suspension

listen to the pronunciation of suspension
İngilizce - Türkçe
(Mukavele) askıya alma, durdurma (işi)
{i} uzaklaştırma

Öğrenciye üç günlük bir uzaklaştırma verildi. - The student was given a three day suspension.

askıda
katı asıltı (donanımı)
sarkıtma
(Jeoloji) asıntı
(Askeri) askı halde bulunma
askı tertibatı
sarkıtılma
faaliyetin sona ermesi
geçici olarak durdurma
(Kimya) askılı
geçici olarak uzaklaştırma
geçici olarak durdurulma
(Ticaret) ödemenin durdurulması
askıya alınma
(Ticaret) açığa alınma
talik
(Tıp) süsfansiyon
amortisör tertibatı
süspansiyon askı
asıltı
erteleme
asma
asılma
süspansiyon
asış
talik edilme
{i} boykot
suspension bridge asma köprü
{i} askıya alma
(Tıp) Hastayı omuzlarından çekerek askıya almak, omurgadaki eğrilik v.s. bozuklukları düzeltmek üzere uygulanan bir tedavi yöntemi
{i} durdurulma
{i} tehir
{i} ara verme
sıvı içinde erimeden durma
(Tıp) Herhangi bir şeyin geçici olarak durması veay kesilmesi
(Tıp) Etkili maddenin uygun sıvı içinde erimeden küçük tanecikler halinde dağılmasından oluşan ilaç
duraklatış
süspansiyon/asma/ası
(Askeri) TECİL: Bir askeri mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının tamamen veya kısmen tecili
{i} el çektirme
(Tıp) Yerinden kaymış veya sarkmış bir organın diğer bir oluşuma dikişle tesbiti
{i} geçici olarak uzaklaştırma/uzaklaştırılma
{i} durdurma
ödemeleri geçici olarak durdurma
{i} geçici
(Tıp) Bir maddenin sıvı içinde erimeden küçük tanecikler halinde dağılması hali
{i} (cezayı) erteleme; (ceza) ertelenme
mıknatıs iğnesini muallakta tutan tertibat
tatil etme
erteleme (cezayı)
ertelenme (ceza)
tecil
(Kanun) kesilme
katı asıltı
askı
askı donanımı
suspension arm
(Otomotiv) salıncak
suspension bridges
asma köprüler
suspension feeder
(Denizbilim) askı malzeme yiyen
suspension of vouchers
(Askeri) mahsubun bekletilmesi
suspension system
(Politika, Siyaset) şartlı muafiyet sistemi
suspension system
(Askeri,Otomotiv) süspansiyon sistemi
suspension bridge
asma köprü
suspension of payment
ödemenin durdurulması
suspension line
(Havacılık) Paraşütlerde kubbe açıldığında kubbe ile HC (Harness Container) arasında kalan ince ve çok sayıdaki halatın her biri
suspension lug
süspansiyon lug
suspension tube
süspansiyon borusu
suspension bar
süspansiyon çubuğu
suspension beam
deve boynu
suspension bracket
susta suportu
suspension bracket
kuyruk braketi
suspension cable
askı kablosu
suspension clause
(Politika, Siyaset) askıya alma hükmü
suspension cylinder
suspansiyon silindiri
suspension equipment
(Askeri) donanım teçhizatı
suspension equipment
yaylar
suspension equipment
(Askeri) SÜSPANSİYON TEÇHİZATI, DONANIM TEÇHİZATI: Uçak ikmal maddelerinin taşınması, kullanılması ve fazla yükün atılması için kullanılan adaptörler, füze lançerleri ve pilonlar gibi tüm uçak cihazları
suspension equipment
(Askeri) süspansiyon teçhizatı
suspension factor
(Aydınlatma) tavan uzaklığı oranı
suspension fastening
(Tekstil) askı bağlantısı
suspension for injection
(Tıp) enjeksiyonluk süspansiyon
suspension grid
(İnşaat) mesnet ızgarası
suspension isolator
(Elektrik, Elektronik) askı izolatörü
suspension kit
süspansiyon kiti
suspension length
(Aydınlatma) tavan uzaklığı
suspension link
halka menot
suspension medium
(Sanat) süspansiyon ortamı
suspension member
asma öğe
suspension modules
(Otomotiv) süspansiyon modülleri
suspension mounting
(Tekstil) askı bağlantısı
suspension of arms
(Askeri) MUHAREBEYE ARA VERME, ATEŞ KESME: Yaralıların toplanması, ölülerin gömülmesi veya esirlerin mübadelesi gibi özel bir maksat için mahalli komutanlar arasında yapılan kısa mütareke
suspension of arms
(Askeri) muharebeye ara verme
suspension of arms
(Askeri) ateş kesme
suspension of execution
(Kanun) icranın tehiri
suspension of execution
(Ticaret) yürütmeyi durdurma
suspension of flying
(Askeri) UÇUŞTAN MAHRUMİYET, UÇUŞTAN ALI KOYMA: Bir şahısın uçuşlara katılma yetkisinin alınması
suspension of flying
(Askeri) uçuştan mahrumiyet
suspension of flying
(Askeri) uçuştan alıkoyma
suspension of guaranty
(Ticaret) garantiyi kaldırma
suspension of limitation
(Kanun) müruru zamanın tatili
suspension of payments
(Ticaret) ödemeleri durdurma
suspension of punishment
(Kanun) cezanın tecili
suspension of punishment
(Kanun) cezanın ertelenmesi
suspension of sentence
(Kanun) cezanın ertelenmesi
suspension of sentence
cezanın tecili
suspension of vouchers
(Askeri) MAHSUBUN BEKLETİLMESİ: Tediyenin şüpheli görülmesi, istinat ettiği belgelerin noksanlığı veya diğer idari ya da usul bakımından hata ve eksikliklerin bulunması dolayısıyla, bir tahakkuk evrakının, ait olduğu tediye subayı kredisine mahsup edilmeyerek tutulması hususunda Genel Muhasebe Dairesi (General Accounting Office) tarafından girişilen işlem
suspension railway
asma demiryolu
suspension railway
havai hat
suspension regime
(Politika, Siyaset) askıya alma rejimi
suspension ribbon
(Askeri) madalya kurdelesi
suspension roofs
(İnşaat) asma çatı
suspension shackle
menot
suspension spring
askı yayı
suspension spring
süspansiyon yayı
suspension strap
(Askeri) ASKI: Yük askısı ile helikopter arasındaki belli bir uzunlukta dokuma kayışı veya tel halat
suspension strop
(Askeri) askı kolanı
suspension subsystem
(Otomotiv) süspansiyon tali sistemi
suspension tuning
(Otomotiv) süspansiyon ayarı
suspension wheel
(Askeri) TAŞIYICI TEKERLEK: Bazı tip tanklarda yatay volüt yaylı askı donanımındaki (Horizontal volutespring suspension) tekerlekler. Bu tekerlekler paletlerle birlikte dönerek tankın ağırlığını taşır
independent rear suspension
(Otomotiv) bağımsız arka suspansiyon
solid in suspension
katı süspansiyon
solid suspension
katı süspansiyon
suspensions
(Tıp) süspansiyonlar
suspensions
(Tıp) süspansiyon
axle suspension
