theory

listen to the pronunciation of theory
İngilizce - Türkçe
{i} teori

Daha makul bir öneri Emmet'in teorisi ile ilgili Leech'in sunduğudur. - A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.

Teoride, teori ve pratik arasında hiçbir fark yoktur. Fakat pratikte, var. - In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

kuram

Görelilik kuramını kim icat etti? - Who invented the theory of relativity?

{i} nazariye
theory z
(Ticaret) z teorisi
theory based
teorik
theory of
teorisi

Onlar Darwin'in evrim teorisine karşı çıkıyorlar. - They opposed Darwin's theory of evolution.

Darwin'in adını evrim teorisi ile bağdaştırıyoruz. - We associate Darwin's name with the theory of evolution.

theory of relativity
izafiyet teorisi
theory of relativity
görecelik kuramı
theory of communication
iletişim teorisi
theory of constraints
Kısıtlar teorisi
theory of knowledge
bilgi kuramı
theory of mind
(Psikoloji, Ruhbilim) Zihin kuramı
theory of signs
işaretleri teorisi
theory of consumer choice
(Ticaret) tüketici seçim teorisi
theory of continental drift
kıtasal sürüklenme teorisi
theory of evolution
(Sosyoloji, Toplumbilim) evrim kuramı [darwin]
theory of evolution
evrim teorisi

Onlar, Darwin'in evrim teorisine karşı çıkıyorlar. - They are opposed to Darwin's theory of evolution.

Onlar Darwin'in evrim teorisine karşı çıkıyorlar. - They opposed Darwin's theory of evolution.

theory of flow
akım kuramı
theory of flow
akım teorisi
theory of heat
ısı teorisi
theory of isostasy
izostazi teorisi
theory of relativity
görecelilik kuramı
theory of rent
(Ticaret) kira teorisi
theory of supply
(Ticaret) arz teorisi
theory of the second best
(Ticaret) ikinci en iyi teorisi
theory of x
(Ticaret) x teorisi
theory y
(Ticaret) y teorisi
The Theory of Multiple Intelligences
(Eğitim) Çoklu Zeka Kuramı: Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.Gardner, zekayı “problem çözme kapasitesi ya da değerli bir veya birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermek” olarak tanımlamaktadır.Gardner’a göre çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar yer almaktadır. Zekanın oluşumunda biyolojik ve çevresel etkenler vardır.Bunlar;kaynaklara ulaşım şansı,kültürel etkenler,coğrafi etkenler,ailesel etkenlerdir.Bu etkenlere bağlı olarak zekanın değişik boyutları artabilir veya eksilebilir. Howard Gardner'e göre zekanın özellikleri: Sekiz zeka alanı vardır,zekanın belirli bir ölçütü yoktur,her insan kendisine göre bu zeka alanlarını kullanabilir,bu zeka alanları farklı alanlar da olsa zeka bir bütündür,bu zeka alanları güçlendirilebilir
the big bang theory
big bang teorisi
the theory of relativity
görelilik kuramı, izafiyet teorisi
the theory of
görelilik kuramı, izafiyet teorisi
grounded theory
Toplanan verilerin sürekli kıyaslanması ve teorik örneklemlerle desteklenmesi esasına dayanan, Anselm Strauss ve Barney Glaser tarafından davranış bilimleri alanında geliştirilmiş bir araştırma metodu
approximation theory
yaklaştırma teorisi
approximation theory
(Bilgisayar,Teknik) yaklaşıklık kuramı
approximation theory
(Bilgisayar) yaklaşıklama kuramı
approximation theory
(Matematik) yaklaşımlar teorisi
attribution theory
yükleme teorisi
benefit theory
(Ticaret) vergide yarar teorisi
cluster theory
(Fizik) cluster teorisi
coding theory
kodlama teorisi
cognitive dissonance theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilişsel uyumsuzluk teorisi
cognitive learning theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilişsel öğrenme teorisi
communication theory
(Bilgisayar,Teknik) iletişim kuramı
conflict theory
(Ticaret) çatışma teorisi
consumer demand theory
(Ticaret) tüketici talebi teorisi
decision theory
(Ticaret) karar teorisi
decision theory
(Bilgisayar,Politika, Siyaset) karar kuramı
dependency theory
bağımlılık teorisi
dimension theory
(Fizik) boyut teorisi
dimension theory 
(Matematik) boyut teorisi 
domain theory
(Fizik,Teknik) domen teorisi
efficient structure theory
(Ticaret) etkin yapı teorisi
efficient wage theory
(Ticaret) etkin ücret teorisi
equity theory
eşitlik teorisi
equity theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) adillik teorisi
equity theory
(Ticaret) hakkaniyet teorisi
evolution theory
(Biyoloji) evrim kuramı
extreme value theory
uç değer teorisi
game theory
(Matematik) oyunlar kuramı
gender schema theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) cinsiyet şeması teorisi
growth theory
(Ticaret) büyüme teorisi
implicit personality theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) örtülü kişilik teorisi
incentive theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) teşvik teorisi
induced fit theory
(Denizbilim) kilit-anahtar kuramı
information theory
(Bilgisayar,Teknik) bilişim teorisi
information theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) enformasyon teorisi
information theory
bilgi teorisi
interference theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) engel teorisi
international trade theory
(Ticaret) uluslararası ticaret teorisi
inventory theory
(Ticaret) envanter kuramı
knot theory
düğüm teorisi
knowledge theory
bilgi teorisi
learning theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenme teorisi
literary theory
edebiyat kuramı
literary theory
yazın kuramı
mediation theory
(Dilbilim) aracılık kuramı
music theory
müzik teorisi

