assistance

listen to the pronunciation of assistance
Englisch - Türkisch
yardım

Hâlâ yardımıma ihtiyacınız var mı? - Do you still need my assistance?

Yardımımıza ihtiyacın var mı? - Do you need our assistance?

{i} destek
imdat
(Politika, Siyaset) iane
yardımlaşma
(Hukuk) muavenet
medet
asistan
assist
{f} yardım etmek

Tom sana yardım etmek için görevlendirilecek. - Tom will be assigned to assist you.

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

assistance program
(Politika, Siyaset) yardım programı
assistance to people in need
muhtaç insanlara yardım
assistance; help or encouragement
yardım; yardım veya teşvik
assistance and protection
yardım ve koruma
assistance in kind
(Askeri) ayni yardım
assistance to crime
(Kanun) suça yardım
afford assistance
yardım etmek
assist
yardım

Mali olarak ressama yardım ettiler. - They assisted the painter financially.

Yardımımıza ihtiyacın var mı? - Do you need our assistance?

assist
desteklemek
assist
yardımcı olmak

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi. - He went out of his way to assist me.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
(Spor) sayı pası
assist
yardim etmek
be of assistance
yardım etmek
be of assistance
yardımcı olmak
educational assistance
eğitim yardımı
employee assistance program
(Ticaret) işçiye yardım programı
foreign assistance
(Ticaret) dış yardım
further assistance
daha fazla destek
further assistance
daha fazla yardım
health assistance
sağlık hizmetleri
how can i be of assistance?
nasıl yardım edebilirim?
how can i be of assistance?
nasıl yardımcı olabilirim?
humanitarian assistance
insani yardım
provide assistance
yardım sağlamak
assist
{f} yardım et

Mobilyayı taşımada ona yardım ettim. - I assisted her in moving the furniture.

Erkek kardeşine ev ödevinde yardım etti. - She assisted her brother with his homework.

logistic assistance
lojistik yardım
public assistance
sosyal yardım
International Security Assistance Force
(Askeri) Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü
adjustment assistance
intibak yardımı
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
sayı yaptırma (takım)
directory assistance
bilinmeyen numaralar servisi
employee assistance plan
Bir yardım planı
executive assistance
yönetici asistanlığı
giving assistance
yardım veren
government assistance
devlet yardımı

We can help you determine which types of government assistance you might qualify for and how and where to apply - Hangi tür devlet yardımlarının sizin için uygun olabileceğini ve nasıl ve nereye başvurulacağını belirlemenize yardımcı olabiliriz.

government assistance
devlet desteği

The basis of government grants and government assistance are transferring sources to more beneficial areas and eliminating imbalance of welfare - Devlet teşvikleri ve devlet desteğinin temeli, kaynakları daha yararlı alanlara aktarmak ve refah dengesizliğini ortadan kaldırmaktır.

