absorption

listen to the pronunciation of absorption
Englisch - Türkisch
{i} emme
{i} içine çekme
(Argo) İltihak tarikiyle birleşme
{i} öğrenme
(Kanun) iltihak
absorpsiyon
(Ticaret) birleşme
emiş
içine alma
(Politika, Siyaset) hazmetme
(Kanun) onay
ses yutma
bir şeyle meşgul olma
soğrulma
soğurulma
emilim
soğurma
(Tıp) absorbsiyon
(Tıp) Biyoşimik bir reaksiyonla in vitro elemanların in vivo duruma geçmesi
(Tıp) Soğurulma, emilme: Canlı bir organizmada, dış vasattaki elemanların, tromatik bir afet olmaksızın, iç ortama geçmesini sağlayan fizyolojik olay
(Mimarlık) emme soğurma (enerji)
(Tekstil) emme ( emilme, masetme, soğurma, içine çekme, absorpsiyon ) Açıklama: Bir gazın bir sıvı veya katı içinde homojen olarak dağılması veya ışınların taşıdığı enerjinin maddeler tarafından alınması olayıdır
{i} emilme
(Tıp) Ruhun kendinden geçmesi, istiğrak
{i} içine alma, kendine katma. 5
{i} kendini verme
emilme/dalma
{i} (dikkati/enerjiyi/zamanı/parayı) alma; (enerjiyi) emme
(Nükleer Bilimler) yutma, soğurma,soğrulma
{i} dalma
(Tıp) Emme, massetme, soğurma, imtisas
kendine katma
(Kanun) benimsemek
(Kanun) mahsup
(Kanun) bel
massetme
abstraksiyonizm
soğurum
absorption capacity
emme kapasitesi
absorption costing
(Askeri) tek bir maliyette birleştirme
absorption loss
soğurum yitimi
absorption medium
yutucu
absorption modulation
enerji soğurum kiplenimi
absorption spectra
(Tıp) absorpsiyon spektrumları
absorption spectrum
(Fizik) soğurma spektrumu
absorption spectrum
(Biyokimya) soğurma görüngesi
absorption spectrum
soğurma tayfı
absorption spectrum
soğurum izgesi
absorption trap
soğurum tuzağı
absorption coefficient
emme katsayısı
absorption coefficient
soğurma katsayısı
absorption factor
soğurum katsayısı
absorption terrace
emdirme sekisi
absorption band
absorpsiyon bandı, soğurum kuşağı
absorption circuit
soğurma devresi
absorption coefficient
emme katsayısı, soğurma katsayısı
absorption constant
emme sabit
absorption curve
emme eğrisi, absorpsiyon eğrisi
absorption dynamometer
emme dinamometresi
absorption edge
absorpsiyon kenarı, soğurum kıyısı
absorption factor
soğurum katsayısı, absorpsiyon katsayısı
absorption hardships
emme güçlüklerin
absorption heat pumps
emme işi pompaları
absorption hygrometer
(Mühendislik) İçerdiği kimyasal soğurucu madde yoluyla su buharını emerek, havadaki nemliliğin belirlenmesinde kullanılan nem-ölçer; kimyasal higrometre;kimyasal nem-ölçer (chemical hygrometer)
absorption line
Soğurma çizgisi
absorption of heat
işi emme
absorption spectrum
ışığın soğurgan bir maddeden geçerken oluşturduğu spektrum
absorption tower
soğurma kulesi, emme kulesi
absorption account
(Ticaret) nakledilecek hesap
absorption account
(Ticaret) mahsubu yapılacak hesap
absorption approach
(Ticaret) emme yaklaşımı
absorption approach
(Ticaret) toplam harcama yaklaşımı
absorption band
soğurum kuşağı
absorption band
absorpsiyon bandı
absorption band
(Fotoğrafçılık) soğurma bandı
absorption barrier
(Tıp) absorpsiyon bariyeri
absorption capacity
emme yeteneği
absorption capacity
(Tekstil) emme kabiliyeti
absorption coefficient
