the mental state of being preoccupied by something

listen to the pronunciation of the mental state of being preoccupied by something
Englisch - Englisch
engrossment
preoccupation
Absorption
preoccupancy
the mental state of being preoccupied by something

  Silbentrennung

  the men·tal state of be·ing pre·oc·cu·pied by some·thing

  Türkische aussprache

  dhi mentıl steyt ıv biîng priäkyıpayd bay sʌmthîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈmentəl ˈstāt əv ˈbēəɴɢ prēˈäkyəˌpīd ˈbī ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː ˈmɛntəl ˈsteɪt əv ˈbiːɪŋ priːˈɑːkjəˌpaɪd ˈbaɪ ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  lalochezia
Favoriten