Tom müzik teorisi okudu. - Tom studied music theory.

network theory
(Bilgisayar) ağ kuramı
operator theory
operatör teorisi
organization theory
(Politika, Siyaset) örgüt kuramı
political theory
siyasal teori
probability theory
(Bilgisayar,Dilbilim,Teknik) olasılık kuramı
proof theory
kanıt teorisi
public choice theory
(Ticaret) kamu tercihi teorisi
quantum field theory
kuantum alan teorisi
radical theory
radikal teori
rational choice theory
rasyonel seçim teorisi
reliability theory
güvenilirlik teorisi
role theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) rol teorisi
sampling theory
(İstatistik) örnekleme kuramı
shell theory
kabuk teorisi
signal theory
sinyal teorisi
stability theory
stabilite teorisi
steady state theory
(Bilgisayar) sabit durum teorisi
strip theory
(Askeri) şerit teorisi
target theory
(Denizbilim) erekkuram
utility theory
(Ticaret) fayda kuramı
utility theory
fayda teorisi
atom theory
atom teorisi
atomic theory
nükleer teori
axiomatic theory
aksiyomatik teori
bohr theory
bohr kuramı
br=nsted lowry theory
brönsted lowry teorisi
by the theory of relativity
izafiyet kuramıyla
cell theory
hücre teorisi
choice theory
seçme kuramı
corpuscular theory of light
ışığın parçacık kuramı
crystal field theory
kristal alan teorisi
diffusion theory
difüzyon teorisi
domain theory
evlek kuramı
economic theory
ekonomik teori
field theory
alan kuramı
field theory
alan teorisi
germ theory
tohum teorisi
graph theory
graph kuramı
group theory
grup teorisi
homology theory
homoloji teorisi
in theory
teorik olarak

Teorik olarak mümkündür, ancak uygulamada çok zor. - In theory it is possible, but in practice it is very difficult.

in theory
teoride

Onun planları teoride her zaman kulağa hoş geliyor ama uygulamada çalışmaz. - His plans always sound great in theory but they don't work in practice.

Teoride her şey çok güzel ama pratikte işe yarayacak mı? - It´s all very well in theory, but will it work in practice?

ionic theory
iyon teorisi
kinetic theory of gases
gazların kinetik teorisi
many electron theory
çok eletronlu yapılar kuramı
measure theory
ölçüm kuramı
molecular theory
molekül teorisi
number theory
sayılar kuramı
particle theory of light
ışığın tanecik teorisi
philosophical theory
felsefi teori
poisson theory
poısson kuramı
price theory
fiyat teorisi
probability theory
olasılık teorisi
quantum theory
nicemler kuramı
quantum theory
kuvantum teorisi
relativity theory
izafiyet teorisi
scientific theory
bilimsel teori

Bu bilimsel teori çok tartışmalıdır. - This scientific theory is very controversial.

Bu bilimsel teori tartışmalıdır. - This scientific theory is controversial.