(Denizbilim) emilme katsayısı
absorption control
soğurmalı denetim
absorption cooling
emmeli soğutma
absorption cooling
yutmalı soğutma
absorption costing
(Askeri) ALAŞIM MALİYETLER, TEK BİR MALİYETTE BİRLEŞTİRME
absorption cross section
(Çevre) emme en kesiti
absorption curve
(Nükleer Bilimler) soğurma eğrisi
absorption edge
soğurum kıyısı
absorption edge
absorpsiyon kenarı
absorption energy
enerji soğrulması
absorption fraction
(Tıp) absorpsiyon kesri
absorption loss
sogurum yitimi
absorption machine
(Tekstil) emme makinesi
absorption merger
(Ticaret) katılma suretiyle birleşme
absorption mesh
(Tekstil) emici örgü
absorption modulation
enerji sogurum kiplenimi
absorption of energy
(Tekstil) enerji emme
absorption of heat
ısının soğurulması
absorption of moisture
(Tekstil) nem emme
absorption of sound
(Askeri) ses soğurulması
absorption of water
su emme
absorption percent
(Tıp) absorpsiyon yüzdesi
absorption plant
(Tekstil) emme tesisatı
absorption power
(Tekstil) emme kabiliyeti
absorption rate
(Mimarlık) su emme katsayısı
absorption rheostat
(Elektrik, Elektronik) yükleme veya şarj reostası
absorption spectrum
(Tekstil) 1. soğurma tayfı 2. absorpsiyon spektrumu
absorption test
emme deneyi
absorption tower
(Kimya) emme kulesi
absorption tower
(Kimya) soğurma kulesi
absorption trap
sogurum tuzagi
absorption trench
emme hendeği
absorption velocity
(Tekstil) emme hızı
absorption wavemeter
(Elektrik, Elektronik) emme ondametresi
absorption wavemeter
emme dalgaölçeri
absorption wavemeter
absorpsiyon ondometresi
absorptive
soğurgan
absorptive
emici
absorptive
soğurucu
acoustical absorption coefficient
akustik absorpsiyon katsayısı
atmospheric absorption
atmosferik absorpsiyon
atomic absorption
atomik soğurma
atomic absorption coefficient
atomik soğurma katsayısı
atomic absorption spectroscopy
atom soğurma spektroskopisi
buccal absorption
bukkal absorpsiyon
coefficient of absorption
soğurum katsayısı
coefficient of absorption
absorpsiyon katsayısı
compton absorption
compton absorpsiyonu
cutaneous absorption
deriden emilim
deviation absorption
sapma soğurması
dielectric absorption
dielektrik soğurması
dye absorption
boya emme
enteral absorption
intestinal absorpsiyon
infrared absorption spectrum
enfraruj absorpsiyon spektrumu
intestinal absorption
intestinal absorpsiyon
light absorption
ışık soğurulması
mass absorption coefficient
kütle soğurum katsayısı
parenteral absorption
parenteral absorpsiyon
self-absorption
öz soğurma
sublingual absorption
dilaltı absorpsiyon
acoustic absorption
akustik absorpsiyon, sesin sogurulmasi
bone absorption
(Diş) Kemiğin içe çekilmesi; kemik çekilmesi nedeni ile çekilmiş dişin komşusu olan her iki yanındaki dişin de köklerinin zayıflaması
coefficient of absorption
absorpsiyon katsayısı, soğurum katsayısı
electric absorption
Elektrik emme
energy absorption
enerji absorbsiyonu
ground absorption
toprağın enerjiyi yutması
light absorption
ışık sogurulmasi
light absorption
ışığın soğurulması
neutron absorption
nötron emilimi
neutron absorption
nötron absorpsiyonu, nötron sogurumu
