preliminary

listen to the pronunciation of preliminary
İngilizce - Türkçe
ön

Bir ön duruşma 20 Ekim'de planlanıyor. - A preliminary hearing is scheduled for October 20th.

ilk
(Tıp) Başlangıç şeklinde, öncü, ön
hazırlık
ön sınav
giriş
(Tıp) preliminer
mukaddime
başlangıç niteliğinde
başlangıç
ön hazırlık
(Mukavele) ilk, eskiz taslak, hazırlayıcı, ön
{s} hazırlayıcı, hazırlık, ilk, ön
başlangıç olan
ön duruşma

Bir ön duruşma 20 Ekim'de planlanıyor. - A preliminary hearing is scheduled for October 20th.

üniversitede ön sınav
{i} eleme maçı
{i} çoğ. ön hazırlıklar
yeterlik sınavı
(Bilgisayar) geçici
avan
preliminary authorization
(Politika, Siyaset) ön müsaade
preliminary design
ön proje
preliminary design
ön dizayn
preliminary examination
(Kanun,Ticaret) ön inceleme
preliminary examination
(Kanun) hazırlık soruşturması
preliminary examinations
hazırlık soruşturması
preliminary firing
(Askeri) alıştırma atışı
preliminary inquiry
(Askeri) hazırlık soruşturması
preliminary investigation
ön araştırma
preliminary preparation
(Ticaret) ön hazırlık
preliminary project
ön proje
preliminary project
avan proje
preliminary results
(Ticaret) ön sonuçlar
preliminary survey
(Ticaret) ön araştırma
preliminary treatment
ön arıtma
preliminary expenses
kuruluş masrafları
preliminary inquiry
ön soruşturma
preliminary study
ön etüt
preliminary study
önçalışma
preliminary test
ön deneme
preliminary test
ön deney
preliminary work
ön çalışma
preliminary analysis
on analiz
preliminary exam
on sınav
preliminary notice
on uyarı
preliminary proceedings report
tensip tutanağı
preliminary purification
ilk temizleme
preliminary validation
erkenden başlamak
preliminary agreement to sell
(Ticaret) satış vaadi sözleşmesi
preliminary audit
(Ticaret) geçici denetim
preliminary bleach
(Tekstil) ön beyazlatma
preliminary communication search
(Askeri) İLK MUHABERE ARAŞTIRMASI: Araştırma ve kurtarma harekatlarında, uçağın görülebileceği veya görülmüş olduğu bölge içindeki önemli, büyük tesislerle temas kurmayı ve kontrol etmeyi ihtiva etmektedir. Bir ilk muhabere araştırması normal olarak tereddüt, belirsizlik safhası esnasında yürütülmektedir. Aynı zamanda PRECOM olarak adlandırılır. Ayrıca bakınız: " extented communications search"; "search and rescue incident classification" tali kısım a
preliminary communications search
(Askeri) ilk muhabere araştırması
preliminary contract for sale
(Ticaret) satış vaadi sözleşmesi
preliminary contractual agreement
(Askeri) SÖZLEŞME ÖN ANLAŞMASI: Kati bir sözleşmenin yapılmasını mümkün kılacak yeterli bilgilerin toplanmasından önce, müteahhitlerin, harp sözleşmeleri ile ilgili faaliyete, sözleşme müzakereleriyle vakit kaybetmeden geçmelerine imkan verecek, sözleşme mahiyetinde, geçici resmi doküman. Satın alma kararları sözleşme teklif yazısı, sipariş mektupları ve satınalma emri bu dokümanlar arasındadır
preliminary criteria
(Tıp) preliminer kriterler
preliminary damage assessment
ön hasar tespiti
preliminary demolition
(Askeri) İLK TAHRİP HEDEFİ: Çekilmeden önce-tahrip için hazırlanmış ve tahribi, tahrip sorumluluğu verilmiş subayın emriyle, hazırlanmayı hemen takip eden en münasip zamanda derhal icra edilecek bir hedef
preliminary demolition target
