enough

listen to the pronunciation of enough
İngilizce - Türkçe
{s} kâfi

O şimdilik kâfi gelecektir. - That will be enough for the time being.

yeter

Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır. - Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy.

Twitter yeterince iyi değil. - Twitter is not good enough.

yeterli

Tom şehirde yaşamak için yeterli para kazanıyor mu? - Does Tom earn enough money to live in the city?

Bir dil asla yeterli değildir. - One language is never enough.

yeterince

Twitter yeterince iyi değil. - Twitter is not good enough.

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

elverir
yeteri kadar

Yeteri kadar zamanım vardı, bu yüzden acele etmeme gerek yoktu. - I had enough time, so I didn't need to hurry.

Bu kitap benim okumam için yeteri kadar kolaydır. - This book is easy enough for me to read.

çıkışmak
bes

Bu herkesi beslemek için yeterli yiyecek değil. - This isn't enough food to feed everyone.

O, köpeğini her gün etle beslemek için yeterince zengin değildi. - She wasn't wealthy enough to feed her dog meat every day.

interj. yeter, bıktım
(İnşaat) yeterli, kafi
enough and to spare yeter de artar bile
yetişir
{s} yeterli, kâfi. z. kâfi derecede
{i} yeterli miktar

Markku ve Liisa kıt kanaat geçinecek kadar yeterli miktara sahipti. - Markku and Liisa had just enough to keep the wolf from the door.

Bu, yeterli miktardan daha fazla - It's more than enough.

oddly enough işin tuhaf tarafı şu ki
{ü} bıktım
I have had enough ofArtık ondan bıktım Burama kadar geldi
gitmek
yetmek
idare etmek
elvermek
enough is as good as a feast
herşeyin fazlası fazla
Enough is enough!
Yeter artık!
enough and to spare
yeter de artar bile
enough of
den yeterli sayıda
Enough is enough!
Yetti artık!
enough already
yeterli zaten
enough food
yeterli miktarda yiyecek
enough for
için yeterli
enough is enough
Artık yeter!
enough is enough!, that's quite enough now!, that's it already!, stop that right
yeter!, bu yeterli şimdi!, işte bu zaten!, o anda dur!
enough of
-den yeterli sayıda
enough of that
yeter
enough or more than enough
yeterli veya daha yeterince fazla
enough time
yeterli zaman
enough's enough
Yeter artık!
enough.....
yeterli
enough; stop
yeterli; durdurmak
enough and to spare
yeter de artar
enough is as good as a least
(Atasözü) azı karar çoğu zarar
enough of that
bıktım
enough said
yetti
enough said
yeter
enough to go on with
(deyim) idare edecek kadar
enough to go on with
(deyim) işi yürütmeye yetecek kadar
fair enough
yeterince makul
big enough
yeterince büyük
clear enough
yeterince açık
fair enough
uygun
to be enough
gitmek
be enough
elvermek
be enough
yetmek
be enough
idare etmek
be enough
gitmek
early enough
zamanında
interestingly enough
ilginçtir ki
just enough
uç uca gelmek
just enough to survive
açlıktan ölmeyecek kadar
not enough room to swing a cat
(deyim) kıç kadar yer
not enough room to swing a cat
(deyim) avuç içi kadar yer
not enough room to swing a cat
(deyim) göt kadar yer
oddly enough
tuhafı şu ki
strong enough
gücü yetmek
sure enough
hakikaten
sure enough
bugüne bugün
sure enough
sahiden
there is enough and to spare
yeter de artar
throw dirt enough, and some will stick
(deyim) çamur at izi kalsın
to be enough
elvermek
to be enough
yetmek
to be enough
idare etmek
too many chiefs and not enough indians
(deyim) sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa
be enough to make a saint swear
dinden imandan çıkarmak
brave enough
yeterince cesur
bright enough
yeterince aydınlık
clever enough
yeterince zeki
cold enough
yeterince soğuk
dark enough
yeterince karanlık
dry enough
yeterince kuru
fast enough
yeterince hızlı
fat enough
yeterince şişman
fertile enough
yeterince verimli
fierce enough
yeterince yırtıcı
firm enough
yeterince sert
flat enough
yeterince düz
funnily enough
ne gariptir ki
hard enough
yeterince sıkı
heavy enough
yeterince ağır
hot enough
yeterince sıcak
huge enough
yeterince geniş
large enough
yeterince geniş
let well enough alone
olanla yetinmek
light enough
yeterince hafif
long enough
yeterince uzun
lucky enough
yeterince şanslı
more than enough
ihtiyaçtan fazla
not enough room to swing a cat
ayak koymaya boş yer yoktur
not enough room to swing a cat
avuç içi kadar
not enough room to swing a cat
çok darıskal oda
not enough room to swing a cat
nereninse basırık olması
not enough room to swing a cat
boş yerin olmaması
oddly enough
şans eseri olarak
oddly enough
ne gariptir ki
oddly enough
tuhaftır ki
old enough
yeterince yaşlı
pure enough
yeterince saf
quick enough
yeterince çabuk
rich enough
yeterince zengin
right enough
beklendiği gibi
round enough
yeterince yuvarlak
sharp enough
yeterince keskin
short enough
yeterince kısa
small enough
yeterince küçük
soft enough
yeterince yumuşak
soon enough
yeterince çabuk

Tom yeterince çabuk hızlanmadı. - Tom didn't accelerate soon enough.