photoelectric absorption
fotoelektrik absorpsiyon, isilelektrik soğurum
pressure swing absorption
basınç swing emme
promoting absorption
emme teşvik
resonance absorption
rezonans absorpsiyonu, çinlanim sogurumu
selective absorption
seçici soğurum
self-absorption
Kendi kendine emme
self-absorption
Kendi haline yanis, kendi dertleriyle meşgul olma
sound absorption
ses yutma, ses sogurumu
total absorption coefficient
toplam yutma katsayısı
two photon absorption
Eşzamanlı iki foton soğurması
absorptive
{s} emen
absorptive
gaz
absorptive
(Tıp) Massedebilir, emebilir
absorptive
(Tıp) Massedici, emici
absorptive
sıvı veya ısıyı içine almak
absorptive
(Tekstil) 1. emebilme 2. emici, soğurucu
absorptive
(Biyoloji) gaz, sıvı, ışık ışını veya ısıyı içine alan
beer's law of absorption
(Meteoroloji) beer emme yasası
boiling water absorption
kaynar su soğurması
capillary water absorption
kapiler su emme
carbon absorption
karbon soğurması
compton absorption
(Fizik) compton soğurumu
dielectric absorption
(Elektrik, Elektronik,Teknik) içyükül soğurum
dye absorption
(Tekstil) boyanabilirlik, boyanabilme
energy absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) enerji soğurma katsayısı
equivalent absorption
(Fizik) eşdeğer soğurma
exponential absorption
üstel soğrulma
exponential absorption
(Nükleer Bilimler) üstel soğurma,üstel yutma/soğurma
infrared absorption spectrum
(Fizik) kızılaltı soğurum izgesi
intestinal absorption
(Tıp) bağırsak absorpsiyonu
intestinal absorption
(Tıp) barsak absorpsiyonu
linear absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) doğrusal soğurma katsayısı
mass absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) kütle soğurma katsayısı
neutron absorption
(Nükleer Bilimler) nötron soğurulması
neutron absorption
(Fizik) nötron soğurumu
neutron absorption
(Fizik) nötron soğurması
neutron absorption
(Fizik) nötron absorpsiyonu
neutron absorption cross section
(Nükleer Bilimler) nötron soğurma (tesir) kesiti
neutron yield per absorption
(Nükleer Bilimler) soğurulma başına nötron verimi
photoelectric absorption
(Nükleer Bilimler) fotoelektrik soğurma
physical absorption
(Kimya) fiziksel soğurma
rate of absorption
(Tekstil) emme hızı, absorpsiyon hızı
resonance absorption
(Fizik) rezonans absorpsiyonu
resonance absorption
(Fizik) çınlanım soğurumu
resonance absorption
(Nükleer Bilimler) rezonans soğurması
selective absorption
(Meteoroloji) secici emme
sound absorption material
sesi soğurucu madde
water absorption
(Tekstil) su absorpsiyonu Açıklama: Su emicilik ; lifin rutubeti üzerine çekme derecesidir
Englisch - Englisch
The act or process of absorbing or sucking in anything
In living organisms, the process by which the materials of growth and nutrition are absorbed and conveyed to the tissues and organs
Entire engrossment or occupation of the mind

absorption in some employment.

An imbibing or reception by molecular or chemical action

the absorption of light, heat, electricity, etc.

The act or process of being absorbed and made to disappear

the absorption of a smaller tribe into a larger.

