separation

listen to the pronunciation of separation
İngilizce - Türkçe
{i} ayrılık

Baba ve oğul uzun bir ayrılıktan sonra buluştu. - The father and son met after a long separation.

Tom ve Mary ayrılık denemesi konusunda anlaştılar. - Tom and Mary agreed on a trial separation.

{i} ayırma

Bu ayırma duvarını inşa etmek yasal mı? - Is it legal to build this wall of separation?

ayrılma

İki leopar yavrusunun ayrılması hakkındaki hikaye bana oldukça basmakalıp gibi görünüyor. - The story about the separation of the two leopard cubs seems pretty trite to me.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

{i} boşluk
{i} müstakil olma
{i} ayrışma
{i} bölünme
{i} aralık
{i} huk. ayrı yaşama
firkat
hasretlik
(Askeri) askerlikten ayrılma
(Gıda,Tıp) separasyon
ayrı yaşama
ayrılış
{i} ayrı olma
(Askeri) AYRILMA: Faal görevden ayrılma, terhis, emeklilik, tard, ihraç, istifa veya ölüm sonucu yapılan personel işlemlerine uygulanan geniş anlamlı terim
(Tıp) Ayrılma, birbirinden uzaklaşma
(Tıp) Ayırma, bibirinden uzaklaştırma
firak
ayrılanma
hicran
separation anxiety
(Pisikoloji, Ruhbilim) ayrılık kaygısı
separation anxiety
ayrılık endişesi
separation from bed and board
(Kanun) ayrılma
separation of powers
(Politika, Siyaset) güçler ayrılığı
separation of variables
(Gıda) değişkenlerin ayrımı
separation energy
ayırma enerjisi
separation factor
ayırma katsayısı
separation master
ayırıcı ana negatif
separation of goods
mal ayrılığı
separation potential
ayırma potansiyeli
separation process
ayırma işlemi
separation anxiety test
(Pisikoloji, Ruhbilim) ayrılık kaygısı testi
separation center
(Askeri) TERHİS VE AYIRMA MERKEZİ: Personelin askeri hizmetten ayrılmasını gerçekleştirmek üzere tesis edilmiş büro
separation centre
(Askeri) terhis ve ayırma merkezi
separation counsellor
(Askeri) terhis ve ayırma danışmanı
separation counselor
(Askeri) TERHİS VE AYIRMA DANIŞMANI: Şahsi temas, aydınlatma ve kayıtları hazırlama suretiyle, askeri personelin hizmetten ayrılmasına yardım eden subay ve erat sınıfına mensup, ehliyet dereceli personel
separation deed
(Kanun) eşlerin ayrılma belgesi
separation deed
(Kanun) boşanma belgesi
separation efficiency
ayırma gücü
separation efficiency
(Nükleer Bilimler) ayırma etkinliği
separation energy
(Nükleer Bilimler) ayrılma enerjisi
separation levee
(Askeri) ayırma seti
separation levee
(Çevre) ayırma maniası
separation minima
(Havacılık) ayırma minimumu
separation of case
(Kanun) davanın tefriki
separation of case
(Kanun) davanın ayrılması
separation order
(Kanun) ayrı yaşama izni
separation point
(Askeri) ayrılma noktası
separation qualification record
(Askeri) ASKERLİKTEN AYRILIŞ EVSAF BELGESİ: Ordudan ayrılma zamanında hazırlanan resmi belge. Bu belge; sivil ve askeri meslek ve öğretim tecrübelerinin bir özetini ihtiva eder. İcabında, sivil mesleklere tekabül eden askeri ihtisasları da ihtiva edebilir
separation rocket
(Askeri) ayırma roketi
separation rocket
(Askeri) AYIRMA ROKETİ: İkinci veya daha üst kademeye iki veya daha çok sayıda gruplar halinde yerleştirilen ve mensup olduğu kademenin bir önceki kademeden ayrılışında, hızlanıp uzaklaşmak için ek çekişe ihtiyacı bulunduğu zaman harekete geçen, genellikle katı yakıtlı küçük roket
separation scheme
(Askeri) ayrım şeması
separation velocity
(Askeri) AYRILIŞ HIZI: Bir uzay aracının herhangi bir parça veya kısım kendisinden ayrıldığı andaki hızı; özellikle bir arz uydusunun taşıyıcıdan ayrıldığı andaki hızı
separation velocity
(Askeri) ayrılış hızı
separation vortex
(Askeri) ayrılma girdabı
separation zone
(Askeri) ayrılma bölgesi
separation zone
(Askeri) AYRILMA BÖLGESİ: Kesin güvenlik tedbirleri alınmadıkça birliklerin yoluna devam etmeyeceği komşu iki yatay ve dikey bölge arasındaki saha
highway grade separation
üstgeçit
additive method of image separation
görüntü ayrımı için katmalı işlem
colour separation
renk ayrımı
isomer separation
izomer ayırma
isotope separation
izotop ayırma
legal separation
ayrı yaşama
channel separation
kanal ayırımı
electrolytic separation
elektrikli separasyon, elektrikli ayırma
heavy medium separation
ağır sıvıda ayırma
mode separation
mod ayrımı
wet separation
yaş ayırma
affective separation
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygusal ayrılık
altitude separation
(Askeri) irtifa ayrımı
altitude separation
(Askeri) İRTİFA AYRILMASI: bkz: "vertical separation"
area of separation
(Askeri) ayrılma bölgesi
bed separation
tabaka ayrılması
cascade separation
(Nükleer Bilimler) kademeli ayırma
colour separation
(Askeri) RENK AYIRIMI: İlerde yapılacak basımlar için gerekli fotomekanik ve kartografik çalışmalarla, her bir renk için ayrı baskı kalıbı hazırlanması
composite separation
(Havacılık) bileşik ayırma
date of separation
(Askeri) ASKERLİKTEN AYRILMA TARİHİ; HİZMETTEN AYRILMA TARİHİ
date of separation; days of supply; denial of service; Department of State; disk
(Askeri) ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; Dışişleri Bakanlığı; disk işletim sistemi
electrolytic separation
(Elektrik, Elektronik,Teknik) elektrikli separasyon
electrolytic separation
(Elektrik, Elektronik,Teknik) elektrikli ayırma
eligible for separation
(Askeri) askerlikten ayrılmaya uygun
eligible for separation
(Askeri) HİZMETTEN AYRILMAYA MÜSTAHAK, ASKERLİKTEN AYRILMAYA MÜSTAHAK
eligible for separation
(Askeri) hizmetten ayrılmayı hak eden
