maintenance

listen to the pronunciation of maintenance
İngilizce - Türkçe
bakım

Tatoeba.org bakımdan dolayı çevrimdışıdır. - Tatoeba.org is offline for maintenance.

Web sayfamız zamanlanmış bakımdan dolayı çevrimdışıdır. GMT 2.30'da yeniden çevrimiçi olmayı bekliyoruz. - Our website is offline for scheduled maintenance. We expect to be back online by 2:30 GMT.

{i} sürdürme
idame
{i} geçim
nafaka
Bakım onarım hizmetleri
KORUYUCU BAKıM: Bir tesisi (atölye, bina, yapı, yerüstü tesisleri, su elektrik, hava gazı tesisatları veya diğer gayrimenkulleri); tasarlanan maksat için, başlangıçtaki durumunda veya planlanmış kapasite ve verimde, devamlı olarak hizmette tutmak için, her gün yapılması gerekli periyodik çalışmalar
{i} geçindirme
{i} onarım
teyit
{i} koruma
{i} iddia
nafaka/bakım
bakım işi
{i} mak. bakım
{i} huk. nafaka
devam ettirme
(Askeri) (MATERIAL) BAKIM (MALZEME): Bak. "maintenance"
himaye
maişet
yiyecek
taraflardan birine yardım suretiyle davaya fuzuli müdahale
tamir
topluluk
devam
savunma
bakm
bakımlar
maintenance instructions
bakım talimatı
maintenance instructions
bakım talimatları
maintenance check
bakım kontrolu
maintenance cost
bakım maliyeti
maintenance man
bakım elemanı
maintenance man
tamirci
maintenance order
nafaka kararı
maintenance personnel
bakım personeli
maintenance staff
bakım personeli
maintenance time
bakım süresi
maintenance-free
bakım istemeyen
maintenance and repair
bakım ve onarım
maintenance check
bakım kontrolü
maintenance commissioner
bakım şefi
maintenance council
bakım konseyi
maintenance engineer
Bakım mühendisi
maintenance free
Bakım gerektirmeyen
maintenance grant
burs
maintenance grant
eğitim desteği
maintenance grant
okuma yardımı
maintenance terms
bakım şartları
maintenance-free
bakım gerektirmeyen
maintenance and repair branch
(Askeri) BAKIM VE ONARIM KOLU: Bir mevki, ordugah ve garnizondaki levazım, fenni ve sıhhi tesisler kısmının bir kolu. Bu teşkilat; binaların, diğer inşaat, fenni ve sıhhi tesisler ile bunlar dahilindeki eşyanın bakım ve onarımını yapar
maintenance area
(Askeri) BAKIM BÖLGESİ: Malzemeyi hizmete elverişli durumda tutmak veya böyle bir duruma getirmek üzere, bir miktar bakım faaliyetlerinin toplu olarak bulunduğu genel bir mevki
maintenance calibration
(Askeri) BAKIM AYARLAMASI: Deneme ve ölçme teçhizatında meydana gelmiş herhangi bir değişiklik derecesini meydana çıkarmak veya düzeltmek üzere, ayarlanmış test ve ölçme teçhizatı kullanılarak yapılan çalışma
maintenance categories
(Askeri) BAKIM KATEGORİLERİ: Bir bakım ve onarım sistemi dahilinde, işin yapılması için gerekli imkan ve kabiliyetlere, tesislere ve ustalık derecesine dayanan bir isimlendirme. Bakım kategorileri; "base or depot maintenance" (depo bakımı), "organizational maintenance" (birlik bakımı), "field maintenance" (sahra bakımı) vesairedir. Ayrıca bu terimlere bakınız
maintenance check
(Askeri) BAKIM KONTROLU: Bir ana parça veya düzenin doğru çalıştığından veya doğru takılıp kilitlendiğinden emin olmak için yapılan yoklama (icabında, zaman, basınç, ısı, boyut vesaire değerler, bunlara ait belirli bir ölçü değerleriyle kıyaslanır), (servicing check) ile eş anlamlıdır
maintenance communications unit
(Askeri) bakım muhabere birliği
maintenance company
(Askeri) BAKIM BÖLÜĞÜ: Malzeme ve teçhizatın bakım ve onarımı için teşkil ve teçhiz edilmiş bir birlik. Bu birlikler; teknik hizmetlerden biri tarafından birliklere verilen ordu malının bakım ve onarımı hususunda yetiştirilirler
maintenance complex
(Askeri) BAKIM SİSTEMİ: Bir üs veya faaliyet merkezinde bakım görevlerini kontrol eden, yöneten ve yapan bakım işleriyle meşgul büro ve müttefik karargah görevleri, bakım teşkilatı ve bağlı tesislerinin topluca ifadesi
maintenance crew
(Askeri) BAKIM GRUBU: Malzeme ve teçhizatın muayene, bakım ve onarım işlerini yapmak üzere görevlendirilen personel grubu
maintenance detachment
(Askeri) BAKIM MÜFREZESİ: Bir birlik veya taktik komutanlığa ait malzeme ve teçhizatı muayene etmek, hizmete hazırlamak ve onarımını yapmak üzere teşkil ve teçhiz edilmiş bir müfreze
maintenance detachment
(Askeri) Bakım birliği
maintenance echelon
(Askeri) BAKIM KADEMESİ: Bakım safhalarını bölündüğü kademelerden herhangi biri. Bak. "maintenance categories"
maintenance engineering
(Askeri) BAKIM TEKNİĞİ: Bakım faaliyetlerinin yürütülmesi için prensip konulması ve bakım programlarının teknik ve idari denetlemesinin yapılması işi
maintenance expenditure limit; minimum equipment list
(Askeri) bakım harcama sınırı; asgari teçhizat listesi
maintenance float
(Askeri) BAKIM YEDEĞİ; BAKIM DEĞİŞTİRME STOKU (ORD.): Hizmete elverişsiz teçhizatın derhal onarımı sahra bakımı faaliyet merkezinde mümkün olamadığı zaman, bu gibi malzeme kalemlerinin yenileri ile değiştirilmesi için tesislerde ve faaliyet merkezlerinde depolanmalarına izin verilmiş nihai maddeler ve malzeme aksamı
maintenance ground equipment
(Askeri) Kara bakım teçhizatı
maintenance inspection board
(Askeri) BAKIM VE KONTROL FORMU: Hava kuvvetleri tarafından kullanılan uçakların muayeneleri ile onarımlarına ait bütün bilgileri kayda yarayan form
maintenance instruction manual
(Askeri) bakım bilgilendirme talimnamesi
maintenance kit
(Askeri) TAMİR TAKIMI (ORD.): Belirli tipte ve çalışır durumdaki malzemenin onarımı için bir araya getirilen ikmal maddeleri, yedek parçalar ve onarım parçaları topluluğu. Bu bakım, genel olarak, özel surette yapılmış bir sandık veya kutu içinde bulunur
