advanced

listen to the pronunciation of advanced
İngilizce - Türkçe
ileri

Buluşma tarihini ileri aldık. - We advanced the date of the meeting.

O ileri öğrencilere İngilizce öğretiyor. - She teaches English to advanced students.

(Bilgisayar) gelişmiş ileri
ileri düzeyde
(Ticaret) geliştirilmiş
(Eğitim) gelişmiş düzey
(Ticaret) tekamül ettirilmiş
ilerlemiş

Onun ilerlemiş yaşı onun bir iş bulmasını engelliyor. - His advanced age prevents him from getting a job.

{f} ileri git
gelişmiş

Uzaylı, postbiyolojik ve gerçekten gelişmiş bir makinedir. - The alien is postbiological and is really an advanced machine.

Japonya teknolojik olarak, en gelişmiş ülke oluyor. - Japan is becoming the most advanced country technologically.

{f} ilerle

Ordu düşmanın üzerine ilerledi. - The army advanced on the enemy.

Nehire doğru ilerlediler. - They advanced to the river.

{f} ileri git: adj.gelişmiş
öne al/ilerle
{f} ilerle: adj.gelişmiş
{s} öncü
{s} modern
yüksek
ileri düzey
çok gelişmiş
advance
avans

Bana biraz avans verebilir misin? - Could you advance me some money?

Tom'un patronu ona bir haftalık ücreti avans verdi. - Tom's boss advanced him a week's wages.

advance
ilerlemek
advance
avans vermek
advance
ilerleme

Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar. - Once more, the fundamentalist ideologies oppose to the great historical advances.

Tıp bilimi çarpıcı bir ilerleme gösterdi. - Medical science has made a dramatic advance.

advance
{f} geliştirmek
advanced author
gelişmiş yazar
advanced base
(Askeri) ileri meydan
advanced button
(Bilgisayar) gelişmiş düğmesi
advanced controls
(Bilgisayar) gelişmiş denetimler
advanced detachment
(Askeri) keşif ucu
advanced development
(Askeri) tekamül geliştirmesi
advanced development
(Askeri) ileri geliştirme
advanced development objective
(Askeri) ileri geliştirme hedefi
advanced filter
(Bilgisayar) gelişmiş süz
advanced filter
(Bilgisayar) gelişmiş süzme
advanced find
(Bilgisayar) gelişmiş bul
advanced flying school
(Askeri) tekamül uçuş okulu
advanced function printing
(Bilgisayar) gelişmiş işlevli yazma
advanced guard
(Askeri) öncü birlik
advanced guard
(Askeri) öncü
advanced ignition
(Otomotiv) ateşleme avansı
advanced in years
çok bilgili
advanced in years
(Konuşma Dili) görmüş geçirmiş
advanced landing field
(Askeri) ileri iniş meydanı
advanced learning
(Eğitim) ileri öğrenme teknolojisi
advanced level of
ileri düzeyde
advanced life support
(Tıp) ileri yaşam desteği
advanced options
(Bilgisayar) gelişmiş seçenekler
advanced power management
(Bilgisayar) gelişmiş güç yönetimi
advanced search
(Bilgisayar) gelişmiş arama
advanced settings
(Bilgisayar) gelişmiş ayarlar
advanced skill
gelişmiş beceri
advanced technology
üstün teknoloji
advanced technology
gelişmiş teknoloji
advanced training
(Askeri) tekamül eğitimi
advanced unit training
(Askeri) birlik tekamül eğitimi
advanced view
(Bilgisayar) gelişmiş görünüm
advanced view
(Bilgisayar) gelişmiş görüntü
advanced gas cooled reactor
geliştirilmiş gaz soğutmalı reaktör
advanced ignition
erken ateşleme
advanced technology
ileri teknoloji
Advanced clock implementation
İleri saat uygulaması
advanced aerodrome
gelişmiş havaalanı
advanced carrying
gelişmiş taşıma
advanced crime
nitelikli suç
advanced degree
ileri derecede
advanced for one's years
yaşına göre daha olgun
advanced high-strength steel
(Mühendislik) Geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelik
advanced in years
yaşlı. a child who´s advanced for his age yaşına göre çok bilgili bir çocuk
advanced payment
gelişmiş ödeme
advanced standing
ileri ayakta
Advanced Dialer
Advanced Dialer : Internete hızlı bir şekilde bağlanmak için yapılmış en iyi redial programı
Advanced Field Artillery Tactical Data System
(Askeri) Geliştirilmiş Sahra Topçusu Taktik Bilgi Sistemi
Advanced Synthetic Aperture Radar System
(Askeri) Geliştirilmiş Sentetik Açıklıklı (antenli) Radar Sistemi
Advanced Tactical Data Link System
(Askeri) Geliştirlimiş Taktik Verşi Hattı Sistemi
Advanced Targeting FLIR; amphibious task force; Bureau of Alcohol, Tobacco and F
(Askeri) Geliştirilmiş Kızıl ötesi görüşlü Hedefleme; amfibi görev kuvveti; Alkol, Tütün ve Ateşli silahlar Bürosu (TREAS)
advanced age
ilerlemiş yaş

