will

listen to the pronunciation of will
English - Turkish
vasiyet

O ölmeden bir hafta önce vasiyetini değiştirdi,bütün servetini köpeği Pookie'e bıraktı. - A week before she died she changed her will and left her entire fortune to her dog Pookie.

Avukattan vasiyetimi yazmasını rica ettim. - I asked the solicitor to make out my will.

{i} dilek

Maalesef dileklerim yerine getirilmeyecek. - I'm afraid that my wishes will not be fulfilled.

Umarım dileklerin gerçekleşecektir. - I hope your wishes will come true.

{i} istek

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Riski almaya istekli olduğunuzu varsayıyorum. - I assume you are willing to take the risk.

İkramda bulunurken kullanılır: Will
niyet et/arzula
{i} arzu

Bu dünyada, ne kadar arzu ederseniz edin asla gerçekleşmeyecek şeyler vardır. - There are some things in this world that will never come true, no matter how much you wish for them.

{i} amaç

Onlar amaçlarına ulaştılar. - They will have achieved their goal.

Gelecek zaman kipinde kullanılır: They will leave tomorrow. Yarın gidecekler
gelecek zaman eki
yardımcı f. (would)
gerçekleşmesini tahayyul etmek
{f} arzulamak
{f} dilemek

Neden özür dilemek için bir mektup yazacağım? - Why will I write a letter to apologize?

Onu gördüğünde özür dilemek zorundasın. - You will have to apologize when you see him.

{i} vasiyetname

O, bir vasiyetname hazırladı. - He has drawn up a will.

vasiyet/istek/irade
garez
azim

Azimli insan duvarı deler. - Faith will move mountains.

Azim ve sabır her kapıyı açar. - Patience and hard work will conquer all.

irade

Tom, onu onun iradesine karşı yaptı. - Tom did it against his will.

İrademe karşı beni gönderdi. - He made me go against my will.

-ecek
vasiyetle bırakmak
husumet
istenç
{f} niyet etmek
-er
o'-the-wisp i
{f} istekte bulunmak
{f} vasiyet etmek
istem

Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin. - If anyone is not willing to work, then he is not to eat, either.

Jack, istemediğim halde beni oraya gönderdi. - Jack made me go there against my will.

iradesini kullanmak
-ar
niyet

İki tarafın da iyi niyetiyle, sorunumuzun üstesinden gelinebilir. - With a bit of good will on both sides, our problems should be able to be resolved.

murat
bataklıklarda gece görülen ve yakamoza benzeyen bir parıltı
wouldst gelecek zaman
{f} buyurmak
{f} emretmek
ham hayal, gerçekleşmesi imkânsız bir şey
(allah) buyurmak
-acak
{f} azmetmek
{f} istemek

Siz sadece onu istemek zorundasınız ve o size verilecektir. - You have only to ask for it and it will be given to you.

{f} amaçlamak
{f} 1. to (bir şeyin) (birine) bırakılmasını vasiyet etmek, vasiyet yoluyla (bir şeyi) (birine)
willing
istekli

O,o kediye bakmak için istekliydi. - He was willing to care for that cat.

Akıllı bir okuyucu, anonim kaynaklar dahil, okudukları her şeyi tartmak için istekli olmalıdır. - An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources.

willing
hevesli

Sami onu yapmak için hevesliydi. - Sami was willing to do that.

Tom onu yapmaya hevesli olduğunu söyledi. - Tom said that he was willing to do that.

willing
gönüllü

Gönüllüler koalisyonu. - The coalition of the willing.

Tom'un bize yardım etmek için gönüllü olduğundan oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom's willing to help us.

would
istemek

Tom'un yardım etmesini istemek zaman kaybı olurdu. - It would be a waste of time to ask Tom to help.

Sorunun nasıl çözüleceği konusundaki fikrinizi duydum, ancak neyi kastettiğinizi örneklemenizi istemek zorunda kalacağım. - I heard your idea on how to solve the problem, but I would have to ask you to exemplify what you mean.

would
{f} erdi
would
arzulamak
would
Geçmişe ait bir gelecek zamanı belirtir: The day when he would depart was drawing near. Gideceği gün yaklaşıyordu
willingness
isteklilik

Düzeltmek için isteklilik bir bilgelik işaretidir. - Willingness to correct is a sign of wisdom.

