settlement

listen to the pronunciation of settlement
İngilizce - Türkçe
yerleşim

Tom yerleşimden tam olarak mutlu değildi. - Tom wasn't completely happy with the settlement.

Sami en yakın yerleşim yerine 600 yüz millik bir yolculuğa başladı. - Sami began a 600 hundred miles journey to the nearest settlement.

{i} uzlaşma
(Ticaret) paraya çevirme
yerleşim alanı
bırakma (birine bir şeyi)
(İnşaat) tasman (binada)
bırakılan şeyler
çözme
(Kanun) mahalle
(Ticaret) tahakkuk ettirme
(Ticaret) hesabı kapatma
çökeltme
(Askeri,Politika, Siyaset,Ticaret) uyuşma
(Ticaret) bağlama
yapılanma
çökme
(Askeri,Ticaret) kesin hesap
(Ticaret) tediye
anlaşmazlığı halletme
(Ticaret) tesviye
bağışlanan şeyler
(Ticaret) takas
tasman
çözüm
(İnşaat) binada oluşan tasman
(Ticaret) mahsup etme
bırakılan şey
ödeme
yeni küçük yerleşim alanı
göç
karar
anlaşma

İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler. - The two countries will negotiate a settlement to the crisis.

İki ülke bu ihtilaf üzerine politik bir anlaşmaya vardı. - The two countries came to a political settlement over this dispute.

KESİN HESAP, TASFİYE, UYUŞMA: Bir sözleşme veya işbirliği dolayısıyla bağlı olan tarafların, hesaplarını karşılaştırarak bir anlaşma ve muvazeneye varmaları
{i} yerleştirme
{i} (iskân edilerek oluşturulan) köy
{i} evlilik sözleşmesi
{i} bağlanan gelir
{i} ödeşme
duvarın veya toprak setin biraz çöküp oturması
settiement house şehrin fakir semtlerinde kurulan yardım yurdu
{i} koloni
(Askeri) KESİN HESAP, TASFİYE, UYUŞMA: Bir sözleşme veya işbirliği dolayısıyla bağlı olan tarafların, hesaplarını karşılaştırarak bir anlaşma ve muvazeneye varmaları
{i} nafaka bağlama
{i} yatıştırma
{i} sosyal dayanışma örgütü
{i} köy
{i} çözümleme
{i} (binada oluşan) tasman, oturma. 5
{i} çökelme
irat bağlama
{i} barışma
(Mukavele) 1- oturma, çöküp oturma; 2- (anlaşmazlığı, davayı) halletme; 3- hesabı kapatma; hesabı kapatmak için ödenen para
{i} yerleşim yeri

Sami en yakın yerleşim yerine 600 yüz millik bir yolculuğa başladı. - Sami began a 600 hundred miles journey to the nearest settlement.

{i} iskân
{i} hesaplaşma
halletme
yerleşme
tasfiye
ev
(Hukuk) tanzim
settlement analysis
oturum hesabı
settlement analysis
oturma analizi
settlement contours
eş oturma eğrileri
settlement contours
oturma eşyükselti eğrileri
settlement curve
yük-oturma eğrisi
settlement curve
oturma eğrisi
settlement date
(Ticaret) ödeme tarihi
settlement day
(Ticaret) hesaplaşma günü
settlement estimate
oturma tahmini
settlement forecast
oturma tahmini
settlement gauge
çökmeölçer
settlement gauge
oturmaölçer
settlement history
(Tarih) yerleşim tarihi
settlement in pais
(Kanun) sulhen anlaşma
settlement in pais
(Kanun) uzlaşma
settlement joint
oturma derzi
settlement of claim
(Kanun) davanın sulhü
settlement of dam
barajın oturması
settlement period
(Ticaret) hesap dönemi
settlement plan
yerleşim planı
settlement price
(Ticaret) uzlaşma fiyatı
settlement project
(Politika, Siyaset) yerleştirme projesi
settlement project
(Politika, Siyaset) iskan projesi
settlement records
oturma kayıtları
settlement stress
oturma gerilmeleri
settlement success
(Denizbilim) yerleşme başarısı
settlement tank
çökeltme havuzu
settlement test
çökme testi
settlement value
(Ticaret) ödeme değeri
settlement value
(Ticaret) mahsup değeri
settlement warrant
(Ticaret) ödeme tebliği
settlement day
tasfiye günü
settlement agreement
anlaşmaya
settlement house
Halkevi
settlement of disputes
Anlaşmazlıkların halli
settlement bargain
(Ticaret) vadeli muamele
settlement day
işletme hesap dönemi son günü
settlement of pile foundations
kazıklı temellerin oturması
sell for the settlement
(Ticaret) vadeli olarak satmak
amicable settlement
(Ticaret) anlaşma
consolidation settlement
(İnşaat,Teknik) konsolidasyon oturması
deed of settlement
(Kanun) veraset senedi
excessive settlement
aşırı oturma
human settlement
(Çevre,Kanun) insan yerleşimi
inherent settlement
doğal oturma
interference settlement
girişik oturma
lump sum settlement
(Ticaret) götürü olarak tesviye
rural settlement
kırsal yerleşim
compact settlement
bitişik yerleşim
dispersed settlement
dağınık yerleşme
wage settlement
vergin uzlaşması
amicable settlement
Davanın mahkeme dışında dostça halli
amicable settlement
(Acordo extrajudicial) Mahkeme dışında dostça varılan anlaşma, çözüm
claim settlement
iddia yerleşim
divorse settlement
boşanma antlaşması
final settlement
nihai çözüm
financial settlement
finansal çözüm
initial settlement
on anlaşma
out of court settlement
mahkeme dışında yerleşim
tax settlement
Vergi uzlaşması
wage settlement
ücret uzlaşması
allowable settlement
izin verilebilir oturma
asset settlement
(Ticaret) aktif tasfiyesi
boundaries of settlement
(İnşaat) imar sınırı
central settlement
(Ticaret) merkezi takas
daily settlement
(Ticaret) günlük ödeşme
day of settlement
hesaplaşma günü
difference of settlement
oturma farkı
differential settlement
farklı oturma
dispute settlement
(Mukavele) anlaşmazlığı halletme
dispute settlement
(Ticaret) uyuşmazlığı halletme
dispute settlement
anlaşmazlıkları çözme
foundation settlement
(İnşaat) temel oturması
gradual settlement
dereceli oturma
gradual settlement
aşamalı oturma
gross settlement