Onun ilerlemiş yaşı onun bir iş bulmasını engelliyor. - His advanced age prevents him from getting a job.

advanced ambulance loading post
(Askeri) İLERİ AMBULANS BİNDİRME YERİ: Bak. "ambulance loading post"
advanced and forward
(Askeri) gelişmiş ve ileri
advanced applications
(Telekom) gelişmiş uygulamalar
advanced base
(Askeri) İLERİ ÜS: Başlıca görevi askeri harekatı desteklemek olan ve harekat alanında veya yakınında bulunan üs
advanced base functional component
(Askeri) ileri üs fonksiyonel unsuru
advanced capability
(Askeri) geliştirilmiş imkan ve kabiliyetler
advanced capitalism
ileri kapitalizm
advanced compression
Gelişmiş Sıkıştırma
advanced configuration
Gelişmiş Yapılandırma
advanced configuration and power interface
(ACPI) Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
advanced connection
Gelişmiş Bağlantı
advanced control
Gelişmiş Denetim
advanced conventional weapons
(Askeri) geliştirilmiş konvansiyonel silahlar
advanced course
(Askeri) Tekamül kursu
advanced degree
(Eğitim) yüksek lisans derecesi
advanced depot
(Askeri) İLERİ DEPO: Bir harekat alanı menzil sahasının ileri kısmında, menzil ara bölge ve üs depolarının ilerisinde bulunan bir ikmal noktası
advanced detachment
(Askeri) KEŞİF UCU: Emniyet ucundan daha ileride giden ve öncüden çıkarılan keşif ve emniyet ucu
advanced development
(Askeri) İLERİ GELİŞTİRME, TEKAMÜL GELİŞTİRMESİ (HV.): Test veya deneme cihazları (mesela X-15) imali yolunda sarf edilen gayretler
advanced development objective
(Askeri) İLERİ GELİŞTİRME HEDEFİ (HV.): Aşağıdaki hususların temini yolunda yapılacak çalışmaların genel niteliklerini gösterir; (a) Mevcut teknolojik imkanlar ötesinde yapılması düşünülen uzun vadeli bir harekat ihtiyacını yerine getirmek, (b) Mümkün olan askeri bir uygulama ile önemli teknolojik ilerleme kaydetmek
advanced digital manufacturing
ileri sayısal imalat
advanced echelon
(Askeri) ileri kademeli kuruluş
advanced english
ileri İngilizce
advanced fax security
(Bilgisayar) gelişmiş faks güvenliği
advanced filter
Gelişmiş Süzgeç
advanced financial crimes
nitelikli mali suçlar
advanced fleet anchorage
(Askeri) ileri filo demir yeri
advanced fleet anchorage
(Askeri) FİLO İLERİ DEMİRLEME YERİ: Bir harekat alanı içinde veya yakınında bulunan, çok sayıda deniz araçları, seyyar destek birlikleri ve yardımcı araçlar için emin bir demirleme yeri
advanced flight training
(Askeri) tekamül uçuş eğitimi
advanced flying school
(Askeri) TEKAMÜL UÇUŞ OKULU: Bak. "flying school"
advanced function printing
gelişmiş işlevli yazma (tekniği)
advanced function printing data stream
gelişmiş işlevli yazma veri
advanced functionality tool
(Havacılık) gelişmiş fonksiyonlu cihaz
advanced graphics
Gelişmiş Grafik
advanced graphics settings
(Bilgisayar) gelişmiş grafik ayarları
advanced guard
(Askeri) ÖNCÜ (NATO): İlerleyen bir kuvvetin önden giden unsuru. Başlıca vazifesi asıl kuvvetin aksaksız ilerlemesini sağlamaktır. Şu işlevleri vardır: (a) Düşmanın savunma sistemindeki boşlukları bulmak ve bunlardan yararlanmak. (b) İlerleyen asıl kuvvetin yanlışlıkla düşman direnişiyle karşı karşıya kalmasını önlemek; ve (c) Küçük direnişleri temizlemek ve eğer büyük bir direnişle karşılaşılırsa asıl kuvvetin ilerleyişini koruma altına almak. Ayrıca bakınız: "main guard" ve "vanguard"
advanced guard point
(Askeri) öncü ucu