legal assistance
hukuki yardım
lend assistance
yardım etmek
medical assistance
tıbbi yardım
mutual legal assistance treaty
(Kanun) Karşılıklı hukuki yardımlaşma sözleşmesi
nature's assistance
doğanın yardımı
social assistance
sosyal yardım
tuition assistance
Öğretim desteği/yardımı
Battlefield Illumination Assistance System
(Askeri) Muharebe Sahası Aydınlatma Yardım Sistemi
Bureau for Food and Humanitarian Assistance; foreign humanitarian assistance
(Askeri) Gıda ve İnsani Yardım Bürosu; yabancı insani yardım
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
(Askeri) Her Bölgede Yardım ve Kurtarma İşbirliği
Defense Security Assistance Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Güvenlik Yardım Dairesi
Disaster Assistance Logistics Information System
(Askeri) Felaket Yardım Lojistik Bilgi Sistemi
Federal Aviation Administration; Foreign Assistance Act
(Askeri) Federal Havacılık Dairesi; Yabancı Yardım Yasası
International Crime Investigative Training Assistance Program (DOJ)
(Askeri) Uluslar arası Suç Soruşturma Eğitim Yardım Programı (DOJ)
Law Enforcement Assistance Unit (FAA)
(Askeri) Güvenlik Harekat Yardım Birliği (Dış Yardım Masası (FAA) )
METOC assistance request
(Askeri) Meteoroloji Ve Oşinografi Merkezi (METOC) yardım isteği
Military Assistance Program; missed approach point; missed approach procedure
(Askeri) Askeri Yardım Programı; tamamlanmamış iniş noktası; tamamlanmamış iniş usülleri
Narcotics Assistance Unit
(Askeri) Narkotik Yardım Birliği
Office of Foreign Disaster Assistance
(Askeri) Yabancı Felaket Yardım Bürosu
Radiological Assistance Program (DOE); rear area protection; Remedial Action Pro
(Askeri) Radyolojik Yardım Programı; geri bölge koruması; İyileştirme Faaliyeti Projeler Programı
United Nations Assistance Mission in Rwanda
(Askeri) Rwanda BM Yardım Görevi
adjustment assistance
(Ticaret) uyum yardımları
annual integrated assessment for security assistance
(Askeri) yıllık birleştirilmiş güvenlik yardımı değerlendirmesi
assist
iane vermek
assist
{f} hazır bulunmak
assist
imdat
assist
muavenet
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet etmek
assist
iane assistant muavin
bilateral foreign assistance
(Ticaret) iki yanlı dış yardım
delusion of assistance
(Pisikoloji, Ruhbilim) yardım kuruntusu
disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
(Askeri) felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
holding area; humanitarian assistance
(Askeri) tutulan (kiralanan, mevzi alınan) alan; insani yardım
host nation assistance
(Askeri) EV SAHİBİ ÜLKE YARDIMI: Bak. "host nation support"
humanitarian and civic assistance
(Askeri) insani kamu yardımı
humanitarian assistance coordination center
(Askeri) insani yardım koordinasyon merkezi
humanitarian assistance program
(Askeri) insani yardım programı
humanitarian assistance survey team
(Askeri) insani yardım araştırma takımı
international assistance
uluslararası desteği
joint mobility assistance team
(Askeri) müşterek seyyar yardım takımı
joint security assistance memorandum; Joint Service Achievement Medal; joint sta
(Askeri) müşterek güvenlik yardım memorandumu; Müşterek Hizmet Başarı Madalyası; müşterek uzaktan atılan yüzey taarruz füzesi
legal assistance office
(Askeri) ADLİ YARDIM BÜROSU: A. B. D. Ordusunda; askeri garnizon, ordugah ve mevkilerde bulunan ve askeri personel ile bu personelin kanuni aile efradına, şahıslar ile ilgili kanuni meseleler hakkında fikir veren ve yardım eden büro
legal assistance officer
(Askeri) ADLİ YARDIM SUBAYI: Hizmet personeli ile ailelerine adli (suçla ilgili olmayan) konularda yardım etmekle görevlendirilmiş, hakimler sınıfına mensup, bir subay
legal assistance plan
(Askeri) ADLİ YARDIM PLANI: A. B. D. Ordusunda; askeri personel ile kanuni aile efradına, gerekli kanuni tavsiye ve yardımlarda bulunmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerikan Bürosu tarafından uygulanan plan
legal assistance program
(Askeri) ADLİ YARDIM PROGRAMI: Bak. "legal assistance plan"
lend assistance
yardımcı olmak
logistic assistance