dingil süspansiyonu
axle suspension spring
dingil süspansiyon yayı
bar suspension
çubuk süspansiyon
bar suspension
çubuklu süspansiyon
bentonite suspension
bentonit süspansiyonu
hydrodynamic suspension
hidrodinamik süspansiyon
hydropneumatic suspension
hidropnömatik süspansiyon
independent front wheel suspension
bağımsız ön tekerlek süspansiyonu
independent suspension
bağımsız süspansiyon
liquid spring suspension
hidrolik yaylı süspansiyon
lower suspension arm
alt suspansiyon kolu
air suspension bellow
hava süspansiyon körüğü
bifilar suspension
çift telli süspansiyon
cabin suspension
kabin amortisörü
coilover suspension
Torsiyonlu, ayarlanabilir süspansiyon
engine suspension
motor süspansiyonu
front axle suspension
on dingil süspansiyonu
in-school suspension
okuldan uzaklaştırma cezası
independent front suspension
bağımsız on süspansiyon, bağımsız önaski
lateral suspension filing
yatay askılı dosyalama sistemi
polygonal suspension
poligonal süspansiyon
tandem axle suspension
çift aks süspansiyonu
torsion suspension
burulma süspansiyonu
aqueous suspension
sulu süspansiyon
bogie suspension
tandem aks süspansiyon
dental suspension
(Tıp) diş süspansiyonu
dip suspension
(Tıp) daldırma süspansiyonu
flexible suspension
(İnşaat) esnek askı
horizontal volute spring suspension
(Askeri) YATAY VOLÜT ASKI DONANIMI: Bak. "suspension" ve "volute spring"
independent suspension
(Otomotiv) müstakil süspansiyon
light equipment suspension bridge
(Askeri) HAFİF ASMA KÖPRÜ: Hafif malzeme kullanılmak suretiyle inşa edilen asma köprü
pneumatic suspension
(Otomotiv) pnömatik havalı süspansiyon
point of suspension
asma noktası
revolving shackle suspension
döner baklalı süspansiyon
spring suspension
yaylı süspansiyon
spring suspension
yay askısı
torsion bar suspension
(Otomotiv,Teknik) burulma çubuklu süspansiyon
vertical volute spring suspension
(Askeri) DÜŞEY VOLUT YAYLI ASKI: Bak "suspensıon"
İngilizce - İngilizce
A function derived, in a standard way, from another, such that the instant function's domain and codomain are suspensions of the original function's
A topological space derived from another by taking the product of the original space with an interval and collapsing each end of the product to a point
A keeping of the hearer in doubt and in attentive expectation of what is to follow, or of what is to be the inference or conclusion from the arguments or observations employed
The prolongation of one or more tones of a chord into the chord which follows, thus producing a momentary discord, suspending the concord which the ear expects; the discord so produced. Compare retardation
A stay or postponement of execution of a sentence condemnatory by means of letters of suspension granted on application to the lord ordinary
The act of suspending, or the state of being suspended
The state of a solid when its particles are mixed with, but not dissolved in, a fluid, and are capable of separation by straining; also, any substance in this state
A conditional withholding, interruption, or delay; as, the suspension of a payment on the performance of a condition
A temporary delay, interruption, or cessation; Of labor, study, pain, etc.; Of decision, determination, judgment, etc.; Of judgment or opinion in view of evidence to be produced.; Of the payment of what is due; as, the suspension of a mercantile firm or of a bank.; Of punishment, or sentence of punishment.; Of a person in respect of the exercise of his office, powers, prerogative, etc.; as, the suspension of a student or of a clergyman.; Of the action or execution of law, etc.; as, the suspension of the habeas corpus act
a hanging from a support
{n} the act of hanging up, a cessation for a time, a temporary privation of an office
An action taken by a suspending official in accordance with regulations that immediately excludes a person from participating in covered transactions for a temporary period, pending completion of an investigation and such legal, debarment, or Program Fraud Civil Remedies Act proceedings as may ensue A person so excluded is suspended
a mechanical system of springs or shock absorbers connecting the wheels and axles to the chassis of a wheeled vehicle an interruption in the intensity or amount of something a mixture in which fine particles are suspended in a fluid where they are supported by buoyancy
a license has been ordered suspended for a period of time In some cases, the suspension may be stayed or lifted so long as the licensee meets certain conditions
a solution; a substance dissolved in a liquid
Unpaid leave taken as a result of a personnel action Employees are placed in a temporary status without duties and without pay for disciplinary reasons or for reasons pending an inquiry
a category of academic standing for students who consistently have had academic difficulty and who have been requested to remain out of the University for at least two semesters See the Academic Standing Policy for more details
The mounting for a microphone capsule, generally designed to provide some degree of mechanical isolation between the capsule or transducer and the microphone body in order to reduce handling noise
a temporary debarment (from a privilege or position etc)
Involuntary leave of absence without pay for corrective action reasons
a time interval during which there is a temporary cessation of something
The suspension of something is the act of delaying or stopping it for a while or until a decision is made about it. A strike by British Airways ground staff has led to the suspension of flights between London and Manchester
temporary cessation or suspension
an interruption in the intensity or amount of something
