growth

listen to the pronunciation of growth
İngilizce - Türkçe
büyüme

Ana yollar banliyölerin büyümesine katkıda bulunacaktır. - The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.

Japon ekonomisinin büyüme hızı bu yıl % 0.7'yi geçecek. - The growth rate of the Japanese economy will top 0.7% this year.

yükseliş
yaşlanma
oluşma
tümör
(Gıda) büyütme
üreme
artış

Onlara nüfus artışını araştırmalarını emretti. - He ordered them to survey population growth.

Hızlı nüfus artışını önlemeliyiz. - We must prevent rapid population growth.

ur
büyümüş/gelişmiş şey
gelişme

Değişim bazen zor olabilir, ancak yeni fırsatlar yaratabilir ve kişisel büyüme ve gelişme aracı olabilir. - Change can sometimes be difficult, but it can also open up new opportunities and be a means of personal growth and development.

(Tıp) Marazi oluş
{i} filiz
marazi teşekkük
{i} büyüme; gelişme; artma
(Tıp) Hücre sayısının artması
{i} geliştirme
growth stock bir firmanın kâra geçeceği düşüncesiyle satın alınan hisse senedi
{i} bir bitkiden süren dallar/sürgünler/yapraklar
{i} sürgün
{i} ürün
{i} büyümüş şey
fidan
growth mindset
Doğuştan olmayan, sonradan oluşmuş/gelişmiş akıl yapısı
growth accounting
(Ticaret) büyüme muhasebesi
growth factor
(Tıp) büyüme faktörü
growth factor
gelişim faktörü
growth factors
(Tıp) büyüme fraksiyonu
growth factors
(Tıp) büyüme faktörleri
growth hormone
(Tıp) diş eti
growth model
(Denizbilim) büyüme modeli
growth phases
(Denizbilim) büyüme evreleri
growth point
(Politika, Siyaset) büyüme noktası
growth rate
(Politika, Siyaset) gelişme oranı
growth rate
gelişim hızı
growth rate
(Gıda) gelişme hızı
growth stage
(Ticaret) büyüme aşaması
growth strategies
(Ticaret) büyüme stratejileri
growth strategy
(Ticaret) büyüme stratejisi
growth theory
(Ticaret) büyüme teorisi
growth trend
(Ticaret) büyüme trendi
growth trend
(Bilgisayar) gelişme eğilimi
growth hormone
büyüme hormonu
growth industry
büyüme gayreti
growth rate
büyüme oranı
growth rate
büyüme hızı
growth regulator
gelişme düzenleyicisi
growth stock
hisse senedi
growth failure
Gelişme geriliği
growth fund
büyüme fonu
growth hormon
Büyüme hormonu
growth medium
yetiştirme ortamı
growth plate
(Tıp, İlaç) (Veya physis) Uzun kemik uçlarında yer alan ve boyuna uzamanın gerçekleştiği büyüme plağı
growth plate
(Anatomi) Uzun kemiklerin eklemlere yakın olan yerlerinde bulunan, uzamak için sürekli bölünen kıkırdak doku tabakası
growth retardation
Büyüme geriliği
growth ring
büyüme halkası
growth spurt
büyüme ve gelişim sırasındaki sıçrayış
growth-orientated
büyüme odaklı
growth capacity
(Botanik, Bitkibilim) büyüme kapasitesi
growth constants
(Denizbilim) büyüme sabitleri
growth curve
(İstatistik) gelişme eğrisi
growth curve
(Ticaret) gelişme grafiği
growth disorders
(Tıp) büyüme bozuklukları
growth fault
(Jeoloji) büyüme fayı
growth find
(Ticaret) değer artışı fonu
growth formula
(Ticaret) büyüme formülü
growth formula
(Ticaret) gelişme formülü
growth fund
(Ticaret) riskli değer artış fonları
growth funds
(Sigorta,Ticaret) büyüme amaçlı fonlar
growth initiative
(Politika, Siyaset) gelişme inisiyatifi
growth mark
(Denizbilim) büyüme markası
growth market
(Ticaret) büyüyen piyasa
growth need
(Ticaret) büyüme ihtiyacı
growth options
(Ticaret) büyüme seçenekleri
growth pattern
(Denizbilim) büyüme şekli
growth period
(Denizbilim) büyüme periyodu
growth phase
(Gıda) gelişme evresi
growth poles
(Ticaret) büyüme kutupları
growth rate
kalkınma hızı
growth substances
(Tıp) büyüme maddeleri
growth trends
gelişme eğilimleri
growth twinning
(Jeoloji) büyüme ikizlenmesi
growth zone
(Denizbilim) büyüme kuşağı
grain growth
gren büyümesi, tane büyümesi
grain growth
(Nükleer Bilimler) tane büyümesi
Revenue growth
Gelir artışı
annual growth rate
(Denizbilim) yıllık büyüme oranı
bounded growth
(Bilgisayar) sınırlı büyümeli
economic growth
iktisadi büyüme
economic growth
(Askeri) ekonomik olarak büyüme
intrinsic growth rate
(Denizbilim) içsel büyüme oranı
regional growth
(Ticaret) bölgesel büyüme
