreviated BCR or BC, is a parameter of a contact lens. Typical values are from 8.0 to 10.0 mm. The base curve is the radius of the sphere that the back of the contact lens describes. Contact lenses must fit well to the wearer's cornea in order to be comfortable and to facilitate tear exchange and oxygen transmission
cost curve
In economics, a cost curve is a graph of the costs of production as a function of total quantity produced. In a free market economy, productively efficient firms use these curves to find the optimal point of production, where they make the most profits. There are a few different types of cost curves, each relevant to a different area of economics
experience curve
A graphical representation of the way in which average unit cost of production decreases as output rises; also called a Learning Curve
french curve
A flat drafting instrument with curved edges and several scroll-shaped cutouts, used as a guide in drawing curves when constructing graphs or making engineering drawings
philips curve
(Ekonomi) In economics, the Phillips curve is a historical inverse relation between the rate of unemployment and the rate of inflation in an economy. Stated simply, the lower the unemployment in an economy, the higher the rate of increase in nominal wages in the economy
product transformation curve
(Ekonomi) In economics, a production–possibility frontier (PPF), sometimes called a production–possibility curve, production-possibility boundary or product transformation curve, is a graph that compares the production rates of two commodities that use the same fixed total of the factors of production
production–possibility curve
(Ekonomi) In economics, a production–possibility frontier (PPF), sometimes called a production–possibility curve, production-possibility boundary or product transformation curve, is a graph that compares the production rates of two commodities that use the same fixed total of the factors of production
reverse curve
In civil engineering, a reverse curve is a section of the horizontal alignment of a route (highway or railroad) in which a curve to the left or right is followed immediately by a curve in the opposite direction
throw a curve
(deyim) Take someone by surprise in an unpleasant way. "Mr. Weiner's announcement threw the whole company a curve."
throw a curve
(deyim) (slang, informal) Mislead or deceive someone; to lie. "John threw me a curve about the hiring."
A curve
arc
A curve
bend
Curved
arched
curved
Preterite and past participle of curve
curved
Having a curve or curves
curved
A curved object has the shape of a curve or has a smoothly bending surface. a small, curved staircase. the curved lines of the chairs. having a shape that is like a curve and not straight
curved
not straight; having or marked by a curve or smoothly rounded bend; "the curved tusks of a walrus"; "his curved lips suggested a smile but his eyes were hard
curved
{s} bent, turned, twisted, winding
curved
{s} arciform
curved
{s} cabriole
curves
plural of curve
curving
The action of the verb to curve
curving
not straight; having or marked by a curve or smoothly rounded bend; "the curved tusks of a walrus"; "his curved lips suggested a smile but his eyes were hard"
curvy
buxom or curvaceous
curvy
(of a woman's body) having a large bosom and pleasing curves; "Hollywood seems full of curvaceous blondes"; "a curvy young woman in a tight dress"
curvy
approval If someone describes a woman as curvy, they think she is attractive because of the curves of her body. = curvaceous
curvy
having curves; "a settee with only one curvy end
curvy
{s} having curves; curvaceous
curvy
having curves; "a settee with only one curvy end"
curve
Favoriten