maintenance mode
bakım kipi
maintenance of equipment
(Askeri) TEÇHİZAT BAKIMI
maintenance of way
(Askeri) YOL BAKIMI
maintenance officer
(Askeri) BAKIM SUBAYI: Bir birlikteki malzeme ve teçhizatın muayene ve onarımı ile görevli subay
maintenance operating instructions
(Askeri) Bakım çalışma talimatı
maintenance order
(isim)faka kararı
maintenance orderwire
(Askeri) bakım emir-komutası
maintenance park
(Askeri) BAKIM PARKI: Seyyar sahra bakım bölgesinin bir kısmı. Araçlar bu kısım içinde denetleme ve muayeneye tabi tutulur, hizmete hazırlanır ve onarılır
maintenance plan
(Askeri) BAKIM PLANI: Bir harekatın yapılmasından önce, bir birliğin bakım subayı tarafından hazırlanan plan
maintenance recovery team
(Askeri) bakım geri kazanım timi
maintenance shop
(Askeri) BAKIM ATÖLYESİ, BAKIM YERİ: Personel, aletler ve malzeme de dahil olmak üzere, ikmal maddeleri ve teçhizatın onarım, yenileştirme ve hizmete hazırlanmasında kullanılan tesis. Bu tesis; birlik bakım atölyelerini, sahra ve bakım fabrikalarını ve depo bakım tamir fabrikalarını içine alır
maintenance specification
(Askeri) ÖZEL BAKIM TALİMATI (TARİFNAMESİ): Yeni bir malzeme kalemi için esas olan bakım anlayışını gerçek anlamda ifade eden ve malzemenin geliştirilmesi veya imali sırasında tespit edilmesi gereken özelliklerin bir listesi. Bakım şartnamesi, normal olarak, küçük çapta geliştirme ihtiyaçların da, malzemede bulunması istenen niteliklerin bir kısmı olarak, genel şartnameye dahil edilir
maintenance status
(Askeri) BAKIM DURUMU: 1. Teşkilatları, malzeme ve tesisleri, gereğinde ek personel tahsisi suretiyle ve uzun boylu revizyon ve onarımlara gerek kalmadan, asgari süre içinde kolaylıkla faal duruma gelebilecek şekilde yeteri kadar personelle muhafaza ve idame ettiren ve ihtiyari olarak uygulanmakta olan gayri faal durum. 2. Fiilen hizmete elverişsiz durumda olan veya gerekli hizmete hazırlama ya da onarımların tamamlanmasına kadar, idari bakımdan, hizmete elverişsiz olarak sınıflandırılmış malzemenin durumu
maintenance supplies
(Askeri) BAKIM İKMAL MADDELERİ: Harp silah ve vasıtaları ile malzemenin bakımında kullanılan ikmal maddeleri. Ayrıca bakınız: "replacement supplies" ve "replenishment supplies"
maintenance support
(Askeri) BAKIM DESTEĞİ
maintenance support item
(Askeri) BAKIM DESTEK MADDESİ: Kullanılması bir bakım iş emrine bağlı olan madde
maintenance support plan
(Askeri) BAKIM DESTEK PLANI: Askeri modelde bir maddenin geliştirme safhasında veya ticari bir maddenin tedarik safhası başında başlayıp geçirliği arasız olarak devam ettiren bir plan. Askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde tadil edilmiş ticari maddeler, bu tarif içine alınmak maksadıyla, askeri modelde bir madde olarak telakki edilir. Plan; bir beyan şeklinde maddenin, kullanılmasıyla ilgili bilgiyi verir, ve sahrada bakım desteği için gerekli bütün unsurların zamanında hazır bulundurulmasını tespit ve temin bakımından, lüzumlu belli başlı faaliyetlerin, zaman bölümlü bir çizelgesini ortaya koyar
maintenance test
bakim sinamasi
maintenance unit
(Askeri) BAKIM BİRLİĞİ: Bir birliğe ait teçhizatın, denetleme, muayene, onarım ve bakımından sorumlu teşkilat
maintenance vehicle
(Askeri) BAKIM ARACI: Araçların bakım ve faaliyeti için lüzumlu parça, teçhizat ve personeli taşıyan araç
major maintenance
(Askeri) komple bakım
march maintenance
(Askeri) YÜRÜYÜŞTE BAKIM: Sahrada ve yürüyüşlerde, araç ve teçhizatta yapılan bakım ve onarım. Bu bakım, bakım kategorisine dahil olmayıp, ihtiyaca göre yapılan bir bakımdır ve belirli zaman bakımından (scheduled maintenance) farklıdır. Buna (operating maintenance) veya (during operation maintenance) da denir
march maintenance
(Askeri) yürüyüşte bakım
controlled maintenance
kontrollü bakım
controlled maintenance
(Bilgisayar) kontrollu bakım
controlled maintenance
(Bilgisayar) denetimli bakım
corrective maintenance
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) düzeltici bakım
corrective maintenance
(Bilgisayar,Teknik) onarıcı bakım
corrective maintenance
önleyici bakım
daily maintenance
(Askeri,Teknik) günlük bakım
deferred maintenance
(Askeri) ertelenmiş bakım
fourth echelon maintenance
(Askeri) dördüncü kademe bakımı
household maintenance
hane halkı geçimi
intermediate maintenance
(Askeri) ara bakım
poor maintenance
yetersiz bakım
predictive maintenance
kestirimci bakım
preventive maintenance
önleyici
put under maintenance
bakım altına almak
remedial maintenance
(Bilgisayar,Teknik) onarıcı bakım
building maintenance
bina bakımı
data base maintenance
veri tabanı bakımı
deferred maintenance
ertelemeli bakım
emergency maintenance
acil bakım
file maintenance
dosya bakımı
health maintenance organization
sağlık hizmetleri veren kuruluş
periodic maintenance
periyodik bakım
preventive maintenance
koruyucu bakım
price maintenance
fiyatları muhafaza
program maintenance
bağdarlama bakımı
program maintenance
program bakımı
road maintenance
yol bakımı
scheduled maintenance
programlı bakım
scheduled maintenance
bağdarlamalı bakım
software maintenance
yazılım bakımı
supplementary maintenance
tamamlayıcı bakım
system maintenance
jüye bakımı
Law on the Maintenance Order
Takrir-i Sükun Kanunu
Planned Maintenance Downtime
Planned Maintenance-Downtime

Planned Maintenance-Downtime.

Total Productive Maintenance
