dalga

listen to the pronunciation of dalga
Türkçe - İngilizce
wave

He listens to a short wave radio station. - O bir kısa dalga radyo istasyonu dinliyor.

I sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves. - Ben bütün gün bilgisayar ekranı önünde otururum, bu yüzden elektro-manyetik dalgalar tarafından oldukça şiddetli şekilde bombardıman edilirim.

jigger
gadget
(Ticaret) cycle
watering
trick
sweetie
affair
intrigue
slang trick, subterfuge, deception, fast one
slang love relationship, love affair
undulation
thingummy
the wavelike pattern found in watered cloth, water, moiré
crimp
slang hashish, hash
thingumajig
slang reverie, brown study, distractedness, distraction
wave (of water, of heat or cold, of electric and magnetic field intensity)
slang a high (which comes from hashish)
thingumabob
slang situation, matter, affair
wave; undulation; trick, intrigue; gadget, jigger; affair, sweetie
slang what-do-you-call-it, thingumabob, thingumajig
sea

The little boat bobbed on the rough sea. - Tekne dalgalı denizde şiddetle sallandı.

The sea's waves have made me hear her poem. - Denizin dalgaları bana onu şiirini dinletti.

slang (a) beloved, (a) love, sweetheart, sweetie, honey
slang connection, relation
{i} billow
beam
wawe
waveforms
wave in
to wave
wave of
waveguide
wave to
dalga geçmek
ridicule

It is not good to ridicule him in public. - Kamusal alanda onunla dalga geçmek iyi değil.

dalga geçmek
tease
dalga geçmek
mock
dalga geçmek
send up
dalga geçmek
make fun of

He wants to make fun of me. - O benimle dalga geçmek istiyor.

dalga geçmek
monkey around
dalga köpüğü
surf
dalga boyu
wave number
dalga boyu
(Meteoroloji) wave lenght
dalga geçme
making fun of somebody
dalga geçme
japing
dalga geçme
making fun of smb
dalga geçme
pulling somebody's leg
dalga geçme
pulling smb.'s leg
dalga geçmek
fuck with
dalga geçmek
rally
dalga geçmek
banter
dalga geçmek
make sport of someone
dalga geçmek
slack off
dalga geçmek
shirk
dalga geçmek
pull somebody's leg
dalga geçmek
(deyim) lay an egg
dalga geçmek
trifle
dalga geçmek
(Konuşma Dili) laugh out of court
dalga geçmek
kid around with someone
dalga geçmek
joke about
dalga geçmek
razz
dalga gibi
undulatory
dalga grubu
(Bilgisayar,Fizik) wave group
dalga hızı
(Askeri) celerity
dalga kıran
breakwater
dalga sesi
(Bilgisayar) wave volume
dalga yüzü
wave front
dalga yüzü
wave surface
dalga ölçer
(Bilgisayar) wave meter
dalga geçme
kidding
dalga geçme
jape
dalga geçmek
Make fun of, kid, take the piss (out of sb)
dalga geçmek
Make fun of, kid, take the piss (out of sb), rib, banter, rag
dalga geçmek
to make fun of, to kid, to take the piss (out of sb), to rib, to banter, to rag
dalga geçmek
to shirk, to procrastinate, to slack off
dalga sesi
lap
dalga afeti
(Çevre) wave disaster
dalga almak
(Askeri) ship a sea
dalga almaç
(Askeri) wave receiver
dalga almaçı
coherer
dalga analizörü
wave analyser
dalga anteni
wave antenna
dalga ayar düğmesi
band switch
dalga açısı
wave angle
dalga bandı
waveband
dalga bantı
wave band
dalga biçimi
waveform
dalga boyu
wavelength

I really feel like we're on the same wavelength. - Gerçekten aynı dalga boyunda olduğumuzu hissediyorum.