specific growth rate
(Denizbilim) özgül büyüme oranı
trend growth path
(Ticaret) uzun dönemli büyüme yolu
annual growth
yıllık büyüme
apical growth
apikal büyüme
apical growth
uçtan büyüme
balanced growth
dengeli büyüme
cellular growth
hücreli büyüme
crystal growth
kristal büyümesi
economic growth
ekonomik kalkınma
economic growth
ekonomik büyüme
effect of growth
büyüme etkisi
human growth hormone
büyüme hormonu
rapid growth
hızlı gelişme
rate of growth
büyüme hızı
rate of growth
büyüme oranı
slow the growth
büyümesini yavaşlat
urban growth
kent büyümesi
Capital growth
(Ekonomi) Sermaye artışı, sermaye büyümesi, menkul değerler piyasasındaki artış
accelerated growth
hızlandırılmış büyüme
compound annual growth rate
yıllık bileşik büyüme oranı
constant growth
sürekli büyüme
continuous growth; an accretion
sürekli büyüme; bir katma
dendritic growth
dendrit büyümesi, dallantı büyümesi
exponential growth
Katlanarak büyüme
increase, growth, expansion
artış, büyüme, genişleme
job-growth
İş büyümesi, işteki artış
like for like growth
(Ekonomi) Bir firmada büyümenin, yeni birimler ilave edilimiş veya kapatılmış olmasının da dikkate alınarak hesaplandığı, net orandır
pathogen growth
enfeksiyon etkeninin sayısının artması
personal growth
Kişisel gelişim
player growth
oyuncu gelişimi
prevention of growth or function
büyüme veya fonksiyon önlenmesi
pro-growth
büyüme taraftarı
self-growth
kendi kendine gelişim/büyüme
slow the growth
büyümesini yavaslat(mak)
sustainable growth
Sürdürülebilir büyüme
to encourage growth
büyümeyi teşvik etmek için
to oppose economic growth
ekonomik büyüme karşıtları
achieve growth
büyüme kaydetmek
achieve growth
büyüme sağlamak
achieve growth
büyüme göstermek
adolescent growth spurt
(Pisikoloji, Ruhbilim) ergenlik gelişim parlaması
algae growth
(Denizbilim) yosunlanma
algae growth
(Denizbilim) suyosunu oluşması
asset growth
(Ticaret) aktif büyümesi
balanced growth
(Kanun) dengeli kalkınma
bounded growth
sinirli buyume
cancerous growth
kötüye gidiş
cancerous growth
kanser gibi kötücül gelişme
carcass growth
(Otomotiv) gövde büyümesi
cauliflower growth
(Tıp) Karnabahar tarzı büyüme
cellular growth
(Biyoloji) gözesel büyüme
cellular growth
(Biyoloji) eklenti büyüme
composite growth pmf
(Sigorta) büyüme amaçlı karma eyf
daily growth increment
(Denizbilim) günlük halka
dendritic growth
dallantı büyümesi
dendritic growth
dendrit büyümesi
economies of growth
büyüme ekonomileri
exponential growth
üstsel büyüme
exponential growth
(Gıda) üstel gelişim
flexible growth pmf
(Sigorta) büyüme amaçlı esnek eyf
geometric growth
(Pisikoloji, Ruhbilim) geometrik büyüme
haphazard growth
sıçramalı gelişme
instantaneous rate of growth
(Denizbilim) anlık büyüme hızı
isometric growth
(Denizbilim) eşölçülü büyüme
mushroom growth
mantar gibi büyüme
mushroom growth
birdenbire büyüyüp yayılma, mantar gibi büyüme
nerve growth factor
(Pisikoloji, Ruhbilim) sinir gelişim faktörü
nerve growth factors
(Tıp) sinir büyüme faktörleri
neuron growth factor
(Tıp) sinir büyüme faktörü
neutral economic growth
(Ticaret) yansız ekonomik büyüme
neutral growth
(Ticaret) yansız büyüme
output growth
(Ticaret) çıktı büyümesi
phenomenal growth
olağanüstü büyüme
pole of growth
(Ticaret) büyüme kutbu
population growth rate
nüfus artışı hızı
population growth speed
nüfus artışı hızı
rapid growth funds
(Ticaret) çok riskli
slow growth recovery
(Ticaret) yavaş büyüme canlanması
slow the growth
büyümesini yavaşlatmak
social growth
toplumsal büyüme
steady growth
(Ticaret) istikrarlı büyüme
substantial growth
(Ticaret) devasa büyüme
substantial growth
(Ticaret) muazzam büyüme
substantial growth
(Ticaret) hatırı sayılır büyüme
substantial growth
(Ticaret) önemli büyüme
synchronizing growth
(Gıda) eş zamanlı gelişme
tear growth test
(Tekstil) yırtılma büyümesi deneyi
warranted rate of growth
(Ticaret) gerekli büyüme oranı
wigner growth
(Nükleer Bilimler) wigner büyümesi
İngilizce - İngilizce
an increase in size, number, value, or strength