(İmalat) Toplam üretken/verimli bakım: Üretim faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların verimliliğini arttırmak ve olası makina hatalarından kaynaklanacak bozuk veya hatalı parçaları önlemek amacıyla yapılan çalışmaların tümüdür. Toplam üretken bakım; işletmelerde ekipman, işçilik ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan israfların ortadan kaldırılmasına ve toplam verimlilik ile ürün kalitesinin arttırılmasına önemli boyutlarda katkıda bulunabilecek bir tekniktir
account maintenance
hesap bakımı
capital maintenance
Sermayenin korunması
emergency maintenance
acil bakım, ivedi bakım
emergency maintenance technician
acil bakım teknikerliği
health maintenance organizations
sağlık bakım kuruluşları
high-maintenance
yüksek bakım
low-maintenance
düşük bakım
non-maintenance
olmayan bakım
on-line maintenance
On-line bakım
overall maintenance
Tam bakım
predictive maintenance
(Mühendislik) Kestirimci bakım: Titreşim analizi, yağ analizi, sıcaklık analizi gibi yöntemleri kullanarak makine elemanlarındaki arızaları tespit ederek arızaları önlemeyi hedefleyen bakım yöntemidir
preventive maintenance time
koruyucu bakım süresi
reduced maintenance
azaltılmış bakım-onarım
required maintenance
Gerekli bakım
system maintenance
sistem bakımı, dizge bakımı
active maintenance time
etkin bakim suresi
administration, operation, and maintenance
(Askeri) idare, harekat ve bakım
aircraft intermediate maintenance department
(Askeri) uçak acil bakım kısmı
ammunition maintenance
(Askeri) MÜHİMMAT BAKIMI: Münferit mühimmat kalemlerinde, ambalajlarda veya mühimmat ana parçalarında dış yüzey bozukluklarını önlemek için yapılan çalışma. Mühimmatın parçalara ayrılması veya ana parçaların değiştirilmesi işlemini içine almaz
ammunition maintenance
(Askeri) mühimmat bakımı
automatic maintenance
otomatik bakim
aviation intermediate maintenance
(Askeri) havacılık ara bakım
aviation unit maintenance
(Askeri) hava bakım birimi
base maintenance
(Askeri) ANA BAKIM: Buna depo bakımı (depot maintenance) de denir. Bak "maintenance category"
construction battalion maintenance unit
(Askeri) inşaat taburu bakım ünitesi
contract maintenance
(Askeri) MUKAVELENİN İDAMESİ: Yerine getirilen idame düzeyi hakkında ayırım olmaksızın belirli bir zaman veya süreklilik temelinde ticari teşkilat (ana müteahhitler dahil) tarafından mukavelede ifa edilen malzemenin idamesi
controlled maintenance
kontrollu (denetimli) bakim
cost of maintenance
(Kanun) muhafaza masrafı
deferred maintenance
(Askeri) ERTELENMİŞ BAKIM: Düzenli çalışan bir cihaz veya sistemin çalışmasını bakım yaparak aksatmamak için, bakımın ileriki bir tarihe bırakılması
depot level maintenance
(Askeri) depo seviyesi bakım
depot level maintenance support
(Askeri) DEPO/FABRİKA SEVİYESİ BAKIM DESTEĞİ
depot maintenance
(Askeri) DEPO BAKIMI: Malzeme üzerinde yapılan ve parçaların, komple parçaların, tali komple parçaların, nihai maddelerin; imal tadil, deneme ve gerektiğinde parça yenileme hususlarını da içine alan büyük çapta revizyonunu veya tam bakım yenileştirilmesini gerektiren bakım. Depo bakımı; daha aşağı bakım kademelerine teknik yardım sağlamak ve sorumlulukları dışındaki bakımı yapmak suretiyle, destek vazifesi görür. Depo bakımı, daha aşağı bakım kademelerinde mevcut olanlardan daha geniş onarım tesislerinden faydalanarak hizmete elverişli malzeme stokları temin eder. Bak. "maintenance categories"
depot maintenance shop
(Askeri) DEPO BAKIM TAMİR FABRİKASI: Tali komple parça, komple parça ve nihai madde yenileştirmesini gerektiren malzemenin onarıldıkları menzil sahası veya yurtiçi bölgesi tesisi
directory maintenance official
(Askeri) resmi bakım başkanlığı
echelon maintenance
(Askeri) KADEME BAKIMI: Malzeme ve teçhizatın bakım ve onarımı ile ilgili sistem. Bu sistemde, çeşitli teşkillerdeki personel, aletler, ikmal maddelerinin mevcudiyeti ve zaman kavramı dikkate alınarak, işler, 1 nci; 5 nci kademeler arasında bölüştürülmüştür. Bu kademeler için bak. "first echelon maintenance", "second echelon maintenance", "third echelon maintenance", "fourth echelon maintenance", "fifth echelon maintenance"
echelons of maintenance
(Askeri) bakım kademeleri
echelons of maintenance
(Askeri) BAKIM KADEMELERİ: Bak. "maintenance categories"
engineer partial field maintenance
(Askeri) KISMİ İSTİHKAM SAHRA BAKIMI: Birlik bakım seviyesinin üstünde ve depo bakımı seviyesinin altında bulunan ve belirli istihkam birlikleri tarafından yapılan bakım
field maintenance
(Askeri) SAHRA BAKIMI: Bakıma tabi malzemeyi kullanan teşkilatın direkt desteğindeki Kara, Hava, Deniz Piyade sınıfları belirli bakım merkezlerince yapılmasına yetki verilen ve yapılan bakım. Bu bakım, normal olarak kullanılmaz hale gelen parçaların tali komple parçaların veya komple parçaların veya komple parçaların değiştirilmesini kapsar. Ayrıca bakınız: "maintenance categories"
fifth echelon maintenance
(Askeri) beşinci kademe bakımı
fifth echelon maintenance
(Askeri) BEŞİNCİ KADEME BAKIMI: Gerideki sabit tesislerde yerleşmiş bakım ve ikmal birlikleri personeli tarafından yapılan malzeme ve donanım bakımı. Bu bakım malzeme ve parçaların yenileştirilmesini parça ve donanımın sınırlı imalini ve ast kademelere donanım ve malzeme ikmalini içine alır. Bak. "depot maintenance", "echelon of maintenance" ve "maintenance categories"
file maintenance
(Askeri) KÜTÜK: Bir dosyayı bilgi ekleyerek, değiştirerek veya çıkartarak yenileme işi