Dick bize yardımcı olmak için isteklilik gösterdi. - Dick showed a willingness to help us.

would
{f} ermiydi (soru hali)
would
-ecekti
wilful
{s} bildiğini okuyan
willed
iradeli
willed
istenen
willing
candan
willingly
gönüllü bir şekilde
willingly
memnuniyetle
willingly
helalinden
wilt
{f} solmak
would
{f} ermi (soru hali)
would
{f} caktı
would
{f} cekti
wilful
bilerek yapılan
wilful
bile bile
wilful
direngen
wilfully
(Kanun) isteyerek
will power
kararlılık

Sigarayı bırakmak kararlılık gerektirir. - It takes will power to give up smoking.

willed
istenmiş
willer
isteyen
willful
direngen
willful
isteğinde inat eden
willful
{s} inatçı
willful
düşüncesinde inat eden
willful
gönüllü
willful
mahsus yapılan
willing
gönülden gelen
willing
gönlü olmak
willing
içten gelen
willing
ihtiyari
willing
isteyerek

Tom onu isteyerek yaptı. - Tom did it willingly.

Tom isteyerek tek başına oraya asla gitmeyecek. - Tom will never willingly go there by himself.

willing
isteme

Tom Mary'den yardım istemeye istekli değil. - Tom isn't willing to ask Mary for help.

Tom'a, yarı zamanlı çalışmak isteyip istemediğini sor. - Ask Tom if he's willing to work part-time.

willing
rıza gösteren
willingness
(Kanun) iyi niyet
willingness
(Kanun) hüsnüniyet
wills
vasiyetnameler
would
-acak
would
-ardı
would
-acaktı
would
-çekti
would
-ecek
would
-erdi
wilful
inatçı
wilful
kafasının dikine giden
will power
motivasyon
willed
{f} iste
willing
{f} iste

Akıllı bir okuyucu, anonim kaynaklar dahil, okudukları her şeyi tartmak için istekli olmalıdır. - An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources.

Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi. - My sponsor was willing to agree to my suggestion.

willingly
gönül hoşluğu ile
wilt
{i} solma

Nergisler solmaya başlıyor. - The daffodils are starting to wilt.

wilt
soldurmak
wilt
{f} sol

Vazodaki çiçekler soldu. - The flowers in the vase were wilted.

Çiçekler su olmadan solarlar. - The flowers wilt without water.

would
-cekti
would
-caktı
willingly
seve seve

Seve seve gelirdi fakat o tatildeydi. - She would willingly come but she was on vacation.

willingly
bayıla bayıla
a will
vasiyetname
will be
olacak

O iki hafta New York'ta olacak. - She will be in New York for two weeks.

Bu tırtıl harika bir kelebek olacak. - This caterpillar will become a beautiful butterfly.

will be
olunur
will be
olacaktır
will be
yapacaksın
will do
yapacak

Ben yokken işimi Rie Kawada yapacak. - Rie Kawada will do my job while I'm gone.

Sanırım o elinden geleni yapacaktır. - I think he will do his best.

will of
irade
will you
olur mu

Onu sakinleştirin, olur mu? - Quiet him down, will you?

Çeviri yapmama yardımcı olur musun? - Will you help me translate?

will you
yapar mısın(iz), eder mısın(iz)
willed
işte(mek)
willful
kasıtlı
willingly
z. isteyerek
willingly
isteyerek

Tom isteyerek tek başına oraya asla gitmeyecek. - Tom will never willingly go there by himself.

Tom onu isteyerek yaptı. - Tom did it willingly.

willingness
gönüllülük
would
istiyorsunuz
wilful
{s} taammüden
wilful
kasıtlı
wilful
kasti
wilful
kasıtlı/inatçı
wilful
s., İng., bak. willful
wilful
willfull
wilfully
taammüden
wilfully
kasıtlı olarak
wilfully
mahsus
wilfully
kasten
wilfully
kasıtlı/inatçı şekilde
wilfulness
kasıtlılık
wilfulness
{i} inatçılık
wilfulness
kasıt/inatçılık
willed
iste
willed
(sıfat) iradeli
willful
{s} söz dinlemez
willful
{s} isteğinde inat eden; düşüncesinde inat eden; çok bencil bir şekilde inatçı
willful
{s} kasti
willfully
taammüden
willfully
kasten
willfulness
{i} kasıtlı yapma
willfulness
{i} inatçılık
willing
willinglyisteyerek
willing
gönüllülük
willing
{s} gönülden
willing
hazır

Ben teklifini kabul etmeye hazırım. - I'm willing to accept your offer.