Growth was dampened by a softening of the global economy in 2001, but picked up in the subsequent years due to strong growth in China.

an abnormal mass such as a tumor
the act of growing, getting bigger or higher
something that grows or has grown
{n} vegetation, product, improvement
Increase or expansion Used in the phrase "economic growth" to mean an expansion in production, jobs, and revenue Often confused with Development, which does not necessarily include the idea of physical increase in size Indicator: A measurement that reflects the status of a system Examples: the Dow Jones Industrial Average, the number of spotted owls in a forest ecosystem, an oil pressure gauge on an engine
The development of the organization to a higher state of being
a progression from simpler to more complex forms; "the growth of culture"
augmentation; advancement; production; prevalence or influence; as, the growth of trade; the growth of power; the growth of intemperance
Idle weeds are fast in growth
An investment style that focuses on companies with above-average current and projected-earnings growth Growth stocks tend to have relatively high earnings-growth rates and very low dividend yields These firms trade at high valuation levels, meaning they usually have high price-to-book (P/B) and price-to-earnings (P/E) and price-to-sales (P/S) ratios Because of their high prices and low yields, growth stocks tend to have less downside protection and more volatility than less expensive stocks
Growth and demand for telephone numbers are not specifically tied to population With the technology explosion and the advent of local competition in the telecommunications industry (to provide local service), more and more telephone numbers are needed Growth is measured in the demand for telephone numbers
In microbiology, an increase in both cell number and cellular constituents
Increase in the value of assets
(biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level; "he proposed an indicator of osseous development in children"
vegetation that has grown; "a growth of trees"; "the only growth was some salt grass"
Someone's growth is the development and progress of their character. the child's emotional and intellectual growth
An investment objective of many stock funds Current income, if considered at all, is a secondary concern for these funds Capital growth is achieved when the market value of a fund's holdings increases, causing the fund's net asset value per share to increase
An increase in the capital value of an asset
That which has grown or is growing; anything produced; product; consequence; effect; result
A percentile ranking where 100 represents those companies with the greatest earnings growth potential, and 1 consists of those companies with the lowest
(1) expansion of graphic out of register due to screen stretch; (2) expansion of material due to mechanical embossing
An investment objective of equity funds which seek to provide capital gains, rather than dividend income
An increase in the market value of a stock, bond, or mutual fund over its purchase price (also known as capital appreciation)
Expansion of a casting as a result of aging or of intergranular corrosion, or both
or economic growth (croissance ou croissance économique)
A growth industry, area, or market is one which is increasing in size or activity. Computers and electronics are growth industries and need skilled technicians Real estate lending has become the biggest growth area for American banks
You can use growth to refer to plants which have recently developed or which developed at the same time. This helps to ripen new growth and makes it flower profusely
Invest in companies whose earnings are expected to grow faster than average Lipper classifications are large-company growth (LC), midcap (MG), small-cap (SG) and multicap (XG)
In the case of the Kindergarten and Grades 1-12 programs, growth equals the positive or negative percentage difference between current year Fall Enrollment (FE) and prior year Fall Enrollment; thus
The growth of something such as an industry, organization, or idea is its development in size, wealth, or importance. the growth of nationalism. Japan's enormous economic growth. high growth rates
(pathology) an abnormal proliferation of tissue (as in a tumor)
The process of growing; the gradual increase of an animal or a vegetable body; the development from a seed, germ, or root, to full size or maturity; increase in size, number, frequency, strength, etc
{i} development, process of growing; abnormal growth of a mass of tissue, tumor