A function derived, in a standard way, from another, such that the instant functions domain and codomain are suspensions of the original functions
A vehicle's suspension consists of the springs and other devices attached to the wheels, which give a smooth ride over uneven ground
means an enforced leave of absence without pay pending investigation of charges against an employee or for disciplinary purposes
a mixture in which fine particles are suspended in a fluid where they are supported by buoyancy
as, the suspension of the habeas corpus act
– Typically used in the context of a federal agency taking action against an institution For example, the Office for Human Research Protections can suspend an Assurance, preventing the institution from continuing to conduct studies supported with federal funds
a mechanical system of springs or shock absorbers connecting the wheels and axles to the chassis of a wheeled vehicle
Mechanism that allows responders to update the system calendar so that the system 'knows' when a participating library is temporary closed or ILL services are unavailable When a library is 'suspended' it is skipped during rota creation A global calendar has been set up listing all of the Canadian statutory holidays Bureau Administrators should update the local calendar settings with the dates that service is not available
Temporary release from duty of a staff employee, usually without pay Suspension without pay of a Regular Staff employee is subject to employee appeal
Of a person in respect of the exercise of his office, powers, prerogative, etc
as, to ask a suspension of judgment or opinion in view of evidence to be produced
The use of a nonharmonic tone to delay the resolution of a chord, frequently as it occurs in a cadence
Cf
Of punishment, or sentence of punishment
Means the temporary removal of privileges by the licensing jurisdiction for cause
the parts of a minibike fork that take up the shock from bumps or holes in the ground
The act of suspending, or the state of being suspended; pendency; as, suspension from a hook
Of the action or execution of law, etc
The moment or phase of the trot or canter in which the horse has no feet on the ground
the act of suspending something (hanging it from above so it moves freely); "there was a small ceremony for the hanging of the portrait"
The state of a solid when its particles are mixed with, but undissolved in, a fluid, and are capable of separation by straining; also, any substance in this state
An academic or disciplinary penalty which prohibits a student from registering at the University for a stated period of time
A vehicle's suspension system is made up of the components on which the vehicle rides, including shock absorbers, struts, springs (coil or leaf), sway bars, ball joints, control arms, or torsion bars These parts work together to provide a smooth comfortable ride, as well as good control and handling of the vehicle These components take a beating on a daily basis and therefore wear out This wear causes the alignment angles to go out of adjustment, which results in tire wear and poor handling That's why it's a good practice to have alignment checks every 12,000 miles or 12 months, whichever comes first
a temporary debarment (from a privilege or position etc) the act of suspending something (hanging it from above so it moves freely); "there was a small ceremony for the hanging of the portrait"
An action by the NJDOE that temporarily suspends assistance under the grant pending corrective action by the grantee, or pending a decision by the NJDOE to terminate the grant
as, the suspension of a student or of a clergyman
Especially, temporary delay, interruption, or cessation Of labor, study, pain, etc
means an order issued by the Medical Director of the Bureau of Emergency Medical Services suspending an EMT's certification temporarily (for a set period of time)
A mixture of fine, nonsettling particles of any solid within a liquid or gas, the particles being the dispersed phase, while the suspending medium is the continuous phase
Of the payment of what is due; as, the suspension of a mercantile firm or of a bank
Retardation
The prolongation of one or more tones of a chord into the chord which follows, thus producing a momentary discord, suspending the concord which the ear expects
Someone's suspension is their removal from a job or position for a period of time or until a decision is made about them. The minister warned that any civil servant not at his desk faced immediate suspension
{i} act of suspending; state of being suspended; postponement; temporary debarment; framework that supports a vehicle on its axles (Mechanics); particles suspended in a fluid (Chemistry)
refers to how the orthosis / prosthesis is held on; may include suction, a strap or belt, a wedge, a neoprene sleeve or other method
Of decision, determination, judgment, etc
an action which temporarily suspends Federal assistance under a grant pending corrective action by the grantee or pending a decision to terminate the grant
Academic suspension is an involuntary separation of the student from the University for unsatisfactory scholarship (See Minimal Academic Progress for details)
= refers to how the orthosis/prosthesis is held on; may include suction, a strap or belt, a wedge, a neoprene sleeve or other method
The end of the evening session for specific futures and options markets traded at the Chicago Board of Trade
suspension bridge
A bridge where the deck or roadway is suspended from cables that pass over two towers
suspension of disbelief
People's acceptance, for the sake of appreciation of art (including literature and the like), of what they know to be a nonfactual premise of the work of art

