incident

listen to the pronunciation of incident
İngilizce - Türkçe
{i} hadise
olay

İki olay arasında yıllar geçer. - Years intervene between the two incidents.

O, olayı ayrıntılı olarak açıkladı. - He described the incident in detail.

{i} olay, hadise, vaka
{i} yük
{i} perde [tiy.]
{i} ayrıcalık
(Bilgisayar) arıza
(Askeri) ek durum
tesadüf
(Askeri) ani durum
{s} to -e ait olan, -e özgü; ile beraber gelen
bağlı

İki olay birbirine bağlı. - The two incidents are connected with each other.

olması beklenen
{i} özel durum
{i} kaza

Başka kaza risklerini en aza indirgemek istiyorum. - I want to minimize the chances of another incident.

Farklı insanlar bu kazanın farklı versiyonlarını anlatırlar. - Different people tell different versions of the incident.

düşen
(Askeri) (EXERCISE) ANA DURUM, ANİ DURUM (TATBİKAT): Bir tatbikatı idare eden karargah tarafından tatbikat esnasında ilham edilen ve tatbikat yaptırılan kuvvetlere veya tesislerine müessir olup, ilgili komutan veya karargah tarafından tedbir alınmasını gerektirecek mahiyette olan bir olay. Bak. "exercise incident"
{s} ayrıcalık getiren
{s} yükleyen
(Askeri) VAK'A, OLAY
(Tiyatro) perde
incidentally
tesadüfen
incidental
{s} tesadüfi
incident action plan
olay hareket planı
incident angle
(Çevre) geliş açısı
incident book
vukuat defteri
incident command post
olay komuta mahalli
incident command system
olay komuta sistemi
incident commander
olay komutanı
incident light
(Fotoğrafçılık) düşen ışık
incident light meter
(Fotoğrafçılık) düşen ışık ölçer
incident light reading
(Fotoğrafçılık) düşen ışık ölçümü
incident management system
olay yönetim sistemi
incident power
(Elektrik, Elektronik) hat sonuna varan güç
incident power
(Elektrik, Elektronik,Teknik) gelen güç
incident radiation
(Gıda) anlık ışıma
incident radiation
(Gıda) gelen ışıma
incident ray
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik,Fotoğrafçılık) gelen ışın
incident sound
gelen ses
incident to
-e ait olan
incident to
-e özgü
incident to
başına gelen
incident light
gelen ışık
incident ray
bir yüzeye çarpan ışık
incident to
in başına gelen
incident wave
gelen dalga
incident response team
Âcil müdahale ekibi
incident to
-in başına gelen
incident agle
gelme açısı
incident assault
ırza tecavüz
incident beam
(Nükleer Bilimler) gelen demet
incident classification
(Askeri) Bak. "search and rescue incident classification"
incident classification
(Askeri) olay sınıflandırması
incident commander; intelligence community; intercept
(Askeri) vaka komutanı; istihbarat topluluğu; önleme
incident control point; intertheater communications security (COMSEC) package; i
(Askeri) ani müdahale kontrol noktası; muharebe sahası içi muhabere güvenlik (COMSEC) paketi; enterfaz değişim önerisi; envanter kontrol noktası
incident officer
(Askeri) VAKA KONTROL SUBAYI: Bir vakada kontrolu elinde bulunduran ve bölge hasar kontrol amirine vaka hakkında bilgi veren subay
incident officer
(Askeri) vaka kontrol subayı
incident record
olgu kaydı
incident report; information rate; information requirement; infrared; intelligen
(Askeri) vukuat raporu; bilgi oranı; bilgi ihtiyacı; kızılötesi; istihbarat ihtiyacı
incidentally
bu arada

Bu arada sana bir şey söylemek zorundayım. - Incidentally, I have to tell you something.

incidental
aklıma gelmişken
incidentally
lâf arasında
incidentally
ezkaza
incidental
tesadüfen meydana gelen
incidental
(Kanun) teferruat
incidental
(Tıp) insidental
incidental
doğal olarak takip eden
incidental
rastlantısal
incidental
(Kanun) arid
incidental
ikinci derecede olan
incidental
küçük
incidentally
bir ara
respond to the incident
olaya müdahale etmek
trigger incident
(Pisikoloji, Ruhbilim) tetikleyici olay
incidentally
aklıma gelmişken
critical incident
kritik olay
incidents
olaylar

Gezimiz sırasında beklenmedik olaylarımız olmadı. - We had no unexpected incidents during our trip.