advanced history of philosophy
(Eğitim) ileri felsefe tarihi
advanced ignition timing
(Otomotiv) yüksek avans
advanced imagery requirements exploitation system
(Askeri) ileri görüntü ihtiyaçları kullanım sistemi
advanced in pregnancy
hamileliği ilerlemiş
advanced in years
yaşlı
advanced in years
yaşını başını almış
advanced individual training
(Askeri) TEK ER TEKAMÜL EĞİTİMİ: Erlere, temel eğitiminin tamamlanmasını müteakip gösterilen ve bir askeri meslek ihtisası niteliği kazandırmayı hedef tutan eğitim
advanced industrial societies
(Eğitim) ileri sanayi toplumları
advanced interactive execute
(Bilgisayar) tanımı yazılacak
advanced interactive executive
(AIX) İleri Etkileşimli Yönetici
advanced landing field
(Askeri) İLERİ UÇUŞ ALANI: Bir hedef bölgesi içinde veya yakınında bulunan ve genellikle asgari düzeyde tesisi olan hava alanı
advanced logistic support site
(Askeri) geliştirilmiş lojistik destek bölgesi
advanced maternal age
(Pisikoloji, Ruhbilim) ilerlemiş annelik yaşı
advanced maternal age
(Tıp) ileri yaş gebeliği
advanced microcomputer
ileri mikrobilgisayar
advanced missile warfare
(Askeri) geliştirilmiş füze savaşı
advanced modem settings
(Bilgisayar) gelişmiş modem ayarları
advanced mortar system
(Askeri) geliştirilmiş havan sistemi
advanced narrowband digital voice terminal
(Askeri) gelişmiş dar bant sayısal sesterminali
advanced operations base; aviation operations branch
(Askeri) geliştirilmiş harekat üssü; havacılık harekat şubesi
advanced philosophy of science
(Eğitim) ileri bilim felsefesi
advanced photo
(Bilgisayar) gelişmiş fotoğraf
advanced printer function
gelişmiş yazıcı işlevi
advanced program settings
(Bilgisayar) gelişmiş program ayarları
advanced reactor
(Nükleer Bilimler) ileri reaktör
advanced reconditioning training
(Askeri) TEDAVİ SONU EĞİTİMİ: Bazı hastanelerle nekahethanelerdeki belirli hastalara, hastane veya nekahethaneden çıkınca doğrudan doğruya bir fiili görev durumuna dönmelerini temin maksadıyla gösterilen, bütün sınıflarda müşterek, askeri tazeleme eğitimi
advanced security
Gelişmiş Güvenlik
advanced shuttle
(Askeri) MEKİK USULÜ YARALI TAHLİYESİ: Bir ileri ambulans bindirme yeri ile bir hasta ve yaralı ayırma istasyonu arasında tatbik edilen mekik usulü
advanced studies
yüksek öğrenim
advanced surface modelling
(Tıp) ileri yüzey modelleme
advanced tactical air command center
(Askeri) geliştirimiş taktik hava komuta merkezi
advanced thermal reactor
(Çevre) gelişmişi termik santral
advanced timing
(İnşaat) yüksek avans
advanced trauma life
(Askeri) ileri seviyede ilk yardım
advanced trauma management; air target material; assign traffic metering
(Askeri) geliştirlimiş travma yönetimi; hava hedef malzemeleri; trafik ölçüm tahsisi
advanced treatment
su kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar
advanced treatment
(Avrupa Birliği) ileri arıtma
advanced unit training
(Askeri) BİRLİK TEKAMÜL EĞİTİMİ: Bir ana kadro birliği (alay, tabur v. s.) kuruluşundaki küçük (bölük çapında) kadro birliklerinin vazifesini ifada kendilerine düşen görevi prova için toplanıp birlikte eğitildikleri veya müstakil bölük veya daha küçük teşkillerin müşterek silah ve yardımcı sınıflarla eğitime katıldıkları zaman uygulanan tatbiki eğitim
advance
{i} gelişme

Tıptaki son gelişmeler dikkat çekiyor. - Recent advances in medicine are remarkable.

