shared

listen to the pronunciation of shared
İngilizce - Türkçe
müştereken
müşterek
paylaşılan

Paylaşılan bir dil vardır. - There is a shared language.

Tüm oyunlar tarafından paylaşılan ortak özellikler yoktur. - There are no common properties shared by all games.

paylaştırılmış
{f} paylaş

Tom, Mary ve John Partinin maliyetini paylaştılar. - Tom, Mary and John shared the cost of the party.

Bir web sayfasında, Larry Ewing'in özel hayatı paylaşıldı. - Personal life of Larry Ewing was shared in a website.

paylaşılmış

Görüşme videoya kaydedilip tüm internette paylaşılmıştı. - The interview was recorded on video and shared all over the Internet.

{f} bölüş
{f} paylaş: adj.paylaşılmış
{f} bölüş: adj.ortak
birlikte

Fadıl, Dania'dan büyükannesi ile paylaştığı evde birlikte yaşamasını istedi. - Fadil asked Dania to live with him in the house he shared with his grandmother.

paylaşımlı
share
paylaşmak

Tatlımı benimle paylaşmak ister misin? - Would you like to share my dessert with me?

Şimdilik, bu odayı arkadaşım ile paylaşmak zorundayım. - For the time being, I must share this room with my friend.

share
hisse

Bu şirketlerin hisseleri halka satıldı. - Shares of these companies were sold to the public.

O, hisselerini çok iyi bir karla sattı. - He sold his shares with a very good profit.

share
pay

Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar. - The children shared a pizza after school.

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

shared contacts
(Bilgisayar) paylaşılan kişiler
shared data
(Askeri) paylaşılan veri
shared files
(Bilgisayar) paylaşılan dosyalar
shared folder
(Bilgisayar) paylaşılan klasör
shared folder
(Bilgisayar) paylaştırılmış klasör
shared folders
(Bilgisayar) paylaşılan klasörler
shared folders
(Bilgisayar) paylaştırılmış klasörler
shared library
(Bilgisayar) paylaşımlı kitaplık
shared music
(Bilgisayar) paylaşılan müzik
shared program
paylaşılmış program
shared stock
(Denizbilim) ortak stok
shared taxi
dolmuş
shared dasd
ortak dasd
shared direct access storage device
ortak doğrudan erişim bellek aygıtı
shared memory system
ortak bellek sistemi
shared out
paylaştırılmış
shared resource
ortak kaynak
shared access
paylaşımlı erişim
shared by a community; public
bir topluluk tarafından paylaşılan, kamu
shared control unit
paylaşımlı denetim birimi
shared data environment
paylaşımlı veri ortamı
shared data path
paylaşımlı veri yolu
shared interest
ortak ilgi
shared knowledge
paylaşılan bilgi
shared kwowledge
ortak bilgi
shared out
paylastirilmis
shared procedure
paylaşımlı prosedür, ortak işlem-dizin
shared responsibility
ortak sorumluluk
shared storage
paylaşımlı bellek
shared access
(Bilgisayar) paylaştırılmış erişim
shared area
ortak kullanım alanı
shared as
(Bilgisayar) olarak paylaşıma açılmış
shared assets
(Ticaret) paylara bölünmüş aktifler
shared borders
(Bilgisayar) paylaşılan kenarlıklar
shared by
(Bilgisayar) tarafından paylaşıldı
shared catalog
(Bilgisayar) paylaşılan katalog
shared catalogs
(Bilgisayar) paylaşılan kataloglar
shared competence
(Politika, Siyaset) paylaşılmış yetki
shared desktop
(Bilgisayar) paylaşılan masaüstü
shared directory
Paylaşımlı Dizin
shared early warning
(Askeri) müşterek erken uyarı
shared embdrodery
(Tekstil) kadife havlu
shared file
paylaşımlı kütük
shared file
paylaşılan dosya
shared file
paylaşımlı dosya
shared files/printers
(Bilgisayar) ortak dosyalara/yazıcılara
shared folder
Paylaşımlı Dizin
shared heart
(Bilgisayar) paylaşılan kalp
shared knowledge
(Dilbilim) ortak yaşantı
shared lists
(Bilgisayar) paylaşılanlar listesi
shared lists
(Bilgisayar) paylaşım listeleri
shared memory base address
(Bilgisayar) ortak bellek taban adresi
shared monopoly
(Ticaret) paylaşmalı tekel
shared out amongst
arasında paylaştırılmış
shared path
(Bilgisayar) paylaştırılan yol
shared pictures
(Bilgisayar) paylaşılan resimler
shared platform
ortak platform
shared printer
Paylaşımlı Yazıcı
shared printers
Paylaştırılmış Yazıcı
shared procedure
paylaşımlı prosedür
shared procedure
ortak işlem-dizin
shared process
(Bilgisayar) paylaşılan işlem
shared production program
(Askeri) müşterek üretim programı
shared program
paylasilmis program
shared programs
(Bilgisayar) paylaşılan programlar
shared reference
(Pisikoloji, Ruhbilim) referans paylaşımı
shared resource
(Bilgisayar) paylaştırılmış kaynaklar
shared responsibilities
(Eğitim) ortak sorumluluklar
shared responsibility
karşılıklı sorumluluk
shared secret
(Bilgisayar) paylaşılan gizlilik
shared space
ortak kullanım alanı
shared startup
(Bilgisayar) paylaşılan başlangıç
shared symantec winfax starter edition settings
Paylaşımlı Symantec Winfax Starter Edition Ayarları
shared utilities
Paylaşımlı Hizmet Programları
shared video
(Bilgisayar) paylaşılan video
shared views
(Bilgisayar) paylaşılan görünümler
shared whiteboard
Paylaşılan Beyaz Tahta
shared workbook
Paylaşılan Çalışma Kitabı
shared wowexec
(Bilgisayar) paylaşılan wowexec
share
Paylaşım