the act or process of absorbing
{n} the act of swallowing up, a waste
Acceptance by the carrier of a portion of a joint rate or charge which is less than the amount which it would receive for the service in the absence of such joint rate or charge
(physics) the process in which incident radiated energy is retained without reflection or transmission on passing through a medium; "the absorption of photons by atoms or molecules"
(property) The amount of moisture a given substance will assimilate and retain An important property consideration in the selection of insulating materials
The passing of a substance or force into the body of another substance
The process of one substance entering into the inner structure of another Likewise, the process of turning the energy incident into inner energy of the absorbing media
The entrance of water into the soil or rocks by all natural processes It includes the infiltration of precipitation or snowmelt, gravity flow of streams into the valley alluvium (seeBank storage) into sinkholes or other large openings, and the movement of atmospheric moisture
(a) penetration of a substance into the body of another (b) transformation into other forms suffered by radiant energy passing through a material substance
the assimilation of one material into another; in petroleum refining, the use of an absorptive liquid to selectively remove components from a process stream
The process in which incident radiant energy is retained by a substance The absorbed radiation is then transformed into molecular energy
The transfer of energy to a medium, such as body tissues, as a radiation beam passes through the medium
Absorption is the uptake of fluids or other substances by the tissues of the body Digested food is absorbed into the blood and lymph from the alimentary canal Most absorption of food occurs in the small intestine
The penetration of a substance into or through another substance or medium The uptake and entry of a substance through intact skin, eyes, or linings of the body (i e , ingestion or once the substance has entered the lungs)
when the substance of interest is captured by another substance, reducing the amount available For examble, solar energy is absorbed by some atmospheric molecules, solar collectors, and the ocean
the mental state of being preoccupied by something
The penetration of one substance into or through another Specifically, the penetration of a substance into the body from the skin, lungs, or digestive tract [S L Brown]
The process of taking in, as when a sponge takes up water Chemicals can be absorbed into the bloodstream after breathing or swallowing Chemicals can also be absorbed through the skin into the bloodstream and then transported to other organs Not all of the chemical breathed, swallowed, or touched is always absorbed
A process by which radiation is converted to other types of energy (especially heat) by a material Reduction in strength of an electromagnetic wave propagating through a medium
The process by which energy in a radio wave passing through the ionosphere is converted to heat through electron collisions with other particles For applications using frequencies above the VLF range, absorption predominately occurs in the D region The amount of absorbed energy is normally expressed as a ratio of the expected level to the measured level, and is given in decibels (dB)
The process of taking up and internalizing of a substance by another substance through chemical or molecular action (e g a gas absorbed by a liquid)
the process of absorbing nutrients into the body after digestion
(1) The process of soaking up or taking in by capillary, osmotic, chemical, or solvent action (2) The process by which radiation loses some or all of its energy to any material through which it passes See also photoelectric absorption
(1) The entrance of water into the soil or rocks by all natural processes, including the infiltration of precipitation or snowmelt, gravity flow of streams into the valley alluvium into sinkholes or other large openings, and the movement of atmospheric moisture (2) The uptake of water or dissolved chemicals by a cell or an organism (as tree roots absorb dissolved nutrients in soil) (3) More generally, the process by which substances in gaseous, liquid, or solid form dissolve or mix with other substances Not to be confused with Adsorption
the social process of absorbing one cultural group into harmony with another
complete attention; intense mental effort
The process the body uses to move elements from the outside world into the blood and other tissues Food is absorbed through the stomach and intestines Nicotine is absorbed through the lungs
(chemistry) a process in which one substance permeates another; a fluid permeates or is dissolved by a liquid or solid
The process in which incident radiant energy is retained by a substance Absorbed energy results in surface heating Objects take heat and reradiate it at different wavelengths
The irreversible conversion of the energy of an electromagnetic wave into another form of energy as a result of its interaction with matter As applied to gamma (or X) rays it is the process (or processes) resulting in the transfer of energy by the radiation to an absorbing material through which it passes In this sense, absorption involves the photoelectric effect and pair production, but only part of the Compton effect See Attenuation, Compton effect, Pair production, Photoelectric effect