An investment style that looks for companies with above-average current and projected-earnings growth Growth investors believe in buying stocks with superior earnings growth no matter what the price Thus, growth stocks tend to have very high earnings-growth rates but very low dividend yields These firms all trade at high valuation levels, meaning they usually have high price-to-book (P/B) and price-to-earnings (P/E) and price-to-sales (P/S) ratios Because of their high prices and low yields, growth stocks tend to have less downside protection and more volatility than cheaper companies They are particularly sensitive to rising interest rates, which can put a damper on their rapid earnings growth Contrast with value investing Also, see "Value vs Growth " BACK TO TOP
vegetation that has grown; "a growth of trees"; "the only growth was some salt grass" something grown or growing; "a growth of hair" (biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level; "he proposed an indicator of osseous development in children" a progression from simpler to more complex forms; "the growth of culture" (pathology) an abnormal proliferation of tissue (as in a tumor)
getting bigger, by increasing sales or markets, or acquiring other companies, etc
a process of becoming larger or longer or more numerous or more important; "the increase in unemployment"; "the growth of population"
something grown or growing; "a growth of hair"
An increase in size
An increase in the amount of goods and services produced using the same resources
Increase in diameter, basal area, height, and volume of individual trees or stands during a given period of time Also known as increment
The growth in something is the increase in it. A steady growth in the popularity of two smaller parties may upset the polls The area has seen a rapid population growth The market has shown annual growth of 20 per cent for several years
When refering to population: an increase in number (Note: growth and development mean the same in other contexts and as generally defined by Webster)
Usually an individual fish's increase in length or weight with time Also may refer to the increase in numbers of fish in a population with time
the gradual beginning or coming forth; "figurines presage the emergence of sculpture in Greece"
An approach that has enabled the company to grow substantially in size or profits or market penetration (Result)
Growth in a person, animal, or plant is the process of increasing in physical size and development. hormones which control fertility and body growth Cells divide and renew as part of the human growth process
A growth is a lump that grows inside or on a person, animal, or plant, and that is caused by a disease. This type of surgery could even be used to extract cancerous growths. economic growth growth hormone growth ring
Growth investments place the investor in the role of an owner This growth category is divided into capital and aggressive growth Capital growth investors derive returns from regular dividends and price changes Aggressive growth investors receive little or no income, receiving almost all gains from price appreciation Examples: Common stocks, international stocks, Real estate, Precious metals, Commodities Price changes, positive or negative, come from investor expectations of a company's future profitability Investors should only buy growth investments either to meet their long-term goals or to round out an already diversified portfolio For variable annuities and variable life insurance products, this definition applies to the underlying fund option (sub-account) Please refer to your prospectus for specific features of your product including any applicable surrender charge or tax penalty
cru
growth factor
A naturally-occurring substance capable of stimulating cellular growth, proliferation, and cellular differentiation
growth hormone
Any polypeptide hormone, secreted by the pituitary gland, that promotes growth and regulates the metabolism of carbohydrates, proteins and lipids
growth hormone
Any synthetic substance that promotes growth in animals or plants
growth media
plural form of growth medium
growth medium
A culture medium
growth ring
Any of the concentric rings formed in the trunk of a tree by the annual growth of wood
growth plate
(Tıp, İlaç) The region in a long bone between the epiphysis and diaphysis where growth in length occurs. Called also physis
growth retardation
(Tıp, İlaç) Mental retardation is a term for a pattern of persistently slow learning of basic motor and language skills ("milestones") during childhood, and a significantly below-normal global intellectual capacity as an adult. One common criterion for diagnosis of mental retardation is a tested intelligence quotient (IQ) of 70 or below and deficits in adaptive functioning