estimated date of separation
(Askeri) ASKERLİKTEN TAHMİNİ AYRILMA TARİHİ, HİZMETTEN TAHMİNİ AYRILMA TARİHİ
flotation separation
yüzdür(meyle) ayırma
flotation separation
flotasyon(la) ayırma
functional separation
(Askeri) görevlere göre ayırım
grade separation
(İnşaat) üstgeçit köprüsü
gravity separation
gravite separasyonu/ayırması
isotope separation
(Çevre) izotop ayrıştırması
lateral separation
(Havacılık) yatay ayırma
legal separation
evli bir çiftin ayrı yaşaması
longitudinal separation
(Havacılık) uzunlamasına ayırma
magnetic separation
manyetik ayırma
military assumes responsibility for separation of aircraft
(Askeri) hava araçlarının ayrımı için üstlenilen askeri sorumluluk
physical separation
(Nükleer Bilimler) fiziksel ayırma
report of separation
(Askeri) AYRILMA RAPORU: Askeri personele terhis, ihraç, emeklilik, istifa suretiyle faal görevden ayrıldıkları zaman verilen ve gördükleri faal görevi veya faal görev eğitimini belgeleyen yazılı bir rapor
safe separation
(Askeri) emniyetli ayrım
safe separation distance
(Askeri) EMNİYETLİ AYIRIM MESAFESİ: Ateşleme sistemi ile silah arasında tehlikeyle ilgili fonksiyonun kabul edilebilir en az mesafesi
vertical separation
(Askeri) DİKEY/ŞAKULİ AYRIM: (NATO) Aynı bölgede uçuş yapan uçak ve helikopterler arasında kd. olarak ifade edilen mesafe
İngilizce - İngilizce
An interval, gap or space that separates things
An agreement terminating a relationship between husband and wife, but short of a divorce
The act of separating or the condition of being separated
The place at which a division occurs
{n} a disjunction, parting, divorce
The separation of two or more things or groups is the fact that they are separate or become separate, and are not linked. a `Christian republic' in which there was a clear separation between church and state
The breaking up or segregation of two or more integral parts of a mixture into its component parts
The discharge, transfer or death of a patient from hospital The count of separations is similar to the count of admissions in acute hospitals
Separation is the belief that there is some “other”: some other time, some other place, some other experience than what is occurring in this moment The belief in separation arises mainly from the appearance of physical separation My body appears to be divided from yours, and so the conditional mind thinks I must be separate from you From this belief come all forms of division: “heaven and earth,” “human and divine,” “body and soul,” “this lifetime, next lifetime ” The belief in separation spawns greed, striving, violence and bigotry It is the root of human misery We are liberated when we see separation for what it is: simply a belief, and nothing more Back to Top
termination of employment (by resignation or dismissal) coming apart the space where a division or parting occurs; "he hid in the separation between walls"
sorting one thing from others; "the separation of wheat from chaff"; "the separation of mail by postal zones"
The minimum required distance between aircraft Vertically usually 1000 ft below flight level 290, 2000 ft above flight level 290 Horizontally, depending on the radar, 3 NM or more In the absence of radars horizontal separation is achieved through time-separation (e g 15 minutes between passing a certain navigation point)
the social act of separating or parting company; "the separation of church and state"
– termination of employment in the establishment It is generally classifiable as
Conversion of images to CMYK (for printing) Also used to refer to the physical negatives created for each of the CMYK colours
During a separation, people who usually live together are not together. All children will tend to suffer from separation from their parents and siblings
Separation is the process of physically separating the bound ligand from the free ligand before either fraction can be measured
The process printers use to break down a color image into its components of cyan, magenta, yellow, and black for the purposes of printing An image that has been processed this way is also known as a separation The separation consists of four halftones that represent the four inks used on press to recreate the image
coming apart
Divorce
- termination of employment in the establishment It is generally classifiable as: A ) quits - termination of employment initiated by employees; or B ) lay-off termination of employment initiated by employer
the distance between things; "fragile items require separation and cushioning"
anxiety- infants who show distress when a parent leaves them with an unfamiliar caregiver
If a couple who are married or living together have a separation, they decide to live apart. They agreed to a trial separation
This process divides or separates a mixture of particles or liquids into separate components
the ratio of sample or test standard deviation, corrected for estimation error, to the statistically averaged measure standard error
(law) the cessation of cohabitation of man and wife (either by mutual agreement or under a court order)
One party to a marriage living apart from the other in separate households FAMILY