Ev ödevinizde size yardım etmeye hazırım. - I am willing to help you with your work.

willing
rıza gösteren; istekli; hevesli: He was a very willing accomplice. Suç ortağı olmaya dünden razıydı. She was a willing source of
willing
{s} razı

Onu hala bedava yapmaya razıyım. - I'm still willing to do that for free.

Onu yapmak için dünden razı olurdum. - I would be more than willing to do that.

willing
içten
willing
{s} 1. rıza gösteren; istekli; hevesli: He was a very willing accomplice. Suç ortağı olmaya dünden razıydı. She was a willing source of
willing
willingnessisteyerek yapma
willing
seve seve

Seve seve gelirdi fakat o tatildeydi. - She would willingly come but she was on vacation.

Senin için seve seve her şeyi yaparım. - I am quite willing to do anything for you.

willing
istekli hazır
willingly
can atarak
willingly
içinden gelerek
willingly
kendi isteğiyle
willingness
içinden gelme
willingness
{i} isteyerek yapma
wilt
(Edebiyat) -eceksin (şiir dili)
wilt
güçten düşmek
wilt
"thou" ile eceksin
wilt
mecalsizlik
wilt
soldurmak (bitkiyi/çiçeği)
wilt
(Tıp) Normal turgorunu veya tazeliğini kaybetmek, buruşmak
wilt
cesaretini kaybetmek
wilt
argınlık
wilt
istiyorsun
wilt
canlılığını yitirmek
wilt
çiçek solmak
wilt
sol/soldur
wilt
isteği veya cesareti kırılmak
wilt
{f} eceksin (şiir)
wilt
{f} (bitki/çiçek) boynunu bükmek, solmak; (bitkiyi/çiçeği) soldurmak
English - English
A diminutive of the male given name William. Also used as a formal given name
To instruct (that something be done) in one's will
To bequeath (something) to someone in one's will (legal document)

He willed his stamp collection to the local museum.

One's independent faculty of choice; the ability to be able to exercise one's choice or intention

Of course, man's will is often regulated by his reason.

To be able to, to have the capacity to

Unfortunately, only one of these gloves will actually fit over my hand.

The act of choosing to do something; a person’s conscious intent or volition

Most creatures have a will to live.

To try to make (something) happen by using one's will (intention)

All the fans were willing their team to win the game.

To choose to (do something), used to express intention but without any temporal connotations (+ bare infinitive)
Desire, longing. (Now generally merged with later senses.)

He felt a great will to make a pilgrimage to the Holy Land.

Used to express the future tense, formerly with some implication of volition, especially in first-person. Compare shall

I will rejoin you, and we will fly ; but from this moment until then, let us not tempt Providence, Morrel; let us not see each other; it is a miracle, it is a providence that we have not been discovered; if we were surprised, if it were known that we met thus, we should have no further resource.”.

To wish or desire (that something happen); to intend (that)

see God's goodwill toward men, hear how generally his grace is proposed, to him, and him, and them, each man in particular, and to all. 1 Tim. ii. 4. God will that all men be saved, and come to the knowledge of the truth..

A formal declaration of one's intent concerning the disposal of one's property and holdings after death; the legal document stating such wishes
One's intention or decision; someone's orders or commands

Eventually I submitted to my parents' will.

To wish, desire
That which is desired; one's wish

I auow by this most sacred head / Of my deare foster child, to ease thy griefe, / And win thy will .

To habitually do (a given action)

How telling is it that many women will volunteer for temporary disablement by wearing high heeled shoes that hobble them?.

To wish, desire (something)

Grant what Thou dost command, and command what Thou wilt.