(Askeri) ilk tahrip hedefi
preliminary demolition target
(Askeri) İLK TAHRİP HEDEFİ, HAZIRLANMIŞ TAHRİP HEDEFİ: Saklanmış bir tahrip hedefinden ziyade, tahrip için ayrılan; yetkinin önceden verilmiş olması şartıyla tahribi, hazırlanmasından hemen sonra ifa edebilen bir hedef. Ayrıca bakınız: "reserved demolition"
preliminary demolition target
(Askeri) hazırlanmış tahrip hedefi
preliminary design phase
(İnşaat) ön tasarım evresi
preliminary design phase
(Telekom) öntasarım aşaması
preliminary draft
(Politika, Siyaset) ön taslak
preliminary drawing
taslak resim
preliminary estimate
önkeşif
preliminary estimate
avam keşif
preliminary examination
ön sınav
preliminary examination
yeterlik sınavı
preliminary examination
ön muayene
preliminary exception
(Kanun) ilk itiraz
preliminary exception
(Kanun) iptidai itiraz
preliminary exhaust
ön egzoz
preliminary experiments
başlangıç işleri
preliminary financing
(Ticaret) prefinansman
preliminary finding
ön bulgu
preliminary finish
(Tekstil) ön apre
preliminary firing
(Askeri) ALIŞTIRMA ATIŞI: Çok defa, hangi erlerin nişancılıkta daha yüksek bir ehliyete sahip olduklarını anlamak maksadıyla, bir silah üzerinde yapılan eğitim ve tatbikat. Alıştırma atışı ders atışından önce yapılır; ders atışında, seçilmiş erlere ek eğitim gösterir ve aldıkları sonuçlar kayıtlara geçirilir
preliminary guaranty
(Ticaret) muvakkat teminat
preliminary hazard analysis
ön tehlike tahlili
preliminary hazards list
ön tehlike listesi
preliminary hearing
ön soruşturma
preliminary interview
(Eğitim) kayıt ön görüşmesi
preliminary interview
(Eğitim) başvuru ön görüşmesi
preliminary interview
(Eğitim) başvuru görüşmesi
preliminary layout
ön yerleşim planı
preliminary meeting
hazırlık toplantısı
preliminary meeting
ön toplantı
preliminary mordanting
(Tekstil) ön mordanlamak
preliminary mordanting
(Tekstil) ön mordanlama
preliminary objection
(Kanun) ilk itiraz
preliminary physical examination
(Askeri) İHZARİ SAĞLIK MUAYENESİ: Bak "physical examination"
preliminary priced proposal
önkeşif özeti
preliminary proceedings
(Kanun) duruşma hazırlığı
preliminary provisions
(Politika, Siyaset) başlangıç hükümleri
preliminary purification
ön temizleme
preliminary qualification
(Kanun) ön yeterlilik
preliminary rulings of the court
(Avrupa Birliği) ön karar
preliminary safety analysis report
(Nükleer Bilimler) ilk güvenlik analizi raporu
preliminary sales contract
(Ticaret) satış vaadi sözleşmesi
preliminary scouring
(Tekstil) ön yıkama
preliminary settling
ön çökeltme
preliminary sketch
ön taslak
preliminary survey report
(Ticaret) ön inceleme raporu
preliminary technical report
(Askeri) ön teknik rapor
preliminary to
başlangıç niteliğinde
preliminary to
-e ön hazırlık
preliminary to
e ön hazırlık
preliminary watering
ön sulama
preliminary work
hazırlık işleri
preliminary works
ön çalışmalar
preliminaries
elemelerindeki
preliminarily
on sonuçlardan
to have jurisdiction to give preliminary rulings
(Avrupa Birliği) ön yargılama yoluyla karar vermeye yetkili olmak
İngilizce - İngilizce
A preparation for a main matter; an introduction
in preparation for the main matter; initial, introductory, preparatory

These are just the preliminary results.