set theory
kümeler kuramı
switching theory
anahtarlama kuramı
unified field theory
birleşik alan kuramı
wave theory
dalga teorisi
Fermi age theory
Fermi yaş teorisi
agio theory of interest
faizin açıyo teorisi
asset pricing theory
varlık fiyatlama teorisi
attribution theory
Yükleme teorisi: sosyal psikolojinin insanların bir davranışla ilgili olarak ne zaman ve nasıl "niçin?" sorusunu sorduklarıyla ilgilenen alanıdır. Nedensel yüklemelerin kuramlaştırılması Fritz Heider (1958) ile başlar. Heider'e göre insanların iki güçlü motivasyonu vardır: dünyayı tutarlı bir şekilde anlama ve çevreyi kontrol etme ihtiyacı. Bu ihtiyaçlardan dolayı, insanlar başkalarının nasıl davranacaklarına yönelik önceden kestirimlerde bulunmak isterler
bcs theory
BCS teorisi
by the theory of relativity
izafiyet kuramiyla
circuit theory
(Elektrik, Elektronik) Devre teorisi (Circuit Theory) birçok üniversitenin özellikle Bilgisayar mühendisliği ve Elektronik mühendisliği bölümlerinde okutulan,temel devre elemanları,AC ve DC devre analizleri konularının işlendiği teknik içerikli bir derstir. öğrencileri devrelerin çalışma şekilleri ve devre çözümleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlar
classical organizational theory
klasik örgüt kuramı
classical theory
klasik teori
cognitive theory
bilişsel teorisi
collision theory
(Kimya) Çarpışma teorisi
color theory
Renk teorisi
communication theory
iletişim teorisi
constructivist theory
yapılandırmacı kuram
domain theory
domen teorisi, evlek kuramı
domino theory
domino teorisi
ergodic theory
ergodik teori
factor endowment theory
faktör donatimi teorisi
fermentation theory
fermantasyon teorisi
field theory
alan teorisi, alan kuramı
fuzzy set theory
Bulanık küme teorisi
galois theory
Galois teorisi
general systems theory
genel sistem kuramı
graph theory
Matematiğin grafiklerle ilgilenen dalı
graph theory
grafik teorisi
grounded theory
sağlam temele dayalı kuram
information theory
bilişim kuramı
just war theory
Savaş sebeplerinin ve savaşın belirli kurallar etrafında devam etmesi gerektiğini savunan teori
just war theory
savaşın gerekçesini ve koşullarını belirlemeye yönelik kuram
labor theory of value
değerin emek teorisi
mathematical theory
matematiksel teorisi
mean field theory
ortalama alan teorisi
multiple nuclei theory
ÇOK ÇEKİRDEKLİ TEPKİ : Şehirler bir çok alanın ve özel kullanım için ayrılmış bölgenin gelişimini sağlar
nuclear theory
nükleer teorisi
organization theory
örgüt teorisi
poisson theory
poisson kuramı
queueing theory
kuyruk teorisi, kuyruklar kuramı
queuing theory
Kuyruklar kuramı
rational choice theory
(Psikoloji, Ruhbilim) Akılcı seçenek teorisi: Davranışta bulunurken ödül ve cezaların göz önünde bulundurulduğunu var sayan teori
reception theory
Alımlama kuramı
reinforcement theory
destek teorisi
set theory
küme teorisi
social contract theory
(Felsefe) sosyal sözleşme kuramı
system theory
sistem teorisi
systems theory
sistem teorisi, dizge kuramı
theories
kuramlar
transport theory
taşıma teorisi
theories
nazariyat
İngilizce - İngilizce
A coherent statement or set of statements that attempts to explain observed phenomena

There is now a well-developed theory of electrical charge.

A logical structure that enables one to deduce the possible results of every experiment that falls within its purview

The theory of relativity was proposed by Einstein.

A field of study attempting to exhaustively describe a particular class of constructs

Knot theory classifies the mappings of a circle into 3-space.

An expectation of what should happen, barring unforeseen circumstances

So we’ll be there in three hours? — Yes, that’s the theory.

An unproven conjecture

I have a theory about who broke into the school last night, but I have no proof to back it up.

A set of axioms together with all statements derivable from them

A theory is consistent if it has a model.

