settle

listen to the pronunciation of settle
English - Turkish
yerleşmek

O yerleşmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. - She wants to settle down and have children.

O, Arkhangelsk'te onunla yerleşmek istiyordu. - She wanted to settle down with him in Arkhangelsk.

(Ticaret) bir borcu ödeyip temizlemek
karara varmak
{f} kararlaştırmak
(İnşaat) çökme
(Kanun) bir ihtilafı halletmek
berraklaştırmak (kahveyi)
{i} tahta kanape
tasman meydana gelmek (binada)
çözmek

Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için silahlara başvurmamalıyız. - We should not resort to arms to settle international disputes.

Bunu çözmek için tek yol var. - There's only one way to settle this.

(Kanun) tahakkuk ettirmek
rahatlatmak (mideyi)
(Kanun) senet tanzim etmek
(İnşaat) yatışma
-e oturmak
oturtmak (bir şeyi bir yere)
(Ticaret) yoluna koymak
rahatlamak
süzülmek
çökeltmek
iskan etmek
(İnşaat) durulma
sabit
konmak (kuş)
(Ticaret) çözümlemek
(İnşaat) oturma
tortullaşmak
yurtlandırmak
(Kanun) vermek
tayin etmek
sabit bir hale getirmek
göstermek
(Kanun) takas etmek
binada tasman meydana gelmek
(Arılık) salkım oluşturmak
(Kanun) iskan ettirmek
çaresine bakmak
(Arılık) yığın
(Ticaret) sona erdirmek
yatıştırmak (sinirleri)
tahta kanepe
(Denizbilim) çöktürmek
-e yerleşmek
tatlıya bağlamak
yerleş

Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır. - Tom is ready to settle down and start a family.

Hintliler yerleşimcilere yemek verdi. - The Indians gave the settlers food.

{f} ödemek

Donan bir dilenci tedavi için hastaneye getirildi. Fakat faturayı ödemek için bir senti bile yoktu. - A freezing beggar was brought into the hospital for treatment. However, he didn't have even one cent with which to settle the bill.

yatıştırmak
-de koloniler kurmak
halletmek
karara bağlamak
(rahat edecek şekilde) yerleştirmek
konmak
yatışmak
{i} sıra
{f} süzmek
{f} ayak uydurmak
{f} çökmek
{f} berraklaşmak
{f} bağlamak (nafaka)
{i} bank
{f} uyum sağlamak
{f} hafiflemek
{f} (bir şeyi) (bir yere) oturtmak; -e
{f} karar vermek
düzeltmek
{f} anlaşmak
{f} dibe oturmak
{f} çökelmek
{f} adapte olmak
posasını çöktürmek
settled
{s} yerleşik
settle up
hesaplaşmak
settle down
{f} yuva kurmak

Sami yuva kurmak istiyordu. - Sami wanted to settle down.

settle down
sakin olmak
settle up
(deyim) settle up (wıth someone) hesap görmek
settle a controversy
(Kanun) uyuşmazlığı çözmek
settle a matter amicably
tatlıya bağlamak
settle account
hesabını görmek
settle accounts
ödeşmek
settle accounts mutually
hesaplaşmak
settle accounts with
kozunu paylaşmak
settle an account
hesabını görmek
settle an account with
(Ticaret) (birisiyle) hesaplaşmak
settle down
sakinleşmek
settle down
çöreklenmek
settle down
yola gelmek
settle down
yerleştirmek
settle down in
alışmak (bir işe)
settle down to
kendini (bir işe) vermek
settle in
yerleştirmek
settle in time
zamanla oturmak
settle net
(Ticaret) karşılıklı netleştirme
settle net
(Ticaret) net ödeme
settle net
(Ticaret) net mahsuplaşma
settle old scores
hesaplaşmak
settle on credit
(Ticaret) kredili satmak
settle once and for all
kesip atmak
settle one's hash
defterini dürmek
settle somebody's account
hesabını görmek
settle somebody's hash
susturmak
settle someone down
birini sakinleştirmek
settle someone down
birini uslandırmak
settle someone down
birini yola getirmek
settle someone's hash
(deyim) susturmak
settle the disagreements
anlaşmazlıkları çözmek
settle the disputes
anlaşmazlıkları çözmek
settle the matter
sorunu çözmek
settle up
yoluna koymak
settle upon
karar vermek
settle with
uzlaşmak
settle with
anlaşmak
settle an account
hesabı ödemek
settle an account with sb
hesaplaşmak
settle down
oturmak
settle down
oturtmak
settle down
yatırmak
settle down
yerleş

Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır. - Tom is ready to settle down and start a family.

Hepimiz buraya yerleşelim. - Let's all settle down here.

settle down
yerleşmek

O yerleşmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. - She wants to settle down and have children.

O, Arkhangelsk'te onunla yerleşmek istiyordu. - She wanted to settle down with him in Arkhangelsk.

settle for
razı ol

Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır. - Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry.

Bu sıkıcı hayata razı olamam. - I can't settle for this boring life.

settle for
fit olmak
settle for
razı olmak

Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır. - Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry.

settle for account
vadeli satmak
settle in
yerleş

Onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşmeyi kolay buldular. - They found it easy to settle in the United States.

Londra'nın bir banliyösüne yerleşmeye karar verdiler. - They decided to settle in a suburb of London.

settle in
alışmasına yardımcı olmak
settle in
alışmak
settle sb's hash
birinin çanına ot tıkamak
settle up
ödemek
settle up
hesabını kapatmak
settle up with
hesap öde
Settle a score
birinden öç almak

settle (or pay) a (or the) score.

settle a score
settle (or pay) a (or the) scoreBiriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak, birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak, birinden öç almak
settle a score with s.o
k. dili biriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak; birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak
settle an account
1. hesabı ödemek. 2. hesabını görmek
settle an account
hesaplaşmak
settle back
Arkaya yaşlanmak
settle differences
farklılıkları ortadan
settle into
içine yerleşmek
settle into a rhythm
(deyim) Bir ritim tutturmak
settle out
karara bağlamak
settle over
üzerinde anlaşmaya varmak
settle a dispute
ara bulmak
settle a score
(deyim) settle a score (with somone) [kd] birinden öç almak
settle a score with
{k} biriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak; birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak
settle accounts
hesaplaşmak
settle accounts with
hıncını almak
settle accounts with
hesaplaşmak
settle an account
bir hesabı kapatmak
settle down
{f} demir atmak
settle down
rahat bir şekilde oturmak
settle down
(deyim) rahatça oturmak. settle down to sth. kendini bir şeye vermek,zihnini bir noktaya toplamak
settle down
to kendini (bir işe) vermek, (bir işi) cidden yapmaya başlamak. 5
settle down
(Fiili Deyim ) 1- yerleşmek , oturmak , kurulmak 2- bir yerde yerleşmek
settle down
{f} uslanmak
settle down
{f} durulmak
settle down
(deyim) evlenip durulmak
settle down
{f} kurulmak
settle down to
kendini adamak
settle down to
koyulmak
settle down to
kendini vermek
settle down to
dikkatini vermek
settle for
-e razı olmak, -i kabul etmek
settle for
kabullenmek
settle for
(deyim) settle for sth. kabul etmek
settle for
kabul etmek
settle for
hesabı ödemek
settle in
yerleşmek (eve)
settle in
bastırmak
settle on
uzlaşmaya varmak
settle on
(deyim) settle on sth. karar vermek
settle on
(Fiili Deyim ) 1- konmak 2- tespit etmek , karar vermek , anlaşmak
settle on
azmetmek
settle on
uzlaşmak
settle on/upon
-e karar vermek
settle one's affairs
bütün işlerini halletmek
settle out of court
mahkemeye başvurmadan uzlaşmak
settle s.o. down
in birini (rahat bir yere) oturtmak
settle s.o. down
birini sakinleştirmek
settle s.o. in a place
birini bir yere yerleştirmek/iskân etmek
settle s.o.'s hash
{k} birinin hakkından gelmek
settle s.t. on s.o
bir şeyi birine bırakmak/bağışlamak
settle smb.'s hash
icabına bakmak
settle smb.'s hash
defterini dürmek
settle smb.'s hash
susturmak
settle the dust
tozu bastırmak
settle the dust
tozu gidermek
settle up
hesap görmek
settle up with
hesap ödemek
settle up with s.o
birine karşı olan borcu ödemek
settle with
anlaşmaya varmak
settled
{s} değişmez

Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü. - Tom considered the problem settled.

settle on
karar vermek
settled
meskun/yerleşmiş
settling
{i} yerleşme
settled
{s} sabit
settled
düzenli
be unable to settle down
dikiş tutturamamak
never settle for less than you deserve
asla hak ettiğinden daha azına razı olma
settle in
yurt tutmak
settle up
çözmek
settle up
halletmek
settled
sürekli
settled
(Ticaret) meskun
settled
(Meteoroloji) yerleşik-sakin
settled
(Ticaret) belirli
settled
{s} devamlı
settled
çökelmiş
settled
çökmüş
settled
(Ticaret) kararlaştırılmış
settled
(Ticaret) muayyen
settling
tasman
settling
çöktürme
settling
yerleştirmek
settling
yerleşim
settling
(Havacılık) pıhtılaşma
settling
(Coğrafya) alçalma
to be unable to settle down
dikiş tutturamamak
unable to settle down
dikiş tutturamamak
settled
{s} kararlı
settled
meskûn
settled
oturulan
English - English
To restore or bring to a smooth, dry, or passable condition; -- said of the ground, of roads, and the like;as, clear weather settles the roads
To cause to be no longer in a disturbed condition; to render quiet; to still; to calm; to compose
A long bench, often with a high back and arms, with storage space underneath for linen
To adjust, as accounts; to liquidate; to balance; as, to settle an account
To be established in an employment or profession; as, to settle in the practice of law
To pay; as, to settle a bill. --Abbott
To adjust differences or accounts; to come to an agreement; as, he has settled with his creditors
To clear of dregs and impurities by causing them to sink; to render pure or clear; -- said of a liquid; as, to settle coffee, or the grounds of coffee
To cause to sink; to lower; to depress; hence, also, to render close or compact; as, to settle the contents of a barrel or bag by shaking it
To make a jointure for a wife
A place made lower than the rest; a wide step or platform lower than some other part

And from the bottom upon the ground, even to the lower settle, shall be two cubits, and the breadth one cubit. --Ezek. xliii.