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

advance
{i} avantaj

O, avantajlarını geri çevirdi. - She turned down his advances.

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

advance
{i} atılım
advance
yol almak
advance
yürümek
advance
{f} ilerletmek
advance
{f} yükseltmek
advance
{i} yükselme
advance
{i} artış
enhanced
GELi$TiRiLMi$
enhanced
{f} geliştir: adj.geliştirilmiş
advance
{f} artmak
advance
gelişmek

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım etmeliler. - Advanced countries must give aid to developing countries.

advance
ileri almak
advance
peşin

Plan peşinen kabul edildi. - The plan has been agreed to in advance.

Onu ona peşinen söylemenizde hiçbir sakınca yok. - You may as well say it to him in advance.

advance
gelişme kaydetmek
advance
terakki etmek
advance
(Bilgisayar) gelişmiş

Onların cihazı son derece gelişmiş. - Their equipment is extremely advanced.

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım etmeliler. - Advanced countries must give aid to developing countries.

advance
tekamül
advance
ileriye gitme
advance
(Politika, Siyaset) düzelme
advance
ileride bulunan
advance
sınıf atlamak
advance
kalkınmak
advance
(Ticaret) ön ödeme
advance
feyz
advance
ileriye almak
advance
artırmak
advance
(Bilgisayar) avans miktarı
advance
yürütmek
advance
teklif
advance
ileri gelmek
advance
gelişme göstermek
advance
(Bilgisayar) ileri

O ileri öğrencilere İngilizce öğretiyor. - She teaches English to advanced students.

Buluşma tarihini ileri aldık. - We advanced the date of the meeting.

advance
genişletmek
advance
gelişine
advance
(Otomotiv) ateşleme zamanı
advance
ileri gitmek
advance
yollanmak
advance
yardım etmek
advance
gelişim göstermek
advance
(Politika, Siyaset) iyileşme
other/advanced
(Bilgisayar) diğer/gelişmiş
pre-advanced
İleri seviyenin öncesi
advance
{i} tic. avans
advance
ilerle

Ordu tepeye kadar ilerledi. - The army advanced up the hill.

Nehire doğru ilerlediler. - They advanced to the river.

advance
ileri gitme
advance
daha önceki bir tarihe almak
advance
öne almak
enhanced
{f} arttır
advance
öncü
advance
yaklaşım
advance
atamak
advance
ileri sürmek
advance
önde olmak
advance
öne sürmek
enhanced
{f} geliştir
enhanced
gelişmiş
well advanced
iyi gelişmiş
Defense Advanced Research Projects Agency
(Askeri) A.B.D. Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Kuruluşu
School of Advanced Military Studies
(Askeri) İleri Askeri Çalışmalar Okulu
advance
asılma
advance
{f} ileriye
advance
ön ödeme/ilerleme
advance
öne

Matbaanın icadı önemli bir teknolojik gelişmeydi. - The invention of the printing press was a major technological advance.

Dan, Linda'nın seksüel önerisini reddetti. - Dan rejected Linda's sexual advances.

advance
peşin olarak

Peşin olarak ödemek zorunda olacaksın. - You're going to have to pay in advance.

Kiranı peşin olarak ödemelisin. - You should pay your rent in advance.

advance
in advance önde
advance
ilerlemeler

Japon endüstrisi savaştan beri büyük ilerlemeler kaydetti. - Japanese industry has made great advances since the war.

Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar. - Once more, the fundamentalist ideologies oppose to the great historical advances.

