reception

listen to the pronunciation of reception
Englisch - Türkisch
{i} resepsiyon

Tom kontuarda durdu, resepsiyonistle konuşuyordu. - Tom stood at the counter, talking to the receptionist.

Bazı şirketlerin resepsiyonda resepsiyonist yerine korumaları var. - Some companies have guards at the front desk instead of receptionists.

{i} alış

Onun yeni kitabı tatminkar bir alışla karşılaştı. - His new book met with a favorable reception.

{i} radyo, TV yayını alma
tv yayını alma
alımlama
karşılama

Erken sabah karşılama masasında ilk kimin gideceğine karar vermek için kura çektik. - We drew lots to decide who would go first at the early morning reception desk.

kabul

O, arkadaşının düğün kabulünde harika bir konuşma yaptı. - She made a wonderful speech at her friend's wedding reception.

Tom'a sıcak bir kabul verildi. - Tom was given a warm reception.

görüntü niteliği
(ünalgı/sınalgı/vb.) alış niteliği
kabul töreni
konuk kabülü
netlik
alma
{i} alma; alınma
(Askeri) Celp ve sevk
{i} tepki
kabul merasimi
reception room bekleme odası
kabul etme
(Askeri) CELP VE SEVK: Teşkillere tayin edilinceye kadar personelin sınıflandırılması ve bakımı ile ilgili bütün işler. Celp ve sevk kayıtların tamamlanması, aşıların yapılması, giyecek ve teçhizatın verilmesi, sanatkarların ayrılması ve birliklere tayini işlemlerini içine alır
alma/resepsiyon/karşılama
(Spor) servis karşılama
resepsion
reception center
(Çevre) kabul merkezi
reception desk
resepsiyon

Anahtarı resepsiyon masasında bıraktım. - I left the key at the reception desk.

Lütfen benim için resepsiyonda yaklaşık bir saat bakar mısın? - Please cover for me at the reception desk for about one hour.

