-feet

listen to the pronunciation of -feet
İngilizce - Türkçe

-feet teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

feet
fit

Yol on fit genişliğinde. - The road is ten feet in width.

Nehir beş fit derinliğindedir. - The river is five feet deep.

feet
(İnşaat) ayaklar

Ayakkabıların çok küçük olduğu için ayakların şişmiş. - Your feet are swollen because your shoes are too small.

Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur. - The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't.

feet
ayak

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

Ayaklarımın üzerinde güçlükle durabiliyordum. - I could scarcely stand on my feet.

feet
i., çoğ., bak. foot
find one's feet
Yeni bir duruma/koşullara alışmak
feet
foot ölçüsü
feet
(Askeri) FİT: Bir yardanın üçte biri olan uzunluk ölçüsü. Bir fit 30.48 santimetre kabul edilir ve yazıda rakamın üzerine (') işareti kullanarak belli edilir
dead on one's feet
ayakta uyumak
feet go numb
ayakları uyuşmak
lamb’s feet
(Gıda) lamb's feet
land on one's feet
(deyim) paçayı kurtarmak
land on one's feet
şansı yaver gitmek
land on one's feet
dört ayak üstüne düşmek
land on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
on one's feet
(deyim) iyileşmiş
on one's feet
ayakta
on one's feet
(deyim) ayağa kalkmış
rush somebody off one's feet
acele ettirmek
rush somebody off one's feet
sıkboğaz etmek
sweep somebody off his feet
aklını başından almak
sweep someone off his/her feet
aklını başından almak
sweep someone off one's feet
kalbini çalmak
sweep someone off one's feet
kendine aşık etmek
sweep someone off one's feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep someone off one's feet
tamamen ikna etmek
swing one's feet
ayaklarını sallamak
alight on one's feet
ayağa kalkmak
cut the ground from under sb's feet
ayağının altına karpuz kabuğu koymak
drag one's feet
ağırdan almak
fall on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
fall on one's feet
atlatmak
feet
foot
find one's feet
özünü geçindirecek hale gelmek
get cold feet
gözü yememek
get on one's feet
ayağa kalkmak
regain one's feet
yeniden dengesini kazanmak
stand on one's own feet
kendi yağı ile kavrulmak
sweep off his feet
kandırmak
sweep off his feet
ikna etmek
sweep off his feet
özüne âşık etmek
ten feet tall
boyu bir karış uzamış gibi
throw oneself at sb's feet
birinin kulu kölesi olmak
He didn´t let any grass grow under his feet
Hiç vakit kaybetmedi
Jump in with both feet
Dört elle sarılmak

If you want to be a part of this family, you need to jump in with both feet.

Jump in with both feet
(deyim) Bir işe düşünmeden, değerlendirme yapmadan girişmek, konuşmak ve şaire

That's just like Julie - always jumping in with both feet before she knows the facts.

back on one's feet
Ayaklanmış, iyileşmiş, sağlıklı, kendi ayakları üzerinde

After a few days in hospital, John is back on his feet again.

back on one's feet
tekrar sağlığına kavuşmak
back on one's feet
(deyim) Yeniden sağlığına kavuşmuş,iyileşmiş; tekrar kendi ayakları üzerinde duran

America's banks received extraordinary assistance from American taxpayers to rebuild their industry. And now that they're back on their feet. (By Prs. Obama).