advance
avans,v.ileri git: n.peşin
advance
öndelik
advance
ileride
İngilizce - İngilizce
pronounced farther to the front of the vocal tract
at or close to the state of the art
Simple past tense and past participle of advance
in a late stage of development; greatly developed beyond an initial stage
something that has moved forward in time or space (e.g. advanced ignition timing)
enhanced
{a} preferred, improved, asserted, moving forward, in front, old
comparatively late in a course of development; "the illness had reached an advanced stage"; "an advanced state of exhaustion"
 Students are able to apply concepts, skills, and strategies in more challenging situations   In addition, they are able to communicate their reasoning by providing convincing evidence
(adj) - 1) far on in life or progress; 2) not elementary; 3) new and not yet generally accepted
 Students are able to apply concepts, skills, and strategies in more challenging situations   In addition, they are able to communicate their reasoning by providing convincing evidence
A level of attainment where the learner has mastered most of the structures and functions of the language and is able to move freely through several registers - there may be a working vocabulary of in excess of 3000 words
A type of search on the library catalogue that allows you to enter more than one term (eg author and title) then limit your search and sort your results
Ability to execute simple and difficult stitches in the technique Knowledge of color and design which will allow for exploration and creativity
Allows you to set preferences that will change the set up which will affect all the aspects of Netscape
Characters
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
This is the highest level that can be attained on PACT It is defined by the state as: Very high score; well prepared to work at next grade level
(of societies) highly developed especially in technology or industry; "advanced societies"; "an advanced country technologically"
In the van or front
farther along in physical or mental development; "the child's skeletal age was classified as `advanced'"; "children in the advanced classes in elementary school read far above grade average"
Far on in life or time
(of societies) highly developed especially in technology or industry; "advanced societies"; "an advanced country technologically" far along in time; "a man of advanced age"; "advanced in years"; "a ripe old age"; "the ripe age of 90" ahead in development; complex or intricate; "advanced technology"; "a sophisticated electronic control system" at a higher level in training or knowledge or skill; "an advanced degree"; "an advanced text in physics"; "special seminars for small groups of advanced students at the University" farther along in physical or mental development; "the child's skeletal age was classified as `advanced'"; "children in the advanced classes in elementary school read far above grade average" ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had advanced views on the subject"; "a forward-looking corporation"; "is British industry innovative enough?
A country that is advanced has reached a high level of industrial or technological development. a technologically advanced society
ahead in development; complex or intricate; "advanced technology"; "a sophisticated electronic control system"
An advanced student has already learned the basic facts of a subject and is doing more difficult work. An advanced course of study is designed for such students. The course is suitable for beginners and advanced students elementary
{s} progressive; modern
far along in time; "a man of advanced age"; "advanced in years"; "a ripe old age"; "the ripe age of 90"
An advanced system, method, or design is modern and has been developed from an earlier version of the same thing. Without more training or advanced technical skills, they'll lose their jobs. = up-to-date
Something that is at an advanced stage or level is at a late stage of development. `Medicare' is available to victims of advanced kidney disease
In the front or before others, as regards progress or ideas; as, advanced opinions, advanced thinkers
at a higher level in training or knowledge or skill; "an advanced degree"; "an advanced text in physics"; "special seminars for small groups of advanced students at the University"
past of advance
ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had advanced views on the subject"; "a forward-looking corporation"; "is British industry innovative enough?
adv
Advanced Access Content System
A standard for content distribution and digital rights management
Advanced Encryption Standard
A data encryption scheme which uses three different key sizes (128-bit, 192-bit, and 256-bit). AES was adopted by the U.S. government in 2002 as the encryption standard for protecting sensitive but unclassified electronic data
advanced traffic management
Technologies that monitor and manage traffic flow to improve transportation efficiency
Advanced Host Controller Interface