file replication and maintenance service
Dosya Yineleme ve Bakım Hizmeti
fourth echelon maintenance
(Askeri) DÖRDÜNCÜ KADEME BAKIMI: Malzeme, donanım, komple parça ve parçaların teknik eleman ve ağır aletler kullanmak suretiyle yenileştirilmesi. Bak. "maintenance categories" ve "echelon maintenance"
general supplies and maintenance loading
(Askeri) İKMAL MADDELERİ VE BAKIM MALZEMESİ YÜKLEMESİ: Bir geminin, sadece ikmal maddeleri ve bakım malzemesi ile yüklemesi
heavy automative maintenance
(Askeri) AĞIR MOTORLU AR. AÇ BAKIMI
heavy maintenance unit
(Askeri) AĞIR BAKIM TAMİRHANESİ, AĞIR BAKIM BİRLİĞİ: Yenileştirme ve tamir işleri için yetiştirilmiş personeli bulunan tamirhane
installation, operation, and maintenance; International Organization for Migrati
(Askeri) tesis, harekat ve bakım; Uluslar Arası Göç Teşkilatı
intermediate maintenance
(Askeri) (FIELD) ARA BAKIM (SAHRA): Malzemeyi kullanan teşkillerin direkt desteğine verilmiş bakım faaliyet merkezlerinin sorumluluğunda bulunan ve bunlar tarafından yapılan bakım. Bu bakımın safhaları, normal olarak; a) kalibrasyon, hasara uğramış ve kullanılmaz hale gelmiş parçaların, ara parçaların ve komple parçaların onarımı veya değiştirilmesi; b) mevcut olmayan parçaların acilen imali; c) kullanan teşkilatlara teknik yardımı kapsar
light maintenance unit
(Askeri) HAFİF BAKIM BİRLİĞİ, SEYYAR TAMİRHANE: Ordudonatım veya levazım sınıfı gibi sınıflar tarafından tevzi edilen malzeme ve ikmal maddelerinin bakım ve onarımını yapmak üzere, bu sınıfların sahrada kullandıkları seyyar tamirhane ile personel ve teçhizatı
line maintenance
(Askeri) HAT BAKIMI: Kara ve hava araçlarının muayene, bakım ve onarımından ibaret basit bakım. Bu bakım, sahrada, araç mürettebatının bakım kısmı tarafından yapılır
mean time between maintenance
(MTBM) bakimlar arasi ortalama sure
medical supply, optical, and maintenance unit
(Askeri) tıbbi ikmal, optik ve bakım birliği
motor maintenance officer
(Askeri) MOTOR BAKIM SUBAYI, BAKIM SUBAYI: Motorlu araçların muayene bakım ve onarımına nezaret eden subay
not mission capable, maintenance
(Askeri) bakım görevi yapamaz
not operationally ready, maintenance
(Askeri) HAREKATA HAZIR OLMAMA DURUMU, BAKIM: Bir harekat birliğinin malik olduğu bir sistem veya teçhizata ait bir maddenin bakım çalışmasının teşkilat ve/veya orta düzey bakımının getirilmesinin zorunlu olması nedeniyle harekata hazır olmadığını gösteren bir durum aynı zamanda NORM olarak anılmaktadır
online maintenance
(Askeri) uzaktan bakım
operating maintenance
(Askeri) İŞLETME BAKIMI PERİYODİK BAKIM: Kullanılan teşkiller tarafından araçlara ve diğer malzemeye yapılan, programlanmış ve programlanmamış, bütün bakım ve onarım. Ayrıca bakınız: "schedule maintenance"
operation and maintenance
(Askeri) işletme ve bakım
operation and maintenance costs
(Askeri) İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
operational maintenance
(Askeri) birlik bakımı
operational maintenance
(Askeri) işletme bakımı
operational maintenance
(Askeri) hizmet bakımı
operational maintenance test(ing)/test plan
(Askeri) harekat bakım testi / test planı
organization maintenance
(Askeri) BİRLİK BAKIMI: Bak. " organizational maintenance"
organizational maintenance
(Askeri) BİRLİK BAKIMI: Kullanan birliğin kendisine tahsis edilen teçhizata yapmakla sorumlu olduğu ve yaptığı bakım. Bu bakımın aşamaları normal olarak, muayene, genel bakım, yağlama, ayarlama ve parçaların, küçük ve tali aksesuarın değiştirilmesinden ibarettir. Bak. "maintenance categories"
organizational maintenance
(Askeri) Birlik bakımı
periodic maintenance inspection
(Askeri) (AIRCRAFT) DÖNEMLİ BAKIM; PERİYODİK BAKIM (HAVA ARACI): Bak. "periodic inspection"
preventive maintenance
(Askeri) (NATO) KORUYUCU BAKIM (NATO): Bozukluk olasılığını azaltmayı amaçlayan sistematik ve/veya öngörülmüş bakım. Ayrıca bakınız: "corrective maintenance"
preventive maintenance
(Askeri) (DOD-IADB) KORUYUCU BAKIM (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Sistemli denetlemelerde bulunmak, meydana gelmesi muhtemel büyük arızaları önlemek maksadıyla teçhizat ve bakım tesislerini güvenilir bir işletme durumunda tutmak için personel tarafından gösterilen dikkat ve yapılan hizmet
price maintenance
fiyatları sabit tutma
production line maintenance
(Askeri) SERİ HALİNDE BAKIM: Tespit edilmiş bir sıra dahilinde, belirli bir takım onarım istasyonlarından geçirilen hizmete elverişsiz malzemenin onarılması, revizyonu, yenileştirilmesi sistemi
programmed depot level maintenance
(Askeri) PROGRAMLI FABRİKA SEVİYESİ BAKIMI
quartermaster field maintenance offices
(Askeri) LEVAZIM SAHA BAKIM TEŞKİLLERİ: Levazım saha bakım kısımları (quartermaster field maıntenance) ile levazım saha yenileştirme kısımlarından (quartermaster field reclamation offıces) mürekkep teşkiller. Bu teşkiller, mekanik olan ve olmayan levazım maddelerinin bakım ve onarımından mesuldür
regional maintenance representative
(Askeri) BÖLGE BAKIM TEMSİLCİSİ: Birlik ve sahra bakımına daha iyi bir yön verilmesinde yardımcı olmak; teçhizatla yetersiz performans ve proje noksanlıklarını tespit edip bildirmek, istek üzerine teçhizatta ekonomik onarım imkanlarının incelenmesine yardım etmek, hizmete elverişsiz teçhizatın tahliyesini kolaylaştırmak, gayri resmi görev başı eğitim yaptırmak, parça, alet ve test teçhizatı problemleri vesaireyi incelemek maksatlarıyla teçhizatı kullanan bütün askeri birlik, teşkil ve tesislerde periyodik ziyaretlerde bulunan askeri veya sivil teknik hizmet unsurları