Tom bunun hakkında yeterince çabuk bilecek. - Tom will know about this soon enough.

strangely enough
ne gariptir ki
strangely enough
buna rağmen
strong enough
yeterince güçlü
sufficient
yeterli

Açıklamam yeterli değildi. - My explanation was not sufficient.

Dikkatli ve çalışkan olmak gereklidir, fakat bu kursu geçmek için yeterli değildir. - Being careful and diligent is necessary, but not sufficient for passing this course.

sufficiently
yeterli
sufficiently
yeterince

Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur. - Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.

Tom Mary'ye yeterince teşekkür etmedi. - Tom didn't thank Mary sufficiently.

sufficiently
kafi derecede
sure enough
beklenildiği gibi

Beklenildiği gibi, Yeni Yıl Arefesinde Tom cesaret buldu ve topallayarak partiye yürüyebildi. - Tom took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.

sweet enough
yeterince tatlı
tall enough
yeterince uzun
thick enough
yeterince kalın
thin enough
yeterince ince
warm enough
yeterince sıcak
well enough
yeterince iyi

Tom sürücü belgesini almak için sürücü testinde yeterince iyi yapamadı. - Tom didn't do well enough on the driver's test to get a driver's license.

O yeterince iyi okuyabilir. - He can read well enough.

wet enough
yeterince ıslak
wide enough
yeterince geniş
have enough
gına gelmek
A word to the wise in enough
(Atasözü) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
A word to the wise is enough
(Atasözü) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
I have had enough of him
Burama kadar geldi
This is good enough for me
Bu bana yeter
a word to the wise is enough
(deyim) Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az
be quite enough
yeterli olmak
can't get enough
yeterince alamıyorum
can't get enough of
Doyamamak
enough is enough
bıktım artık
fair enough
Haklısın! Doğru! Yeterince adil!
get enough
yeterince almak
had enough
yeter
have enough of
yeterince sahip
have had enough
yeter
he isnt forceful enough.
o kadar güçlü değil miydi
i have had enough
çok doydum
more than enough
Gereğinden fazla, yeter de artar
not extreme enough
yeterince büyük değil
not good enough
yeterince iyi değil
not know enough to come out of the rain
et kafalı olmak
not strong enough to bear the person
Yeterince kişinin ayı kadar güçlü değil
quite enough
yeterli
strangely enough
garip
that will be enough
Bu yeterli olacaktır
there is not enough room to swing a cat
(deyim) Bir yerin bir işi yapmak için çok dar olduğunu belirten cümle

If your home is very small, you might say there is not enough room to swing a cat.

time enough
zaman yeterli
to be tired enough to sleep
yeterli uyku yorgun olmak
sufficient
(Nükleer Bilimler) yeter

Yeterli iş gücü olmayan bir ülke kendi kendine yeterli olamaz. - A country without enough labour force cannot be self sufficient.

Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur. - Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.

sufficient
münasip
sufficient
sufficientlykâfi derecede
sufficient
(sıfat) yeterli, kâfi, yeter, nitelikli, elverişli
sufficient
{s} nitelikli
sufficient
yeterli kalite
sufficiently
yeterli derecede
İngilizce - İngilizce
stop! Don't do that anymore, etc

Enough!.

sufficient; all that is required, needed, or appropriate

Are you man enough to fight me?.

A sufficient or adequate number, amount, etc

I have enough to keep me going.

sufficiently

I cannot run fast enough to catch up to them.