{n} speculation, study, a scheme, a plan
a tentative theory about the natural world; a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena; "a scientific hypothesis that survives experimental testing becomes a scientific theory"; "he proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in chemical practices"
a statement of a proposed relation among two or more constructs
n the analysis of a set of facts in their relation to one another abstract thought; speculation a plausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered to explain phenomena a) a hypothesis assumed for the sake of argument or investigation b) an unproved assumption; conjecture c) a body of theorems presenting a consise systematic view of a subject
{i} coherent group of general assumptions, body of principles belonging to a certain subject; speculation, hypothesis
a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world; an organized system of accepted knowledge that applies in a variety of circumstances to explain a specific set of phenomena; "theories can incorporate facts and laws and tested hypotheses"; "true in fact and theory
The science, as distinguished from the art; as, the theory and practice of medicine
The theory of a practical subject or skill is the set of rules and principles that form the basis of it. He taught us music theory
Plausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered to explain phenomena
You use in theory to say that although something is supposed to be true or to happen in the way stated, it may not in fact be true or happen in that way. A school dental service exists in theory, but in practice, there are few dentists to work in them. = theoretically. value theory acid base theory auteur theory automata theory band theory BCS theory bundle theory catastrophe theory chaos theory communication theory information theory control theory critical theory decision theory domino theory double aspect theory dual aspect theory electroweak theory field theory film theory game theory germ theory germ plasm theory grand unified theory grand unification theory graph theory group theory identity theory just war theory kinetic theory of gases marginal productivity theory measure theory money quantity theory of number theory probability theory quantum field theory queuing theory set theory speech act theory steady state theory superstring theory switching theory types theory of unified field theory
The general or abstract principles of a body of fact, a science, or an art A belief, policy, or procedure proposed or followed as the basis of action A plausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered to explain phenomena A hypothesis assumed for the sake of argument or investigation An unproved assumption
In science, a theory is a good explanation for the facts Theories are not beliefs, and they are not suggestions, but strong ways of explaining things An example is the theory that the Earth revolves around the Sun
1) In a general sense, any more or less formalized conceptualization of the relationship between variables 2) Any generalized explanatory principle
the body of rules, ideas, principles, and techniques that applies to a particular subject, especially when seen as distinct from actual practice; a general principle that explains or predicts facts or events
A theory is a formal idea or set of ideas that is intended to explain something. Einstein formulated the Theory of Relativity in 1905
A set of propositions which summarise, organise, and explain a variety of known facts, e g Darwin's theory of evolution Theories are intended to logically summarise information and to give a framework for the generation of new tests and ideas on the topic
An organised set of propositions intended to explain existing data in some domain and to predict future observations Theories are either true or false Good theories explain present data as well as (correctly) predicting future data Theories generate Hypotheses in order to test the value of a theory but not all theories can be tested (e g Freud’s Psychoanalytic Theory could explain the cases observed previous to its creation as well as making some predictions about future findings but it could not be directly tested for ‘truthfulness’ because it involved un-conscious drives)
A comprehensive explanation of a given set of data that has been repeatedly confirmed by observation and experimentation and has gained general acceptance within the scientific community but has not yet been decisively proven See also hypothesis and scientific law
Proposed explanation for the causal mechanisms responsible for a phenomenon or a set of facts Also see hypothesis
a belief that can guide behavior; "the architect has a theory that more is less"; "they killed him on the theory that dead men tell no tales" a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world; an organized system of accepted knowledge that applies in a variety of circumstances to explain a specific set of phenomena; "theories can incorporate facts and laws and tested hypotheses"; "true in fact and theory
a model or idea that has undergone testing or validation from careful observations and can be used to make a variety of predictions of what will happen under different circumstances
A plausible general principle or group of principles offered in terms of a model to explain phenomena
A theory is a logical explanation or model based on observation, facts hypotheses, experimentation, and reasoning that attempts to explain a range of natural phenomena Theories are constantly subject to testing, modification, and refutation as new evidence and ideas emerge Theories also have predictive capabilities that guide further investigation
several related propositions that explain some domain of inquiry Also called a school or paradigm
a principle devised to explain a group of facts or phenomena, especially one that has been repeatedly tested or is widely accepted and can be used to make predictions about natural phenomena
a set of assumptions and the conclusions derived from those assumptions put forward as an explanation for some phenomena
An exposition of the general or abstract principles of any science; as, the theory of music
A set of ideas which are formulated to explain a phenomenon
A doctrine, or scheme of things, which terminates in speculation or contemplation, without a view to practice; hypothesis; speculation
A general idea about the relationship of two or more variables
a belief that can guide behavior; "the architect has a theory that more is less"; "they killed him on the theory that dead men tell no tales"
explanation of a problem based upon observations and experiments
an always tentative explanation of phenomena that we observe; never proven; representative of the most logical explanation based on currently available evidence; becomes stronger as more supporting evidence is gathered; provides a context for predictions
The philosophical explanation of phenomena, either physical or moral; as, Lavoisier's theory of combustion; Adam Smith's theory of moral sentiments
An analysis of a set of facts in their relation to one another, offered to explain events
a formulated general principle explaining the operation of certain phenomena
a well tested (as opposed to a hypothesis which is less well tested) explanation for observed events A theory must allow one to make predictions which can be tested by experiment When the results of those experiments are as predicted, it lends support to the theory as a good explanation If the results are not as predicted, they may lead to the eventual modification of the theory, or even its replacement
"a supposition or system of ideas explaining something, especially one based on general principles independent on the particular things to be explained" (Oxford Canadian Dictionary)
If you have a theory about something, you have your own opinion about it which you cannot prove but which you think is true. There was a theory that he wanted to marry her
theo

It is difficult to understand his theory. - It's difficult to understand his theory.