(Askeri) LOJİSTİK YARDIM: Gerek savaş gerekse barış zamanında askeri komutanlıklar arasındaki ve içindeki yardım tiplerini göstermek için kullanılan genel bir terim. Bak. "integrated logistic support", "mutual aid", "reallocation of resources"
military assistance advisory group
(Askeri) ASKERİ YARDIM DANIŞMA GRUBU: Normal olarak birleştirilmiş bir komutanlığın emri altında bulunup Savunma Bakanını temsil eden ve misafir bulunduğu memlekette ABD askeri yardımının planlaması ve programlaması işlerini idare eden bir müşterek Silahlı Kuvvetler grubu. Ayrıca MAAG'da denir. MILITARY ASSISTANCE ARTICLES AND SERVICES LIST: ASKERİ YARDIM MADDELERİ VE HİZMETLERİ LİSTESİ: Birleştirilmiş komutanlıklar ile kuvvet komutanlıklarının, askeri yardım plan ve programlarının hazırlanmasında faydalanmaları için, ikmal maddeleri ve hizmetlerin temin edecekleri kaynakları, miktarlarını ve fiyatlarını gösteren bir Savunma Bakanlığı yayını. (ABD Savunma Kurulu, "Savunma Bakanlığı" ndan önce ABD kelimelerini kullanır)
military assistance advisory group
(Askeri) askeri yardım istişare kurulu
military assistance grant aid training
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI BAĞIŞ YARDIM EĞİTİMİ: Askeri Yardım Programı Bağış Yardımına uygun olarak temin edilen eğitim
military assistance program
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI: Tadil edilmiş 1961 tarihli Yabancı Yardım kanununa istinaden ve kanunun yetki verdiği Ekonomik yardıma göre, geri ödenmeyecek şekilde alıcılara savunma ihtiyaçları ve hizmetlerini temin programı
military assistance program address directory
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI ADRESİ
military assistance program grant aid
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI BAĞIŞ YARDIMI: Tadil edilmiş 1961 tarihli Yabancı Yardım Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ve masrafının Amerikan Birleşik Devletlerine ödenmesi beklenmeyen askeri yardım
military assistance program training
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI EĞİTİMİ: Askeri Yardım Programı bağış yardımıyla sağlanmış eğitim. bkz: "international military education and training"
military assistance sales
(Askeri) ASKERİ YARDIM SATIŞLARI; ÖDEMELİ ASKERİ YARDIM: Amerika'dan Askeri Yardım programını, 1961 tarihli yabancı yardım kanunu ile yetki verilen kısmı. Bu yardım; yardım alan memleket tarafından satın alınması bakımından, askeri yardım programı bağış yardımından farklıdır, ve hem savunma maddeleri hem de savunma hizmetleri (eğitim dahil) ile ilgilidir
military assistance sales trainees
(Askeri) ÖDEMELİ ASKERİ YARDIM EĞİTİM PERSONELİ: İlgili memleketin isteği ile ve masrafı ödenmek üzere Milli Savunma Bakanlığının idare ettiği eğitimi gören yabancı memleket personeli
military assistance to civil authorities
(Askeri) sivil makamlara askeri yardım
military assistance to safety and traffic; mobile ashore support terminal
(Askeri) güvenlik ve trafiğe askeri yardım; seyyar kıyı destek terminali
mobile training assistance
(Askeri) seyyar eğitim yardımı
mobile training assistance
(Askeri) SEYYAR EĞİTİM YARDIMI: Esas itibariyle yabancı askeri personelin eğitimi için kullanılan seyyar eğitim müfrezelerini, gezici timleri ve teknik hizmetler temas personelini içine alır
monetary assistance
para yardımı
mutual assistance
(Avrupa Birliği) karşılıklı yardımlaşma
mutual assistance
(Avrupa Birliği) karşılıklı yardım
mutual defense assistance act
(Askeri) KARŞILIKLI SAVUNMA YARDIM KANUNU
mutual defense assistance program
(Askeri) KARŞILIKLI SAVUNMA YARDIM PROGRAMI
online assistance
(Bilgisayar) online destek
personnel assistance point
(Askeri) personel yardım noktası
radiation emergency assistance center/training site (DOE)
(Askeri) radyasyon acil durum yardım merkezi/eğitim alanı
recovery assistance, securing, and traversing systems
(Askeri) kurtarma yardım, emniyet ve hareket sistemleri
right of assistance entry
(Askeri) yardım girişi önceliği
security assistance