Bu şehrin kamusal bisiklet paylaşım programı vardır. - This city has a public bike share program.

share
hisse senedi

Hisse senedi fiyatları bu son ay dengesizdi. - Share prices have been erratic this last month.

share
{i} saban demiri
share
bölüşmek
share
{f} iştirak etmek
share
{f} ortak kullanmak
share
söylemek
share
(Ticaret) bölmek
share
üleş
share
taksim etmek
share
ortak olmak
share
(Bilgisayar) paylaştır
share
pastadaki pay
share
üleşmek
share
hisse almak
share
(Ticaret) katılım payı
share
sehim
share
(Kanun) ortaklık

Bizim sorunlarımız ortaklık ile ele alınmalıdır; ilerleme paylaşılmalıdır. - Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared.

share
istihkak
share
paylaşımda bulunmak
share
anlatmak
share
ortaklaşa kullanmak
share
behre
share
(Ticaret) iştirak hissesi
share
iştirak payı
share
nasip
share
paylaşma

Bütün Amerikalılar Wilson'un görüşünü paylaşmadı. - Not all Americans shared Wilson's opinion.

Pastayı eşit olarak paylaşmak zorundasın. - You have to share the cake equally.

share
hak

Tom ve Mary Boston'daki hayatları hakkındaki hikayeleri paylaştı. - Tom and Mary shared stories about their life in Boston.

O, payını hak ediyor. - He deserves his share.

share
{i} kâr payı

Kar payını talep etti. - He claimed his share of the profits.

Tom'un kar payı vardı. - Tom had a share in the profits.

share
aksiyon
share
paylaştırmak
share
{f} paylaş

Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar. - The children shared a pizza after school.