A technical standard defined by Intel that specifies the operation of Serial ATA (SATA) host bus adapters in a non-implementation-specific manner
Advanced Configuration and Power Interface
power management system developed by Intel Microsoft and Toshiba that allows a Windows operating system to control the amount of power provided to peripheral devices, ACPI (Computers)
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
sophisticated air-to-air missile that is effective for medium distances (equipped with radar for target identification), AMRAAM
Advanced Micro Devices
company that manufactures processors for personal computers, AMD
Advanced Power Management
management of hardware and software in a manner that conserves electricity (Computers)
Advanced Research Projects Agency net
large communications network which preceded the Internet
Advanced SCSI Programming Interface
standard for SCSI hardware
Advanced Short Take-Off and Vertical Landing
takeoff and landing that requires a very short runway area (by some sophisticated combat airplanes), ASTOVL
Advanced Tactical Fighter
{i} type of sophisticated combat airplane (nickname comes from the original name for the F-22), ATF
Advanced level
A level
advanced aerodrome
forward airfield
advanced age
old age, state of having lived for many years
advanced at full steam
moved forward at full speed
advanced cardiac life support
emergency treatment and equipment used to treat a severely irregular heartbeat, ACLS (Medicine)
advanced degree
A university degree, such as a master's or doctorate, that is higher than a bachelor's
advanced ideas
progressive thoughts, forward-thinking ideas, ideas which are ahead of their time
advanced in years
old, elderly, senior
advanced planning and scheduling
(Ticaret) (APS) A real-time tool combining material and capacity planning at the same time, as opposed to separate batch material and capacity runs. APS tools use finite scheduling and material availability data to schedule orders and demand. They can typically be used to evaluate the effect of adding single new orders into an existing schedule, and are often used as a short-term tool in conjunction with longer-term family level planning
advanced post
military post in a forward position
advanced pregnancy
period which is in the last three months of pregnancy
advanced research and development activity
an agency of the Intelligence Community that conducts advanced research and development related to information technology
advanced search
A method of searching the SMD using multiple terms
advanced search
Any search containing more than one search criteria (i e All Notices by Recipient's Name AND Type of Location)
advanced search
Using words like AND, NEAR, or AND NOT as part of a search with a search engine These "Boolean terms" let you narrow a search that may initially have found too many hits or broaden a search that found too few Using words like AND, NEAR, or AND NOT as part of a search with a search engine These "Boolean terms" let you narrow a search that may initially have found too many hits or broaden a search that found too few
advanced search
A search of the Internet that uses combinations of more than one limiter and/or Boolean operator in the search term or query
advanced search
(WebDB Tutorial Guide)
advanced search
Allows both End Users and Staff to search remote OPACs and databases Menu options allow Users to select specific fields to search (like Author, Title, ISSN/ISBN) and to combine these fields using the Boolean operators AND, OR, AND NOT Note: Secondary Resources (e g CISTI, AMICUS, SOLS) can only be accessed using the Advanced Search
advanced search
(WebDB Tutorial Guide; search in this book)
advanced search
as GB Pinyin: Results in GB English: Results in GB Big5 Pinyin: Results in Big5 English: Results in Big5 Unicode Pinyin: Results in Unicode English: Results in Unicode as whole dict field at start of dict field at end of dict field anywhere in dict field
advanced search
CSF Measurement in benchmarking
advanced shipping notification
(Ticaret) (ASN) A message, usually sent through EDI, from a vendor to a customer at the time of the vendor shipment that notifies the customer of the order, item and quantity information. Some customers may refuse receipt or penalize the vendor if the ASN is not communicated at shipment time or within a specified time frame
advanced slowly
moved forward at a slow pace, walked slowly
advanced stage
stage ahead, higher level
advanced standing
The status of a college student granted credit, usually after passing a qualifying test, for courses omitted or taken elsewhere
advanced studies
high-level university studies, studies for Master's or Doctorate degrees
advanced technology
modern technology, new and progressive technology, cutting-edge high technology
advanced training
training of soldiers in specialized methods of warfare suited to their units
advanced(a)
comparatively late in a course of development; "the illness had reached an advanced stage"; "an advanced state of exhaustion
advance
To raise to a higher point; to enhance; to raise in rate