The number, which goes hand-in-hand with modulo, to indicate the number of frames in each group On all Pick systems, this defaults to one Some schools of thought contend that it should be greater than one in some circumstances, but this again is like discussing religion or politics Pick Systems (the company) has been trying to remove separation altogether for quite a while; on many implementations, if you change the separation to something other than one, with the intent of resizing the file, the system thinks that you were just kidding and changes it back to one for you
Chemical analysis
the state of lacking unity
the space where a division or parting occurs; "he hid in the separation between walls"
Operational distance between two tags
See: Source separation
the belief in sin that affirms an identity separate from our Creator; seemed to happen once, and the thought system which arose from that idea is represented by the ego; results in a world of perception and form, of pain, suffering, and death, real in time, but unknown in eternity
the act of dividing or disconnecting
1 The action of a fallaway section or companion body as it casts off from the remaining body of a vehicle, or the action of the remaining body as it leaves a fallaway section behind it
the act of dividing or disconnecting the social act of separating or parting company; "the separation of church and state"
{i} split, gap, breach; state of being divided; act of splitting, act of dividing; disconnection, detachment; act of setting apart, segregation; act of partitioning
The act of separating, or the state of being separated, or separate
In a stereo system or its components, a testing standard used to determine the level of freedom from crosstalk between two channels of a stereo system A signal is sent through one channel (the driven channel) and not the other (the un-driven channel) The test results are reported as decibels of the signal level from the un-driven channel in relationship to the decibels of the signal level of the driven channel
An orthodontic procedure for slightly separating or spacing teeth, to seat bands or orthodontic attachments
the act of dividing or disconnecting the social act of separating or parting company; "the separation of church and state" sorting one thing from others; "the separation of wheat from chaff"; "the separation of mail by postal zones" termination of employment (by resignation or dismissal) coming apart the space where a division or parting occurs; "he hid in the separation between walls" the state of lacking unity
A term used to denote the operational distance between two transponders
The operation of removing water from steam
The process of constructing separate, dedicated pipelines for storm water and wastewater
The distance you allow between your standing position and where you want the ball placed on the lane to hit the target
Separation occurs when at least one person in a relationship makes a decision to separate, acts upon the decision and communicates the decision to the other person •Divorce
The process by which an admitted patient completes an episode of care
termination of employment (by resignation or dismissal)
severance
separation anxiety
Similar anxious behaviour of a domestic animal in the absence of its owner
separation anxiety
A psychological condition in some children, characterized by apprehension when separated from a parent
separation anxiety disorder
A psychological condition in which an individual experiences excessive anxiety regarding separation from home or from people to whom the individual has a strong emotional attachment
separation anxiety disorders
plural form of separation anxiety disorder
separation energy
The energy needed to remove a nucleon or other particle from a nucleus
separation of powers
A theoretical model for governance, common in democratic states, which features the division of sovereign power into at least three (but sometimes up to six) organs of state in order to forestall tyranny, by preventing the acquisition of a monopoly of power by a monarch or oligarchy; also, such an arrangement
separation agreement
agreement regarding division of money and property between a couple that is separating
separation allowance
money awarded as payment for separation
separation anxiety
fear of abandonment, person's fear of being neglected by someone close to him which causes this person to act very dependently and to be depressed
separation center
center for receiving and filtering; center for military release
separation line
white line that indicates a division into a forbidden area
separation of church and state
principle in which government matters and religious matters cannot influence one another and may not legally be combined (expressed in the First Amendment of the U.S. Constitution)
separation of forces
cessation of active conflict; truce between two conflicting parties
separation of forces agreement
agreement to a cessation of active conflict; truce signed between two conflicting parties (e.g. countries)
separation of powers
separation of authority, distribution of power, basic democratic principle in which every government department has independent authority and curbs the power of other departments
separation of powers