To determine, as something which is exposed to doubt or question; to free from uncertainty or wavering; to make sure, firm, or constant; to establish; to compose; to quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle questions of law; to settle the succession to a throne; to settle an allowance
To become clear after being turbid or obscure; to clarify by depositing matter held in suspension; as, the weather settled; wine settles by standing
To place in a fixed or permanent condition; to make firm, steady, or stable; to establish; to fix; esp., to establish in life; to fix in business, in a home, or the like
To become fixed or permanent; to become stationary; to establish one's self or itself; to assume a lasting form, condition, direction, or the like, in place of a temporary or changing state
To adjust, as something in discussion; to make up; to compose; to pacify; as, to settle a quarrel
To become firm, dry, and hard, as the ground after the effects of rain or frost have disappeared; as, the roads settled late in the spring
To sink gradually to a lower level; to subside, as the foundation of a house, etc
To sink to the bottom; to fall to the bottom, as dregs of a liquid, or the sediment of a reservoir
To become calm; to cease from agitation
To plant with inhabitants; to colonize; to people; as, the French first settled Canada; the Puritans settled New England; Plymouth was settled in 1620
A seat of any kind
To fix one's residence; to establish a dwelling place or home; as, the Saxons who settled in Britain
To establish in the pastoral office; to ordain or install as pastor or rector of a church, society, or parish; as, to settle a minister
To enter into the married state, or the state of a householder
{v} to fix, establish, confirm, agree upon, compose, calm, adjust, pay, rest, sink, lower
{n} a long seat, a bench with a back
{i} bench with arm rests and a high back (usually made of wood)
{f} arrange; resolve, clear up; put in order; determine; pay a debt or bill; populate, fill with inhabitants; inhabit, establish a residence; sink to the bottom; calm, quiet; come to rest, land
Hence, to pay; as, to settle a bill
To become fixed or permanent; to become stationary; to establish ones self or itself; to assume a lasting form, condition, direction, or the like, in place of a temporary or changing state
become settled or established and stable in one's residence or life style; "He finally settled down"
To clear of dregs and impurities by causing them to sink; to render pure or clear; said of a liquid; as, to settle coffee, or the grounds of coffee
If people settle an argument or problem, or if something settles it, they solve it, for example by making a decision about who is right or about what to do. They agreed to try to settle their dispute by negotiation Tomorrow's vote is unlikely to settle the question of who will replace their leader
form a community; "The Swedes settled in Minnesota"
fix firmly; "He ensconced himself in the chair"
To sink to the bottom; to fall to the bottom, as dregs of a liquid, or the sediment of a reserveir
A wooden bench with high back and solid arms, often with drawers or a hinged seat covering storage space, brought to this country from England by the pilgrims
to value a contract a the end of a trading session; the resulting value
to establish in life; to fix in business, in a home, or the like
a long wooden bench with a back
To cause to sink; to lower; to depress; hence, also, torender close or compact; as, to settle the contents of a barrel or bag by shaking it
: To pay; as, to settle a bill. --Abbott
the transfer of funds from the cardholders financial institution to the University's financial institution
If you settle a bill or debt, you pay the amount that you owe. I settled the bill for my coffee and his two glasses of wine They settled with Colin at the end of the evening