(Askeri) GÖTÜRÜ HESAP, KABA TUTARI: ABD ordusunda müteahhidin hakkını tespitte elden çıkarılan malzeme karşılığı vesikalar için indirmeler yapılmadan ve kısmi veya avans olarak ya da parti ödemede bulunulmadan önce, müteahhit ile sözleşmeyi yapan subay tarafından üzerinde mutabakata varılan dolar miktarı
immediate settlement
ani oturma
increment of settlement
oturmada artma
increment of settlement
oturma artması
initial settlement
başlangıç oturması
initial settlement
ilk oturma
irregular settlement
üniform olmayan oturma
irreversible settlement
geridönmeyen oturma
load-settlement curve
yük- oturma eğrisi
magnitude of the settlement
oturma miktarı
marriage settlement
(Kanun) evlenme sözleşmesi
negotiated settlement
(Askeri) ANLAŞMA YOLUYLA FESİH: Tek taraflı veya hakem usulü ile son verilenlerin aksine olarak bir sözleşmenin, iki tarafın rızası ile nihayete erdirilmesi için varılan karar. Bak. "arbitration"ve "unilateral determination"
net settlement
(Askeri) NET TUTAR: Bir müteahhidin emrine verilen kredi ve önceden yapılan tediyeler hariç olmak üzere, bir işe veya satın alma sözleşmesi sonunda hesap edilen bakiye para tutarı
nonuniform settlement
üniform olmayan oturma
nonuniform settlement
düzensiz oturma
nonuniform settlement
düzgün olmayan oturma
open to settlement
yerleşime açmak
payment settlement
(Mukavele) borç ya da fatura ödemesi
periodical settlement
(Avrupa Birliği) periyodik ödeme
pioneering settlement
yeni koloni
prevention of settlement
(Askeri) oturmanın önlenmesi
primary consolidation settlement
birincil konsolidasyon oturması
progressive settlement
ilerleyen oturma
recorded settlement
kayıtlı oturma
temporary settlement
geçici anlaşma
temporary settlement
(Coğrafya) geçici yerleşim
territorial settlement
bölgesel çözüm
time of settlement
oturma zamanı
time of settlement
oturma süresi
total settlement
toplam oturma
ultimate settlement
toplam oturma
ultimate settlement
nihai oturma
ultimate settlement
son oturma
uniform settlement
düzgün oturma
uniform settlement
üniform oturma
viable settlement
(Askeri) uygulanabilir çözüm
İngilizce - İngilizce
A colony that is newly established; a place or region newly settled
A resolution of a dispute
A settled place of abode; residence; a right growing out of legal residence
The delivery of goods by the seller and payment for them by the buyer, under a previously agreed trade or transaction or contract entered into
The state of being settled
The gradual sinking of a building. Fractures or dislocations caused by settlement
A disposition of property, or the act of granting it
{n} a fixed place of abode, rest, colony, factory, agreement, income, jointure, a place inhabited
The act of setting, or the state of being settled
Usually, a policy benefit or claim payment It connotes an agreement between both parties to the policy contract as to the amount and method of payment (G)
a conclusive resolution of a matter and disposition of it an area where a group of families live together
The process by which merchant and cardholder banks exchange financial data and value resulting from sales transactions, cash disbursements and merchandise credits
The payment of cash for securities and, conversely, the delivery of securities against payment - the conclusion of a securities transaction by delivery Settlement is the payment or receipt of an outstanding due at the end of the settlement period
The act or process of adjusting or determining; composure of doubts or differences; pacification; liquidation of accounts; arrangement; adjustment; as, settlement of a controversy, of accounts, etc
(Closing) The process by which all financial dealings and contractual arrangements are completed for the buyer and seller At the time of settlement, or closing, all debts are paid, adjustments made and money disbursed, and a deed is prepared in the new owner's name
A settlement is an agreement to end a disagreement or dispute without going to a court of law, for example by offering someone money. She accepted an out-of-court settlement of £4,000
Establishment in life, in business, condition, etc
(1) See financial settlement (2) In the United States, an irrevocable action that relieves the plan or plan sponsor of the obligation for a pension benefit and that eliminates the risk to the plan assets used to carry out the settlement One example of a settlement is payment of a lump-sum benefit to a plan participant, thus discharging any further benefit obligation to the participant Settlement is defined in FASB Statement No 88
Specific date a securities trade is credited to the accounts of the buyer and seller and all evidence of ownership and payment are transferred Settlement for all securities traded on U S exchanges is the third business day after the date of the trade, also known as "T+3 "
something settled or resolved; the outcome of decision making; "the finally reached a settlement with the union"; "they never did achieve a final resolution of their differences"; "he needed to grieve before he could achieve a sense of closure"
Bestowal, or giving possession, under legal sanction; the act of giving or conferring anything in a formal and permanent manner