remedial maintenance
onarici bakim
repair and maintenance corps
(Askeri) Tamir ve bakım birlikleri
routine ammunition maintenance
(Askeri) GÜNLÜK MÜHİMMAT BAKIMI: Mühimmatın parçalara ayrılmasını veya ana parçaların değiştirilmesini icap ettirmiyen ve sadece münferit mühimmat ile mühimmat ambalajları, mühimmat ana parçaları ve patlayıcı maddelerin dış yüzeylerinin temizlenip korunmasını içine alan bakım faaliyeti
routine maintenance
(Bilgisayar,Teknik) olağan bakım
scheduled maintenance
(Otomotiv) planlanmış bakım
scheduled maintenance
(Askeri) PROGRAMLI BAKIM: Teçhizatın bir takvim, mesafe veya çalışma saati esasına göre, periyodik olarak yapılması gereken bakım ve muayenesi. Ayrıca bakınız: "organizational maintenance", "march maintenance" ve "operating maintenance"
second echelon maintenance
(Askeri) İKİNCİ KADEME BAKIMI: Malzeme ve teçhizatı çalıştıran ve kullanan birliğin bakım kısmı tarafından yapılan bakım ve hizmet. Malzeme ve teçhizatı çalıştıran ve kullanan personel bu bakımı yapamaz. Bak. "echelon maintenance"
source maintenance and recoverability code
(Askeri) KAYNAK BAKIM VE ONARIM İMKANI KODU: Bakım veya onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçilen parçaları, seçilmiş onarım parçasına ait en verimli ve elverişli ikmal kaynağı veya usulünü, onarım parçasını monte veya imal edebilecek kabiliyetteki en küçük bakım kademesi ve onarım parçasının onarılma imkan ve kabiliyetini gösteren kod
storage maintenance
(Askeri) DEPOLAMA BAKIMI: Depolanmış malzeme ve teçhizatın, demode olması hali dışında, her türlü sebeplerle bozulmasına engel olma
supplementary maintenance time
(Bilgisayar,Teknik) tamamlayıcı bakım zamanı
term of maintenance
bakım süresi
third echelon maintenance
(Askeri) üçüncü kademe bakım
unprogrammed depot level maintenance
(Askeri) PROGRAMSIZ FABRİKA SEVİYESİNE BAKIM
wages and maintenance
(Ticaret) işçilik ve sosyal sigorta
İngilizce - İngilizce
A tort committed when a third party who does not have a bona fide interest in a lawsuit provides help or acquires an interest to a litigant's lawsuit
Actions performed to keep some machine or system functioning or in service
that which supports or sustains
{n} sustenance, support, help, supply
{i} act of maintaining; upkeep, repairs; livelihood, means of support
The process of retaining the binary data of which a digital object is composed in such a way that it can be correctly recognized and processed as binary data: contrast this with PRESERVATION, which implies the maintenance of additional information
Expenditures for expendable goods and supplies such as utilities, gasoline, postage, paper, pens, repairs, telephone, and travel
Includes preventative maintenance, normal repairs, replacement of parts and structural components, and other activities needed to preserve the asset so that it continues to provide acceptable services and achieves its expected life
That which maintains or supports; means of sustenance; supply of necessaries and conveniences
upkeep of real property or an item in its proper and functional condition
Activities required to compensate for wear and tear on a property
A set minimum margin (per outstanding futures contract) that a customer must maintain in his margin account
The work needed to keep something in proper condition; upkeep
(also called Subscription, Upgrade Insurance, or Upgrade Advantage): Maintenance insures your licenses against upgrades for a set period of time, usually one or two years If a new version of your software product is released within the span of your maintenance, you are automatically licensed for the newest version
The continuous protective care of the fabric, contents or setting of a place In technical terms maintenance consists of regular inspections of a monument or site and may involve small-scale treatments (e g surface cleaning, renewal of protective coatings, etc ) Preventative maintenance is a powerful tool to prevent decay and avoid large-scale conservation-restoration treatments A suitable maintenance programme implemented after the conservation treatment aims at preserving its improved conditions
The recurrent, periodic or scheduled work necessary to repair, prevent damage or sustain existing components of a facility, structure or building system (including built-in equipment) Maintenance includes, but is not limited to, routine and emergency repair work, replacements, roof work, site upkeep and utilities Maintenance does not include repairs to office equipment, i e typewriters, copiers, etc See definition of service agreement
The right for an End User to order, receive and use such updates and patches for the software as may be released during a specific period in return for payment of a License Fee The decision is optional for the End User, but must be made at the time New Licenses are purchased
A fixed amount of money paid from one spouse to another for support of that spouse This amount is separate from the amount of money paid for support of the children
The maintenance of a building, vehicle, road, or machine is the process of keeping it in good condition by regularly checking it and repairing it when necessary. maintenance work on government buildings The window had been replaced last week during routine maintenance