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

time shared
zaman paylaşımlı
A problem shared is a problem halved
Sorunların paylaşıldıkça azalacağını bildirmek için kullanılan ifade
Share
paylaşın
denotes a shared or common feature
Paylaşılan veya ortak özellik gösterir
intermediate to; common, shared
için ara;, paylaşılan ortak
share
payın
time shared input
zaman paylaşımlı girdi/çıktı sistemi
time shared system
zaman paylaşımlı sistem
permanent shared objects
Kalıcı Paylaştırılmış Nesneler
share
hisse/pay
share
{f} katılmak
share
{i} sermaye payı
share
bölüştürmek
share
share paylaş
share
{f} (bir fikre) katılmak
share
{i} katılım
share
{f} bölüş
share
{i} pay, hisse, parça
to be shared
üleşilmek
İngilizce - İngilizce
Used by multiple entities or for multiple purposes or in multiple ways
Simple past tense and past participle of share
have in common; held or experienced in common; "two shared valence electrons forming a bond between adjacent nuclei"; "a shared interest in philately
past of share
{s} distributed, divided, apportioned (between two or more people, groups, etc.); jointly held (by two or more people, groups, etc.)
shared service
A virtual or physical team whose process expertise is shared across multiple business units or functions, (rather than duplicating staff in each business unit) to execute business processes, in a consistent manner, for optimal resource efficiency, cost and service performance
shared service
An internal business organization which provides support services which are "shared" across multiple business units or functions
shared interest
common opinion or interest
shared library
library which can be connected to by network users
shared memory
Memory that appears to the user to be contained in a single address space that can be accessed by any process or any node (functional unit) of the computer Shared memory may have UMA or NUMA structure Distributed computers can have a shared memory model implemented in either hardware or software---this would always be NUMA Shared memory parallel computers can be either NUMA or UMA Virtual or Distributed Shared Memory is (the illusion of) a shared memory built with physically distributed memory
shared memory
A model of parallel computing Processes use the same memory but have different program counters This is used primarily on symmetric multiprocessor computers See Also: Message Passing
shared memory
Hardware architecture in which multiple processors operate independently but share the same memory resources See distributed memory
shared memory
A term applied to both hardware and software indicating the presence of a memory region that is shared between system components For programming environments, the term means that memory is shared between processes or threads Applied to hardware, it means that the architectural feature tying processors together is shared memory See shared address space and explicit shared memory
shared memory
Memory that appears to the user to be contained in a single address space and that can be accessed by any process In a uniprocessor or multiprocessor there is typically a single memory unit, or several memory units interleaved to give the appearance of a single memory unit See also disjoint memory; distributed memory [Wil93]
shared memory
Memory that is shared my more than one CSU or ALU Typically, this is built into a single machine
shared memory
Memory that appears to live in a single address space which more than one processor can access; cf distributed memory
shared memory
Virtual shared memory
shared memory
Memory locations are shared if they are in the range of multiple address spaces
shared memory
Portion of memory accessible to multiple processes
shared memory
A memory that is directly accessed by more than one node of a concurrent processor Shared memory and distributed memory are two major architectures that require very different programming styles
shared memory
A portion of main memory that processes can use to communicate and share common data, thus reducing disk I/O and improving performance
shared resource
resource which may be accessed simultaneously by several programs or several network users
pre-shared key
A TKIP passphrase used to protect your network traffic in WPA. A mechanism in Wi-Fi Protected Access (WPA)—Personal that allows the use of manually entered keys or passwords to initiate WPA security. The PSK is entered on the access point or home wireless gateway and each PC that is on the Wi-Fi network. After entering the password, Wi-Fi Protected Access automatically takes over. It keeps out eavesdroppers and other unauthorized users by requiring all devices to have the matching password. The password also initiates the encryption process which, in WPA is Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) and in WPA2 is Advanced Encryption Standard (WPA2)
share
To divide and distribute
share
The cutting blade of an agricultural machine like a plough, a cultivator or a seeding-machine
share
A configuration enabling a resource to be shared over a network

Upload media from the browser or directly to the file share.

share
A financial instrument that shows that you own a part of a company that provides the benefit of limited liability
share
To have in common

They share a language.