A relatively minor contest that precedes a major one, especially in boxing
Any of a series of sports events that determine the finalists
{a} previous, introductory
{n} a first step, article, condition
a minor match preceding the main event designed to orient or acquaint with a situation before proceeding; "a preliminary investigation
A preliminary is something that you do at the beginning of an activity, often as a form of preparation. A background check is normally a preliminary to a presidential appointment
A preliminary is the first part of a competition to see who will go on to the main competition. The winner of each preliminary goes through to the final. happening before something that is more important, often in order to prepare for it (préliminaire, from praeliminaris, from limen )
That which precedes the main discourse, work, design, or business; something introductory or preparatory; as, the preliminaries to a negotiation or duel; to take one's preliminaries the year before entering college
Introductory, preparatory, preceding, or leading up to the main matter of business: e g , a preliminary injunction is one that precedes the issuance of a permanent injunction
Not final Further information is needed to confirm the results
Preliminary activities or discussions take place at the beginning of an event, often as a form of preparation. Preliminary results show the Republican party with 11 percent of the vote Preliminary talks on the future of the bases began yesterday
designed to orient or acquaint with a situation before proceeding; "a preliminary investigation"
Something that precedes or is introductory or preparatory Coming before and usually forming a necessary prelude to something else
{s} early, advance; introductory; opening, initial
This is a jumper at the first level of development
a minor match preceding the main event
Introductory; previous; preceding the main discourse or business; prefatory; as, preliminary observations to a discourse or book; preliminary articles to a treaty; preliminary measures; preliminary examinations
06/20/95
something that serves as a preceding event or introduces what follows; "training is a necessary preliminary to employment"; "drinks were the overture to dinner"
introductory
prelim
preliminary injunction
: a court order prohibiting a party to litigation from carrying on a course of action until a trial has determined whether the course of action is proper
preliminary injunctions
plural form of preliminary injunction
preliminary examination
(Kanun) A hearing held after a criminal defendant's first appearance in court esp. for the purpose of determining whether there is probable cause to believe that the defendant committed the felony with which he or she is charged; called also probable cause hearing or preliminary hearing
preliminary hearing
(Kanun) A hearing held after a criminal defendant's first appearance in court esp. for the purpose of determining whether there is probable cause to believe that the defendant committed the felony with which he or she is charged; called also preliminary examination or probable cause hearing
preliminary discussion
legal discussion which occurs before the main action is brought before the court
preliminary exam
examination taken before the matriculation exams whose results are then included in the final average
preliminary examination
an examination taken by graduate students to determine their fitness to continue
preliminary expenses
primary expenses, initial costs
preliminary game
pre-game, competitive game that takes place before the main game
preliminary hearing
initial hearing in which the prosecutor presents evidence for probable cause in order for the judge to decide if the prosecution is justifiable
preliminary injunction
court order to stop certain actions until an investigation can be made
preliminary inquiry
investigation that takes place before a trial
preliminary plea
initial claim of "guilty" or "not guilty" at the beginning of a trial
preliminary prospectus
a first draft of a prospectus; must be clearly marked to indicate that parts may be changed in the final prospectus; "because some portions of the cover page are printed in red ink a preliminary prospectus is sometimes called a red herring
preliminary reading
formal reading of a bill before a vote is taken
preliminary talks
discussions that take place before an agreement is reached
preliminary.
preliminatory
preliminaries
A series of dives used to determine which divers reach the semi-finals of a meet
preliminaries
plural of preliminary
preliminaries
Inquiries occurring at the beginning of the audit process Preliminaries consist of auditor inquiry of the client's management and employees concerning general information about the entity Questions should address the nature of the entity's operations, its organizational structure, its financial control system, and the existence of electronic data processing applications
preliminaries
Initial set up costs which include items such as site protection, local authority application, skips, signage, site management etc
preliminaries
All the leaves of a book which precede the main text e g the title-page, table of contents, preface
preliminaries
all pages up to and including the title page
preliminaries
{i} preparatory activities, initial steps, first actions
preliminaries
The title page(s) of an item, the verso of the title page(s), any pages preceding the title page(s), and the cover
preliminarily
In a preliminary manner
preliminarily
introductorily, in the manner of serving as an initial step or process
preliminary