{f} want; act by will power; cause will power; command; determine, decide
{f} verb used together with other verbs to indicate the future tense
Arbitrary disposal; power to control, dispose, or determine
In law, a formal declaration, usually in the form of an executed document, of a person's wishes regarding the disposal of his or her property after death. It is valid if it meets the formalities of the law, which usually requires that it be witnessed. It may be considered invalid if, among other instances, the testator was mentally incapable of disposing of his or her property, if it imposes unreasonable or cruel demands as a condition of inheritance, or if the testator did not have clear title to the bequeathed assets. Any party who contests a will must bring the claim within a time specified by statute and must bear the burden of proof in demonstrating that the will is faulty. See also probate. free will problem Kellogg John Harvey and Will Keith living will Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wills Bob James Robert Wills Wills Helen Newington Helen Newington Wills Moody Roark Helen Wills Moody
{n} a choice, command, bequest, testament
{v} to desire, command, direct, purpose
A weak-side linebacker
A written and signed statement, made by an individual, which provides for the disposition of their property when they die (See also codicil and probate )
The legal instrument traditionally used to direct disposition of one's property after death
the legal statement of a person’s wishes concerning the disposal of his or her property after death
{i} last testament listing inheritors of a dying person's property
The power of choosing; the faculty or endowment of the soul by which it is capable of choosing; the faculty or power of the mind by which we decide to do or not to do; the power or faculty of preferring or selecting one of two or more objects
A written statement of a person's wishes for the disposition of that person's estate after their death
A legal document by which a person outlines the disposition of his/her assets after death A will must be witnessed and executed as prescribed in state law
A document setting out a person's wishes regarding the disposal of his or her property after death
A document that, when signed and witnessed, gives legal effect to the wishes of an individual, called a testator, to provide for the disposal of property upon death
To bequeath (something) to someone in ones will (legal document)
A legal document that states who is to receive a person's estate and assets after their death
To give or direct the disposal of by testament; to bequeath; to devise; as, to will one's estate to a child; also, to order or direct by testament; as, he willed that his nephew should have his watch
To intend, decide to do something, wish strongly
To emphasize will denotes (according to the tone or context) certain futurity or fixed determination
describes a future event as a fact only
To be willing; to be inclined or disposed; to be pleased; to wish; to desire
A legally binding document that provides instructions for the disposition of an individual's property at death Can be amended or revoked up to the time of death, or until a loss of mental capacity Enforced through probate court and does not avoid probate
A testamentary disposition of property, usually in a form prescribed by law, that takes effect upon death
a legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when they die
decree or ordain; "God wills our existence
or "He will go,"
leave or give by will after one's death; "My aunt bequeathed me all her jewelry"; "My grandfather left me his entire estate"
Thus, in first person, "I will"
{i} desire; will power; want; determination; volition
Strong wish or inclination; desire; purpose
To enjoin or command, as that which is determined by an act of volition; to direct; to order
a legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when they die determine by choice; "This action was willed and intended"
See the Note under Testament, 1
- A testamentary disposition of property, usually in a form prescribed by law, that takes effect upon death
A testamentary document naming the people who will deal with your property and affairs after your death, and setting out how your property and finances should be distributed
A legal document expressing the wishes of an individual regarding distribution of his or her property after death
Indicating intent to perform the action in the future
To form a distinct volition of; to determine by an act of choice; to ordain; to decree
Indicating intent to perform the action in the future, or expectation of an event in the future
Document used to specify the transfer of property after the testator’s death
the legal document containing the statement of a person's wishes regarding the disposal of his or her property after death
A written document which disposes of the property of the person making it on his or her death It must be signed by the person making it and in England and Wales must be witnessed by two witnesses There are detailed rules about how that must be done In Scotland a will may be valid if it is in the maker's handwriting In any case of doubt advice from Legal Division should be sought
the amount of psychic energy at the ego's disposal Usually directed into the psychic functions
the capability of conscious choice and decision and intention; "the exercise of their volition we construe as revolt"- George Meredith
a document stating how a person wants real and personal property divided after death
The choice which is made; a determination or preference which results from the act or exercise of the power of choice; a volition
The choice or determination of one who has authority; a decree; a command; discretionary pleasure
a fixed and persistent intent or purpose; "where there's a will there's a way" a legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when they die determine by choice; "This action was willed and intended" have in mind; "I will take the exam tomorrow" decree or ordain; "God wills our existence
To wish; to desire; to incline to have
To exercise an act of volition; to choose; to decide; to determine; to decree
To try to make (something) happen by using ones will (intention)
Wills
A male given name transferred from the surname, or a diminutive of William
Wills
plural form of Will
Wills
A patronymic surname "son of Will"
wilful
stubborn and determined
wilfully
Willingly, of one's own free will