Meeting between the buyer, seller, and closing agent at which property and funds legally change hands Settlement Costs - See Closing Costs Settlement Sheet - The computation of costs payable at closing which determines the seller's net proceeds and the buyer's net payment
The process of sending a merchant's batch to the network for processing and payment For non-bankcards, the issuer pays the merchant directly (less applicable fees) and then bills the cardholder For bankcards, the acquirer pays the merchant (less applicable fees) with funds from Visa/MasterCard The bankcard issuer then bills the cardholder for the amount of the sale Also see Capture
an area where a group of families live together
{i} act of populating an area, colonization; small town, community; arrangement; resolution, reconciliation; payment of a debt or bill
the act of colonizing; the establishment of colonies; "the British colonization of America"
Once the goods have been shipped to the customer, the merchant can key a transaction for settlement at which time the customer's credit card is charged for the transaction and the proceeds are deposited into the merchant account
another name for closing
As the sales transaction value moves from the merchant to the acquiring bank, to the issuer, each party buys and sells the sales ticket Settlement is what occurs when the acquiring bank and the issuer exchange data or funds during that function
The settlement of a debt is the act of paying back money that you owe. ways to delay the settlement of debts
(Ticaret) The finalization of a sale as determined by the transfer of funds from one account to another
That which settles, or is settled, established, or fixed
A colony newly established; a place or region newly settled; as, settlement in the West
ordination or installation as pastor
The completion of a transaction, wherein securities and corresponding funds are delivered and credited to the appropriate accounts
the process of transferring the funds from the cardholders financial institution to the University's financial institution
Conclusion of a securities transaction when a customer pays a broker/dealer for securities purchased or delivers securities sold and receives from the broker the proceeds of a sale
The act of peopling, or state of being peopled; act of planting, as a colony; colonization; occupation by settlers; as, the settlement of a new country
The act of fulfilling the delivery requirements of the futures contract
A disposition of property for the benefit of some person or persons, usually through the medium of trustees, and for the benefit of a wife, children, or other relatives; jointure granted to a wife, or the act of granting it
Matter that subsides; settlings; sediment; lees; dregs
As the sales transaction value moves from the merchant to the acquiring bank to the issuer, each party buys and sells the sales ticket Settlement is what occurs when the acquiring bank and the issuer exchange data or funds during that function
A settled place of abode; residence; a right growing out of residence; legal residence or establishment of a person in a particular parish or town, which entitles him to maintenance if a pauper, and subjects the parish or town to his support
That which is bestowed formally and permanently; the sum secured to a person; especially, a jointure made to a woman at her marriage; also, in the United States, a sum of money or other property formerly granted to a pastor in additional to his salary
A settlement is a place where people have come to live and have built homes. The village is a settlement of just fifty houses. In law, a compromise or agreement between litigants to settle the matters in dispute between them in order to dispose of and conclude their litigation. Generally, as a result of the settlement, prosecution of the action is withdrawn or dismissed without any judgment being entered. The parties may, however, incorporate the terms of the settlement into a consent decree, recorded by the court. Most suits brought today are either withdrawn or settled. Settlement Act of settlement house social settlement viatical settlement Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes Straits Settlements
a conclusive resolution of a matter and disposition of it
[Health, Pension] a transaction that (a) is an irrevocable action, (b) retieves the employer (or the plan) of primary responsibility for a pension benefit OBLIGATION, and (c) eliminates significant RISKs related to the obligation and the assets used to effect the settlement [identical to ACG No 2]
The gradual sinking of a building, whether by the yielding of the ground under the foundation, or by the compression of the joints or the material
A colony newly established; a place or region newly settled
Fractures or dislocations caused by settlement
A settlement is an official agreement between two sides who were involved in a conflict or argument. Our objective must be to secure a peace settlement They are not optimistic about a settlement of the eleven year conflict
The conclusion of a securities transaction; a broker/dealer buying securities pays for them; a selling broker delivers the securities to the buyer's broker (See clearance, prompt receipt and delivery of securities)
A consensual agreement reached by the parties resolving the disputed issues in a case