reception room
kabul odası
reception room
bekleme odası
reception assistant
resepsiyon görevlisi
reception room
misafir odası
reception theory
Alımlama kuramı
reception and onward movement
(Askeri) kabul ve müteakip hareket
reception basin
(Coğrafya) beslenme havzası
reception center
(Askeri) CELP VE SEVK MERKEZİ: Bak. "reception station"
reception desk
resepsiyon deski
reception error
(Bilgisayar) alım hatası
reception fault
(Spor) karşılama hatası
reception hall
resepsiyon salonu
reception leaning to one side
(Spor) yatık manşet
reception period
(Askeri) kabul süresi
reception period
(Askeri) ISLAH DEVRİ, KABUL DEVRESİ: Islah müesseselerine (correctional installations) yeni gelmiş mahpuslara, müessese usul ve kurallarını aşılamak, kendilerini müessese kurallarına alıştırmak gibi hususlara ayrılmış tutukluk devresi başlangıcı. Bu devreden ayrıca yeni gelmiş bulaşıcı bir hastalığı olup olmadığını tespit için faydalanılır
reception period
(Askeri) kabul devresi
reception room
İng. (mutfak, banyo ve yatak odası dışındaki) misafir kabul edilebilen oda/salon
reception room
kabul salonu
reception station
(Askeri) CELP VE SEVK MERKEZİ: Gönüllü celp suretiyle gelen veya faal göreve (eğitim için faal görev dahil) çağırılan şahısların kabulü, aydınlatılması, sınıflandırılması, giydirilmesi, görev yerlerine tayini ve hareketlerinin temini ile özel surette görevlendirilmiş bir faaliyet merkezi. Ayrıca bakınız: "processing center"
reception test
teslim alma deneyi
reception theory
(Sosyoloji, Toplumbilim) jauss
reception theory
(Sosyoloji, Toplumbilim) alımlama kuramı iser
reception, staging, onward movement, and integration
(Askeri) celp ve sevk, genel hazırlık bindirme safhası, ön intikal ve birleştirme
receivers and reception
ses alma
diversity reception
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) çeşitlemeli alış
heterodyne reception
ara katlı alış
host a reception
resepsiyon vermek
interference reception
alış paraziti
kind reception
iyi karşılama
kind reception
hüsnü kabul
autodyne reception
otodin alış
cordial reception
içten kabul
diversity reception
çok yollu alış
double reception
çift alış
heterodyne reception
heterodin alış
homodyne reception
homodin alış
wedding reception
evlilik resepsiyonu
frosty reception
Soğuk karşılama
information reception
bilgi resepsiyon
receptions
resepsiyonlar
a warm reception
şiddetle karşılık verme
a warm reception
sıcak karşılama
ball reception
yayını çekme [tv]
freedom of reception
(Politika, Siyaset) yayın alma özgürlüğü
joint personnel receiving center; joint personnel reception center
(Askeri) müşterek personel alım merkezi; müşterek personel kabul merkezi
joint reception center; joint reconnaissance center
(Askeri) müşterek kabul merkezi; müşterek keşif merkezi
joint reception coordination center
(Askeri) müşterek kabul koordinasyon merkezi
joint reception, staging, onward movement, and integration
(Askeri) müşterek kabul, toplanma, ileri intikal ve bütünleşme
minimum reception altitude
(Askeri) ASGARİ ALIŞ İRTİFASI: Belirli yüksek frekans telsiz şebekesi/taktik hava seyrüsefer fikslerini saptamak için, yeterli sinyalleri almada gerekli en düşük irtifa
ocean reception point
(Askeri) okyanus kabul noktası
opponent reception
(Spor) karşı manşet
organize a reception
resepsiyon düzenlemek
port reception and assembly capacity
(Askeri) LİMAN YÜK KABUL VE BİRLEŞTİRME KAPASİTESİ: Bir liman veya su terminal bölgesinde kapalı ve açık birleştirme sahalarında, bir defada alınıp birleştirilebilecek yük miktarı
port reception capacity
(Askeri) LİMAN KABUL KAPASİTESİ: Bak. "port berthing capacity"
recept
birbiriyle ilgili görüntülerin tekrarlanmasıyle zihinde meydana gelen imge
service reception center; Single Integrated Operational Plan (SIOP) response cel
(Askeri) sınıf kabul merkezi; Tek Entegreli Harekat Planı cevap hücresi; standart ihtiyaçlar kodu; hayatı idame iyilrşmr merkezi
survivor reception center
kazazede kabul merkezi
Englisch - Englisch
The desk of a hotel or office where guests are received
The act or ability to receive radio or similar signals

The new system provides exceptional quality of the reception signal.

A social engagement, usually to formally welcome someone

After the wedding we proceeded to the reception.

The act of receiving
A reaction

The ambassador's jokes met a cold reception.

