yüzde

listen to the pronunciation of yüzde
Türkçe - İngilizce
percentage

What percentage of the students are admitted to colleges? - Öğrencilerin yüzde kaçı üniversitelere kabul edilmektedir?

The percentage of carbohydrates in animal cells is approximately 6 percent. - Hayvan hücrelerindeki karbonhidrat oranı yaklaşık yüzde altıdır.

percent

What percentage of the people speak three languages? - İnsanların yüzde kaçı üç dil konuşur?

As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships. - Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor.

per cent

Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex. - Britanyalı kadınların yüzde elli ikisi çikolatayı sekse tercih ediyor.

The VAT in Germany is 19 per cent. - Almanya'da KDV yüzde 19'dur.

per centum
percent; percentage: yüzde yirmi beş indirim a twenty-five percent discount. Öğrencilerin yüzde onu sınavı veremedi. Ten percent of the students failed the test. faiz yüzdesi rate of interest/interest rate
percentage, commission; per cent
commission, percentage, cut (given to a middleman)
commission
per centage
proportion
percentile
chorea
yüz
hundred

The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour. - Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar.

One hundred and fifty people entered the marathon race. - Yüz elli kişi maraton yarışına girdi.

yüz
face

I saw his face in the dim light. - Onun yüzünü loş bir ışıkta gördüm.

I don't want to see your faces. - Yüzlerinizi görmek istemiyorum.

yüzde yüz
definitely
yüzde yüz
a hundred per cent

Tom agreed with me a hundred per cent. - Tom yüzde yüz benimle aynı fikirde.

yüzde on
Ten percent

Eight out of ten dieters who lose up to ten percent of their body weight put it back on again within five years. - Diyet yapan ve vücut ağırlığının yüzde onuna kadar bir oranda kilo vermiş olan her on kişiden sekizi, beş yıl içinde bu kiloları geri almaktadır.

My income has decreased ten percent. - Gelirim yüzde on azaldı.

yüzde bir
centesimal
yüzde birlik
centesimal
yüzde hataları
percentage error
yüzde oranı
percentage
yüzde ve boyunda oluşan bir mantar
barber's itch
yüzde yüz
hundred percent

I'm not a hundred percent wrong. - Ben yüzde yüz hatalı değilim.

Tom is one hundred percent wrong. - Tom yüzde yüz hatalı.

yüzde yüz
a) a hundred per cent b) definitely
yüz
front

The fog was so thick that I couldn't see my hand in front of my face. - Sis l kadar yoğundu ki yüzümün önündeki elimi göremedim.

The truth is in front of her face. - Gerçek onun yüzünün önünde.

yüz
countenance
yüz
facial

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

yüz
one hundred

Cancer is not one but more than one hundred distinct diseases. - Kanser tek değil fakat yüzlerce farklı hastalıklardan biridir.

The building is one hundred meters high. - Bina yüz metre yüksekliğindedir.

yüz
cheek

Gluteus Maximus was one of the cheekiest Roman emperors. - Gluteus Maximus, en yüzsüz Roma imparatorlarından biriydi.

My brother got cheeky. - Erkek kardeşim yüzsüzleşti.

doların yüzde biri
cent
yüz
cast of features
yüz
obverse
yüz
frontage
yüz
features

Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father. - Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer.

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

yüz
(Teknik,Tekstil) good side
yüz
face side
yüz
frostbite
yüz
feature

Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father. - Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer.

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

yüz
(Bilgisayar) sides

Econony and quality are not opposites, but rather two sides of the same coin. - Ekonomi ve kalite karşıt değildir, aynı madalyonun iki yüzüdür.

No matter how flat you make a pancake, it always has two sides. - Bir gözlemeyi ne kadar düz yaparsanız yapın, onun her zaman iki yüzü vardır.

yüz
(Arkeoloji) façade
yüz
impudence
yüz
figure

I figured Tom would mess up again. - Tom'un tekrar yüzüne gözüne bulaştıracağını düşündüm.

The most important figure of mathematics of the nineteenth century is, undoubtedly, Gauss. - On dokuzuncu yüzyılın matematiğinin en önemli figürü kesinlikle, Gauss.

yüz
facade
yüz
frontispiece
yüz
{f} swum

I haven't swum in the ocean since I left Florida. - Florida'yı terkettiğimden beri okyanusta yüzmedim.

He is the only American to have swum the English Channel. - O, İngiliz Kanalında yüzmüş tek Amerikalı.

yüz
side

He put on his sweater wrong side out. - O kazağını ters yüz giydi.

I jumped into the water and swam to the other side of the river. - Suya atladım ve nehrin diğer tarafına yüzdüm.

yüz
snoot
yüz
{f} floating

A ball is floating down the river. - Bir top nehirden aşağı doğru yüzüyordu.

The boat was broken by the floating ice. - Tekne yüzen bir buz tarafından parçalandı.

yüz
physiognomy
yüz
{f} swimming

I prefer swimming to skiing. - Yüzmeyi kaymaya tercih ederim.