Bu gibi olaylar oldukça yaygındır. - Such incidents are quite common.

isolated incident
münferit vakalar
unprecedented incident
görülmemiş olay
accident incident
(Askeri) kaza olayı
aircraft incident
(Askeri) uçak olayı
aircraft incident
(Havacılık) uçak arızası
chemical incident
(Kimya) kimyasal hadise
exercise incident
(Askeri) TATBİKAT OLAYI: Tatbikat sırasında, tatbikata katılan kuvvetlere veya bunların tesislere etkisi olacak ve tatbikata dahil olan ilgili komutanlık ve/veya karargah tarafından bir işlem gerektirecek bir olayın kontrol karargahları tarafından tatbikata sokulması
exercise incident
(Askeri) tatbikat olayı
explosive ordnance disposal incident
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİ İMHA HALİ/ OLAYI: Çalışmalar, tesisler, personel veya malzeme için tehlike arz eden patlamamış veya hasar görmüş patlayıcı ordudonatım malzemesinin şüphelenilen veya tespit edilen mevcudiyeti. Bu tanıma dahil edilmeyenler, yüksek derecede patlayıcı, malzemenin imhası, teknik hizmet montaj çalışmaları ve mayın ya da tahrip maddelerinin yerleştirilmesinde oluşacak kaza ile ateşlenme durumları veya diğer durumlardır
incidental
(Tıp) (al) Arızi
incidental
{s} ikinci derecede olan/sayılan: incidental expenses yan masraflar
incidental
fazladan
incidental
arızi
incidental
{s} küçük ve önemsiz
incidental
{s} isteğe bağlı
incidental
{s} özgü
incidental
{s} to -e ait olan, -e özgü; ile
incidental
{i} önemsiz olay
incidental
önemsiz şey/tesadüfi şey
incidental
{i} küçük harcamalar
incidental
{s} olası
incidental
{s} bağlı
incidental
önemsiz/tesadüfi
incidental
incidentallytesadüfen
incidentally
z. aklıma gelmişken
incidentally
şans eseri
incidentally
yakında
incidents
(Askeri) VAKA, OLAY: Uzun boylu muhusumata yol açmayan, genel olarak geçici mahiyetteki kısa çatışmalar veya askeri kargaşalıklar
normally incident wave
(Askeri) dik olarak gelen dalga
nuclear incident
(Askeri) (DOD, IADB) NÜKLEER OLAY (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Bir nükleer silah. tesis veya ana parçayı ilgilendiren ve aşağıdaki durumlardan ileri gelen, fakat bir nükleer kaza teşkil etmeyen beklenmedik olay; a. İnfilak veya radyoaktif kirlenme ihtimalinde bir artış, b. Teçhizatın montajı, denenmesi, yüklenmesi veya taşınması sırasında yapılan bir yanlışlık veya teçhizat ve malzemede kurma ve ateşleme dizisindeki parçaların tamamının veya bir kısmının kendiliklerinden faaliyete geçmelerine veya önemli bir kudret değişikliğine ya da merminin infilak etmemesi (kör gitmesi) ihtimaline yol açacak arızalı bir çalışma. c. Silah, tesis veya ana parçaların hasarına sebep olan elverişsiz çevre veya şartlar, önlenmesi insan kudreti üstünde bir afet
nuclear incident
(Askeri) (NATO) NÜKLEER OLAY (NATO): Bir nükleer silah tesis veya ana parçayı ilgilendiren, fakat bir nükleer kaza teşkil etmeyen beklenmedik bir olay
oblique incident wave
(Askeri) açılı olarak gelen
police incident
(Kanun) polis vakası
provoke an incident
hadise çıkarmak
provoke an incident
olay çıkarmak
relate the incident as follows
(Politika, Siyaset) olayı şöyle anlatmak
search and rescue incident classification
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA OLAY SINIFLANDIRMASI: Ciddiyetine ve kurtarma hizmeti ihtiyacına göre 3 acil safha halinde sınıflandırılan olay. a. ŞÜPHE SAFHASI: İlerleme veya durumu ilgilendiren bilgi eksikliği yüzünden veya muhtemel zorlukların bilinmesi nedeniyle şahıslar veya araç güvenliği hakkında şüpheler olması. b. ENDİŞE SAFHASI: İlerleme veya durumla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle veya ciddi zorlukların olduğuna dair kesin bilgiler nedeniyle aracın veya şahsın güvenliği hakkında endişeler olması. c. FELAKET SAFHASI: Alarm safhasından sonra gerekli usuller icra edildikten sonra ilerleme veya durumla ilgili devamlı bilgi eksikliği nedeniyle veya personelin veya aracın ciddi bir tehlike ile tehdit edilmesi nedeniyle acil yardım isteği
search and rescue incident report
(Askeri) arama ve kurtarma vukuat raporu
serious incident report; specific information requirement
(Askeri) önemli hasar raporu; özel bilgi ihtiyacı
terrorist incident
terör olayı
time of incident
olay anında
time of incident
olay anı
İngilizce - İngilizce
An event or occurrence
In safety, an incident of workplace illness or injury
A relatively minor event that is incidental to, or related to others
falling on or striking a surface (e.g. "The incident light illuminated the surface.")
An event that may cause or causes an interruption or a crisis
Arising as the result of an event, inherent