His theory is difficult to understand. - It is difficult to understand his theory.

theory of everything
a theory, not yet in existence, that would unite all fundamental physical phenomena into a single framework
theory of games
An older term for game theory
theory of knowledge
Epistemology

Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. 2nd ed. Routledge Contemporary Introductions to Philosophy. By Robert Audi. New York: Routledge, 2003.

theory of relativity
The generic term of the special relativity and the general relativity, two theories in physics developed mainly by Albert Einstein at the beginning of the 20th century from which several important results such as the equivalence of matter and energy and the Einstein field equations are derived
theory-laden
Whose meaning depends upon a set of theoretical principles
theory of mind
in philosophy, it refers to the large area of philosophy relating to mind, or to particular theories about what mind is
theory of mind
in recent years, the phrase "theory of mind" has more commonly been used to refer to a specific cognitive capacity: the ability to attribute mental states—beliefs, intents, desires, pretending, knowledge, etc.—to oneself and others and to understand that others have beliefs, desires and intentions that are different from one's own
theory of mind
general categories of theories of mind - theories about the nature of 'mind', and its structure and processes
theory of mind
theories of mind related to individual minds
theory of multiple intelligences
Multiple intelligences is educational theory put forth by psychologist Howard Gardner, which suggests that an array of different kinds of "intelligence" exists in human beings. Gardner suggests that each individual manifests varying levels of these different intelligences, and thus each person has a unique "cognitive profile." The theory was first laid out in Gardner's 1983 book, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, and has been further refined in subsequent years
theory of constraints
Also called constraints management, it is a set of tools that examines the entire system for continuous improvement The current reality tree, conflict resolution diagram, future reality tree, prerequisite tree and transition tree are the five tools used in its ongoing improvement process
theory of constraints
Originally developed by Dr Eliyahu Goldratt and published in his book The Goal, and based on the theory that a system has a single goal, and that systems are composed of multiple linked activities, one of which acts as a constraint on the whole system It places emphasis on methods to achieve the primary business goal of making money through increasing throughput and reducing inventory and operating expenses, ways to synchronize the production pace of linked activities and ensure continued operation of the system constraint, and the use of thinking processes to identify problems and propose alternatives
theory of constraints
A management philosophy developed by Dr Eliyahu M Goldratt that is broken down into three interrelated areas - logistics, performance measurement, and logical thinking Logistics include drum-buffer-rope scheduling, buffer management, and VAT analysis Performance measurement includes throughput, inventory and operating expense, and the five focusing steps Logical thinking includes identifying the root problem (current reality tree), identifying and expanding win-win solutions (evaporating cloud and future reality tree), and developing implementation plans (prerequisite tree and transition tree)
theory of constraints
Describes methods to maximise operating profit when faced with some bottleneck and some non-bottleneck operations
theory of constraints
(Ticaret) (TOC) Originally developed by Dr. Eliyahu Goldratt and published in his book The Goal, and based on the theory that a system has a single goal, and that systems are composed of multiple linked activities, one of which acts as a constraint on the whole system. It places emphasis on methods to achieve the primary business goal of making money through increasing throughput and reducing inventory and operating expenses, ways to synchronize the production pace of linked activities and ensure continued operation of the system constraint, and the use of thinking processes to identify problems and propose alternatives
theory of constraints
A management approach that focuses on identifying and relaxing the constraints that limit an organization's ability to reach a higher level of goal attainment
theory of dissociation
(chemistry) theory that describes aqueous solutions in terms of acids (which dissociate to give hydrogen ions) and bases (which dissociate to give hydroxyl ions); the product of an acid and a base is a salt and water
theory of evolution
belief that all life forms evolved from one ancestral creature
theory of evolution
(biology) a scientific theory of the origin of species of plants and animals
theory of gravitation
(physics) the theory that any two particles of matter attract one another with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them
theory of indicators
(chemistry) the theory that all indicators are either weak acids or weak bases in which the color of the ionized form is different from the color before dissociation
theory of inheritance
(biology) a theory of how characteristics of one generation are derived from earlier generations
theory of relativity
method pertaining to science and specifically physics, Einstein's theory
theory of types
In logic, a theory introduced by Bertrand Russell and Alfred North Whitehead in their Principia Mathematica (1910-13) to deal with logical paradoxes arising from the unrestricted use of propositional functions as variables. The type of a propositional function is determined by the number and type of its arguments (the distinct variables it contains). By not allowing propositional functions to be applied to arguments of equal or higher type, contradictions within the system are avoided
theory-based
based in theory rather than experiment; "theory-based arguments and positions
The Theory of Multiple Intelligences
(Eğitim) Multiple intelligences is educational theory put forth by psychologist Howard Gardner, which suggests that an array of different kinds of "intelligence" exists in human beings. Gardner suggests that each individual manifests varying levels of these different intelligences, and thus each person has a unique "cognitive profile." The theory was first laid out in Gardner's 1983 book, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, and has been further refined in subsequent years
the game theory
ideology that deals with investigating executions with a condition of uncertainty
the kinetic theory of gas
physical theory which deals with the random movement of gas molecules
the price theory
branch of economics which deals with the analysis of activity by individual economic units and the determining of prices for products
Galois theory
The branch of mathematics dealing with Galois groups, Galois fields, and polynomial equations
Kaluza-Klein theory
Any of a number of theories that try to explain forces by adding extra dimensions to our spacetime
Kaluza-Klein theory
A (no longer valid) theory developed by physicists Theodor Kaluza & Oskar Klein that attempted to combine gravity & electromagnetism by adding a fifth dimension to our 4-dimensional spacetime
M-theory
A generalized theory of eleven-dimensional supergravity that attempts to unify the five superstring theories
Morse theory
The study of differentiable functions, the domain of each of which is a manifold and the codomain is the real line
Ramsey theory
A branch of mathematics which deals with the unexpected patterns which inevitably arise in sufficiently large data sets
Skopos theory
The idea that translating and interpreting should primarily take into account the function of both the source and target text