to advance the price of goods.

advance
To bring to view or notice; to offer or propose; to show

to advance an argument.

advance
An amount of money or credit, especially given as a loan, or paid before it is due
advance
To move forwards, to approach
advance
To make earlier, as an event or date; to hasten
advance
Forward

The scouts found a site for an advance base.

advance
develop further; "We are advancing technology every day"
advance
increase in price or value; "the news caused a general advance on the stock market"
advance
If one thing happens or is done in advance of another, it happens or is done before the other thing. I had asked everyone to submit questions in advance of the meeting. = ahead
advance
To advance means to move forward, often in order to attack someone. Reports from Chad suggest that rebel forces are advancing on the capital The water is advancing at a rate of 5cm a day a picture of a man throwing himself before an advancing tank
advance
{n} a progression, promotion, increase, profit, first offer or hint, payment beforehand
advance
{v} to proceed, improve, move forward raise or rise, promote, offer, supply on credit
advance
A sum paid to the author in anticipation of royalty earnings
advance
To accelerate the growth or progress; to further; to forward; to help on; to aid; to heighten; as, to advance the ripening of fruit; to advance one's interests
advance
move forward; "we have to advance clocks and watches when we travel eastward"
advance
The mortgage loan
advance
contribute to the progress or growth of; "I am promoting the use of computers in the classroom"
advance
rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today"
advance
To rise in rank, office, or consequence; to be preferred or promoted
advance
obtain advantages, such as points, etc ; "The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference"
advance
give a promotion to or assign to a higher position; "John was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend not to advance in the major law firms"; "I got promoted after many years of hard work"
advance
To furnish, as money or other value, before it becomes due, or in aid of an enterprise; to supply beforehand; as, a merchant advances money on a contract or on goods consigned to him
advance
Also referred to as a draw A payment of up to sixty (60) percent on earned but not yet paid gross wages given to an employee in an emergency situation The amount of the assignment is deducted from the employee's next paycheck
advance
The automated system used by NYU Libraries to organize and control its library materials, both technical services and public access It is a product of Geac Computers, Inc and provides control of the history of any book or serial purchase from ordering to appearance in BobCat and continuing with circulation status and record maintenance
advance
The amount of money the publisher pays the author up-front upon acceptance of the manuscript for publication Typically, the book's sales must "earn out" the the advance before the author is paid any additional monies
advance
An addition to the price; rise in price or value; as, an advance on the prime cost of goods
advance
Money paid by a publisher to an author or illustrator before the book goes on the market, in anticipation of sales The advance is charged against royalties (see below) and must "earn out" before any royalties are paid
advance
(1) advance given before the novel is published (2) when a magazine publisher pays for an article before the article is published as opposed to paying on publication
advance
An advance is a forward movement of people or vehicles, usually as part of a military operation. an advance on enemy positions retreat
advance
To furnish, as money or other value, before it becomes due, or in aid of an enterprise; to supply beforehand
advance
Money paid to a writer by a publisher prior to publication of a book   An advance is made against the royalties the book will earn, and is paid back to the publisher when the book begins to earn royalties
advance
The loan from a bank or building society in the form of a mortgage
advance
A continuing seaward movement of the shoreline Also PROGRESSION
advance
a tentative suggestion designed to elicit the reactions of others; "she rejected his advances"
advance
A percentage of a writing fee paid to you up front, usually before you've turned in the project Unless you're extremely talented (which of course you are), you won't see very many of these early in your career
advance
An advance is a forward movement of people or vehicles, usually as part of a military operation. an advance on enemy positions ¡Ù retreat
advance
To move or go forward; to proceed; as, he advanced to greet me
advance
An opening approach or overture, especially of an unwelcome or sexual nature
advance
cause to move forward; "Can you move the car seat forward?"
advance
Loan from a bank or building society in the form of a mortgage
advance
{s} beforehand
advance
money paid to author by publisher once book is under contract ½ of advance is generally paid upon signing of the contract, ½ upon delivery of final manuscript Advances are paid against future royalties (see below), so the author won't receive any additional payments until the royalty earnings have surpassed the amount of the advance
advance
If something is an advance on what was previously available or done, it is better in some way. This could be an advance on the present situation
advance
a movement forward; "he listened for the progress of the troops"
advance
The amount of money paid to a writer by a publisher before a book is published The amount varies depending upon a variety of factors like: the publisher; the writer's background; and the type of book Advances are sometimes paid in installments as the writer works toward publication The payments come from the projected royalties of the book
advance
An amount of money prepaid in anticipation of receipt of goods, services, obligations or expenditures
advance
increase in price or value; "the news caused a general advance on the stock market" an amount paid before it is earned rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today" develop further; "We are advancing technology every day" bring forward for consideration or acceptance; "advance an argument" move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on" cause to move forward; "Can you move the car seat forward?" move forward; "we have to advance clocks and watches when we travel eastward" pay in advance; "Can you advance me some money?
advance
increase or raise; "boost the voltage in an electrical circuit"
advance
To bring forward; to move towards the van or front; to make to go on
advance
Preceding
advance
Before in place, or beforehand in time; used for advanced; as, an advance guard, or that before the main guard or body of an army; advance payment, or that made before it is due; advance proofs, advance sheets, pages of a forthcoming volume, received in advance of the time of publication
advance
To raise to a higher rank; to promote
advance