The process by which transactions with authorization codes are sent to the processor for payment to the merchant Settlement is a sort of electronic bookkeeping procedure that causes all funds from captured transactions to be routed to the merchant's acquiring bank for deposit VeriSign automatically submits all captured transactions for settlement on a daily basis The time that it takes for these funds to reach the merchant account after settlement is 1-5 days, but varies by the merchant's agreement with their card processing company
(1)The final stage of a transaction, actual physical exchange of one currency for another (2) is the process by which available funds have been instructed by a client of Cambridge for transfer via wire, draft or deposit to a multi-currency account and a designated receiver of such funds
a body of people who settle far from home but maintain ties with their homeland; inhabitants remain nationals of their home state but are not literally under the home state's system of government
termination of a business operation by using its assets to discharge its liabilities
a financial settlement process (billing and payment) for products and services purchased and sold; each settlement will involve a price and a quantity
Parties to a lawsuit resolve their difference without having a trial Settlements often involve the payment of compensation by one party in satisfaction of the other party's claims
a community of people smaller than a town
settlement agreement
A contractual agreement between parties to actual or potential litigation by which each party agrees to a resolution of the underlying dispute
settlement agreements
plural form of settlement agreement
settlement house
1. A center in an underprivileged area that provides community services.2. A building dedicated to a particular activity
settlement agreement
The written version of a settlement that resolves certain issues It is generally a valid contract
settlement agreement
Colorado Ute Indian Water Rights Final Settlement Agreement, December 10, 1986
settlement agreement
The agreement as to how policy proceeds will be paid to the beneficiary
settlement agreement
The arrangement made between an insurer and a policyowner (or beneficiary) concerning the manner in which the insurer will pay the policy proceeds to the beneficiary See also settlement options
settlement agreement
A document that spells out the terms of a resolution by the parties without an adjudication
settlement date
Date on which a securities transaction must be settled Buy orders must be paid for in cash and sell orders must have securities in legal (good) delivery form presented to the new owner REGULAR WAY SETTLEMENT of stock and bond transactions is three business days after the trade was executed Listed options, government securities and mutual funds settle the next business day following the transaction The brokerage firm representing the customer must settle on the specified settlement date whether or not the customer has paid the monies or delivered securities to the firm
settlement date
The date specified for delivery of securities between securities firms, usually three business days after the execution of an order
settlement date
The date on which a trade is settled The settlement date may be the trade date or a later date
settlement date
The date on which both parties to a foreign exchange trade remits funds to the other in settlement of the transaction In a spot settlement, the exchange of funds takes place two business days after the spot trade has been struck
settlement date
The date on which a security buyer must pay for his or her purchase, or a seller must deliver the securities he or she has sold In Canada, investors have three days to pay for a purchase or, if selling, three days to turn in the securities certificate if it is in their possession
settlement date
The date the purchaser of a security must pay for the transaction and the seller of the security must deliver the security
settlement date
The date on which payment is made to settle a trade For stocks traded on US exchanges, settlement is currently three business days after the trade For mutual funds, settlement usually occurs in the US the day following the trade In some regional markets, foreign shares may require months to settle
settlement date
The date by which an executed order must be settled by the transference of instruments or currencies and funds between buyer and seller
settlement date
The date on which the final consummation of a securities transaction takes place and payment is made, usually three full business days following the date of trade
settlement date
Date the purchase or liquidation settles; T + 3 (trade date plus three days) All purchases should be paid for in full by this date, and all securities must be available for delivery at this time All shares must be registered in client's name, if paid for, at this time
settlement date
The date for the delivery of securities and payment of funds [Back]
settlement date
In U S financial markets, an investor must pay for the purchase of shares by the third business day after he or she buys securities And an investor must deliver an investment that he or she has sold by the third business day after the transaction