In radiology, the uptake of energy from radiation by the tissue or medium through which it passes In radiation or medical physics, the number of disintegrations per second of a radionuclide
the process by which incident light is removed from the atmosphere and retained by a particle
Entire engrossment or occupation of the mind; as, absorption in some employment
(chemistry) a process in which one substance permeates another; a fluid permeates or is dissolved by a liquid or solid (physics) the process in which incident radiated energy is retained without reflection or transmission on passing through a medium; "the absorption of photons by atoms or molecules
The absorption of a group into a larger group is the process of it becoming part of the larger group. Transfer of energy from a wave to the medium through which it passes. The energy of the wave can be reflected, transmitted, or absorbed. If the medium absorbs only a fraction of the energy, it is said to be transparent to that energy. When all energy is absorbed, the medium is opaque. All substances absorb energy to some extent. For instance, the ocean appears transparent to sunlight near the surface, but becomes opaque with depth. Substances absorb specific types of radiation. Rubber is transparent to infrared radiation and X rays, but opaque to visible light. Green glass is transparent to green light but absorbs red and blue light. Absorption of sound is fundamental to acoustics; a soft material absorbs sound energy as the waves strike it
An imbibing or reception by molecular or chemical action; as, the absorption of light, heat, electricity, etc
(Ticaret) The allocation of specific pools or groups of fixed costs to associated units of production by a predetermined percentage or dollar amount, based on unit cost, machine or labor hours, or other factors
The absorption of a liquid, gas, or other substance is the process of it being soaked up or taken in. Vitamin C increases the absorption of iron from food
{i} sucking up; taking in; preoccupation, mental engrossment
The act or process of absorbing or sucking in anything, or of being absorbed and made to disappear; as, the absorption of bodies in a whirlpool, the absorption of a smaller tribe into a larger
absorbition
intussusception
absorption band
one of any number of ranges of wavelengths of electromagnetic radiation absorbed by a substance
absorption coefficient
a measure of the absorption of electromagnetic radiation as it passes through a specific substance; the fraction of incident radiation absorbed by unit mass or unit thickness
absorption line
a spectral line that corresponds to the absorption of electromagnetic radiation at a specific wavelength; the pattern of such lines is characteristic of specific atoms or molecules in the path of the radiation
absorption lines
plural form of absorption line
absorption of radiation
the transfer of electromagnetic energy into heat energy within a gas or liquid through which the radiation is passing
absorption spectrum
the characteristic pattern of dark lines or bands that occurs when electromagnetic radiation is passed through an absorbing medium into a spectroscope
absorption spectrum
Spectrum associated with absorption of electromagnetic radiation by atoms (or other species) resulting from transitions from lower to higher energy states
absorption spectrum
The spectrum of dark lines against a light background that results from the absorption of selected frequencies of electromagnetic radiation by an atom or molecule
absorption spectrum
A graph or display relating how a substance absorbs electromagnetic radiation as a function of wavelength
absorption spectrum
A spectrum that contains absorption lines
absorption spectrum
A continuous spectrum interrupted by dark lines or bands that are characteristic of the medium through which the radiation has passed
absorption spectrum
The electromagnetic spectrum, broken by a specific pattern of dark lines or bands, observed when radiation traverses a particular absorbing medium. The absorption pattern is unique and can be used to identify the material
absorption line
A dark line in an absorption spectrum
absorption spectrum
the spectrum of electromagnetic radiation that has passed through a medium that absorbed radiation of certain wavelengths
absorption spectrum
A material's absorption spectrum shows the fraction of incident electromagnetic radiation absorbed by the material over a range of frequencies. An absorption spectrum is, in a sense, the opposite of an emission spectrum. Every chemical element has absorption lines at several particular wavelengths corresponding to the differences between the energy levels of its atomic orbitals. For example, an object that absorbs blue, green and yellow light will appear red when viewed under white light. Absorption spectra can therefore be used to identify elements present in a gas or liquid. This method is used in deducing the presence of elements in stars and other gaseous objects which cannot be measured directly
Absorption Department
Israeli government office dealing with the accommodation and settling of new immigrants
absorption band
the wavelength range over which electromagnetic energy is absorbed by a material (e g , a mineral, rock, or atmosphere) and has an emissivity less than 1 0
absorption band
The wavelength interval(s) at which electromagnetic energy is absorbed rather than reflected or scattered
absorption band
In atmospheric radiative transfer, a collection of absorption lines in a particular frequency interval