An officious or unlawful intermeddling in a cause depending between others, by assisting either party with money or means to carry it on
All routine and extraordinary work necessary to keep the facilities in good repair and reliable working order Mass Concrete Any large volume of concrete cast-in-place, generally as a monolithic structure
Actions to slow the rate of deterioration of fabric and extend building life Maintenance is generally divided into three categories: preventative, routine and emergency
means of maintenance of a family or group
Periodic expenditure needed to preserve a property's original status rather than to improve that property Activity required to compensate for wear and tear
the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was their main sustainment"
Often used to mean the continued support of a program or system of programs once they have been written and released Programs need to be written with maintenance in mind because maintenance is generally done by someone other than the original author
Performance of those adjustments or procedures specified in user information provided by the manufacturer with the laser or laser system, which are to be performed by the user to ensure the intended performance of the product
Maintenance is money that someone gives regularly to another person to pay for the things that the person needs. the government's plan to make absent fathers pay maintenance for their children
The act of maintaining; sustenance; support; defense; vindication
A payment made to a former spouse or child, following divorce or legal separation Tax relief may be claimed by the payee while the amount may have to be included in the taxable income for the recipient
All actions necessary for retaining an item in, or restoring it to, a specified condition Maintenance, Corrective – All unscheduled maintenance actions performed as a result of system/product failure, to restore the system to a specified condition Maintenance, Organizational – Maintenance performed by the using organization Includes routine inspection, servicing, minor repairs and adjustments Maintenance, Preventive - All scheduled maintenance actions performed to retain an item in a specified condition, including periodic inspection, detection, condition monitoring, calibration, and critical item replacement to prevent incipient failures Maintenance, Scheduled - Preventive maintenance Maintenance, Unscheduled - Corrective maintenance
In property parlance, the keeping of a building, structure or other physical feature in a specified condition eg wind and weather tight conditions The approved cost of maintenance may be deductible for income taxation Mattha Frontage of a building with the main road Mortgage The conveyance of a legal or equitable interest in freehold or leasehold property as security for a loan and with provision for redemption on repayment of the loan The lender (mortgagee) has powers of recovery in the event of default by the borrower (mortgagor) A mortgage is a form of land charge and can be either legal or equitable
Fee charged by software suppliers to cover bug fixes, enhancements and (usually) helpline services Typically charged at around 20 percent of the license fees, though some vendors offer tiered levels of service at different rates
An allowance made from one spouse to another following legal separation or divorce This includes money which is paid to support any child involved
court-ordered support paid by one spouse to another after they are separated
Care for the vehicle required by the lease agreement Maintenance may include manufacturer-recommended servicing and any repairs needed to keep the vehicle in good operating condition
If you ensure the maintenance of a state or process, you make sure that it continues. the maintenance of peace and stability in Asia
Repair and maintenance includes activities conducted on currently serviceable structures, facilities and equipment involving no expansion or use beyond that previously existing and resulting in no significant hydrologic impact It includes those usual activities taken to prevent a decline, lapse, or cessation in the use of structures and systems and includes replacement of dysfunctional facilities, including cases where environmental permits require replacing an existing structure with a different type structure, as long as the functional characteristics of the original structure are not changed (An example would be replacing a collapsed, fish blocking, round culvert, with a new box culvert under the same span, or width, of roadway )
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
Inspection, overhaul, repair, preservation and the replacement of parts, but excluding preventive maintenance
a tort committed when a third party who does not have a bona fide interest in a lawsuit provides help or acquires an interest to a litigants lawsuit
up-keep
manutenency
maint
maintenance window
A prescheduled time when a system can be taken off-line for maintenance, if necessary
maintenance costs
(Ticaret) 1)The costs incurred to support and ensure continued availability of an asset, such as scheduled and unscheduled repairs and support staff. 2) In software agreements the annual fees paid to the vendor that allows ongoing use of the system
maintenance dose