a happening in general, especially one of little importance
An event which is not part of the standard operation of a service and which causes or may cuase disruption to, or a reduction in, the quality of services and Customer productivity An Incident might give rise to the identification and investigation of a Problem, but never becomes a Problem Even if handed over to the Problem Management process for 2nd Line Incident Control it remains an Incident Problem Management might, however, manage the resolution of the Incident and Problem in tandem, for instance if the Incident can only be closed by resolution of the Problem
{s} likely to occur; involved in; related to; part of
An incident is something that happens, often something that is unpleasant. These incidents were the latest in a series of disputes between the two nations. Corfu incident Fashoda Incident Marco Polo Bridge Incident Mukden Incident Pueblo Incident Veracruz incident Xi'an Incident Sian Incident
falling or striking on something
a public disturbance; "the police investigated an incident at the bus station"
An event classified as Level 1, 2 or 3, i e beyond the authorized operating regime, but not as serious as an accident
An incident may be any of the following: traffic accident, stalled vehicle, load spillage, or other action that effects one or more lanes of traffic An "accident" typically involves a collision of a moving vehicle with another vehicle, person, or object
An accompanying minor occurrence which is subordinate to the main issue
A human-caused or natural occurrence, such as wildland fire, that requires emergency service action to prevent or reduce the loss of life or damage to property or natural resources
The actualization of a risk The event or result of a threat that exploits a system vulnerability
A Behavior or Medical History occurrence recorded Most Behavior reports utilize an incident count, which includes all types of conduct/offense codes
falling on or striking a surface (e.g. "The incident light illuminated the surface.")"
an undesired event which under slightly different circumstances could result in harm to people, damage to property, loss to process, or harm to the environment
(sometimes followed by `to') minor or casual or subordinate in significance or nature or occurring as a chance concomitant or consequence; "incidental expenses"; "the road will bring other incidental advantages"; "extra duties incidental to the job"; "labor problems incidental to a rapid expansion"; "confusion incidental to a quick change"
An occurrence other than an accident, associated with the operation of an aircraft which affects or could affect the safety of operations
An occurrence that has been assessed as having an adverse effect on the security or performance of an IS
An occurrence or event, either human-caused or natural phenomena, that requires action by emergency service personnel to prevent or minimize loss of life or damage to property and /or natural resources
a single distinct event
Falling or striking upon, as a ray of light upon a reflecting surface
Liable to happen; apt to occur; befalling; hence, naturally happening or appertaining
Arising as the result of an event
An occurrence that the plaintiff claims has led to culpable injury Incurred But Not reported Losses (IBNR): an estimate of losses for incidents that have occurred during a policy period (usually a year) but have not yet been reported to the company Mainly applicable to occurrence policies, it applies to claims-made policies only when extended reporting endorsements (tail coverage policies) are in effect Incurred Losses: Includes both paid and unpaid (reserved) losses Indemnity: An insurance company payment to a plaintiff in settlement or adjudication of a claim Indemnity Reserves: Claims reserves that are set aside to pay the portion of claims costs paid directly to claimants
That which happens aside from the main design; an accidental or subordinate action or event
Any deviation from normal operations or activities which has the potential to result in an emergency [see emergency definition] (DOE Order 5500 1B) Back to Top
That which falls out or takes place; an event; casualty; occurrence
Any event that is not part of the standard operation of a service and that causes, or may cause, an interruption to, or a reduction in, the quality of that service
An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft that affects or could affect the safety of operations
An occurrence either human caused or by natural phenomena, that requires action by emergency service personnel to prevent or minimize loss of life or damage to property and/or natural resources