absorption band
a dark band in the spectrum of white light that has been transmitted through a substance that exhibits absorption at selective wavelengths
absorption band
A connected series of closely spaced or overlapping absorption lines Absorption bands are common features in the absorption spectra of polyatomic gases Absorption bands arise when absorbed photons are converted to simultaneous changes in more than one of the electronic, vibrational, or rotational molecular energy states Changes to vibrational energy are usually accompanied by changes in rotational energy and give rise to vibrational-rotational absorption bands Similarly, changes to molecular electron levels yield electronic-vibrational-rotational absorption bands
absorption band
  A spectral region in which the absorption coefficient reaches a relative maximum, by virtue of the physical properties of the matter in which the absorption process takes place   [FAA]
absorption basket
financial aid that new immigrants receive upon arrival in Israel
absorption budget
moneys allocated to the accommodation of new immigrants
absorption capacity
ability to survive under enemy fire and to withstand his attacks
absorption center
place where immigrants can go to live and learn Hebrew when first arriving in Israel
absorption chiller
A type of air cooling device that uses absorption cooling to cool interior spaces
absorption chiller
A chiller that uses a brine solution and water to provide refrigeration without the aid of a compressor
absorption coefficient
A measure of the amount of radiant energy, incident normal to a planar surface, that is absorbed per unit distance or unit mass of a substance
absorption coefficient
The amount of radiant energy absorbed per unit or path-length
absorption coefficient
The fraction of light absorbed per unit distance in a participating medium In SI units, this is specified as a fraction per meter In Radiance, the absorption is given separately for red, green, and blue
absorption coefficient
  A measure of the attenua­tion caused by absorption of energy that results from its passage through a medium   [After 2196]  Note 1:   Absorption coefficients are usually expressed in units of reciprocal distance   Note 2:   The sum of the absorption coefficient and the scattering coefficient is the attenuation coefficient
absorption coefficient
The factor by which photons are absorbed as they travel a unit distance through a material
absorption coefficient
A measure of the extinction due to absorption of monochromatic radiation as it traverses a medium Usually expressed as a volume absorption coefficient, kv, with units of reciprocal length (i e , area per unit volume), but also as a mass absorption coefficient, km, with units of area per unit mass The two are related by kv km, where is the density of the absorber See also absorption optical thickness
absorption coefficient
a number that is proportional to the "amount" of light removed from a sight path by absorption per unit distance
absorption coefficient
Electromagnetic radiation may be absorbed by an atom or a molecule Different atoms and molecules are likely to absorb different wavelengths of radiation For example the yellow wavelength at about 590 µm is easily absorbed, and emitted, by sodium vapour giving sodium street lamps their characteristic yellow colour The probability of a photon of electromagnetic radiation being absorbed when it encounters an atom or molecule is known as the absorption coefficient A value of 1 0 means a probability of 100% absorption and a value of 0 5 a probability of 50% absorption Cool objects such as interstellar dense clouds will contain molecules which will tend to absorb in the infra red region of the electromagnetic spectrum
absorption coefficient
A number characterizing the extent to which specified gamma (or X) rays transfer their energy to a material through which they pass The linear energy absorption coefficient is a measure of the energy transfer (or absorption) per unit thickness of material and is stated in units of reciprocal length (or thickness) The mass energy absorption coefficient is equal to the linear absorption coefficient divided by the density of the absorbing material; it is a measure of the energy absorption per unit mass See Attenuation coefficient
absorption coefficient
The fraction of sound energy that is absorbed at any surface It has a value between 0 and 1 and varies with the frequency and angle of incidence of the sound
absorption coefficient
A measure of the amount of radiant energy, incident normal to a planar surface, that is absorbed per unit distance or unit mass of a substance (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
absorption coefficient
(a): Value representing the ability of a body to absorb radiation in the wavelength A black body has an absorption factor = 1
absorption coefficient
In reference to a solar energy conversion devices, the degree to which a substance will absorb solar energy In a solar photovoltaic device, the factor by which photons are absorbed as they travel a unit distance through a material
absorption coefficient
a measure of the rate of decrease in the intensity of electromagnetic radiation (as light) as it passes through a given substance; the fraction of incident radiant energy absorbed per unit mass or thickness of an absorber; "absorptance equals 1 minus transmittance
absorption coefficient