(Askeri) GÜVENLİK YARDIMI: 1961 Dış Yardım Kanunu ile ve 1976 Silahların İhracını Kontrol Yasası ile ve diğer kanunlarla kanunlaştığı şekilde ABD'nin savunma maddeleri, askeri eğitim, savunmayla ilgili hizmetleri, yardım kredi veya nakit satışlarla milli politika ve hedefler dahilinde sağlamasıdır
security assistance general operational requirement
(Askeri) GÜVENLİK GENEL HAREKET İHTİYACI
security assistance management manual
(Askeri) güvenlik yardımı yönetimi el kitabı
security assistance office/officer; security assistance organization; selected a
(Askeri) güvelik yardım ofisi/subayı; güvenlik yardım kuruluşu; seçilmiş taarruz seçeneği
security supporting assistance
(Askeri) GÜVENLİK DESTEK YARDIMI: Seçilmiş önemli güvenlik problemleri olan hükümetlere, ödünç verme veya yardım bazlarında sağlanan ekonomik yardım programı. Fonlar, malların ithalinin sermayenin veya teknik yardımın finansmanından ikili anlaşmalara istinaden kullanılır; ilişik fonlar böylelikle bütçe desteği yaratmak için kullanılır. Bu fonlar alıcı ülkenin kendi kaynaklarını güvenlik ve savunma amaçlarına, ekonomik ve politik sonuçların etkisi olmadan daha başka bir şekilde yapılamayacak şekilde imkan verir
sickness assistance
sağlık yardımları
system engineering and technical assistance
(Askeri) sistem mühendisliği ve teknik destek
tactical analysis team; technical assistance team
(Askeri) taktik analiz timi; teknik yardım timi
technical assistance
(Askeri) TEKNİK YARDIM: Hem komuta kademesinde, teçhizatın kurulması işletilmesi ve bakımı ile ilgili tavsiye, yardım ve eğitim hususlarını içine alan bir sorumluluk. Bunda teknisyenler; teknik yayınlardan faydalanma, onarım parçaları, özel aletler ve test teçhizatının tedarik yeterliği ve teçhizatın sahrada verim değerlendirmesi konularında bir bilgi kaynağı vazifesi görürler
technical assistance field team
(Askeri) teknik yardım sahra timi
temporary assistance
(Ticaret) geçici yardım
Englisch - Englisch
Aid; help; the act or result of assisting
{n} help, aid, succor, relief, support
Someone or something that is of assistance to you is helpful or useful to you. Can I be of any assistance?
If you give someone assistance, you help them do a job or task by doing part of the work for them. Since 1976 he has been operating the shop with the assistance of volunteers She can still come downstairs with assistance but she's very weak. = help, aid
If you give someone assistance, you give them information or advice. Any assistance you could give the police will be greatly appreciated = help, aid
If someone gives a person or country assistance, they help them by giving them money. a viable programme of economic assistance = help, aid
providing help for projects; may be used to encompass technical advice and assistance as well as the actual funds (see also: Aid)
Persons present
the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "he gave me an assist with the housework"; "could not walk without assistance"; "rescue party went to their aid"; "offered his help in unloading"
If you come to someone's assistance, you take action to help them. They are appealing to the world community to come to Jordan's assistance. help or support offer/provide/give assistance (to sb)
Under federal law, the process that leads to a grant or cooperative agreement, as opposed to procurement The purpose is to "assist" the grantee whth what it would do anyway, if it had the resources
help, as in: Any assistance you can give me will be welcome
{i} aid, help
An assistant or helper; a body of helpers
(see Technical Assistance; Aid)
The act of assisting; help; aid; furtherance; succor; support
If something is done with the assistance of a particular thing, that thing is helpful or necessary for doing it. The translations were carried out with the assistance of a medical dictionary. = help, aid
a resource; "visual aids in teaching"; "economic assistance to depressed areas"
asking for assistance
{i} asking for help, requesting aid
anchimeric assistance
A form of neighbouring group participation in which the rate of a reaction is increased
assist
To stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance

A great part of the nobility assisted to his opinion.

assist
a statistic used in different sports to quantify the act of helping another player score points or goals; in baseball, an assist is defensive, allowing a teammate to record a putout

He had two assists in the game.

assist
To make a pass that leads directly towards scoring
assist
To help

Would you please assist John with learning English.

assist
A helpful action or an act of giving

The foundation gave a much needed assist to the shelter.

writ of assistance
a court order that authorized customs officers to conduct general searches of premises for contraband; a form of search warrant
writs of assistance
plural form of writ of assistance
assist
{v} to help, succor, relieve, stand by
General Directorate of Social Assistance and Solidarity
General Directorate of Social Assistance and Solidarity is an institution who gives services of social reliefs in the most extensive and organized way
International Security Assistance Force
International Security Assistance Force (10) (ISAF) is the name of a NATO-led security and development mission in Afghanistan which was established by the United Nations Security Council on 20 December 2001 and consists of about 35,500 personnel as of 31 May 2007. Thirty-seven different nations have contributed troops to this military force, including contributions from North America, Europe and Australia
mutual legal assistance treaty
(Kanun) The Mutual Legal Assistance Treaty is an agreement between the two foreign countries, for the purpose of gathering and exchanging information in an effort to enforce criminal laws
Council for Mutual Economic Assistance
or Comecon Organization founded in 1949 to facilitate and coordinate the economic development of Soviet-bloc countries. Its original members were the Soviet Union, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland, and Romania; other members joined later, including Albania (1949) and the German Democratic Republic (1950). Its accomplishments included the organization of Eastern Europe's railroad grid, the creation of the International Bank for Economic Cooperation, and the construction of the "Friendship" oil pipeline. After the democratic revolutions of 1989, it largely lost its purpose and power. In 1991 it was renamed the Organization for International Economic Cooperation
Council for Mutual Economic Assistance
{i} Comecon, organization founded in 1949 to facilitate and coordinate the economic development of countries of the Soviet Union (the organizaton was disbanded in 1991)
Official Development Assistance
{i} ODA, financial flows provided by governments or aid agencies to developing and underprivileged countries or regionsat no cost or at rates below market rate
Roadside Assistance
(Otomotiv) A service available from General Motors, during the warranty period, to assist you whenever a problem may occur (e.g. lock-out assistance, a jump start, flat tire change, fuel delivery or towing assistance)
assist
To lend aid; to help
assist
IG assistance is the simple process of making phone calls, asking questions, or soliciting helpful information from appropriate offices or agencies or putting complainants in touch with people, offices, or agencies who can address their concerns Assistance is used when there is no evidence or allegation of wrongdoing and only assistance is required to remedy the problem
assist
A function built into Newton device that can automatically perform certain tasks for you See also Assist Drawer Source: GH
assist
n awarded when a player passes, sets, or digs the ball to a teammate who attacks the ball for a kill
assist
Automated Systems Security Incident Support Team
assist
work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table, please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister served the King for many years"
assist
If you assist someone, you give them information, advice, or money. The public is urgently requested to assist police in tracing this man Foreign Office officials assisted with transport and finance problems The Authority will provide a welfare worker to assist you. = help
assist
give help or assistance; be of service; "Everyone helped out during the earthquake"; "Can you help me carry this table?"; "She never helps around the house"
assist
Individual scoring records are kept for each player A player that scores a goal is given one scoring point A player that passes the puck to another player who has scored is given an "assist" and is also credited with one scoring point No more than two assists can be awarded on any one goal
assist
A pass that lead directly to a basket See the interpretation for Assist analysis at Formulas > EBA
assist
A pass that leads directly to a basket
assist
{f} aid, help
assist
n awarded when a player passes, sets, or digs the ball to a teammate who attacks the ball for a kill 接应者。
assist
Association for Information Management and Technology Staff in the NHS
assist
Association for Information Management for Staff in the NHS
assist
involvement in the work being performed by a superior who assumes responsibility for the work (See also Collaborate, Contribute, Participate )
assist
act as an assistant in a subordinate or supportive function
assist
the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "he gave me an assist with the housework"; "could not walk without assistance"; "rescue party went to their aid"; "offered his help in unloading"
assist
An assist is credited to a player who helps set up a goal Assists are awarded to the last man to handle the puck immediately preceding the goal There is a maximum of two assists per goal
assist
n awarded when a player passes, sets, or digs the ball to a teammate who attacks the ball for a kill 接應者。
assist
statistical recognition of making a pass that leads directly towards scoring
assist
When a throw from one fielder to another results in an out Infielders accumulate the most assists by the nature of their positions, often throwing to first base to force out a batter/runner on a ground ball
assist
The pass or passes that precede a goal A maximum of two assists can be allocated for one goal
assist
A throw or deflection of the ball from one player to another that either results in a putout or would have resulted in a putout if an error had not occurred
assist
an assist is credited to a player who helps another player make a putout For example, if a pitcher fields a ground ball and throws to the first baseman in time to get the runner out, the pitcher gets the assist and the first baseman gets the putout