Division of the legislative, executive, and judicial functions of government among separate and independent bodies. Such a separation limits the possibility of arbitrary excesses by government, since the sanction of all three branches is required for the making, executing, and administering of laws. The concept received its first modern formulation in the work of Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, who declared it the best way to safeguard liberty; he influenced the framers of the Constitution of the United States, who in turn influenced the writers of 19th-and 20th-century constitutions. See also checks and balances
separation of proceedings
separation of a claim that is based on several accusations or is conducted against several different suspects
separation plan
plan to divide and partition (territories)
Separation.
departition
immunomagnetic separation
A laboratory technique for separating cells by means of their antigens becoming bound to antibodies coating microscopic paramagnetic beads, which can then be separated from the medium by magnetic attraction
membrane separation
any of several proceses for separating the components of mixtures by using thin barriers between two miscible fluids; any transmembrane force leads to preferential transport of one or more feed components
phase separation
the conversion of a single-phase system into a multi-phase system; especially the separation of a solution into two immiscible liquids
a separation
{n} disservering
a separation
severance
color separation
The separation of full-color artwork or transparencies into the four primary printing ink colors (CMYK)
color separation
The act of decomposing a color graphic or photo into single-color layers For example, to print full-color photos with an offset printing press, one must first separate the photo into the four basic ink colors: cyan, magenta, yellow, and black (CMYK) Each single-color layer is then printed separately, one on top of the other, to give the impression of infinite colors
color separation
The process of splitting full-color artwork into its CMYK components; one or all four of the separate pieces of film from which a four-color version will be printed
color separation
process of preparing an original piece of art or other color picture for printing by creating a separate image for each color plane (i.e. cyan, magenta, black and yellow)
color separation
A process of converting full-color images into a limited number of primary colors Additive primary colors (red, green, and blue) are used by the scanner, and the subtractive primary colors (cyan, magenta, and yellow) plus black are used for printing press separation
color separation
The conversion of the red green, and blue color information used in a computer into cyan, magenta, yellow, and black channels that are used to make printing plates
color separation
A process by which a full color original is converted into four printable colors: Cyan, Magenta, Yellow and Black The information for each color is used to create a separate film negative which is used to create a plate for printing See CMYK
color separation
The process of converting a color or image into CMYK for 4 color process printing As there are different CMYK combinations that can be made to achieve certain target colors, separation settings must be defined for the specific process
color separation
the process of photographically separating colored art or photographs into primary color components (negative or positive) for printed reproduction
color separation
- A traditional photographic process that uses four film negatives to ultimately create a full-color printed product Recent computer innovations have obviated the need for separated film negatives in certain applications
color separation
A technique of using a camera, scanner or computer program to divide color images into their four component halftone negatives Also, the proof resulting from such color separation, usually produced as four overlays that demonstrate ink coverage in four-color (CMYK) process printing See also Four-color process
color separation
The production of a separate printing plate for each ink color that will be used to print an image Four plates are used in process color separation, one each for Cyan, Magenta, Yellow, and Black An addition plate is used for each spot color
color separation
(1) a process using red, green,and blue filters to divide the colors of a multicolored original into the process colors of cyan, magenta, yellow, and black; (2) a photographic technique involving photographing original continuous tone colored art through a series of filters, each to provide negatives representing the colors used in rendering the original
color separation
the separation of the colors of a full-color transparency or print by photographing it with separate color filters
color separation
Process of preparing a separate drawing, engraving, or negative for each color required in the printing production of a map or chart
color separation
The process of separating artwork into component films of cyan, magenta, yellow, and black in preparation for printing
color separation
The process of separating color originals into the primary printing color components in negative or positive form
color separation
A full-color ad normally is generated through printing of four separate colors: yellow, cyan, magenta, and black The color separation consists of four separate screens; one for each of those four colors
color separation
Photographic or electronic process of creating patterns or plates for each component of a color space, such as individual items for recreating only cyan, yellow, magenta, or black (CMYK while printing)
