değişik

listen to the pronunciation of değişik
Türkçe - İngilizce
different

Why not try something different for a change? - Değişiklik olsun diye neden farklı bir şey denemiyorsun?

We come from different countries. - Değişik ülkelerden geliyoruz.

varied

The United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate. - Harika değişik iklimleri sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri, hemen hemen her türlü spor için bir cennettir.

Tom has varied tastes. - Tom'un değişik damak zevkleri var.

diverse
way out
calico
alternative
variegated
variant
prov. spare set (of clothing)
miscellaneous
several

The word has several meanings. - Kelimenin değişik anlamları vardır.

diversified
different, of a different kind
different; varied, various, diverse; new, unusual, original
different, unusual, novel, singular, distinctive
changed, altered
various, varied, assorted, different
quirky
novel
original

Be original for a change. - Değişiklik olsun diye özgün ol.

diverging
different from
alternate
unusual
alterable
refreshing

This is a refreshing change of pace. - Bu ferahlatıcı bir değişiklik.

alien
quaint
unlike
atypical
various

He collected various information. - Değişik bilgiler topladı.

There are various kinds of candy in that bowl. - O kasede değişik türde şekerleme var.

vari
manifold
wayout
değişik bir meslek için eğitmek
retrain
değişik alanlara yöneltmek
diversify
değişik anlamlara gelebilen söz
double-talk
değişik biçimleri olan
polymorphous
değişik fazlar uygulamak
phase
değişik fotoğrafların bileşimi resim
composite photograph
değişik kayıt sistemine aktarmak
transcribe
değişik olarak
differently
değişik olmak
to vary, to differ
değişik sayılardan derlenmiş baskı
variorum
değişik sayılardan derlenmiş baskı
variorum edition
değişik tür
diversity

This forest is full of diversity. - Bu orman değişik türlerle doludur.

değişik türlerden
omnifarious
değişik çözüm
alternative solution
değişik şekilleri olan
variform
farklı farklı, değişik
different, different
her sene değişik ekin ekmek
rotate
her yıl değişik ekin ekme
(Tarım) crop rotation
ira'nın değişik eğilimli üyesi
Provo
değişik