Why then dost thou, O man, that of them all / Art Lord, and eke of nature Soueraine, / Wilfully make thy selfe a wretched thrall ?.

wilfully
Deliberately, on purpose; maliciously
wilfulness
The state or condition of being wilful; stubbornness
will do
Affirmative yes in response to an especially personal or direct request for the performance of some action

One of us needs to verify the source. — Will do, but I could use some help.

willer
One who wills, who causes by an act of will or willpower
willer
One who causes an inheritance by writing a will
willful
Intentional
willful
Stubborn
willful
Done in a manner which was intended
willing
Ready to do something that is not (can't be expected as) a matter of course

If my boyfriend isn't willing to change his drinking habits, I will split up with him.

willing
The execution of a will
willingly
Of one’s own free will; freely and spontaneously

Now this is a process of the mind or thought, of which I would willingly know the foundation.

wilt
To cause to fatigue; to exhaust
wilt
To droop or become limp and flaccid (as a dying leaf or flower)
wilt
Second-person singular present tense of will
wilt
The act of wilting or the state of being wilted
would
As a past-tense form of will

The free access model, the media magnate said last week, was malfunctioning. Well he would, wouldn't he?.

would
As a modal verb

What dost thou professe? What would’st thou with vs?.

a will
testament
Will not
wont
wilful
{a} designed, stubborn, unruly, tenacious
wilfully
{a} on purpose, obstinately, stubbornly
wilfulness
{n} obstinacy, perverseness, crossness
willing
{n} the act of desiring or choosing
willing
{a} inclined, ready, consenting
willingly
{a} readily, with one's own consent
would
{n} a dyer's weed for yellow
willing
disposed or inclined toward; "a willing participant"; "willing helpers
Will not
nil
Willing
prepared
Willingly
happily
Wills
plural of Will
Wilt
{i} male first name (short form of Wilton)
wilful
intentional; deliberate
wilful
habitually disposed to disobedience and opposition
wilful
If you describe someone as wilful, you mean that they are determined to do what they want to do, even if it is not sensible. as the beautiful Lara becomes ever more wilful and irresponsible. = headstrong
wilful
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time"
wilful
done by design; "the insult was intentional"; "willful disobedience"
wilful
wil·ful in AM, use willful1. disapproval If you describe actions or attitudes as wilful, you are critical of them because they are done or expressed deliberately, especially with the intention of causing someone harm. Wilful neglect of our manufacturing industry has caused this problem
wilful
{s} strong-willed, stubborn, hard headed; intentional, determined
wilful
See Willful, Willfully, and Willfulness
wilfully
in a willful manner; "she had willfully deceived me"
wilfully
See Willful, Willfully, and Willfulness
wilfully
In a wilful manner}
wilfully
with premeditated intent, intentionally; stubbornly; determinedly
wilfulness
{i} intention, malicious intent; obduracy, tenacity; determination
wilfulness
the trait of being prone to disobedience and lack of discipline
wilfulness
See Willful, Willfully, and Willfulness
will do
{f} will be good enough, will suffice (as in "This room will do.")
will do
{ü} good enough, okay (phrase used to express agreement)
will power
motivation, determination
willed
{s} having a will of a particular nature (i.e. strong-willed); deliberate
willed
past of will
willer
One who wills
willful
{s} strong-willed, stubborn, hard headed; intentional, determined
willful
Of set purpose; self-determined; voluntary; as, willful murder
willful
done by design; "the insult was intentional"; "willful disobedience"
willful
a 'willful" act is one done intentionally, as distinguished from an act done carelessly or inadvertently
willful
Full of will
willful
a knowing disregard for the consequences of one's actions
willful
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time"
willful
see wilful. the American spelling of wilful
willful
A "willful" act is one done intentionally, as distinguished from an act done carelessly or inadvertently
willful
Governed by the will without yielding to reason; obstinate; perverse; inflexible; stubborn; refractory; as, a willful man or horse
willful
A "willful' act is one done intentionally, without justifiable cause, as distinguished from an act done carelessly or inadvertently
willful
habitually disposed to disobedience and opposition
willfully
in a willful manner; "she had willfully deceived me"
willfully
with premeditated intent, intentionally; stubbornly; determinedly
willfully
in a willful manner; "she had willfully deceived me