bare feet
yalın ayak
be dead on your feet
Aşırı yorgun olmak, ayaklarına kara sular inmek
billion cubic feet
milyar kübik feet
cold feet
çekinmek
cold feet
kararsızlık
consisting of six metrical feet
altı metrik feet oluşan
crow's feet
(Tıp, İlaç) Göz kenarlarındaki kırışıklıklar
crow's-feet
Göz kenarındaki kırışıklıklar
crows feet
feet Kargalar
cut the ground from under one´s feet
(out) (birinin) dayanak noktalarını çürütmek
cut the ground from under s.os feet
birinin savunduğu noktaları çürütmek
drag one's feet
ayağını sürümek
drag one's feet
(deyim) bir işi ağırdan almak, istemeyerek yapmak (take longer than necessary to do something)
dragging ones feet while moving
taşırken olanlar ayaklarını sürüyerek
fall on one's feet
Dört ayağının üstüne düşmek, atlatmak, sıyrılmak, başarmak
feet
feet
feet
30,48 cm
feet-folks
boşta gezen
find my feet
Ayaklarım bulmak
five feet long
beş fit uzunlukta
get cold feet
Loading... Diodes
get cold feet
Tereddüde düşmek, kararsızlığa kapılmak, şüpheler duymaya başlamak
get one's feet under the table
(deyim) Yeni koşullara ayak uydurmak
get the cold feet
olsun çekinmek
have both one´s feet on the ground
aklı başında olmak, gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek
have feet of clay
(deyim) Dışardan görünmeyen, saklanan önemli bir kusuru olmak
have itchy feet
kaşıntılı ayak var
have two left feet
(deyim) Sakar olmak
have two left feet
(deyim) Beceriksiz olmak
having long or large feet, or a long stem
Ya da uzun bir sap uzun veya büyük feet sahip
in bare feet
Çıplak ayakla
itchy feet
Başka bir yere gitme ya da gezme isteği. "He has been in the same job for too long and he iş getting itchy feet."
keep one's feet
(deyim) Düşmemek, sarsılmamak
keep so.'s feet
devam ediyorum. 's feet
land on one's feet
(deyim) Düzelip, tekrar eskisi gibi olmak
law of two feet
Mecazen, bir ortamda bulunmak istenilmediği zaman, çıkıp gitme serbestliği
lick someone's feet
(Argo) Birine yalakalık etmek, dalkavukluk etmek

He was licking his boss's feet.

