every, whoever, whatever, either, one

listen to the pronunciation of every, whoever, whatever, either, one
İngilizce - Türkçe

every, whoever, whatever, either, one teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

any
{s} herhangi

Orada herhangi bir şey görebiliyor musun? - Can you see anything at all there?

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

any
her bir

Kendim hakkında yazmıyorum. Her bir benzerlik tamamiyle tesadüftür. - I am not writing about myself. Any similarity is purely coincidental.

any
biraz da olsa
any
azıcık
any
hiç

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

any
kimse

Odada hiç kimse yoktu. - There was hardly anyone in the room.

Odada hiç kimse yoktu. - There wasn't anyone in the room.

any
birisi

Birisi müziğe olan ilgisini geliştirebilir. - Anyone can cultivate their interest in music.

Tom birisi ya da bir şey tarafından gözdağı verilen insan türü değildir. - Tom isn't the kind of person who is intimidated by anyone or anything.

any
birazcık olsun
any
her ne kadar

Her ne kadar bu ayakkabıları artık giymesem de, onları atmaya kıyamıyorum. - Even though I don't wear those shoes anymore, I can't bring myself to get rid of them.

any
zam bir herhangi
any
{s} her

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

any
hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var mı? No, I don't have any. Hayır, bende hiç yok. He did it without any help. Hiç yardım
any
biri

Birisi müziğe olan ilgisini geliştirebilir. - Anyone can cultivate their interest in music.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

any
herhangi biri

Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum. - Well, yes, but I don't want anyone to know.

Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır. - Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

any
(zarf) hiç, daha, biraz
any
(sıfat) hiç, hiçbir; biraz, daha, her, herhangi
any
{s} hiçbir

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

Dinledim fakat hiçbir şey duymadım. - I listened, but I didn't hear anything.

İngilizce - İngilizce
{a} any
every, whoever, whatever, either, one