The functional approach has a great affinity with Skopos theory. The function of a translation is dependent on the knowledge, expectations, values and norms of the target readers, who are again influenced by the situation they are in and by the culture. These factors determine whether the function of the source text or passages in the source text can be preserved or have to be modified or even changed.

X-bar theory
A theory that attempts to identify syntactic features common to all human languages
algebraic number theory
The subfield of number theory where algebraic numbers are studied using algebra
arbitrage pricing theory
A theory of asset pricing serving as a framework for the arbitrage pricing model
atomic theory
Any of several theories that explain the structure of the atom, and of subatomic particles
atomic theory
The theory that all gross matter is composed of atoms
attribution theory
theory that states that we all have a basic need to understand and explain the causes of other people's behavior
bifurcation theory
A branch of mathematics concerned with dynamical systems which suffer sudden qualitative changes from an infinitesimal change in a parameter
catastrophe theory
The branch of mathematics dealing with dynamical systems which can undergo abrupt irreversible qualitative changes due to a tiny change in parameters
category theory
A branch of mathematics which deals with spaces and maps between them in abstraction, taking similar theorems from various disparate more concrete branches of mathematics and unifying them
cell theory
the theory that all living organisms are made of cells as the smallest functional unit
chaos theory
The study of iterative non-linear systems in which arbitrarily small variations in initial conditions become magnified over time
chaos-theory
Attributive form of chaos theory

chaos-theory journal.

character theory
The branch of abstract algebra dealing with group characters
choice theory
A body of work, originating with Dr. William Glasser in 1995, an extension of his 'reality therapy' that posits and explains human behavior as living organisms' satisfying genetic needs for survival, connecting & belonging, power, freedom and fun
coding theory
The branch of mathematics dealing with the art of transmitting messages reliably over a noisy channel by adding redundancy to the message
collision theory
Any theory that relates collisions among particles to reaction rate; reaction rate depends on such factors as concentration, surface area, temperature, stirring, and the presence of either a catalyst or an inhibitor
collision-theory
Attributive form of collision theory, noun
complexity theory
The study and classification of decision problems by the computational resources—such as time and space—needed by the programs that solve the problems

The professor of complexity theory says that the problem can be solved in polynomial time.

computability theory
Recursion theory
computability theory
The branch of the theory of computation that studies which problems are computationally solvable using different models of computation
conspiracy theory
A hypothesis alleging that the members of a coordinated group are, and/or were, secretly working together to commit illegal or wrongful actions including attempting to hide the existence of the group and its activities. In notable cases the hypothesis contradicts the mainstream explanation for historical or current events
conspiracy theory
Hypothetical speculation that is untrue or outlandish

So, like I’m Rock Hudson? I’m not sure that’s the answer.” “Ah,” Lola smiles knowingly, “that’s all just a conspiracy theory. He enjoyed the ladies too.”.