of or pertaining to goat-like feet
veya ilgili keçi gibi ayağa
off ones feet
olanlar kapalı feet
on one's feet
(deyim) Sağlıklı, iyileşmiş
rush sb off his feet
sıkıştırmak, iki ayağını bir pabuca sokmak
shake the dust off one's feet
başını alıp gitmek
sit at one's feet
(deyim) Bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak
six feet under
altı feet altında
spring to one´s feet
ayağa fırlamak
stand on one's own feet
(deyim) Bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak
stand on one´s own two feet
k. dili kendi yağıyla kavrulmak, kimseye muhtaç olmamak
stay off one's feet
(deyim) Ayakta kalmamak, dinlenmek
sweep s.o. off his/her feet
k. dili birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep somebody off ones feet
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep somebody off their feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini kendinize aşık etmek
sweep someone off one's feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek
think on one's feet
(deyim) Çabucak düşünüp karar vermek
think on your feet
çabucak düşünüp, karar vermek
throw oneself at sb's feet
kulu kölesi olmak
to warm ones feet
ayak olanları ısıtmak için
trample under feet
ayaklar altında ezmek
warm feet
sıcak feet
wearing nothing on the feet
ayakları üzerinde hiçbir şey giyiyor
webbed feet
perdeli ayakları
at the feet of
ayaklarının dibinde
crow's feet
{i} göz kenarındaki kırışıklık
fall on one's feet
sağ salim çıkmak
fall on one's feet
zarara uğramamak
feet
(Bilgisayar) çoğul olarak ayak
feet of clay
değer verilen birinin hamurundaki bozukluk
feet of seawater
(Askeri) deniz yüksekliği (fit olarak)
feet&inches
ayaklar
flat feet
düztaban
get back on one's feet
(deyim) ayağı düze basmak
get cold feet
çekinmek
get feet wet
(deyim) bir şeyi ilk defa denemek
get one's feet on the ground
(deyim) işini sağlama almak
get one's feet on the ground
(deyim) ayağını sağlam basmak
get your feet under the table
yeni iş ortamına alışmak
get/have cold feet
{k} tereddüde düşmek, kararsızlığa kapılmak, şüpheler duymaya başlamak
have cold feet
çekinmek
put one's feet up
(deyim) istirahat etmek
rush smb. off one's feet
iki ayağını bir pabuca sokmak
rush smb. off one's feet
sıkboğaz etmek
shake the dust off one's feet
(deyim) öfkeyle çekip gitmek
shuffle one's feet
ayak diremek
shuffle one's feet
ayaklarını dürümek
sliding feet
kayıcı ayaklar
spring to one's feet
ayağa fırlamak. spring towards the door kapıya fırlamak
spring to one's feet
ayağa fırlamak
square feet
feet kare
sweep smb. off his feet
ayaklarını yerden kesmek
veal’s feet
(Gıda) dana paçası
walk smb. off his feet
yürüterek yormak
walk smb. off his feet
canını çıkarmak (yürütüp)
wipe one's feet
ayağını silmek
İngilizce - İngilizce
Terminal part of the leg
In the context of "comes onto her feet " A vessel becoming upright after heeling to one side or another
A horse's hooves must be able to withstand a great deal of pressure At full speed, a 1,000-pound (500kg) Thoroughbred will place the equivalent of 100 times the force of gravity on each hoof with every stride, so it is essential that the foot be shaped properly to withstand this concussion and to dissipate the shock of impact Consider the proportion, substance and size of the hoof The underside of the hoof should have a round, slightly oval shape, with some depth Look for balanced feet on both sides, or symmetry Avoid misshapen, dished or cracked feet - these issues will lead to a higher farrier bill
The point of Middle Eastern dance is not to move the body through space in patterns, but rather to embody the music A solo dancer generally covers less space, although folkloric and group dancers may move about the room with quick and delicate steps
More than one foot A foot is a unit of measurement used primarily in the United States 1 foot equals 30 48 centimeters
plural for foot -- "Finally, convert to feet and inches " (238)
Hong Kong feet
plural form of Hong Kong foot
a closed mouth gathers no feet
One who does not speak can be certain he won't say anything embarrassing
acre feet
plural form of acre foot
at the feet of
As a disciple, student, subordinate or worshiper of

I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as all of you are this day.

back feet
plural form of back foot
beat feet
To flee
beat feet
To run
cover ones feet
to lower one’s garment, especially to urinate or defecate

And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave. ().

crow's feet
Wrinkles at the outer corners of the eye
crow's-feet
Alternative spelling of crow's feet
cubic feet
plural form of cubic foot
drag one's feet
To procrastinate, put off; to dawdle, avoid, or make progress slowly and reluctantly

I have been dragging my feet about filing my taxes.

end-feet
Button-like terminals of axons that make synaptic connections with other nerve-cells
fall on one's feet
Alternative form of land on one's feet
feet first
In the manner of a deceased person (i.e., dead)

They'll probably have to take me out of here feet first, says Ms. Steinem, punctuating the prediction with a growl of laughter (mortality has been in the back of her mind since breast cancer treatment a dozen years ago. . .).

feet first
With the feet preceding the rest of the body
feet of clay
A hidden weak point in somebody apparently strong and invincible which could cause his or her downfall

He was disillusioned to find that even Lincoln had feet of clay.

feet-first
Alternative spelling of feet first
find one's feet
To grow in confidence in a new situation as one gains experience

If you ask for help when you need it, you will soon find your feet.

flat feet
A physical condition of the feet where the arches have collapsed and the sole of the foot is in full contact with the ground
get cold feet
to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

The groom got cold feet before his wedding.

get one's feet wet
To begin gaining experience; To take a risk and try something new

Why don't you try getting your feet wet on the beginner slopes.

get to one's feet
To stand up
have one's feet on the ground
To be a practical person. To be sensible

We think we can trust John with this new position as he has his feet on the ground.

hold someone's feet to the fire
To maintain personal, social, political, or legal pressure on someone in order to induce him or her to comply with one's desires; to hold someone accountable for his or her actions