In science fiction films, suspension of disbelief is essential.

suspension bridge
Bridge that is suspended from steel cables
suspension bridge
a bridge that has a roadway supported by cables that are anchored at both ends
suspension bridge
A suspension bridge is a type of bridge that is supported from above by cables. A bridge having the roadway suspended from cables that are anchored at either end and usually supported at intervals by towers
suspension of obligations
situation in which one is entitled to abstain from fulfilling an obligation that he imposed on himself
suspension penalty
dismissal, removal, punishment that involves distancing someone from something for a set period of time
suspension point
One of a series of dots, usually three, used to indicate an incomplete statement or the omission of a word or words from a written text
suspension point
(usually plural) one of a series of points indicating that something has been omitted or that the sentence is incomplete
suspension system
(Otomotiv) A system that cushions the passenger compartment of the car from the bumps and shocks caused by the wheels moving over irregular road surfaces. Includes springs, shock absorbers, steering linkage, upper and lower control arms, torsion bars, and stabilizers
air suspension
Vehicle suspension in which compressed air is used as a spring
Clifton Suspension Bridge
a very high bridge over the River Avon near Bristol, designed by I.K. Brunel
automobile suspension
Elastic members designed to cushion the impact of road irregularities on a portion of an automotive vehicle. The members link the vehicle's tires with its suspended portion, and usually consist of springs and shock absorbers. Spring elements used for automobile suspension members include (in increasing order of ability to store elastic energy per unit of weight) leaf springs, coil springs, torsion bars, rubber-in-shear devices, and air springs. The springs absorb the energy of impacts of the tires along the road surface, and the shocks damp or dissipate that energy, using hydraulics, so that the suspended portion of the vehicle does not keep bouncing
director`s suspension
removal of a director from his position
suspensions
plural of suspension
Türkçe - İngilizce

suspension teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

cezanın tecili suspension of
a sentence
suspension