willfully
In a willful manner
willfulness
the trait of being prone to disobedience and lack of discipline
willfulness
{i} deliberateness, quality of being intentional; stubbornness, tenacity; determination
willfulness
The quality of being willful; obstinacy
willing
the act of making a choice; "followed my father of my own volition"
willing
lief
willing
If someone is willing to do something, they are fairly happy about doing it and will do it if they are asked or required to do it. The military now say they're willing to hold talks with the political parties There are, of course, questions which she will not be willing to answer. = prepared unwilling
willing
Received of choice, or without reluctance; submitted to voluntarily; chosen; desired
willing
Willing is used to describe someone who does something fairly enthusiastically and because they want to do it rather than because they are forced to do it. Have the party on a Saturday, when you can get your partner and other willing adults to help unwilling, reluctant
willing
Free to do or to grant; having the mind inclined; not opposed in mind; not choosing to refuse; disposed; not averse; desirous; consenting; complying; ready
willing
disposed or willing to comply; "someone amenable to persuasion"; "the spirit indeed is willing but the flesh is weak"- Matthew 26: 41
willing
God willing: see god
willing
Ready to do something that is not (cant be expected as) a matter of course
willing
not brought about by coercion or force; "the confession was uncoerced"
willing
present participle of will
willing
{s} desirous; disposed; agreeable, ready; not opposed; enthusiastic; amenable
willing
Spontaneous; self-moved
willing
disposed or inclined toward; "a willing participant"; "willing helpers"
willingly
Of one's own free will; freely and spontaneously
willingly
in a willing manner; "I willingly accept
willingly
gladly; voluntarily; agreeably, readily; eagerly
willingly
in a willing manner; "I willingly accept"
willingly
In a willing manner; with free will; without reluctance; cheerfully
willingness
{i} readiness; agreeableness; state or condition of being willing
willingness
The state of being willing
willingness
cheerful compliance; "he expressed his willingness to help"
willingness
The quality or state of being willing; free choice or consent of the will; freedom from reluctance; readiness of the mind to do or forbear
willingness
cheerful compliance; "he expressed his willingness to help
wills
third-person singular of will
wilt
causing to become limp or drooping
wilt
To begin to wither; to lose freshness and become flaccid, as a plant when exposed when exposed to drought, or to great heat in a dry day, or when separated from its root; to droop
wilt
A disease (or symptom) characterized by a loss of turgidity in a plant (e g , vascular wilt) (16)
wilt
become limp; "The flowers wilted"
wilt
causing to become limp or drooping any plant disease characterized by drooping and shriveling; usually caused by parasites attacking the roots become limp; "The flowers wilted"
wilt
any plant disease characterized by drooping and shriveling; usually caused by parasites attacking the roots
wilt
To cause to begin to wither; to make flaccid, as a green plant
wilt
Loss of rigidity and drooping of plant parts generally caused by insufficient water in the plant Also, a disease characterised by loss of turgidity and collapse of leaves, typically caused by vascular infection by a fungus or bacterium
wilt
{f} wither, become limp, lose freshness; lose spirit; weaken; become weak
wilt
To fatigue; to lose strength
wilt
A plant disease in which bacteria invade the vessels of herbaceous plants, interfere with movement of water and nutrients, and produce certain toxins that cause wilting and the eventual death of the plant
wilt
{i} drooping, withering; disease in plants
wilt
2d pers
wilt
Any of various plant diseases characterized by wilting
wilt
Hence, to cause to languish; to depress or destroy the vigor and energy of
wilt
If a plant wilts, it gradually bends downwards and becomes weak because it needs more water or is dying. The roses wilted the day after she bought them
wilt
sing
wilt
Drooping of foliage from lack of water
wilt
To cause to droop or become limp and flaccid (as a flower)
wilt
If someone wilts, they become weak or tired, or lose confidence. She soon wilted in the morning heat The government wilted in the face of such powerful pressure. A second person singular present tense of will. thou wilt you will
wilt
to wither
wilt
lose strength; "My opponent was wilting
wilt
archaic, form of Second-person singular present tense, will
wilt
lose strength; "My opponent was wilting"
wilt