The subjective experience and memory of an event A distorted mental/emotional copy of an event
Coming or happening accidentally; not in the usual course of things; not in connection with the main design; not according to expectation; casual; fortuitous
{i} happening, occurrence, event; affair which could have serious consequences; embarrassing blunder; event that involves tension and potential violence
an experience, simple or complex, related by the same subject, location, perception or people that takes place in a short and finite time period such as minutes, hours or days; also, mental image pictures of such experiences See also mental image picture
Dependent upon, or appertaining to, another thing, called the principal
An unforeseen occurrence which does not lead to injury to persons or damage to property, but which could do so in other circumstances
Collisions, derailments, personal casualties, fires and property damage in excess of $1000, associated with transit agency revenue vehicles; all other facilities on the transit property; and service vehicles, maintenance areas and rights-of-way For an incident to be reportable, it must involve a transit vehicle or occur on transit property and result in death, injury or property damage in excess of $1000
An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft that affects or could affect the safety of the operation of the aircraft (ICAO, 1994)
An occurrence that the plaintiff claims has led to culpable injury
An event that causes an interruption or a crisis
Something appertaining to, passing with, or depending on, another, called the principal
any significant unplanned event that occurs during testing that requires subsequent investigation and/or correction For example when expected and actual test results are different Incidents can be raised against documentation as well as code Incidents are logged when a person other than the author of the product performs the testing
a single distinct event a public disturbance; "the police investigated an incident at the bus station" falling or striking on something
a single distinct event a public disturbance; "the police investigated an incident at the bus station"
An occurrence caused either by humans or by natural phenomena, that requires prompt action by response personnel to prevent or minimize loss of life or damage to property and the environment, and to reduce economic and social losses
incident report
A commonly used description for law enforcement or help desk events
incident command system
The Incident Command System (ICS) is "a systematic tool used for the command, control, and coordination of emergency response" according to the United States Federal Highway Administration
incident command system
A management system designed to enable effective and efficient on-scene incident management by integrating a combination of facilities, equipment, personnel, procedures, and communications operating within a common organizational structure
incident light
(Bilgisayar) The light that strikes a surface in computer graphics
incident response team
An Incident Response Team are the group of persons directly involved, and prepared for, a Emergency Incident
incident response
- Detection and identification of a traffic incident, implementation of appropriate responsive actions and handling of the traffic until normal traffic conditions have been restored
incident response
The ability to deliver the event or set of events to an incident management system or a HelpDesk system to resolve and track incidents
incident response
Incident Response is viewed as part of Incident Handling All actions related to the first reaction on a new incident are covered
incident room
An incident room is a room used by the police while they are dealing with a major crime or accident. Police have set up an incident room as they begin to investigate this morning's fire. a room in a police station or other place where police work on solving a particular serious crime
incident tracking
(Ticaret) The systems to report problems or questions (incidents), locate and provide solution advice, provide escalation when necessary and track the successful resolution or current status of each assigned incident
aviation incident
An occurrence other than an accident, associated with the operations of an aircraft, which affects or could affect the safety of operations
incidental
Loosely associated; existing as a byproduct, tangent, or accident