assist
given when a kill is a direct result of the ball passed to the hitter
assist
To be present as a spectator; as, to assist at a public meeting
assist
To give support to in some undertaking or effort, or in time of distress; to help; to aid; to succor
assist
To help someone
assist
If something assists in doing a task, it makes the task easier to do. a chemical that assists in the manufacture of proteins Here are some good sources of information to assist you in making the best selection. an action that helps another player on your sports team to make a point
assist
(sports) the act of enabling another player to make a good play
assist
the pass or passes which immediately precede a goal; a maximum of two assists can be credited for one goal
assist
a simple, easily done process that can be applied to anyone to help them recover more rapidly from accidents, mild illness or upsets; any process which assists the individual to heal himself or be healed by another agency by removing his reasons for precipitating (bringing on) and prolonging his condition and lessening his predisposition (inclination or tendency) to further injure himself or remain in an intolerable condition
assist
the pass or passes which immediately precede a successful scoring attempt; a maximum of two assists are credited for one goal attacking zone: the area between the opponents' blue line and their goal B
assist
A fielder is credited with an assist when he throws a baserunner or hitter out at a base
assist
Any number of items that an importer provides directly or indirectly, free of charge, or at a reduced cost to a supplier, for use in the production or sale of merchandise for import Customs calculates assist amounts and adds them to stated values, in order to assess duty on the true market value of goods
assist
If you assist someone, you help them to do a job or task by doing part of the work for them. The family decided to assist me with my chores Dr Amid was assisted by a young Asian nurse. = help
assist
A pass that sets up a goal Up to two assists may be credited on each goal
assist
(sports) the act of enabling another player to make a good play act as an assistant in a subordinate or supportive function
bureau of justice assistance
the bureau in the Department of Justice that assists local criminal justice systems to reduce or prevent crime and violence and drug abuse
directory assistance
The audio listing provided by a directory handler that callers can use to reach subscribers and to leave messages
directory assistance
DA An information service whereby operators assist customers in obtaining the telephone number(s) they wish to call
divine assistance
help from God
economic assistance
financial aid
financial assistance
monetary aid
legal assistance
legal advice provided at a discounted rate to those who need it
public assistance
Money granted from the Aid to Families with Dependent Children (AFDC) program to a person or family for living expenses Eligibility is based on need
public assistance
Benefits provided by state or federal programs to eligible recipients in a particular state Applicants for certain types of public assistance are automatically referred to their state IV-D agency to identify and locate the non-custodial parent, establish paternity and obtain child support payments This allows the state to recoup all or part of its public assistance expenditures with funds from the non-custodial parent (Commonly referred to as "welfare ") In Vermont, this program is known as Reach Up Family Assistance
public assistance
The federal-state system for providing welfare payments to the aged, blind, and disabled and to families with dependent children
public assistance
The federal and state system for providing welfare payments to the aged, blind, and disabled and to families with dependent children See also Social Insurance (G)
public assistance
Programs that provide to low-income households a limited income and access to essential goods and services
public assistance
Any one or combination of the following welfare or social services programs: AFDC, General Assistance, Medicaid, SSI, Food Stamps, etc
public assistance
Money given to a person or family for living expenses from the state Several federal programs provide this assistance These include TANF-Temporary Assistance for Needy Families Tennessee calls its program "Families First " Foster Care for children placed in homes that do not include their natural parent Medical support programs for people needing medical assistance
public assistance
Benefits granted from State or Federal programs to aid eligible recipients Applicants for certain types of public assistance (Temporary Assistance to Needy Families or TANF) are automatically referred to their State IV-D agency
public assistance
= The federal and state system for providing welfare payments to the aged, blind, and disabled and to families with dependent children See also Social Insurance
public assistance
Cash benefit provided to the poor on the basis of a means test Financed out of general tax revenues Public Assistance programs in the U S include TANF and SSI Eligibility requirements and dollar amounts vary among states, and within some states
public assistance
Aid, such as money or food, given to homeless and other financially needy people, the aged, or the inhabitants of a disaster-stricken area; relief
public assistance
(See Income )
public assistance
– Support, money or goods granted by the state to a person or family base on income; commonly known as welfare benefits
public assistance
{i} welfare, government financial aid and other assistance for the needy or disabled persons or the elderly
social assistance
Social security
social assistance
supplementary benefit: benefits paid to bring incomes up to minimum levels established by law
writ of assistance
instruction by a court that is intended to facilitate the enforcement of a ruling
writ of assistance
General search warrant used by the British in the American colonies. The warrants authorized customhouse officers, with the assistance of a sheriff, to search any house or ship for smuggled goods, without requiring them to specify the place or the goods. The legality of the writs was challenged by the colonists in the 1760s, and they became a major grievance in the years leading up to the American Revolution. See also James Otis
assistance
Favoriten