color separation
The process of separating a color image into a series of single-color (cyan, yellow, magenta, and black) images that will be used as negatives Printed on top of one another, the color separations create a full-color (or "process") image Color separation was initially done by photographing the image three times through different color filters However, electro-optical methods using lasers and CCDs are now employed
color separation
The division of an image into its component colors for printing
color separation
(1) Technique of using a camera, scanner or computer to divide continuous-tone color images into four halftone negatives (2) The product resulting from color separating and subsequent four-color process printing Also called separation
color separation
A file, printout, or plate created by breaking down a continuous-tone, multi-colored image into single-color components By applying the appropriate process or spot color to each separation and then overprinting this information on the page, offset printers can reproduce the original image
color separation
The operation of separating artwork into the four process colors by means of filters in a process camera or by electronic scanners The result is four continuous-tone films (negative or positive) which when screened are used to make printing plates
grade separation
a crossing that uses an underpass or overpass
judicial separation
{i} separation of husband and wife which is recognized by a court of law; judicial decree that regulates the rights and responsibilities of a married couple who is separated and lives apart
legal separation
A court judgment or written agreement directing or authorizing spouses to live separate and apart A decree of separation does not dissolve the marriage or allow the parties to remarry, but may resolve financial claims A legal separation may be as complicated and expensive as a divorce
legal separation
(law) the cessation of cohabitation of man and wife (either by mutual agreement or under a court order)
legal separation
a judicial decree regulating the rights and responsibilities of a married couple living apart
legal separation
You and your spouse can end your relationship but still remain legally married, and get court orders on parenting and money issues, with a judgment of legal separation
legal separation
A court decree recognizing that a married couple is living apart and regulating the couple's mutual rights and liabilities. Also called judicial separation
legal separation
technically, this is something we do not have in Michigan Generally, it refers to a divorce action having been filed, the parties are not living together, a Temporary Order is in place setting forth the responsibilities of the parties until the divorce is finalized But see also Separate Maintenance
legal separation
A court ordered separation agreement, which can be a prelude to a divorce or permanent separation
legal separation
A court order arranging the terms under which the parties will live apart after separating While signifying the separation of the parties, it does not formally dissolve the marriage or permit the parties legally to marry other persons
legal separation
A court determination of rights and responsibilities of a husband and wife without dissolving the marriage
legal separation
(law) the cessation of cohabitation of man and wife (either by mutual agreement or under a court order) a judicial decree regulating the rights and responsibilities of a married couple living apart
separations
The process by which telephone property costs, revenues, expenses, taxes and reserves are assigned between interstate operations, subject to the jurisdiction of the FCC, and intrastate operations, subject to the jurisdiction of a state regulatory body
separations
The four-color negatives or positives, which are the result of changing full color, photos or art into the four process colors (yellow, magenta, cyan, and black)
separations
One negative for each color
separations
Usually in the four-colour process arena, separate film holding images of one specific colour per piece of film Cyan, Magenta, Yellow and Black Can also separate specific PMS colours through film
separations
The four screens corresponding to the percentages of cyan, magenta, yellow, and black used to define a color that are used to create the final printed color
separations
A set of three or four continuous tone or halftone photographic films made photographically or electronically Each film represents one of the printer colors abstracted and is then used to make printing plates
separations
Monochrome negatives that separate the continuous colors of an image into two to four colors for offset printing
separations
Steps and movements in a program where dance couples or pair teams are not holding onto each other while skating Restricted in dance events, unrestricted in pair events
separations
plural of separation
separations
Color separations either prepared by an artist using separate overlays for each color or achieved photographically by use of filters
Türkçe - İngilizce

separation teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

mal ayrılığı law separation of property
(allowing a husband and wife to have separate estates)
separation