growth company
A company whose rate of growth significantly exceeds that of the average in its field or the overall rate of economic growth
growth factor
Organic compound necessary for growth because it is an essential cell component or precursor of such components and cannot be synthesized by the organism itself Usually required in trace amounts
growth factor
protein that promotes cell production
growth factor
A substance that promotes the growth of cells Growth factors include epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF), erythropoietin (EPO), hematopoietic cell growth factor (HCGF), platelet-derived growth factor (PDGF), stem cell factors, and neurotrophins
growth factor
The percentage by which the map's hash table grows when it is resized Each time the hash table is resized, the number of bins is increased by the growth factor, then rounded up to the nearest prime number
growth factor
Proteins involved in cell differentiation and growth
growth factor
a naturally occurring protein chemical that stimulates cell division and proliferation It is produced by normal cells during embryonic development, tisue growth, and wound healing Tumors, however, produce large amounts of growth factors
growth factor
a protein that is involved in cell differentiation and growth
growth factor
Various substances that help axons grow in specific directions to form specific connections Very important as a possible means to repair brains damaged by stroke, trauma, and maybe drugs and diseases
growth factor
A hormone-like substance (medication) that stimulates the bone marrow to produce blood cells; also called colony-stimulating factor (CSF)
growth factor
A naturally occurring protein chemical that stimulates cell division differentiation and proliferation It is produced by normal cells during embryonic development, tissue growth and wound healing
growth factor
a substance (produced either by the body or in a laboratory) that regulates cell division and survival
growth factor
a substance affecting an organism's increase in size
growth factor
The percentage of a container's current size by which it grows when needed to accommodate more basic objects
growth factor
A substance that affects the growth of a cell or an organism
growth factor
a factor responsible for regulating cell proliferation, development, migration, differentiation and/or activity
growth fund
A mutual fund that offers long-term capital appreciation
growth hormone
or somatotropin Peptide hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. It promotes growth of bone and other body tissues by stimulating protein synthesis and fat breakdown (for energy). Excessive production causes gigantism, acromegaly, or other malformations; deficient production results in dwarfism, dramatically relieved if GH is given before puberty. Genetic engineering techniques now permit large-scale production of adequate amounts of GH for that purpose
growth hormone
{i} somatotropin, peptide hormone secreted by the pituitary gland and stimulates growth in human beings
growth hormone-releasing factor
a releasing factor that accelerates the secretion of growth hormone by the anterior pituitary body
growth industry
an industry that is growing rapidly
growth industry
{i} business or industry that is growing and developing particularly quickly; industry that is expected to grow in value faster than average over a long period
growth medium
substance in which microorganisms can be grown
growth period
period of time in which something or someone grows
growth rate
the rate of increase in size per unit time
growth rate
rate of increase, speed of development, degree of expansion
growth ring
A growth layer in secondary xylem seen in a cross section. In a cross section of the stem of a woody plant, the amount of wood added during a single growth period. In temperate regions this period is usually one year, in which case the growth ring may be called an annual ring. In tropical regions growth rings may not be discernible or are not annual. Even in temperate regions growth rings are occasionally missing; and sometimes a second, or "false," ring may be deposited during a single year (e.g., following defoliation by insects). Nevertheless, annual rings have been used in dating ancient wooden structures, especially those of American Indians in the dry U.S. Southwest. Changes in ring width are a source of information about ancient climates
growth ring
rings that form in the wood of a tree during seasonal growth (can be viewed in a cross-sectional slice and used to estimate the age of the tree)
growth stock
Stock of a company with a record of growth in earnings at a relatively rapid rate