If you say that something is enough, you mean that you do not want it to continue any longer or get any worse. I met him only the once, and that was enough I think I have said enough You've got enough to think about for the moment. Enough is also a quantifier. Ann had heard enough of this Enough is also a determiner. I've had enough problems with the police, I don't need this Would you shut up, please! I'm having enough trouble with these children! Enough is also an adverb. I'm serious, things are difficult enough as they are
Enough means as much as you need or as much as is necessary. They had enough cash for a one-way ticket There aren't enough tents to shelter them all. Enough is also an adverb. I was old enough to work and earn money Do you believe that sentences for criminals are tough enough at present? She graduated with high enough marks to apply for university. Enough is also a pronoun. Although the UK says efforts are being made, they are not doing enough. Enough is also a quantifier. All parents worry about whether their child is getting enough of the right foods. Enough is also an adjective. It was downright panic -- the frozen expressions on the faces of the actors was proof enough of that
{a} sufficient
{n} sufficiency, plenty
stop! Dont do that anymore, etc
{ü} stop it!, that's sufficient!, no more!
pron. sufficient or adequate amount
In a tolerable degree; used to express mere acceptableness or acquiescence, and implying a degree or quantity rather less than is desired; as, the song was well enough
quite, sufficiently, fairly
enough to meet a purpose; "an adequate income"; "the food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food enough"
an adequate quantity; a quantity that is large enough to achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there is more than a sufficiency of lawyers in this country"
{i} adequate amount, sufficient degree
Satisfying desire; giving content; adequate to meet the want; sufficient; usually, and more elegantly, following the noun to which it belongs
In a degree or quantity that satisfies; to satisfaction; sufficiently
as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty' is nonstandard) "I've had plenty, thanks"
{s} sufficient, adequate
An exclamation denoting sufficiency, being a shortened form of it is enough
as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty' is nonstandard) "I've had plenty, thanks
You can use enough to say that something is the case to a moderate or fairly large degree. Winter is a common enough German surname The rest of the evening passed pleasantly enough
If you say that you have had enough, you mean that you are unhappy with a situation and you want it to stop. I had had enough of other people for one night
A sufficiency; a quantity which satisfies desire, is adequate to the want, or is equal to the power or ability; as, he had enough to do take care of himself
You use enough in expressions such as strangely enough and interestingly enough to indicate that you think a fact is strange or interesting. Strangely enough, the last thing he thought of was his beloved Tanya
fair enough: see fair sure enough: see sure
Fully; quite; used to express slight augmentation of the positive degree, and sometimes equivalent to very; as, he is ready enough to embrace the offer
ynow
ynough
enough X to choke a horse
An excessive quantity of X (where X is any thing or object)

You didn't have to buy enough wrapping paper to choke a horse, just because it was on sale.

enough is as good as a feast
Just the right amount is as good as more than enough: there is no value in excess
enough is enough
One should be satisfied, there should be no more
enough to make the angels weep
Something so distressing that it causes one to lose hope and faith

For several years the government has continuously reduced the amount of money spent on education. Now they complain that teachers are not doing their job properly- It's enough to make the angels weep.

enough and to spare
more than enough, more than is needed
enough is as good as a feast
blessed be he who is contented with little; "I have enough
enough of that!
enough is enough!, that's quite enough now!, that's it already!, stop that right now!
enough to make him turn in his grave
shocking, scandalous
close enough for government work
It is not worth investing additional time on perfecting this thing
enough.
enow
enough.
'nuff
fair enough
An expression used to concede a point; denotes that, upon consideration, something is correct or reasonable; an expression of acknowledgment or understanding

You can play the exercises pretty well on piano, fair enough, but can you play the movement expressively?.

give him enough rope and he'll hang himself
If one gives someone enough freedom of action, they may destroy themselves by foolish actions
give one enough rope
To allow one to function unhindered, or without further overbearing oversight
good enough for jazz
Good enough
good enough to eat
Supremely beautiful; aesthetically pleasing

The colours in this artwork are good enough to eat.

leave well enough alone
To leave something alone; to avoid attempts to correct, fix, or improve what is already sufficient

We should have left well enough alone when we had it working the first time.

not enough room to swing a cat
very little space (available)

They had not space enough (according to the vulgar saying) to swing a Cat in.

sure enough
Just as one would expect

It had been predicted it would be rainy today and, sure enough, it was beginning to rain.

throw dirt enough, and some will stick
If enough allegations are made about someone or something, then even if they are all untrue, people's opinion of the person or thing will be diminished

Archbishop Whately used to say ‘Throw dirt enough, and some will stick;' well, will stick, but not, will stain. I think he used to mean ‘stain,' and I do not agree with him.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against someone, his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Word of advice NVUS time to distance yourself from LuukH as quickly as possible and dish some dirt, otherwise well the saying goes - throw enough mud at the wall and some of it will stick.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

Believe the planners worked on the principle of throw enough mud at the wall, and some of it will stick.

throw enough mud at the wall, some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against a person (or organisation), his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Perhaps If you stuff both of them into a sack and beat on it, you'll always hit the right one! is a bit like our If you throw enough mud at the wall, some of it will stick. If you attack something enough, then something is bound to take effect (although the mud and the wall one is generally about a person's reputation).

throw enough mud at the wall, some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

There used to be a saying that if you throw enough mud at the wall some of it will stick. Be enthusiastic and you will always sell.

have had enough
exasperated, out of patience, sick and tired, fed up
leave well enough alone
don't interfere, don't get involved
a word to the wise is enough
(Atasözü) You only have to hint something to wise people in order to get them to understand it.; Wise people do not need long explanations. (Often used to signal that you are hinting something.)

1. John's a pleasant man, but I wouldn't trust him with money. A word to the wise, eh? 2. Donna hinted about Lisa's drinking problem to Lisa's fiancé, hoping that a word to the wise would be enough.

there is not enough room to swing a cat
(deyim) If there is not enough room to swing a cat, it means that there is a lack of room in a given area. This expression is often thought to be related not to live cats, but a cat o'nine tails - a vicious type of whip, typically used to discipline sailors
enough