He kept tabs on presidents, monitored members of Congress, held bureaucrats' feet to the fire.

itchy feet
to have itchy feet
itchy feet
to have a strong desire to travel
itchy feet
to be restless
land on one's feet
To be lucky, or successful, often in difficult situations
lay at the feet of
To assign responsibility for (something) to {someone}
metric feet
plural form of metric foot
metrical feet
plural form of metrical foot
on one's feet
Being stable or capable, especially in a financial or emotional sense

It took some time for the lady to get back on her feet after the death of her husband.

on one's feet
Being standing up
on one's feet
Being well again after a bout of illness

Welcome back! It's good to see you back on your feet.

puppy feet
A club playing card
puppy feet
A club flush
put one's feet up
to relax
six feet under
Buried six feet underground; not alive; dead

My grandparents are six feet under.

square feet
plural form of square foot
stand on one's own two feet
To be independent. To survive without any help

It's about time he left home and learnt how to stand on his own two feet.

sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
trip over one's own two feet
To stumble while walking, without having tripped over anything
two left feet
Exhibiting particular clumsiness, especially at dancing or at soccer

He should stay off the dance floor with his two left feet.

under one's feet
Acting annoyingly; being a nuisance; being in the way

The children were running around getting under everyone's feet.

vote with one's feet
To express one's preferences through one's actions, by voluntarily participating in or withdrawing from an activity, group, or process

The conventional wisdom ca. 1980 was that if an investor did not like the way a firm was managed, she could vote with her feet, moving her money elsewhere.

washing of feet
A ritual washing of churchgoers feet by clergy practised by some Christians, especially associated with Maundy Thursday
whorl feet
plural form of whorl foot
cold feet
reluctance, fear, hesitation
cold feet
timidity that prevents the continuation of a course of action; "I was going to tell him but I got cold feet
find one's feet
Become used to a new situation or experience
think on one's feet
react to events decisively, effectively, and without prior thought or planning
feet
{n} of foot
Jump in with both feet
(deyim) Become involved in a situation too quickly without thinking about it first
back on one's feet
physically healthy again

My mother is back on her feet again after being sick with the flu for two weeks.

drag one's feet
take longer than necessary to do something. "She should have finished this project a week ago. Why is she dragging her feet?"
drag ones feet
(deyim) İşi ağırdan almak
fall on one's feet
(deyim) Also, land on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
find your feet
(deyim) Become familiar with and confident in a new situation: "Did it take you long to find your feet when you started your new job?"
flat feet
Flat feet, also called pes planus or fallen arches, is a condition in which the arch of the foot collapses, with the entire sole of the foot coming into complete or near-complete contact with the ground. In some individuals (an estimated 20-30% of the general population) the arch simply never develops in one foot (unilaterally) or both feet (bilaterally). It should be noted that being flatfooted does not decrease footspeed. Horses can also develop flat feet
get swept off one's feet
(deyim) Fall in love very strongly
get swept off one's feet
(deyim) Ayakları yerden kesilmek, sırılsıklam aşık olmak
have two left feet
(deyim) Be awkward

When it comes to dancing, I have two left feet. I stumble a lot.