growth stock
The stock of a company that has exhibited faster-than-average gains in earnings over the last few years, and is expected to continue to show highlevels of profit growth Over the long run, growth stocks tend to outperformslower-growing or stagnant stocks At the same time, growth stocks areconsidered riskier investments than average stocks since they usually sporthigher price/earnings ratios and make little or no dividend payments toshareholders
growth stock
Stock of a corporation with a record of faster-than-average sales and earnings Growth stock typically appeals to investors who seek a long-term increase in value
growth stock
Shares usually in small companies with potentially bright futures and fast growth
growth stock
A stock showing more rapid earnings in recent years, and which is expected to continue to have high growth in profits
growth stock
A stock representing a company which has had a history of increasing its revenues more quickly than other companies A selection of growth stocks can be used to form a Growth ETF Growth stocks are often expensive See "Value Stock" Growth stocks have historically given generally lower rates of return than have value stocks
growth stock
Usually a non-dividend paying common stock of a company with expansion potential The corporate funds that would normally be paid to shareholders as dividends are put back into the company to pay for expansion Growth stocks have the potential for capital gains rather than income
growth stock
stock of a company in which revenue and earning are growing at a above average rate (more than about 15% a year)
growth stock
Stock of a company, which has reinvestment opportunities yielding a higher return than the market (fundamental to the growth strategy of stock selection for a portfolio)
growth stock
One whose value is expected to grow dramatically over time Its return comes primarily from its rising share price, and not from dividends
growth stock
stock of a corporation that has had faster than average gains in earnings and is expected to continue to
growth stock
The stock of companies whose earnings per share are expected to grow faster than its competitors' earnings per share
growth stock
The stock of a company whose existing and expected earnings are positive, which indicates an increase in the stock's value over an extended period of time
growth stock
stocks of companies with less overall sensitivity to changes in the overall economy with more consistent growth over time
growth stock
Common stock of a company that has an opportunity to invest money and earn more than the opportunity cost of capital
growth stock
The stock of a company whose business is considered recession-resistant and also possesses an above-average growth rate
growth stock
The earnings of stock in a corporation that have increased consistently over a number of years and show every indication of considerable further expansion
growth stock
The stock of a company that has the potential to increase consistently over a long period of time
growth stock
The stock of a corporation whose sales and earnings are expanding faster then the general economy
growth stock
Shares, usually in small companies with potentially bright futures and fast growth
growth stock
Generic term for any stock that appeals to investors seeking appreciation of capital rather than for current income or asset preservation In spite of the wide range of stocks that sometimes are called "growth" stocks, most investors exclude any stocks that pay significant dividends or are in highly regulated industries such as utilities Accordingly, companies ranging from Microsoft to small upstarts are often called growth stocks
growth stock
Stock of a corporation that has exhibited faster-than-average gains in earnings over the last few years and is expected to continue to show high levels of profit growth Growth stocks may be riskier investments than average stocks because growth stocks usually sport higher price/earnings ratios and make little or no dividend payments to shareholders
growth stock
The stock of a firm that is expected to have above-average increases in revenues and earnings These firms normally retain most of their earnings for reinvestment and therefore pay small dividends
growth stock
Shares of a company known for a history of rapid earnings growth Most growth stocks do not pay dividends because management reinvests earnings to feed the growth
growth stock
The stock of a firm generally growing faster than the economy or market norm The risk with growth stock tends to be high
economic growth
The growth of the economic output of a country