That character, though colorful, is incidental to the overall plot.

incidental
Incidental expense

She's costing us a lot in incidentals.

incidentally
In an incidental manner; not of central or critical importance

The book discussed the subject, but only incidentally.

incidentally
By chance; in an unplanned way
incidentally
Parenthetically, by the way

Incidentally, did you hear anything new from your brother yesterday?.

incidentally
without intention
ıncident
{n} an accidental, casual
Corfu incident
(1923) Brief occupation of the Greek island of Corfu by Italian forces. In August 1923 Italians forming part of an international boundary delegation were murdered on Greek soil, leading Benito Mussolini to order a naval bombardment of Corfu. After the Greeks appealed to the League of Nations, the Italians were ordered to evacuate but Greece was forced to pay Italy an indemnity
Veracruz incident
(1914) Occupation of Veracruz, Mex. , by U.S. marines. In April 1914, after the crew of a U.S. ship that had anchored in Tampico was briefly detained for landing in a forbidden area, Pres. Woodrow Wilson demanded an apology from the Mexican government. When Mexican president Victoriano Huerta refused, Wilson sent a fleet to the Gulf of Mexico. After learning of an arms shipment to Huerta from Germany, Wilson ordered the port of Veracruz seized. By July the invasion had caused 200 Mexican casualties and had enabled the rival Constitutionalists under Venustiano Carranza (who had denounced the seizure by the U.S.) to take over the government. Huerta was forced into exile, and the U.S. marines were withdrawn on November 14
border incident
something which happens at a border, event taking place at a border
diplomatic incident
episode complicating relations between two countries
incidental
following as a consequence; "an excessive growth of bureaucracy, with related problems"; "snags incidental to the changeover in management"
incidental
If one thing is incidental to another, it is less important than the other thing or is not a major part of it. The playing of music proved to be incidental to the main business of the evening. something that you have to do, buy etc which you had not planned to
incidental
MLA
incidental
Entering or approaching, prior to reflection (more frequently incident)
incidental
(frequently plural) an expense not budgeted or not specified; "he requested reimbursement of $7 for incidental expenses"
incidental
not of prime or central importance; "nonessential to the integral meanings of poetry"- Pubs MLA
incidental
{i} secondary item, something minor
incidental
{s} likely to happen in connection with something else; secondary, nonessential, minor
incidental
in the plural, an aggregate of subordinate or incidental items not particularized; as, the expense of tuition and incidentals
incidental
an item that is incidental
incidental
An incident; that which is incidental; esp
incidental
an item that is incidental not of prime or central importance; "nonessential to the integral meanings of poetry"- Pubs
incidental
(sometimes followed by `to') minor or casual or subordinate in significance or nature or occurring as a chance concomitant or consequence; "incidental expenses"; "the road will bring other incidental advantages"; "extra duties incidental to the job"; "labor problems incidental to a rapid expansion"; "confusion incidental to a quick change"
incidental
Happening, as an occasional event, without regularity; coming without design; casual; accidental; hence, not of prime concern; subordinate; collateral; as, an incidental conversation; an incidental occurrence; incidental expenses
incidentally
You use incidentally to introduce a point which is not directly relevant to what you are saying, often a question or extra information that you have just thought of. `I didn't ask you to come. Incidentally, why have you come?'
incidentally
introducing a different topic; "by the way, I won't go to the party"
incidentally
by the way; in an incidental manner, accidentally
incidentally
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"
incidentally
by the way; "apropos, can you lend me some money for the weekend?"
incidentally
If something occurs only incidentally, it is less important than another thing or is not a major part of it. The letter mentioned my great-aunt and uncle only incidentally
incidentally
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models
incidentally
by the way
incidents
plural of incident
no incident reported
did not report the occurrence, the occurrence was not recounted
unpleasant incident
event which was not enjoyable
unprecedented incident
an occurrence of this kind has never happened before
incident