itchy feet
Ready to go, anxious to leave: "As we talked about the trip, I could see that Dad was getting itchy feet."
land on one's feet
(deyim) Also, fall on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
on one's feet
1. in a standing position.2 . in an established position or state. 3 . in a recovered condition (as from illness) "back on my feet" 4 . in an extemporaneous manner : while in action "good debaters can think on their feet"
stay off one's feet
Rest
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
think on one's feet
(deyim) Think/reason/plan while one is talking or doing something
to one's feet
To a standing position "She brought the crowd to its feet."
Feet
fete
Feet
dogs
at his feet
by his feet, near him and below
beat feet
{f} (Slang) run away
board feet
To calculate board feet, use this formula: Thickness (in ) x Width (in ) x Length (ft ) = Board Feet 12
board feet
A unit of measurement based on volume 144 cubic inches of wood equals one board foot
board feet
Unit of measure used in logging and lumber One board foot is a piece of wood 1 inch thick, 12 inches wide, and 12 inches long
board feet
(BF) Unit of measure for logs and lumber One board foot is equivalent to a piece of wood 1 inch thick, 12 inches wide, and 12 inches long
cold feet
Fearfulness or timidity preventing the completion of a course of action
crow's feet
Crow's feet are wrinkles which some older people have at the outside corners of their eyes. the very small lines that form in the skin near the eyes of older people
cubic feet
A volume measurement for records One cubic foot is a volume one foot high, one foot wide, and one foot deep An archives or records storage box is the equivalent of one cubic foot Fifteen linear inches of letter-size files will fill an archives or records storage box
cubic feet
The volume of a substance (e g natural gas) that can fit within a space one foot times one foot times one foot in volume
cubic feet per minute
A measure of the volume of a substance flowing through air within a fixed period of time With regard to indoor air, refers to the amount of air, in cubic feet, that is exchanged with indoor air in a minute's time, i e , the air exchange rate
drag one's feet
act slowly, delay, stall, fall behind intentionally
fall on one's feet
land upright on one's feet; pull through, surmount or overcome hardship; recover, be rehabilitated
feet
Fact; performance
feet
More than one foot A foot is a unit of measurement used primarily in the United States 1 foot equals 30 48 centimeters
feet
ft
feet
plural for foot -- "Finally, convert to feet and inches " (238)
feet
In the context of "comes onto her feet " A vessel becoming upright after heeling to one side or another
feet
Feet is the plural of foot. Plural of foot. the plural of foot get/have cold feet cold (6), feet of clay foot (26), have itchy feet itchy
feet
The point of Middle Eastern dance is not to move the body through space in patterns, but rather to embody the music A solo dancer generally covers less space, although folkloric and group dancers may move about the room with quick and delicate steps
feet
A horse's hooves must be able to withstand a great deal of pressure At full speed, a 1,000-pound (500kg) Thoroughbred will place the equivalent of 100 times the force of gravity on each hoof with every stride, so it is essential that the foot be shaped properly to withstand this concussion and to dissipate the shock of impact Consider the proportion, substance and size of the hoof The underside of the hoof should have a round, slightly oval shape, with some depth Look for balanced feet on both sides, or symmetry Avoid misshapen, dished or cracked feet - these issues will lead to a higher farrier bill
feet
irregular plural of foot
feet
Terminal part of the leg
find one's feet
become adjusted; become established
flat feet
a medical condition in which someone's feet rest flat on the ground because the middle of each foot is not as curved as it should be
get one's feet wet
(Slang) doing something for the first time
have cold feet
lack confidence, be afraid of doing something
land on one's feet
not be injured, land safely
let grass grow under his feet
wasted time, fiddled around
let no grass grow under his feet
took advantage of the time, worked hard
pigs' feet
feet or knuckles of hogs used as food; pickled or stewed or jellied
pulled the rug from under his feet
canceled a deal that he was counting on, finished him off, dropped him
put him back on his feet
set him straight, helped him out, helped him out of a crisis, helped to rehabilitate him
put him on his feet
rehabilitated him, helped him out
ran off his feet
became tired, used up his energy, collapsed
set a person on his feet
got him going again, rehabilitated him
spring to one's feet
jump up, stand up quickly
square feet
(sq ft )Length (in feet) times width equals square feet
stands with both feet on the ground
realistic, sober
stood on his own two feet
became independent, became responsible
sweep off one's feet
cause dizziness, spin
with both feet on the ground
in a sensible rational and practical manner
Türkçe - İngilizce

-feet teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

feet
feet
feet kare
square feet
-feet

  Telaffuz

  Videolar

  ... I'll wash his feet with my hair if he needs. ...
  ... and 100 years worth of energy right beneath our feet with natural gas. ...

  Günün kelimesi

  mocha