a description or report of something as modified by one's character or opinion

listen to the pronunciation of a description or report of something as modified by one's character or opinion
English - Turkish

Definition of a description or report of something as modified by one's character or opinion in English Turkish dictionary

version
{i} versiyon

Bu şarkının Fransızca versiyonunu duydum. - I've heard the French version of this song.

Tatoeba'nı yeni versiyonu, insanları eklemeye ve onlarda redaksiyon yapmaya olanak sağlayacak! - The new version of Tatoeba will allow linking people, and even editing them!

version
{i} hikâye

Dan'ın hikaye versiyonu kanıtla eşleşmedi. - Dan's version of the story didn't match the evidence.

Lütfen bana ne olduğuyla ilgili senin hikayeni anlat. - Please tell me your version of what happened.

version
(Bilgisayar) uyarlama sürüm
version
(Bilgisayar) baskı
version
nüsha
version
çeşit
version
anlatış
version
biçim
version
edisyon
version
tercüme
version
{i} örnek
version
{i} rahimde bebeği çevirme (doğumda)
version
{i} model
version
{i} tasvir
version
(Tıp) Döndürme, çevirme, vaziyeti normalin dışında olan fetüsün içeriye döndürülmesi, versiyon, versio
version
(isim) hikâye, versiyon, uyarlama, varyant, çeviri, yorum, model, tasvir, örnek, rahimde bebeği çevirme (doğumda)
version
sürüm/yorum/uyarlama
version
{i} uyarlama
version
{i} çeviri

Ancak, Japonca sürümün doğrudan çevirisidir. - However, it is a direct translation of the Japanese version.

English - English
version
a description or report of something as modified by one's character or opinion

  Hyphenation

  a de·scrip·tion or re·port of some·thing as mo·di·fied by one's char·ac·ter or o·pin·ion

  Turkish pronunciation

  ı dîskrîpşın ır ripôrt ıv sʌmthîng äz mädıfayd bay wʌnz kerîktır ır ıpînyın

  Pronunciation

  /ə dəˈskrəpsʜən ər rēˈpôrt əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈaz ˈmädəˌfīd ˈbī ˈwənz ˈkerəktər ər əˈpənyən/ /ə dɪˈskrɪpʃən ɜr riːˈpɔːrt əv ˈsʌmθɪŋ ˈæz ˈmɑːdəˌfaɪd ˈbaɪ ˈwʌnz ˈkɛrɪktɜr ɜr əˈpɪnjən/

  Word of the day

  tellurian
Favorites