settlement date
In US financial markets, an investor must pay for the purchase of shares by the third business day after securities are bought An investor is also obligated to deliver an investment that he or she has sold by the third business day after the transaction
settlement date
The month, day, and year the transaction will settle As per industry standards, settlement occurs within 3 days of the transaction date for Equities
settlement date
The date on which a trade is cleared by delivery of securities against funds The settlement data may be the trade date or a later date
settlement date
~ The date for the delivery of securities and payment of funds
settlement date
The date at which the security should be delivered between securities firms after the trade Usually three days
settlement date
The date on which payment is made to settle a securities transaction
settlement date
~ The date for the delivery of securities and payment of funds
settlement date
The date for the delivery of securities and payment of funds
settlement date
The date agreed upon by the parties to a transaction for the payment of funds and the delivery of securities
settlement date
The date agreed upon by the parties to a transaction for the delivery of securities and payment of funds This may vary from other bonds
settlement date
The date by which an executed order must be settled by the transference of securities and funds between buyer and seller
settlement date
The date specified for delivery of securities between securities firms, usually three business days after the execution of an order (See prompt receipt and delivery of securities)
settlement date
The date when money first changes hands; i e , when a buyer actually pays for a security It need not coincide with the issue date
settlement house
a center in an underprivileged area that provides community services
settlement house
or social settlement or community centre Neighbourhood social-welfare agency. The staff of a settlement house may sponsor clubs, classes, athletic teams, and interest groups; they may employ such specialists as vocational counselors and caseworkers. The settlement movement began with the founding of Toynbee Hall in London in 1884 by Samuel Augustus Barnett (1844-1913). It spread to the U.S. in the late 19th century with the establishment of such institutions as Chicago's Hull House (founded by Jane Addams). Many countries now have similar institutions. In the late 19th and early 20th centuries, U.S. settlement houses were active among the masses of new immigrants and worked for reform legislation such as workers' compensation and child-labour laws
settlement notice
notice that a guaranteed debt has been repaid
settlement of contradictions
arranging incompatibilities, proving that there are not paradoxes
settlement price
liquidation price
Pale of Settlement
A particular region of Russia from 1791 to 1917, designated for Jews
amicable settlement
Acordo extrajudicial; out-of-court extrajudicial amicable settlement
Act of Settlement
(June 12, 1701) Act of Parliament that thereafter regulated the succession to the English throne. It decreed that if King William III or Princess (later Queen) Anne died without issue, the crown was to pass to James I's granddaughter Sophie of Hanover (1630-1714) and her Protestant heirs. The act resulted in the accession of the house of Hanover in 1714. It also decreed that future monarchs must belong to the Church of England, that judges were to hold office on the basis of good behaviour rather than at the sovereign's pleasure, and that impeachment by the House of Commons was not subject to pardon by the sovereign
Rural Settlement Department
department of the Jewish Agency
Settlements
settlements
agricultural settlement
farming settlement
border settlement
small town located on a boundary
collective settlement
community which is jointly operated by its residents
communal settlement
group settlement, colony founded by a group; colony settled for shared living, partnership
comprehensive settlement
inclusive settlement, settlement which covers a large number of subjects
confrontation line settlement
settlement established at the border of hostilities
cooperative settlement
colony intended for people who want to work together, commune
debt settlement
repaying of money borrowed, resolving a debt
debt settlement agreement
agreement made regarding payment of debts
developed settlement
well established community that offers a wide range of services to its inhabitants
dismantle a settlement
take apart a settlement
final settlement
The completion of both sides of a securities trade (delivery of the security and payment in cash) Finder - A company that acts as an intermediary between borrower and lender whose job is to locate, price and set up loans and returns
final settlement
The completion of a transaction when delivery of all components to a trade have been accomplished
form of settlement
type of payment, way in which a debt will be paid
front-line settlement
border outpost, border settlement, border town
frontier settlement
a settlement on the frontier of civilization