control theory
An interdisciplinary branch of engineering and mathematics, dealing with the control of the behavior of dynamical systems
cosmological perturbation theory
A mathematical theory that attempts to describe the evolution of the constituents of the universe following the Big Bang
critical theory
The examination and critique of society and literature, drawing from knowledge across social science and humanities disciplines
domain theory
A branch of mathematics that studies special kinds of partially ordered sets (posets) commonly called domains
endosymbiotic theory
The theory that concerns the origins of mitochondria and chloroplasts, which are organelles of eukaryotic cells
evolutionary theory
The theory of evolution
evolutionary theory
Any of several theories that have evolved over time
field theory
The branch of mathematics dealing with the algebraic structure of fields
game theory
A branch of applied mathematics that studies strategic situations in which individuals or organisations choose various actions in an attempt to maximize their returns
grand theory
An overall explanation of phenomena in a particular discipline or realm of experience such as economics, sociology, or history
grand unification theory
A theory that unifies the electromagnetic interaction, the weak interaction, and the strong interaction
graph theory
The study of the properties of graphs (in the sense of sets of vertices and sets of ordered or unordered pairs of vertices)
greater fool theory
The theory of making money by buying something for the sole reason of selling it to someone else for a higher price
grounded theory
Any theory that is based on observation of social phenomena
group theory
The mathematical theory of groups
hemline theory
the informal theory that stock market prices move in the same direction as the hemline of women's skirts; short skirts being considered bullish and long skirts bearish
in theory
theoretically, according to fundamentals
information theory
A branch of applied mathematics and engineering involving the quantification of information sent over a communication channel, disregarding the meaning of the sent messages, exemplified by the noisy-channel coding theorem
knot theory
A branch of topology related to knots
ligand field theory
a theory, a combination of the earlier crystal field theory with molecular orbital theory, that describes the structure of coordination compounds
literary theory
The theory or the philosophy of the interpretation of literature and literary criticism
measure theory
A branch of mathematical analysis, concerned with the theory of integration, that generalizes the intuitive notions of length, area and volume
music theory
The field of study dealing with how music works
novelty theory
A pseudoscience developed by Terence McKenna that aims to describe "novelty" in the universe based on a combination of numerology and mathematics
number theory
The branch of pure mathematics concerned with the properties of integers

Factorization has driven many great discoveries in number theory.

particle theory
atomic theory
percolation theory
a field of mathematical study in which a theory models a cluster structure in a random graph to describe the spread of phenomena passing through the edges
phlogiston theory
an obsolete scientific theory of combustion
probability theory
The mathematical study of probability (the likelihood of occurrence of random events in order to predict the behavior of defined systems)
quantity theory of money
the theory that changes in prices and the value of money vary with changes in the amount of money in circulation
quantum theory
A theory developed in early 20th century, according to which nuclear and radiation phenomena can be explained by assuming that energy only occurs in discrete amounts called quanta. In current usage quantum theory may refer to any or all of the following, depending on the context:

quantum optics.

queer theory
A field of critical theory that emerged in the early 1990s out of LGBT studies and feminist studies, a kind of interpretation devoted to queer readings of texts
queueing theory
The study of the behaviour of queues, and of stochastic processes modelled on them
recursion theory
A branch of mathematical logic studying computable functions and Turing degrees, concerned with questions such as "What does it mean for a function from the natural numbers to themselves to be computable?" and "Can noncomputable functions be classified into a hierarchy based on their level of noncomputability?"
rimland theory
A political theory that holds that control of Eurasia and Africa (the World Island) is achieved via control of the countries bordering the Soviet Union
ring theory
The branch of mathematics dealing with the algebraic structure of rings
set theory
The mathematical theory of sets
social ecology theory
A branch of social structure theory of criminology, whose major premise is, that the conflicts and problems of urban social communities — including fear, unemployment, deterioration, and siege mentality — influence crime rates and trends
steady state theory
A cosmological model of the universe in which matter is continuously created as the universe expands
string theory
A candidate unified theory of all physical forces and particles; a theory which suggests that subatomic particles are one-dimensional strings rather than zero-dimensional points. It also suggests that space-time can have up to nine dimensions, plus the dimension of time

String theory denies the existence of a hypothetical eleventh dimension.