{n} the act of receiving, treatment
(American football) the act of catching a pass in football; "the tight end made a great reception on the 20 yard line"
Acceptance, as of an opinion or doctrine
A forward pass that is caught by a receiver; also called a completion
Reception is when two Planets that are significators in any Question or matter, are in each others dignity; as Sun in Aries, and Mars in Leo; here is reception of these two Planets by Houses; and certainly this is the strongest and best of all receptions It may be by Triplicity, term or face, or any essential dignity; as Venus in Aries, and Sun in Taurus; here is reception by triplicity, if the Question or Nativity by day: so Venus in the 24 of Aries, and Mars in the 16 of Gemini; here is reception by term, Mars being in the terms of Venus, and she in his terms
[n] an event to celebrate the opening of an exhibit
(American football) the act of catching a pass in football; "the tight end made a great reception on the 20 yard line" quality or fidelity of a received broadcast the manner in which something is greeted; "she did not expect the cold reception she received from her superiors" a formal party of people; as after a wedding
ODL does not specify the mechanisms controlling how messages are issued and received by objects except in the assumption that they do not interfere with explicitly defined processing Synchronicity between sending and receiving a message is neither required nor precluded
referring to radio, receiving of broadcast signals
A reception is a declaration that a classifer is prepared to react to the receipt of a signal
In a signal transduction pathway; the perception of the environment by the cell
a formal party of people; as after a wedding
4 - 5 year olds Year 7 11 - 12 year olds
Planets in each other's dignities act as though in good aspect to each other
The front desk of a hotel or office where guests are received
quality or fidelity of a received broadcast the manner in which something is greeted; "she did not expect the cold reception she received from her superiors"
If someone or something has a particular kind of reception, that is the way that people react to them. Mr Mandela was given a tumultuous reception in Washington
A declaration that a classifier is prepared to react to the receipt of a signal
quality or fidelity of a received broadcast
the manner in which something is greeted; "she did not expect the cold reception she received from her superiors"
If you get good reception from your radio or television, the sound or picture is clear because the signal is strong. If the reception is poor, the sound or picture is unclear because the signal is weak. Adjust the aerial's position and direction for the best reception
The reception in an office or hospital is the place where people's appointments and questions are dealt with. Wait at reception for me
(To get a), in theatrical language means to be welcomed with applause from the front, when you make your first appearance for the night This signifies that the audience recognises your established reputation
The state of being received
The act of receiving; receipt; admission; as, the reception of food into the stomach; the reception of a letter; the reception of sensation or ideas; reception of evidence
Planets in each other's dignities act as though in good aspect to each other When in each other's debilities, planets act as though in adverse aspect to each other Especially important when comparing nativities of two people
The ability to receive radio or similar signals
A reception is a formal party which is given to welcome someone or to celebrate a special event. At the reception they served smoked salmon
With Cherry woman at desk at entrance lobby of major corporation building of hotel
A retaking; a recovery
Social gathering usually before an event
{i} acceptance, act of receiving; event in which guests are formally welcomed by their host; check-in, reception desk
Organizational area that uses computerized telephone systems to route calls to the appropriate person or department The receptionist also can use a computer to determine the location of an employee 1 20
The act or manner of receiving, esp
The reception in a hotel is the desk or office that books rooms for people and answers their questions. Have him bring a car round to the reception the hotel's reception desk
1 The front desk of a hotel 2 A party or event to greet a person or persons
of receiving visitors; entertainment; hence, an occasion or ceremony of receiving guests; as, a hearty reception; an elaborate reception
rx
reception desk
The place in public and company buildings where a receptionist presides, typically located in the front entrance of a building just inside the door. At a reception desk you may ask how to gain access to different parts of the building
reception desks
plural form of reception desk
reception centre
A reception centre is a place where people who have no homes or are being looked after by the government can live until somewhere else is found for them to live. a place where people who have no home, especially people who have had to leave their homes, can go for food, help etc and to stay for a short time
reception class
A reception class is a class that children go into when they first start school at the age of four or five. the first class of a primary school, which children go to aged 4 or 5
reception desk
check-in, guest registration desk
reception desk
a counter (as in a hotel) where guests are received
reception line
a line of people (hosts and guests of honor) who welcome the guests at a reception party
reception room
A reception room is a room in a house, for example a living room, where people can sit. This expression is often used in descriptions of houses that are for sale. a room in a private house that is not a kitchen, bedroom, or bathroom - used by people who sell houses
reception room
room in which visitors or patients are received and can wait for their appointment
reception room
a room for receiving and entertaining visitors (as in a private house or hotel)
radio reception
The receiving of radio signals
radio reception
The quality of the sound produced by a radio as a result of the strength of the signal, and the presence of interference
black and white reception
{i} reception of a television transmission in shades of black and white (as opposed to color)
ceremonious reception
formal welcome, stately welcome, dignified reception
cold reception
unfriendly greeting, welcome without have warm treatment
cordial reception
kindness in welcoming guests or strangers
cordial reception
warm welcome, friendly greeting
formal reception
official greeting, ceremonious or stately welcome
hold a reception
arrange and conduct a reception
marriage reception
{i} wedding reception, reception or party celebrating a marriage which is held after the marriage ceremony
official reception
state reception, magnificent and formal reception
receptions
plural of reception
warm reception
meeting someone in a loving manner
wedding reception
{i} marriage reception, reception or party celebrating a marriage which is held after the marriage ceremony
wedding reception
a reception wedding guests held after the wedding
wedding reception banquet
{i} feast celebration celebrating a marriage which is held after the marriage ceremony
Türkisch - Englisch

Definition von reception im Türkisch Englisch wörterbuch

şeref salonu reception room
for important people; VIP lounge (in an airport, etc.)
reception
Favoriten