As a result of inward investment Eire enjoyed substantial economic growth.

exponential growth
The growth in the value of a quantity, in which the rate of growth is proportional to the instantaneous value of the quantity; for example, when the value has doubled, the rate of increase will also have doubled. The rate may be positive or negative
exponential growth
Very rapid growth
negative growth
The opposite of economic growth; economic decline
nerve growth factor
a functional protein complex required for the suvival, growth and specialization of certain types of neurons in vertebrates

Nerve growth factor is the prototypical member of the neurotrophin family.

old-growth forest
A forest which has never been logged
organic growth
The business expansion through increasing output and sales as opposed to mergers, acquisitions and takeovers
second-growth forest
A forest which has been harvested and is regrowing
vascular endothelial growth factor
A signalling protein that regulates vasculogenesis
megakaryocyte growth and development factor
Thrombopoietin (THPO) also known as megakaryocyte growth and development factor (MGDF) is a protein that in humans is encoded by the THPO gene
Capital growth
(Ekonomi) An increase in the market price of an asset. also called capital appreciation
external growth
That part of the expansion of a company through acquisitions and mergers (see internal growth)
immiserizing growth
(Ekonomi) Immiserizing growth is a situation first proposed by Jagdish Bhagwati, in 1958, where economic growth could result in a country being worse off than they were before growth. If growth is heavily export biased it will lead to a fall in the terms of trade of the exporting country, in rare circumstances this fall in the terms of trade may be so large as to outweigh the gains from growth, this situation would cause a country to be worse off after growth than before. This result is only valid if the growing country is able to influence world prices
like for like growth
(Ekonomi) The term like for like (LFL) growth describes a net growth measure indicator that is adjusted of additional or desinvested businesses. This indicator is very important in all businesses that show a significant dynamic of expansations or buying-outs becaus
sustainable growth
Sustainable development (SD) is a pattern of resource use, that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present, but also for generations to come (sometimes taught as ELF-Environment, Local people, Future). The term was used by the Brundtland Commission which coined what has become the most often-quoted definition of sustainable development as development that "meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."
annual growth rate
velocity at which the economy booms within one year
bovine growth hormone
A naturally occurring hormone of cattle that regulates growth and milk production. It may also be produced by genetic engineering and administered to cows to increase milk production. Also called bovine somatotropin
earnings growth
A measure in the change of a company's earnings over time
earnings growth
The average annual rate of growth in earnings over an indicated period of years for the stocks now in a fund
earnings growth
The percentage change in a company's quarterly earnings per share versus the same period from the previous year For example, a company that earned $1 00 a share in the second quarter of 1998, then earned $1 25 in the second quarter of 1999 would have experienced a 25% growth in earnings To gauge how successful a company is at growing its earnings, you should compare its earnings growth to other companies in its industry BACK TO TOP
economic growth
The rate of increase in "real," i e , inflation-adjusted, national income or national product between one time period and another If all resources in the economy (labor, capital and land) are fully employed, the economy can grow no faster than the growth in these resources, as augmented by productivity gains If, on the other hand, resources are not fully employed (for example, because workers are unemployed), there is no constraint on the economy's growth rate until full employment has been achieved
economic growth
steady growth in the productive capacity of the economy (and so a growth of national income)
economic growth
Increase in the actual value of all final goods and services produced by an economy
economic growth
- the change in the level of economic activity from one year to another
economic growth
A sustained increase in total output or output per person for an economy over a long period of time [FACS] An increase in the nation's capacity to produce goods and services [FRBSF] (see also economics)
economic growth
Steady and stable increase in the productive capacity of a nation's economy to increase national income
economic growth
The rate of change in output from one year to the next