land settlement
agreement regarding ownership of holding of land
mixed settlement
settlement in which people of different religions or cultures live together
northern border settlement
small residential area located on a northern border
out of court settlement
agreement reached between two parties currently in litigation which takes the place of a court decision
out-of-court settlement
resolution of a dispute prior to the rendering of a final decision by the trial court
out-of-court settlement
an agreement to end a legal argument, in which one side agrees to pay money to the other so that the problem is not brought to court settle sth out of court court (1)
pending final settlement
the final calculation has not yet been made, the full portion is not yet ready
permanent settlement
recognized and institutionalized residential area
political settlement
settlement due to political beliefs, settlement established for political reasons
property settlement
(matrimonial law) the division of property owned or acquired by marriage partners during their marriage
rural settlement
country town, village, cooperative village, town that is not urban
settlements
Charges settled with benefits to the charging party as warranted by evidence of record In such cases, EEOC and/or a FEPA is a party to the settlement agreement between the charging party and the respondent (an employer, union, or other entity covered by EEOC-enforced statutes)
settlements
The FLSA provides two and only two mechanisms for an employee and employer to enter into a "binding" settlement of FLSA claims One is to settle a matter under the "supervision" of the U S Department of Labor The other is to settle a matter in the course of litigation A settlement made with DOL supervision, or in litigation, will be binding, and operates as a waiver of additional claims by the employee
settlements
plural of settlement
settlements
Towns built in the occupied territories on seized Palestinian land and heavily subsidized by the Israeli government International law clearly forbids any nation from moving its citizens onto any foreign territory it occupies
settlements
Israeli communities in the disputed West Bank area
uproot a settlement
evacuate residents from a residential area and move them to a new location
urban settlement
city, metropolis, town
viatical settlement
The sale of a life insurance policy by a terminally ill individual to a third party at a discounted rate in order to raise funds to help ease the financial burden often associated with large medical expenses
viatical settlement
cash derived from sale of an insurance policy by a terminally ill policy holder
viatical settlement
proceeds from the sale of a life insurance policy to a third party by a terminally ill person
viatical settlement
The proceeds received from the sale of a life insurance policy, on the life of a terminally ill individual, to a third party Viatical settlement companies purchase these policies at a discount of the face vale and the insured receives a lump sum payment The company becomes the owner and beneficiary of the policy, pay all future premiums and collects the proceeds when the insured dies
viatical settlement
The purchase of a life insurance policy from policy owners on the lives of viator's who are chronic or terminally ill Back To Top
viatical settlement
sale of an insurance policy by a terminally ill policy holder cash derived from sale of an insurance policy by a terminally ill policy holder
viatical settlement
Arrangement by which a terminally ill patient's life-insurance policy is sold to provide funds while the insured (viator) is living. The buyer (funder), usually an investment company, pays the patient a lump sum of 50-80% of the policy's face value, pays the premiums until the patient dies, and receives the death benefit. Viatical settlements (from Latin viaticum, "provisions for a journey") appeared in the 1980s, when people with AIDS had high medical bills and policies nominally sufficient to cover them but whose funds would not be available until they died
viatical settlement
sale of an insurance policy by a terminally ill policy holder
viatical settlement
Viatical Settlement is the selling of one's own life insurance policy to another in exchange for an immediate percentage of the death benefit The person or in many cases, group of persons buying the rights to the policy have high expectation of the imminent death of the previous owner The sooner the death of the previous owner, the higher the profit The practice is common in the United States and is spilling over into Canada It would appear to have a definite conflict with Canada's historical view of 'insurable interest'
viatical settlement
Payment of a portion of the proceeds from life insurance to an insured who is terminally ill
viatical settlement
A settlement that enables a person facing terminal illness to sell a life insurance policy for cash to a third party (i e , a viatical settlement company), who then becomes the beneficiary of the policy upon the death of the policyholder
viatical settlement
The purchase of a life insurance policy from policy owners on the lives of viator's who are chronic or terminally ill
settlement