What is the light's wavelength? - Işığın dalga boyu nedir?

dalga bölgesi T
(Askeri) surf zone
dalga cephesi
wave front
dalga dalga
1. streaked, uneven (paint, dye); moiréd. 2. in an undulating fashion. 3. wavy (hair)
dalga dalga
a) in waves b) wavy
dalga dalga boya
ripple finish
dalga dalga döküm
cascade
dalga dalga göndermek
roll
dalga dalga ilerlemek
surge
dalga dalga kabarmak
billow
dalga dalga olan
wavy
dalga dalga yayılma
ripple
dalga dalga yükselen
billowy
dalga demeti
wave beam
dalga denklemi
wave equation
dalga detektörü
wave detector
dalga devimi
wave motion, wave propagation
dalga devinimi
undulation
dalga devinimi
wave motion
dalga diki
(Askeri) wave orthogonal
dalga duvar
wave wall
dalga dönemi
wave period
dalga empedansı
surge impedance
dalga enerjisi
wave energy
dalga eq
(Bilgisayar) wave eq
dalga fonksiyonu
wave function
dalga frekansı
wave frequency
dalga geçen
giber
dalga geçerek
deridingly
dalga geçme
jibe
dalga geçme
ridicule

It is not good to ridicule him in public. - Kamusal alanda onunla dalga geçmek iyi değil.

dalga geçme
wipe
dalga geçme
wiper
dalga geçme
gibe
dalga geçmek
a) to make fun of, to kid, to take the piss (out of sb), to rib, to banter, to rag b) to shirk, to procrastinate, to slack off
dalga geçmek
slang 1. to kid (someone). 2. not to take (something) seriously, pay (something) no mind. 3. to goof off, waste time, kill time
dalga geçmek
gibe
dalga geçmek
kid
dalga geçmek
jeer
dalga geçmek
make merry over
dalga geçmek
rag
dalga geçmek
jibe
dalga geçmek
rib
dalga geçmek
cod
dalga geçmek
scoff
dalga geçmek
jape
dalga geçmiyorsun
You are kidding
dalga geçmiyorum
No kidding
dalga girişimi
wave interference
dalga girmek
ship a sea
dalga grubu
wave package, wave group
dalga gözetleme
(Askeri) surf observation
dalga gücü
wave power
dalga gücü
(Çevre) wave force
dalga hareketi
wave motion
dalga hızı
wave velocity
dalga işlevi
wave function
dalga kapanı
wave trap
dalga karnı
antinode
dalga katan
(Fizik) wave train
dalga katarı
wave train
dalga kreti
wave crest
dalga kuramı
wave theory
dalga kılavuzu
waveguide
dalga kırınımı
wave refraction
dalga mekaniği
wave mechanics
dalga oyuğu
sea cave
dalga oyuğu
(Jeoloji) littoral cave
dalga periyodu
wave period
dalga polarizasyonu
wave polarization
dalga reseptörü
coherer
dalga sayısı
wave number
dalga sayısı
(Askeri) wave count
dalga ses
(Bilgisayar) wave vol
dalga sesi
wash, sound of a wave
dalga sesi
wash
dalga siklonu
wave cyclone
dalga siperi
(güverte) washboard
dalga süzgeci
wave filter
dalga sıklığı
wave frequency
dalga tankı
(Askeri) wave tank
dalga teorisi
wave theory
dalga tepesi
(Askeri) wave crest
dalga tepesi
crest
dalga tepesi
crest of a wave
dalga treni
wave train
dalga uzunluğu
wavelength
dalga yansıması
wave reflection
dalga yayılımı
wave propagation
dalga yemek
ship a sea
dalga yönü
(Askeri) wave direction
dalga yüzü
wave front, wave surface
dalga çukuru
wave trough
dalga ışını
(Askeri) wave ray orthogonal
dalga şeklinde
wavy
dalga şeklinde
undated
dalga şeklinde
undate
daire şeklinde yayılan dalga
ripple
dalgalar
ripples
b-dalga
(Bilgisayar) b-wave
belirgin dalga
(Askeri) significant wave
birincil dalga
(Jeoloji) primary wave
birincil-dalga
(Jeoloji) primary wave
dalgalar
(Bilgisayar) waves

The ship was at the mercy of the waves. - Gemi dalgaların elindeydi.