economic growth
Increased financial activity in real terms over time It may include building infrastructure, resources, and public relations It does not necessarily correspond to increased production of physical goods
economic growth
An increase in the total wealth of a nation; if population grows faster than the economy, there may be real economic growth, but the share per person may decline
economic growth
An increase in the nation's capacity to produce goods and services
economic growth
The increase in real value of the economy's production of goods and services Most often expressed as Gross National Product, (GNP) or Gross Domestic Product, (GDP)
economic growth
An upward trend in the real output of goods and services
economic growth
is more economic activity, but that does not always mean that the activity is sustainable Economic growth can occur with less economic activity
economic growth
an upward trend in real GDP, reflecting expansion in the economy over time; it can be represented as an outward shift in the production possibilities curve (chapter 2)
economic growth
an increase in per capita income, resulting from the increased production of goods and services
economic growth
The process of increasing per capita income
economic growth
increase of the economic resources of a country or community
economic growth
Process by which a nation's wealth increases over time. The most widely used measure of economic growth is the real rate of growth in a country's total output of goods and services (gauged by the gross domestic product adjusted for inflation, or "real GDP"). Other measures (e.g., national income per capita, consumption per capita) are also used. The rate of economic growth is influenced by natural resources, human resources, capital resources, and technological development in the economy along with institutional structure and stability. Other factors include the level of world economic activity and the terms of trade. See also economic development
economic growth
1 An increase in the production of goods and services Economic growth is usually measured as the increase in gross domestic product over a specified period of time, after adjusting for inflation 2 An increase in the capacity of an economy to produce due to more and/or better use of economic resources
exponential growth
rate of growth which occurs at a constant percentage rate (Economics)
growths
plural of growth
human growth hormone
Human growth hormone is a hormone that is used to help short people, especially short children, to grow taller. The abbreviation HGH is also used
natural growth
natural increase, normal growth
nerve growth factor
a protein that is involved in the growth of peripheral nerve cells
old growth
forest or woodland having a mature or overly mature ecosystem more or less uninfluenced by human activity
old growth forest
(Ecology) forest that contains large old trees and has not been disturbed by humans, forest that has grown naturally for centuries (subject to environmental protection)
old-growth
old-growth forests/rainforest/timber etc forests etc that have been growing in a place for a long time, rather than ones planted more recently
population growth
increase in the number of people who inhabit a territory or state
population growth rate
Average annual compound rate of change in populations
population growth rate
The average annual percent change in the population, resulting from a surplus (or deficit) of births over deaths and the balance of migrants entering and leaving a country The rate may be positive or negative The growth rate is a factor in determining how great a burden would be imposed on a country by the changing needs of its people for infrastructure (e g , schools, hospitals, housing, roads), resources (e g , food, water, electricity), and jobs Rapid population growth can be seen as threatening by neighboring countries
population growth rate
A measure of how quickly the number of people in an area is increasing (this figure does include migration)
population growth rate
The annual percentage increase/ decrease in the number of inhabitants of a country
population growth rate
The rate at which a population is increasing (or decreasing) in a given time period, expressed as a percentage of the base population
primary growth
Growth in vascular plants resulting from the production of primary tissues by a primary meristem. Elongation of the plant body is usually a consequence of primary growth
second growth
Trees that cover an area after the removal of the original stand, as by cutting or fire
secondary growth
Growth in vascular plants from production of secondary tissues by a lateral meristem, usually resulting in wider branches and stems
zero population growth
The limiting of population increase to the number of live births needed to replace the existing population
growth