the amount of money lent to a borrower amortizat ionthe repayment of a mortgage loan by instalments with regular payments to cover the amount borrowed and the interest amortization term the amount of time required to amortize the mortgage loan The amortization term is expressed as a number of months For example, for a 30-year fixed-rate mortgage, the amortization term is 360 months annual percentage rate (APR) the cost of a mortgage stated as a yearly rate; includes such items as interest, mortgage insurance, and loan origination fee (points) application a form, commonly referred to as a 1003 form, used to apply for a mortgage arrangement fee paid to the lender to cover the costs of setting up the mortgage auction the winner of the bid is legally bound to buy the house
advance
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
advance
Completed before need or a milestone event
advance
the act of moving forward toward a goal
advance
Money paid to an author, usually at the time a contract is signed, that is a portion of expected royalties that will be paid to the author once the book is published Originated from the phrase "advance against royalties "
advance
the non-returnable payment to authors by publishers against which the royalty earnings are offset
advance
To raise to a higher point; to enhance; to raise in rate; as, to advance the price of goods
advance
an amount paid before it is earned
advance
If you advance a cause, interest, or claim, you support it and help to make it successful. When not producing art of his own, Oliver was busy advancing the work of others. = further
advance
A forward move
advance
To extol; to laud
advance
To advance an event, or the time or date of an event, means to bring it forward to an earlier time or date. Too much protein in the diet may advance the ageing process = bring forward put back
advance
an overture; a tender; an offer; usually in the plural
advance
Verb: to deliver a portion of money borrowed under a mortgage or loan before the loan instrument requires the money to be delivered Noun: the money so delivered
advance
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
advance
The act of advancing or moving forward or upward; progress
advance
When a theory or argument is advanced, it is put forward for discussion. Many theories have been advanced as to why some women suffer from depression = put forward
advance
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up"
advance
Payment or payments to the author against expected royalties The advance must be returned if the author has received it before delivery of an acceptable manuscript and the author fails to deliver an acceptable manuscript However when the author delivers an acceptable manuscript, the advance is his or hers to keep even if royalties never amount to so much (see: Is it better to only take royalties, or to take an advance?)
advance
Money paid to a writer by a publisher prior to publication of a book   An advance is made against the royalties the book will earn, and is paid back to the publisher when the book begins to earn royalties
advance
An advance party or group is a small group of people who go on ahead of the main group. The 20-strong advance party will be followed by another 600 soldiers as part of UN relief efforts. = expeditionary
advance
An advance in a particular subject or activity is progress in understanding it or in doing it well. Air safety has not improved since the dramatic advances of the 1970s = development
advance
a change for the better; progress in development
advance
If you advance someone a sum of money, you lend it to them, or pay it to them earlier than arranged. I advanced him some money, which he would repay on our way home The bank advanced $1.2 billion to help the country with debt repayments. = lend
advance
To advance means to make progress, especially in your knowledge of something. Medical technology has advanced considerably see also advanced = progress
advance
Advance booking, notice, or warning is done or given before an event happens. They don't normally give any advance notice about which building they're going to inspect
advance
being ahead of time or need; "gave advance warning"; "was beforehand with her report"
advance
The first step towards the attainment of a result; approach made to gain favor, to form an acquaintance, to adjust a difference, etc
advance
pay in advance; "Can you advance me some money?"
advance
A payment made to a recipient upon its request either before cash disbursements are made by the recipient or through the use of predetermined payment schedules
advance
To bring to view or notice; to offer or propose; to show; as, to advance an argument
advance
To raise; to elevate
advance
Forward motion made by male fencers toward female fencers, usually resulting in a three-yard penalty, a red card, and a slap across the face
advance
An agreed percentage increase applied to the total of invoice plus freight, for unknown exprenses at the time of shipment, and also for a portion of the insured's profit
advance
If you do something in advance, you do it before a particular date or event. The subject of the talk is announced a week in advance
advance
bring forward for consideration or acceptance; "advance an argument"
advance
A furnishing of something before an equivalent is received (as money or goods), towards a capital or stock, or on loan; payment beforehand; the money or goods thus furnished; money or value supplied beforehand
advance
pay in advance; "Can you advance me some money?
advance
Improvement or progression, physically, mentally, morally, or socially; as, an advance in health, knowledge, or religion; an advance in rank or office
advance
An advance is money which is lent or paid to someone before they would normally receive it. She was paid a £100,000 advance for her next two novels
advance
To increase or make progress in any respect; as, to advance in knowledge, in stature, in years, in price
advance
{i} forward movement, progress; modernization; promotion; amount or payment of money given before it is due
advance
Part of the formula used to determine insured value It is an agreed percentage increase, commonly 10%, applied to the total of invoice and freight This provides for unknown expenses at the time of shipment, such as port fees, clearance charges and inland freight in the country of destination, commissions to sales people and a portion of the assured's profit
advance
an amount paid before it is earned rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today"
advance
money paid to author by publisher once book is under contract ½ of advance is generally paid upon signing of the contract, ½ upon delivery of final manuscript Advances are paid against future royalties (see below), so the author won't receive any additional payments until the royalty earnings have surpassed the amount of the advance
advance
To accelerate the growth or progress; to further; to forward; to help on; to aid; to heighten
advance
{f} progress, move forward; promote; propose, suggest; make a payment before it is due
be advanced to the rank of
be promoted to the position of (Military)
defense advanced research projects agency
the central research and development organization for the United States Department of Defense; responsible for developing new surveillance technologies since 9/11
holds advanced opinions
ahead of his time, has progressive ideas
in an advanced stage of pregnancy
in the third trimester
well-advanced
progressed tremendously
advanced