minimal about of nutrition that is needed for survival
maintenance fee
As applied to condominiums and planned developments, the amount charged each unit owner to maintain the common area Usually a monthly fee as part of the budget
maintenance fee
Monthly assessment by homeowner's association on owners and used for maintenance and repair of common areas
maintenance fee
A fee that insurers charge to the owners of variable annuities to pay for administration of the contract, including preparation of statements, premium notices, mailings, and other customer services The fee is typically a flat fee that is deducted pro rata from the various accounts in proportion to the assets in the accounts
maintenance fee
Fee required in order to maintain the rights to an industrial design for a second five-year period
maintenance fee
A monthly charge for caring for and repairing ht commonly owned areas in a condominium subdivision or planned unit development
maintenance fee
The monthly assessment members of a homeowners' association pay for the repair and maintenance of common areas
maintenance fee
As applied to condominiums and planned developments, the amount charged each unit owner to maintain the common area Usually a monthly fee paid as part of the budget
maintenance fee
This is an optional fee for prepaid phone cards, which is stated on most posters or web sites It is used to make sure that prepaid phone cards are used up in the first week of use and customers are enticed to purchase additional cards Maintenance fees are used with prepaid calling cards, which provide very low rates and are only offered in denominations like $5 or $10 (USD)
maintenance fee
Monthly dues members of a homeowner's association pay for the repair and maintenance of the common property
maintenance fee
A monthly fee paid by members of a homeowners' association to finance the upkeep of a property's common areas
maintenance fee
A yearly charge to maintain brokerage accounts, such as asset management accounts or IRAs
maintenance fee
The monthly amount paid by owners of condos, townhouses, and other commonly owned properties to cover the repair and maintenance of common areas including lobbies, grounds, and exterior surfaces Back to alphabetical list
maintenance fee
Payment made by the unit owner of a condominium to the homeowner's association for expenses incurred in the maintenance and upkeep of the common areas The fee is ordinarily collected monthly and failure to pay can lead to liens being placed on the individual unit, attachment, and foreclosure
maintenance fee
A yearly charge to maintain brokerage accounts, such as an asset management accounts or IRA accounts
maintenance fee
The monthly assessment paid by homeowners’ association members for the repair and maintenance of common areas
maintenance fee
Yearly charge to maintain certain types of brokerage or bank accounts such as an IRA or an asset management account
maintenance fee
Periodic maintenance feesin essence a kind of property tax on patent ownersmust be paid to the PTO for most patents, including reissue patents The maintenance fees must be paid six months prior to the 4th, 8th, and 12th anniversaries of the issue dates of the patents [35 USC 41(b)] [37 CFR 1 362] Failure to pay a required maintenance fee results in automatic cancellation of the patent [37 CFR 1 362(g)] Reinstatement may be difficult or impossible [37 CFR 1 378] Consequently, patent owners should note all maintenance-fee payment deadlines in their calendars
maintenance fee
A monthly fee paid by condominium owners for maintaining the development's common area
maintenance fee
A fee paid annually to cover the costs of maintaining the grounds, units, and facilities of the resort and the management thereof These fees vary from resort to resort and with the type and size of the unit purchased [ Return to Term Table ]
maintenance fee
Charge to a unit holder in a condominium or cooperative complex for that person's share of costs of keeping the common-use portions of the complex in a good state of repair
maintenance fee
The monthly assessment members of a homeowners association pay for the repair and maintenance of common areas
maintenance man
repairman: a skilled worker whose job is to repair things
maintenance man
janitor, man who cleans and maintains a facility; main who repairs and maintains machinery
maintenance of the objective
concentration on the goal, adherence to the goal (principle of combat according to which only the goal is important)
maintenance scheduling
(Ticaret) The process used to track actual maintenance history, monitor equipment status and schedule expected maintenance prior to the occurrence of a problem. It should be integrated with the systems used to plan future resource availability and indicate projected downtime
maintenance worker
janitor, one who repairs and maintains the facilities in a building
maintenance, repair, operating (MRO) items
(Ticaret) Items such as maintenance supplies, equipment repair parts, etc. that support the operating process and are not issued to production orders or included in product standard cost
high-maintenance
Who requires a lot of attention

He has this incredibly high-maintenance girlfriend; if he doesn't tell her that he loves her every five minutes, she tends to break down into hysterical depressive weepy fits.