a measure of the ability of particles or gases to absorb photons; a number that is proportional to the number of photons removed from the sight path by absorption per unit length
absorption coefficient
The energy of sound waves being taken in (entering) the surface of any material rather than being bounced off or reflected; usually given in octave bands Materials are rated in terms of their ability to absorb sounds
absorption factor
quality of being absorptive; capability of absorbing radiation; ratio of radiation absorbed by a body to the amount reflected by the body
absorption hardships
difficulties encountered while adapting to a new country or place
absorption indicator
an indicator used in reactions that involve precipitation
absorption loan
special tax imposed upon citizens as a source of funds in helping immigrants adapt to the country
absorption of immigrants
taking in of new settlers to the country
absorption of light
absorbing sunlight without returning it
absorption spectrum
Dark lines superimposed on a continuous spectrum
absorption spectrum
(noun) A plot of wavelength (x-axis) versus absorbance (y-axis) obtained from colorimetric analysis when polychromatic light is used
absorption spectrum
Spectrum of electromagnetic radiation absorbed by matter when radiation of all frequencies is passed through it
absorption spectrum
The spectrum of dark lines against a light background that results from the absorption of selected frequencies of the electromagnetic radiation by an atom or molecule
absorption spectrum
The relationship between wavelengths of light striking a pigment and how strongly the light is absorbed
absorption spectrum
Continuous spectrum interrupted by absorption lines or a continuous spectrum having a number of discrete wavelengths missing or reduced in intensity
absorption spectrum
The detailed dependence on wavelength of the intensity of radiation absorbed by a given medium Absorption spectra of gases are typically composed of discrete spectral lines and bands of overlapping lines that depend on the molecular or atomic composition of the absorbing substance and that may be used to identify it uniquely When measuring the absorption spectrum, the medium should be considerably colder than the source of incident radiation (which should also be continuous in wavelength), in order to clearly distinguish the absorption spectrum from the analogous emission spectrum
absorption spectrum
(a) A continuous spectrum in which black lines appear, corresponding to characteristic frequencies absorbed by atoms to increase their energies An absorption spectrum can then act as an "atomic fingerprint", telling us what elements are present in, for example, a star's atmosphere (b) This is precisely the reason why they were invented I mean how else is a goblin to know when a little atom isn't behaving as well as its mother would like?
absorption unit
a unit for measuring absorption
absorpt
Past participle of absorb
absorptive
Having the capability of withstanding abuse or stress

In practice, from that date onwards until recent times, the economic absorptive capacity of the country has been treated as the sole limiting factor.

dielectric absorption
The retention of polarization of a dielectric material after removal of the electric field
fluorine absorption dating
a technique used to date bones by measuring the amount of fluorine absorbed from the surrounding soil
self-absorption
preoccupation with oneself to the exclusion of everything else
absorptive
{a} absorbing, tending to imbibe
saturable absorption
Saturable absorption is a property of materials where the absorption of light decreases with increasing light intensity
two photon absorption
Two Photon Absorption (or TPA) refers to the simultaneous absorption of two photons of identical or different frequencies in order to excite a molecule from its ground state to a two-photon allowed excited state
Absorptive
having power or capacity or tendency to absorb or soak up (liquids); "as absorbent as a sponge"
Minister of Absorption
head of the government office responsible for aiding new immigrants and returning citizens
Ministry of Absorption
government office responsible for aiding new immigrants and returning citizens
absorpt
Absorbed
absorptive
Having power, capacity, or tendency to absorb or imbibe
absorptive
{s} capable of absorbing, capable of taking in
direct absorption
process of taking in, direct assimilation
ease absorption
facilitate assimilation
full absorption
(Ticaret) The method that accounts for all costs associated with the production process and is used for financial reporting
immigrant absorption
assimilation and accommodation of new immigrants
self-absorption
{i} being interested only in oneself
self-absorption
preoccupation with yourself to the exclusion of everything else
specific absorption rate
The number of Watts of RF energy per kilogram of body weight in an imaging sequence [Chapter 9]
specific absorption rate
A measure of the rate of energy absorbed by (dissipated in) an incremental mass contained in a volume element of dielectric materials such as biological tissues SAR is usually expressed in terms of watts per kilogram (W/kg) or milliwatts per gram (mW/g) Guidelines for human exposure to RF fields are based on SAR thresholds where adverse biological effects may occur When the human body is exposed to an RF field, the SAR experienced is proportional to the squared value of the electric field strength induced in the body
absorption
Favoriten