a long wooden bench with a back take up residence and become established; "The immigrants settled in the Midwest" form a community; "The Swedes settled in Minnesota" become settled or established and stable in one's residence or life style; "He finally settled down" establish or develop as a residence; "He settled the farm 200 years ago"; "This land was settled by Germans" become resolved, fixed, established, or quiet; "The roar settled to a thunder"; "The wind settled in the West"; "it is settling to rain"; "A cough settled in her chest"; "Her mood settled into lethargy" settle conclusively; come to terms; "We finally settled the argument" end a legal dispute by arriving at a settlement; "The two parties finally settled" accept despite complete satisfaction; "We settled for a lower price" get one's revenge for a wrong or an injury; "I finally settled with my old enemy" arrange or fix in the desired order; "She settled the teacart" cause to become clear by forming a sediment (of liquids) become clear by the sinking of particles; "the liquid gradually settled" come to rest settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs" dispose of; make a financial settlement
A bench; especially, a bench with a high back
If your eyes settle on or upon something, you stop looking around and look at that thing for some time. The man let his eyes settle upon Cross's face. = rest
bring to an end; settle conclusively; "The case was decided"; "The judge decided the case in favor of the plaintiff"; "The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance"
get one's revenge for a wrong or an injury; "I finally settled with my old enemy"
accept despite complete satisfaction; "We settled for a lower price"
a long wooden bench with a back take up residence and become established; "The immigrants settled in the Midwest"
noun - one of the names given to a Payment Transaction Request to Settle an Auth, thereby actually capturing funds verb - The act of capturing physical funds on the basis of a previous Authorization
If people settle a legal dispute or if they settle, they agree to end the dispute without going to a court of law, for example by paying some money or by apologizing. In an attempt to settle the case, Molken has agreed to pay restitution She got much less than she would have done if she had settled out of court His company settled with the American authorities by paying a $200 million fine
The portion of the start in which the athlete lies back on the sled
When people settle a place or in a place, or when a government settles them there, they start living there permanently. Refugees settling in Britain suffer from a number of problems Thirty-thousand-million dollars is needed to settle the refugees
To restore or bring to a smooth, dry, or passable condition; said of the ground, of roads, and the like; as, clear weather settles the roads
come to rest settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell"
settle conclusively; come to terms; "We finally settled the argument"
To create or establish an international or offshore trust Done by the settlor (international term) or the grantor (U S and IRS term)
when the dust settles: see dust to settle a score: see score see also settled
> A wooden bench with arms, a high solid back, and an enclosed foundation used as a storage chest
A long wooden seat with a back and arms, and possibly a box seat
To complete a securities transaction between broker & customer
To determine, as something which is exposed to doubt or question; to free from unscertainty or wavering; to make sure, firm, or constant; to establish; to compose; to quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle questions of law; to settle the succession to a throne; to settle an allowance
To fix ones residence; to establish a dwelling place or home; as, the Saxons who settled in Britain
settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
The point in the process where the sludge is allowed to drift to the bottom of the basin and separate from the liquid There is no mixing or aeration during settle
Wooden bench built into the floor, with a high back and solid-wood end panels The seat was often hollow, with a hinged lid for storage
settle down
To establish a settled lifestyle, and especially to marry
settle down
To become quiet and calm after a period of restlessness
settle for
To accept or allow something, especially something not entirely desirable