supposition theory
Theory in medieval Europe to explain then-modern events from an Aristotelian context
systems theory
interdisciplinary field of science, which studies the nature of complex systems in nature, society and science, and studies complex parts of reality as systems
systems theory
collection of methods on the development and organization of complex systems
systems theory
systematic study of the complex interactions in systems
value theory
A theory of how people positively and negatively value things and concepts, the reasons they use in making their evaluations, and the scope of applications of legitimate evaluations across the social world
Rational choice theory
Rational choice theory, also known as choice theory or rational action theory, is a framework for understanding and often formally modeling social and economic behavior. It is the main theoretical paradigm in the currently-dominant school of microeconomics. Rationality ("wanting more rather than less of a good") is widely used as an assumption of the behavior of individuals in microeconomic models and analysis and appears in almost all economics textbook treatments of human decision-making. It is also central to some of modern political science and is used by some scholars in other disciplines such as sociology and philosophy. It is the same as instrumental rationality, which involves seeking the most cost-effective means to achieve a specific goal without reflecting on the worthiness of that goal. Gary Becker was an early proponent of applying rational actor models more widely. He won the 1992 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his studies of discrimination, crime, and human capital
agency theory
The analysis of principal-agent relationships , in which one person, an agent, acts on behalf of another person, a principal
attachment theory
(Psikoloji, Ruhbilim) Attachment theory is a psychological theory that provides a descriptive and explanatory framework for discussion of affectionate relationships between human beings. Most of attachment theory as we know it today is derived from the work of John Bowlby and stresses the attitudes and behaviors of young children toward their adult caregivers. However, a wide variety of social behaviors, occurring at all ages, is subsumed under the term "attachment". These behaviors can include care-seeking by children or others, peer relationships of all ages, romantic and sexual attraction, and responses to the care needs of infants or sick or elderly adults. Attachment behaviors are accompanied by emotional experiences that motivate the behavior, as well as by cognitive and memory functions
circuit theory
Circuit theory is the theory of accomplishing work by means of routing matter through a loop. The types of matter used are: a.) In electronic or electrical circuits: electrons (and charged ions, both positive and negative) b.) In pneumatic circuits: compressed gas (normally ordinary air) c.) In hydraulic circuits: pressurized, relatively incompressible fluid
collision theory
(Kimya) Collision theory is a theory, proposed by Max Trautz and William Lewis in 1916 that qualitatively explains how chemical reactions occur and why reaction rates differ for different reactions. It assumes that for a reaction to occur the reactant particles must collide, but only a certain fraction of the total collisions, the effective collisions, cause the transformation of reactant molecules into products. This is due to the fact that only a fraction of the molecules have sufficient energy and the right orientation at the moment of impact to break the existing bonds and form new bonds. The minimal amount of energy needed so that the molecule is transformed is called activation energy. Collision theory is closely related to chemical kinetics
color theory
In the arts of painting, graphic design, and photography, color theory is a body of practical guidance to color mixing and the visual impact of specific color combinations. Although color theory principles first appear in the writings of Alberti (c.1435) and the notebooks of Leonardo da Vinci (c.1490), a tradition of "colory theory" begins in the 18th century, initially within a partisan controversy around Isaac Newton's theory of color (Opticks, 1704) and the nature of so-called primary colors. From there it developed as an independent artistic tradition with only sporadic or superficial reference to colorimetry and vision science
conspiracy theory
A theory seeking to explain a disputed case or matter as a plot by a secret group or alliance rather than an individual or isolated act
copernican theory
(Astronomi) (also Copernican system) The theory proposed by Nicolaus Copernicus that the sun is the centre of the solar system, with the planets (including the earth) orbiting round it. Compare with Ptolemaic system
just war theory
Just war theory (or Bellum iustum) is a doctrine of military ethics of Roman philosophical and Catholic origin, studied by moral theologians, ethicists and international policy makers, which holds that a violent conflict ought to meet philosophical, religious or political criteria
mean field theory
A many-body system with interactions is generally very difficult to solve exactly, except for extremely simple cases (Gaussian field theory, 1D Ising model.) The great difficulty (e.g. when computing the partition function of the system) is the treatment of combinatorics generated by the interaction terms in the Hamiltonian when summing over all states. The goal of mean field theory (MFT, also known as self-consistent field theory) is to resolve these combinatorial problems
probability theory
Probability theory is the branch of mathematics concerned with analysis of random phenomena. The central objects of probability theory are random variables, stochastic processes, and events: mathematical abstractions of non-deterministic events or measured quantities that may either be single occurrences or evolve over time in an apparently random fashion. Although an individual coin toss or the roll of a die is a random event, if repeated many times the sequence of random events will exhibit certain statistical patterns, which can be studied and predicted. Two representative mathematical results describing such patterns are the law of large numbers and the central limit theorem
rational action theory
Rational choice theory, also known as choice theory or rational action theory, is a framework for understanding and often formally modeling social and economic behavior. It is the main theoretical paradigm in the currently-dominant school of microeconomics. Rationality ("wanting more rather than less of a good") is widely used as an assumption of the behavior of individuals in microeconomic models and analysis and appears in almost all economics textbook treatments of human decision-making. It is also central to some of modern political science and is used by some scholars in other disciplines such as sociology and philosophy. It is the same as instrumental rationality, which involves seeking the most cost-effective means to achieve a specific goal without reflecting on the worthiness of that goal. Gary Becker was an early proponent of applying rational actor models more widely. He won the 1992 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his studies of discrimination, crime, and human capital
renewal theory
Renewal theory is the branch of probability theory that generalizes Poisson processes for arbitrary holding times. Applications include calculating the expected time for a monkey who is randomly tapping at a keyboard to type the word Macbeth and comparing the long-term benefits of different insurance policies
resource dependence theory
(Bilim, İlim) The goal of an organization is to minimize its dependence on other organizations for the supply of scare resources and to find ways of influencing them to make resources available
self-discrepancy theory
Self-Discrepancy Theory states that people compare themselves to internalized standards called "self-guides". These different representations of the self can be contradictory and result in emotional discomfort. Self-discrepancy is the gap between two of these self-representations. Self-Discrepancy Theory states that people are motivated to reduce the gap in order to remove disparity in self-guides
Theory of
relativity
theories
plural of theory
theory