the lifetime longitudinal record of interaction between provider and patient

listen to the pronunciation of the lifetime longitudinal record of interaction between provider and patient
English - Turkish

Definition of the lifetime longitudinal record of interaction between provider and patient in English Turkish dictionary

encounter
{f} rastlamak
encounter
karşılaşmak

En çok hangi tür hayvanlarla karşılaşmaktan korkarsınız? - What kind of animals are you most afraid to encounter?

encounter
{i} rastlama
encounter
karşılaşma

Bu bizim ilk karşılaşmamızdı. - That was our first encounter.

Giotto 10 Temmuz, 1992'de Kuyruklu yıldız Grigg-Skjellerup'la yakın bir karşılaşma yaptı. - Giotto made a close encounter with Comet Grigg-Skjellerup on July 10, 1992.

encounter
{f} (bir tehlike veya zorlukla) karşı karşıya gelmek
encounter
rastlaşmak
encounter
rast

Yeni bir dil öğrenirken ben her zaman zaten bildiğim dillerde benzerliklere rastlıyorum. - When I learn a new language, I always encounter similarities with the languages I already know.

encounter
{f} karşılaş

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı. - Never in his life had he encountered such a dilemma.

encounter
rastgelme
encounter
{i} eğitim amacıyla toplanma
encounter
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşılaşma (goffman)
encounter
dövüş
encounter
{f} çarpışmak
encounter
karşılamak
encounter
i karşı karşıya gel mek
encounter
{f} yüz yüze gelmek
encounter
{i} rastlantı
English - English
encounter
the lifetime longitudinal record of interaction between provider and patient

  Hyphenation

  the life·time lon·gi·tu·di·nal rec·ord of in·ter·ac·tion be·tween pro·vid·er and pa·tient

  Turkish pronunciation

  dhi layftaym läncıtudınıl rıkôrd ıv întıräkşın bitwin prıvaydır ınd peyşınt

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈlīfˌtīm ˌlänʤəˈto͞odənəl rəˈkôrd əv ˌəntərˈaksʜən bēˈtwēn prəˈvīdər ənd ˈpāsʜənt/ /ðiː ˈlaɪfˌtaɪm ˌlɑːnʤəˈtuːdənəl rəˈkɔːrd əv ˌɪntɜrˈækʃən biːˈtwiːn prəˈvaɪdɜr ənd ˈpeɪʃənt/

  Word of the day

  flustered
Favorites