He couldn't afford the expensive headphones, so he decided to settle for the lower quality set.

settle in
To get comfortable or established, as in a new place

I had just sat down in my favorite easy chair and settled in when the phone rang.

settle on
To make a decision or selection; to decide

He looked at all the colors for a long time before finally settling on a sage green.

settle someone's hash
To physically or verbally subdue someone

Sez Pezziden' Bush, sezee, 'I'm gwine ter settle yo' hash, ole Rabbit....'.

settle upon
To decide something over other options
settle down
When someone settles down, they start living a quiet life in one place, especially when they get married or buy a house. One day I'll want to settle down and have a family Before she settled down in Portugal, she had run her own antiques shop in London
settle back
Lean back in a bed or chair, and relax and enjoy yourself. "Vera settled back to enjoy the film."
settle down
become settled or established and stable in one's residence or life style; "He finally settled down"
settle down
become quiet or calm, especially after a state of agitation; "After the fight both men need to cool off "; "It took a while after the baby was born for things to settle down again "
settle down
settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
settle accounts
close accounts, settle differences of opinion; come to an agreement
settle affairs
arrange matters properly
settle an account
arrange or pay off a bank account; decide a dispute
settle difficulties
solve problems, overcome obstacles
settle down
{f} stay in one place; adopt a more regular secure lifestyle; become established; calm down
settle down
settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
settle down
If you settle down to do something or to something, you prepare to do it and concentrate on it. He got his coffee, came back and settled down to listen They settled down to some serious work
settle down
If you settle down for the night, you get ready to lie down and sleep. They put up their tents and settled down for the night
settle down
become settled or established and stable in one's residence or life style; "He finally settled down"
settle down
become quiet or calm, especially after a state of agitation; "After the fight both men need to cool off "; "It took a while after the baby was born for things to settle down again "
settle down
If a situation or a person that has been going through a lot of problems or changes settles down, they become calm. It'd be fun, after the situation in Europe settles down, to take a trip over to France
settle for
If you settle for something, you choose or accept it, especially when it is not what you really want but there is nothing else available. Virginia was a perfectionist. She was just not prepared to settle for anything mediocre
settle for
be satisfied with, be content with
settle in
manage; become established
settle in
If you settle in, you become used to living in a new place, doing a new job, or going to a new school. I enjoyed King Edward's School enormously once I'd settled in
settle on
become fixed (on); "Her eyes fixated on a point on the horizon"
settle on
If you settle on a particular thing, you choose it after considering other possible choices. I finally settled on a Mercedes estate. = decide on
settle one's affairs
take care of or resolve one's problems, take care of one's matters
settle one's hash
exterminate, kill, annihilate, destroy
settle out of court
find a solution to a problem without a need to go to court
settle the stomach
calm the stomach, facilitate digestion
settle up
When you settle up, you pay a bill or a debt. When we approached the till to settle up, he reduced our bill by 50 per cent
settle up debts
pay outstanding balances
settle upon
choose; give, bestow
settleable
That can settle or be settled
settles
Third-person singular simple present indicative form of settle
settling
Dregs; sediment
has an account to settle
wants to get even with; needs to close a bank account
long account to settle
many problems to settle, many issues to resolve
settleable
{s} can be resolved; can be repaid; can be inhabited; can be calmed
settled
If you have a settled way of life, you stay in one place, in one job, or with one person, rather than moving around or changing. He decided to lead a more settled life with his partner
settled
past of settle
settled
not changeable; "a period of settled weather"
settled
{s} populated, inhabited, colonized; arranged, resolved; paid in full (of a debt or bill)
settled
not changeable; "a period of settled weather" established in a desired position or place; not moving about; "nomads
settled
absorbed among the settled people"; "settled areas"; "I don't feel entirely settled here"; "the advent of settled civilization" established or decided beyond dispute or doubt; "with details of the wedding settled she could now sleep at night
settled
A settled situation or system stays the same all the time. There has been a period of settled weather
settled
established or decided beyond dispute or doubt; "with details of the wedding settled she could now sleep at night
settled
absorbed among the settled people"; "settled areas"; "I don't feel entirely settled here"; "the advent of settled civilization"
settled
established in a desired position or place; not moving about; "nomads
settles
third-person singular of settle
settling
present participle of settle
settling
In building construction, the gradual subsiding of a structure as the soil beneath its foundation consolidates under loading. This may continue for several years after the structure's completion. Primary consolidation occurs as water is squeezed out from the voids within the soil mass. Secondary consolidation results from adjustments in the internal structure of the soil mass under a sustained load. Whenever the possibility of settlement exists, care must be taken to choose a structural system and foundation capable of adapting. Fixed-end beams present a problem as they are incapable of rotating under uneven settlement loads and bend in response to the stress; simply supported beams, the ends of which act as hinges, will rotate slightly and remain straight. Special columns with jacking devices may then be used to level the beams. Floating foundations and piles are often used to overcome the problems of building on yielding soils. See also soil mechanics
settling
Paint separation in which pigments and other solids accumulate at the bottom of the container
settling
Separation of solids from suspension in a fluid of lower or segregation of different-sized particles due to gravity
settling
The separation of a pigment or other solid ingredient from a coating material upon standing
settling
To become fixed, resolved, or established
settling
the process of subsidence and deposition of suspended matter carried by water, wastewater, or other liquids It is usually accomplished by reducing the velocity of the liquid below the point that it can transport the suspended material Also called sedimentation
settling
The act of one who, or that which, settles; the act of establishing one's self, of colonizing, subsiding, adjusting, etc
settling
The lowering of elevation of a house or pavement due to weight or shrinkage
settling
When a log home begins to sink gradually, caused by the wood drying over time
settling
Allowing sewage or wastewater to sit in a holding basin for a period of time while the larger and heavier particles settle to the bottom before the liquid with its solutes and some smaller particulates is sent for further treatment or directly to the environment
settling
That which settles at the bottom of a liquid; lees; dregs; sediment
settling
The sinking of pigments, extenders or other solid matter in a paint, on standing in a container, with a consequent accumulation on the bottom of the can
settling
The sinking of pigments or other solid matter in a paint on standing in a container, with the subsequent accumulation on the bottom of the container
settling
a gradual sinking to a lower level
settling
The natural precipitation of solids in wine
settling
{i} arrangement, resolution; colonization, act of inhabiting a new area
Turkish - English

Definition of settle in Turkish English dictionary

settle down
yuva kurmak
settle
Favorites