high-maintenance
Describes a system which requires a high degree of maintenance to ensure proper functioning and without which it is likely to break down
low-maintenance
Describes a system which retains proper functionality over long periods of time despite little or no maintenance
low-maintenance
Figuratively, describes a person who is self-sufficient and does not require much attention
Total Productive Maintenance
(İmalat) Total Productive Maintenance (TPM) is an equipment management program that emphasises operator involvement and ownership of equipment performance. The goals of a TPM program are to maximise equipment productivity, maximise equipment availability and make quality product by eliminating causes of equipment defects, losses and wastes through expanding and engaging the knowledge, skills and abilities of the front-line people running the process
high-maintenance
As a slang term, high-maintenancef may refer to individuals who require an unusual amount of personal attention or who expend substantial amounts of money or time on their physical appearance. It is not always disparaging, and some may describe themselves as high maintenance. The antonym is low maintenance. The term has been applied to personal grooming in many species of organisms, homeostasis, racing bikes, Border Collies, plants, relationships, women, Volkswagen, and many other subjects
operation and maintenance
Activities conducted after a Superfund site action is completed to ensure that the action is effective. 2. Actions taken after construction to ensure that facilities constructed to treat waste water will be properly operated and maintained to achieve normative efficiency levels and prescribed effluent limitations in an optimum manner. 3. On-going asbestos management plan in a school or other public building, including regular inspections, various methods of maintaining asbestos in place, and removal when necessary
predictive maintenance
Predictive maintenance (PdM) techniques help determine the condition of in-service equipment in order to predict when maintenance should be performed. This approach offers cost savings over routine or time-based preventive maintenance, because tasks are performed only when warranted
Health Maintenance Organization
{i} heath care program in which one pays a monthly fee and receives health clinic and medical services, type of health insurance plan, HMO
Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders
{i} (Law) international agreement in which countries agree to enforce legal orders for maintenance payments (i.e. child support, alimony, etc.), REMO
car maintenance
process of keeping a car in proper working order, expenses required to keep a car running well
computerized maintenance management system
(Ticaret) (CMMS) Computer systems that schedule, track and monitor maintenance activities and provide cost, component item, tooling, personnel and other reporting data and history. CMMS systems can often be interfaced with production scheduling and cost systems, and may be used to follow preventive maintenance policies
file maintenance
continuous updating and editing of data
health maintenance organization
An HMO. Public or private organization providing comprehensive medical care to subscribers on the basis of a prepaid contract. HMOs deliver a broad range of health services for a fixed fee. In the prepaid group-practice model, physicians are organized into a group practice with one insuring agency. A medical care foundation, or individual practice association, usually involves multiple insurance companies and reimburses members of a loose network of individual physicians from subscribers' prepaid fees. Originally viewed as a way to control health-care costs and meet increased demand for health services, HMOs have become controversial because some limit care by refusing to pay for tests or treatment against their own doctors' advice
health maintenance organization
group insurance that entitles members to services of participating hospitals and clinics and physicians
preventive maintenance
Changes made to a system to avoid possible future problems (18) See also Adaptive maintenance, Corrective maintenance, Perfective maintenance
preventive maintenance
Visual, mechanical, electrical, and electronic checks that are made to determine whether or not equipment is functioning properly
preventive maintenance
a program of building maintenance implemented to reduce the possibility of problems, usually through periodic inspection, cleaning, adjustment calibration and replacement of functioning, parts of the HVAC system, as well as housekeeping practices to reduce the buildup of potential contaminants
preventive maintenance
Also known as PM, maintenance performed according to a fixed schedule involving the routine repair and replacement of machine parts and components (099)
preventive maintenance
Regular and systematic inspection, cleaning, and replacement of worn parts, materials, and systems Preventive maintenance helps to prevent parts, material, and systems failure by ensuring that parts, materials and systems are in good working order
preventive maintenance
Changes made to a system to avoid possible future problems
preventive maintenance
Maintenance measures taken in advance to avoid breakdowns (3)
preventive maintenance
regular maintenance and repairs in order to prevent serious deterioration
preventive maintenance
Preventive maintenance is maintenance which is carried out to prevent an item failing or wearing out by providing systematic inspection, detection and prevention of incipient failure Preventive maintenance is usually programmed In line with the Office of Facilities Management's policy on obtaining the best value from the maintenance funds, preventative maintenance is carried out only on those items where a failure would have expensive or unacceptable consequences e g lifts, fire alarms, electricity supply and gas supply Many of these items are also subject to a statutory requirement for inspection and preventive maintenance
preventive maintenance
(see also Fixed Fee Philosophy) The concept of using NRC's collection services early in the bad debt delinquency cycle to prevent serious bad debts before they occur
preventive maintenance
-Action to minimize unplanned downtime, generally of a machine
preventive maintenance
The maintenance action taken, on the basis of regular methodical inspections, to avoid or minimize costly measures at some future time
preventive maintenance
Maintenance performed according to a fixed schedule involving the routine repair and replacement of machine parts and components
preventive maintenance
programs of inspection and regular care that allows potential problems to be detected and solved early or prevented altogether
preventive maintenance
Ongoing repairs to a facility's buildings and equipment that prevent breakdowns, slow deterioration, and maintain the quality of the facility
preventive maintenance
(Ticaret) Activities done to insure the operating availability of a production resource and its ability to meet process specifications. They are done on a pre-scheduled basis, or based on the identification by a monitoring system of conditions that may cause future breakdowns
preventive maintenance
All actions performed in an attempt to retain an item in specified condition by providing systematic inspection, detection, and prevention of incipient failures
preventive maintenance
service work performed on equipment performed to prevent breakdowns
program maintenance
maintenance of proper working order and upgrades of a computer program
resale price maintenance
Measures taken by manufacturers or distributors to control the resale prices of their products (i.e., the prices charged by businesses that resell them). Such measures have been applied to a limited array of goods, including pharmaceuticals, books, photographic supplies, and liquor. Resale price maintenance first began to be employed in the 1880s, reflecting the success of brand promotion and the resulting increase in competition among retailers. It became especially common in the U.S. but declined after World War II. It is prohibited in some countries. The complexity of marketing channels in industrialized countries makes it increasingly difficult for manufacturers to establish and enforce a single price or even a minimum price for their goods. See also fair trade law
scheduled maintenance
maintenance at a regularly scheduled time
software maintenance
preservation of proper working order and updating of software
maintenance