Light and sound travel in waves. - Işık ve ses dalgalar halinde iletilir.

eliptik ucaylanmış dalga
(Bilgisayar,Teknik) elliptically polarized wave
giden dalga
(Bilgisayar) wave out
kısa-dalga
(Kimya) short-wave
mikro dalga fırın
microwave oven
sismik dalga
(Coğrafya) seismic wave
solitary dalga
(Askeri) solitary wave
uzun dalga
longwave
dalga boyu
pulse width
dalga geçmek
horse around
dalga geçmek
fool
Dalga geçmek
kid around
dalgalar
choppiness
(dalga) dövmek
break over
Yerey Dalga Acil Durum Ağı H
(Askeri) Ground Wave Emergency Network
alarm dalga boyu
(Elektrik, Elektronik,Teknik) distress wavelength
basamak tipli dalga ölçer
(Askeri) step-type wave gage
basit dalga
elementary wave
baskın dalga
dominant wave
belirgin dalga periyodu
(Askeri) significant wave period
belirgin dalga yöntemi
(Askeri) significant wave method
belirgin dalga yüksekliği
(Askeri) significant wave height
boyuna dalga
longitudinal wave
compton dalga boyu
(Fizik,Teknik) compton wavelength
dalga geçmek
pull smb.'s leg
desimetrik dalga
decimetric wave
dev dalga
surge
dev dalga
billow
Türkçe - Türkçe
Dalga, bir fizik terimi olarak, uzay veya uzayzamanda yayılan ve sıklıkla enerjinin taşınmasına yol açan titreşime verilen isim
Saçların kıvrım genişliği
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da, içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner
Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor, ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal
Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık
Geçici aşk ilişkisi
Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu
Gizli iş, dalavere
Sıcak, soğuk, moda vb.nin belli bir süre etkili olan dönemi
Dalgınlık
Bir yüzeydeki kıvrım
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar
Geçici sevgili
Belli bir süre etkili olan dönem
Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi
Macera, meşru olmayan kazanç veya aşk ilişkisi
talaz
(Osmanlı Dönemi) TEYYAR
(Osmanlı Dönemi) HÎZ
dalga bandı
Hem radyo hem de optik dalgaları kapsayan bant
dalga boyu
Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık
dalga boyu
Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık
dalga dalga
Açıklı koyulu
dalga dalga
Düzgün olmayan, alçaklı yüksekli
dalga dalga
Kıvrımlı
dalga genliği
Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik
dalga hızı
Dalga boyunun dalga periyoduna oranı
dalga kuşağı
Aynı frekansı içeren dalgalar bütünlüğü
dalga periyodu
Dalgaların arka arkaya iki tepesinin belli bir noktadan geçiş süresi
dalga sırtı
Dalganın iki yanındaki çukurlar arasındaki yüksek kesimi
dalga tepesi
Dalganın en yüksek noktası
dalga uzunluğu
Dalga boyu
dalga yüksekliği
Denizlerde dalga çukuru ile dalga tepesi arasındaki düşey mesafe
dalga çukuru
Biribiri ardından gelen iki dalga arasında oluşan çukur bölge
büyük dalga
Uzun dalga
duraklı dalga
Bütün noktaları aynı anda, zıt ve aynı fazlı titreşimler yapan dalga, kararlı dalga
kararlı dalga
bakınız: duraklı dalga
küçük dalga
Orta dalga
kısa dalga
Dalga boyu on ile yüz m arasında değişen dalga
orta dalga
Dalga boyu 200 ile 600 m arasında değişen dalga
uzun dalga
Dalga boyu 1000-2000 m arasında değişen dalga
çok kısa dalga
9 m'den 3.4 m'ye kadar (104 megahertze kadar) olan radyo dalgaları
ölü dalga
Hızı azalmış olarak gelen dalga
dalga