To apply heat so as to cause dehydration and a droopy appearance
wilt
of Will
would
Indicating an action in the past that was planned or intended
would
You use would when saying what someone intended to do. The statement added that although there were a number of differing views, these would be discussed by both sides George decided it was such a rare car that he would only use it for a few shows
would
You use would have with a past participle when you are referring to the result or effect of a possible event in the past. My daughter would have been 17 this week if she had lived If I had known how he felt, I would never have let him adopt those children
would
You use would, especially with `like', `love', and `wish', when saying that someone wants to do or have a particular thing or wants a particular thing to happen. Right now, your mom would like a cup of coffee Ideally, she would love to become pregnant again He wished it would end would rather: see rather
would
You use you would in negative sentences with verbs such as `guess' and `know' when you want to say that something is not obvious, especially something surprising. Chris is so full of artistic temperament you'd never think she was the daughter of a banker
would
auxiliary verb used to express a condition, futurity, preference, intention, longing, probability, a request, habitual action, or uncertainty, as in: I would go with you if I could
would
You use would with `if' clauses in questions when you are asking for permission to do something. Do you think it would be all right if I smoked? Mr. Cutler, would you mind if I asked a question?
would
You use I would when you are giving someone advice in an informal way. If I were you I would simply ring your friend's bell and ask for your bike back There could be more unrest, but I wouldn't exaggerate the problems
would
vagueness You use would, or sometimes would have with a past participle, when you are expressing your opinion about something or seeing if people agree with you, especially when you are uncertain about what you are saying. I think you'd agree he's a very respected columnist I would have thought it a proper job for the Army to fight rebellion I would imagine she's quite lonely living on her own
would
disapproval You say that someone would do something when it is typical of them and you are critical of it. You emphasize the word would when you use it in this way. Well, you would say that: you're a man
would
You use would when you are saying what someone believed, hoped, or expected to happen or be the case. No one believed he would actually kill himself Would he always be like this? He expressed the hope that on Monday elementary schools would be reopened A report yesterday that said British unemployment would continue to rise
would
Used to express a polite request
would
You use would in the main clause of some `if' and `unless' sentences to indicate something you consider to be fairly unlikely to happen. If only I could get some sleep, I would be able to cope A policeman would not live one year if he obeyed these regulations
would
You use would to talk about something which happened regularly in the past but which no longer happens. Sunday mornings my mother would bake. I'd stand by the fridge and help = used to
would
You use would when you are referring to the result or effect of a possible situation. Ordinarily it would be fun to be taken to fabulous restaurants It would be wrong to suggest that police officers were not annoyed by acts of indecency It would cost very much more for the four of us to go from Italy
would
{f} helping verb for use in a question, request or expression of desire (used to make the statement more polite)
would
When would precedes a verb, it questions the absoluteness of the verb and makes the verb conditional
would
would WEAK STRONG Would is a modal verb. It is used with the base form of a verb. In spoken English, would is often abbreviated to 'd
would
politeness You use would, usually in questions, when you are politely asking someone to do something. Would you come in here a moment, please? Oh dear, there's the doorbell. See who it is, would you, darling. = could
would
You use would to say that someone was willing to do something. You use would not to indicate that they refused to do something. They said they would give the police their full cooperation She indicated that she would help her husband He wouldn't say where he had picked up the information
would
Indicating in action or state that is conditional on another
would
Commonly used as an auxiliary verb, either in the past tense or in the conditional or optative present
Turkish - English

Definition of will in Turkish English dictionary

will not
{k} won't
will
Favorites