When I was a child, I often went swimming in the sea. - Ben bir çocukken çoğu zaman denizde yüzmeye gittim.

yüz
{f} swim

To swim in the ocean is my greatest pleasure. - Okyanusta yüzmek benim en büyük zevkimdir.

When can I swim here? - Ne zaman burada yüzebilirim?

yüz
puss
yüz
visage

Tom's face lost its passive visage and revealed his horror and disgust. - Tom'un yüzü pasif görüntüsünü kaybetti ve korku ve nefretini açığa vurdu.

yüz
swam

Ann swam across the river. - Ann nehrin karşı tarafına yüzdü.

She swam across the river. - O, nehri yüzerek geçti.

yüzde elli
fifty percent

Fifty percent of a chimpanzee's diet is figs. - Şempanzenin diyetinin yüzde ellisi incirdir.

I paid fifty percent down for the car. - Araba için yüzde elli peşin verdim.

yüzde yirmi
twenty percent
yüzde yüz
as sure as eggs is eggs
yüz
to face

They stood face to face. - Onlar yüz yüze durdu.

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests. - Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak.

yüzde yüz
a hundred percent
yüzdeler
percents
kritik yüzde
critical percentage
rublenin yüzde biri
kopeck
rublenin yüzde biri
copeck
rublenin yüzde biri
kopek
yüz
face, mug; (bina) façade; (para, madalya, vb.) obverse; surface; impudence, cheek; facial
yüz
face (of a person or animal)
yüz
{i} mien
yüz
cloth which encloses the stuffing of a cushion or pillow, case; mattress ticking; cloth used to cover a chair or sofa, upholstery, upholstering
yüz
face (the front, exposed, finished, dressed, or otherwise specially prepared surface of something): kumaşın yüzü the face of the cloth. dağın kuzey yüzü the north face of the mountain. binanın yüzü the building's façade. paltonun yüzü the outer side of the coat
yüz
sense of shame, shame: Sende hiç yüz yok mu? Have you no shame? Ne yüzle ondan böyle bir şey isteyebilirsin? How can you have the gall to ask her for such a thing?
yüz
phiz
yüz
brow
yüz
{f} float

A ball is floating down the river. - Bir top nehirden aşağı doğru yüzüyordu.

The substance is light enough to float on the water. - Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif.

yüz
{i} kisser
yüz
fivescore
yüz
hecto
yüz
dial

Strictly speaking, Chinese consists of hundreds of dialects. - Aslına bakarsan, Çinçe yüzlerce lehçeden oluşur.

yüz
surface: suyun yüzü the surface of the water
yüz
favor

Eugenia shared with us her favorite oils for cleaning the face and protecting the skin. - Eugenia yüzü temizlemek ve cildi korumak için en sevdiği yağları bizimle paylaştı.

The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates. - Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları.

yüz
side: ırmağın öte yüzünde on the other side of the river. problemin bu yüzü this aspect of the problem
yüz
cutting edge, face (of a knife blade or other sharp tool)
yüzde bir
one in a hundred
yüzde bir
{i} hundredth
yüzde yüz
one hundred percent
Türkçe - Türkçe
Bir sayı sıfatı ile kullanıldığında, yüze bölünen bir şeyin o kadarlık parçasını belirtir
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
Bir sayı sıfatı ile kullanıldığında yüze bölünen bir şeyin o kadarlık parçasını belirtir: "Bir eli tabancalı militan mıdır, yoksa kesesini doldurmakla uğraşan iş adamlarından mıdır, mebus mudur hemen anlar ve bu anlayışlarında yüzde seksen yanılmaz."- Y. K. Karaosmanoğlu
yüzdelik
yüzde yüz
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
yüzde yüz
Bütünü, tamamı, tamamen
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat: "Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor."- S. F. Abasıyanık
yüz
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı
yüz
On kere on, doksan dokuzdan bir artık
yüz
Kesici araçlarda keskin kenar
yüz
Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalı bir biçimde anlatır: "Hikmet Beyin kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü."- S. M. Alus
yüz
Bir şeyin ön tarafta bulunan bölümü, cephe
yüz
Bu sayıyı gösteren 100, C rakamlarının adı
yüz
Yüzey, satıh
Yüz
(Osmanlı Dönemi) LEÇ
Yüz
duluk
Yüz
beniz
yüz
Yapı cephesi
yüz
Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalı bir biçimde anlatır
yüz
Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret
yüz
Nedeniyle, sebebiyle: "Bu yüzden Fuat Köprülü ile çatışmaya başlamışlardı gazetelerde."- Y. Z. Ortaç
yüz
Nedeniyle, sebebiyle
yüz
Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm
yüz
Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş
yüz
Yastığa geçirilen kılıf
yüz
Utanma
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat
yüz
Yapının cephesi
yüz
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
yüz
Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin tümü
yüz
Yan, taraf
yüz
On kere on, doksan dokuzdan bir artık olan
yüz
Keskin kenar
yüzde