share
{v} to portion, divide, cut partake
share
{n} a part, portion, dividend, plow iron
A problem shared is a problem halved
Used to say that if you tell someone about a problem, it is easier to deal with
electron shared
electron influenced by gravitational forces of different atoms through which a connection is created between them
share
{f} divide, apportion; receive a share or portion; participate, partake; have in common; allow users on a network to access local resources (Computers)
share
A company's shares are the many equal parts into which its ownership is divided. Shares can be bought by people as an investment. This is why Sir Colin Marshall, British Airways' chairman, has been so keen to buy shares in US-AIR For some months the share price remained fairly static
share
a sharp steel wedge that cuts loose the top layer of soil
share
An individual unit of ownership in a publicly owned corporation or mutual fund
share
Hence, one of a certain number of equal portions into which any property or invested capital is divided; as, a ship owned in ten shares
share
(Action) Certificate representing one unit of ownership in a corporation, mutual fund or limited partnership
share
The part (usually an iron or steel plate) of a plow which cuts the ground at the bottom of a furrow; a plowshare
share
communicate; "I'd like to share this idea with you"
share
a unit of ownership in an investment or a company
share
If you share something with another person, you both have it, use it, or occupy it. You can also say that two people share something. the small income he had shared with his brother from his father's estate Two Americans will share this year's Nobel Prize for Medicine Scarce water resources are shared between states who cannot trust each other Most hostel tenants would prefer single to shared rooms
share
A certain quantity; a portion; a part; a division; as, a small share of prudence
share
– Ownership of part of the capital stock of a corporation as represented by the possession of share certificates in the name of the shareholder
share
To partake of, use, or experience, with others; to have a portion of; to take and possess in common; as, to share a shelter with another
share
If you share something personal such as a thought or a piece of news with someone, you tell them about it. It can be beneficial to share your feelings with someone you trust Film critic Bob Mondello shares his thoughts on the movie `City of Hope'
share
shr
share
To part among two or more; to distribute in portions; to divide
share
assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group; "he wanted his share in cash"
share
An individual unit of ownership in a corporation or mutual fund
share
A unit of ownership in an equity security, such as a mutual fund or common stock
share
the unit into which the proprietary interests in a corporation is divided (i e shares of stock)
share
A security that represents part-ownership of a company
share
A unit of stock representing ownership of a corporation The number of shares owned by a particular shareholder are represented by a share certificate
share
unit of ownership in a company
share
To give part of what one has to somebody else to use or consume
share
The ownership of part of a company Ownership entitles the owner to share in any profits See Dividend Also called stocks
share
To have part; to receive a portion; to partake, enjoy, or suffer with others
share
If you share someone's opinion, you agree with them. We share his view that business can be a positive force for change Prosperity and economic success remain popular and broadly shared goals
share
If one person or thing shares a quality or characteristic with another, they have the same quality or characteristic. You can also say that two people or things share something. newspapers which share similar characteristics with certain British newspapers. two groups who share a common language
share
The pubes; the sharebone
share
the result of parcelling out or sharing; "death gets more than its share of attention from theologicans"
share
If you share something that you have with someone, you give some of it to them or let them use it. The village tribe is friendly and they share their water supply with you Scientists now have to compete for funding, and do not share information among themselves Toddlers are notoriously antisocial when it comes to sharing toys
share
One unity of equal ownership in a publicly traded company or mutual fund
share
If you share a task, duty, or responsibility with someone, you each carry out or accept part of it. You can also say that two people share something. You can find out whether they are prepared to share the cost of the flowers with you The republics have worked out a plan for sharing control of nuclear weapons
share
Especially, the part allotted or belonging to one, of any property or interest owned by a number; a portion among others; an apportioned lot; an allotment; a dividend
share
If you have or do your share of something, you have or do an amount that seems reasonable to you, or to other people. Women must receive their fair share of training for good-paying jobs see also lion's share, market share, power-sharing. A plowshare
share
use jointly or in common
share
A part of something
share
A unit sold to an investor that represents a measure of ownership ("equity") in a corporation or mutual fund
share
give out as one's portion or share
share
give out as one's portion or share use jointly or in common have in common; "Our children share a love of music"; "The two countries share a long border
share
If you share an experience with someone, you have the same experience, often because you are with them at the time. You can also say that two people share something. Yes, I want to share my life with you I felt we both shared the same sense of loss, felt the same pain
share
An interest in a corporation The total ownership of a corporation is divided into shares of stock
share
a share is the right of ownership which a shareholder has within a company The rights which attach to the share are usually set out in the Articles of Association (see above) A company may issue many shares and not all of them need be worth the same amount nor carry the same rights Unless the articles in some way prevent it, it is possible for a share to be sold to a third party - at which time the third party will become the shareholder in the company
share
any one of a number of individual efforts in a common endeavor; "I am proud of my contribution to the team's success"; "they all did their share of the work"
share
The unit into which the ownership interest in a corporation is divided
share
If something is divided or distributed among a number of different people or things, each of them has, or is responsible for, a share of it. Sara also pays a share of the gas, electricity and phone bills
share
Ownership of a part of the capital stock of a corporation as represented by the possession of share certificates registered in the name of the shareholder Top of Page
share
A certificate of ownership in a company Also called stock
share
have in common; "Our children share a love of music"; "The two countries share a long border"
share
A unit of ownership in an equity or mutual fund This ownership is represented by a certificate, which names the shareowner and the company or fund The number of shares a company is authorized to issue is detailed in its corporate charter Most mutual funds can issue unlimited shares See "What Is A Stock Anyway?" BACK TO TOP
share
Unit of equity ownership in a corporation, represented by a stock certificate; also may refer to a unit of ownership in a mutual fund
share
The part which opens the ground for the reception of the seed, in a machine for sowing seed
share
A unit representing a measure of ownership in a corporation
share
One of the equal parts into which the capital stock of a corporation is divided It represents the owner's proportion of interest in the company and is issued to him in the form of a stock certificate
share
A unit of measuring ownership in a company (i e , if a firm has 1,000 shares outstanding and if you own 100 of them, then you have a 10% claim on the firm's net income (NI) and assets)
share
A unit of ownership in a mutual fund
share
{i} part; portion; quota, allocation; issue or share of stock; plowshare
share
To cut; to shear; to cleave; to divide
share
any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate; "he bought 100 shares of IBM at the market price"
share
assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group; "he wanted his share in cash" any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate; "he bought 100 shares of IBM at the market price" communicate; "I'd like to share this idea with you" give out as one's portion or share use jointly or in common have in common; "Our children share a love of music"; "The two countries share a long border
share
have, give, or receive a share of; "We shared the cake"
sorrow shared is sorrow halved
it's good to get things off your chest, when you tell someone your troubles this alone solves one-half of your troubles
shared

  Türkçe nasıl söylenir

  şerd

  Telaffuz

  /ˈsʜerd/ /ˈʃɛrd/

  Videolar

  ... were prosperity is widely shared ...
  ... I have a set of questions that many colleagues have shared ...

  Günün kelimesi

  flyleaf