return

listen to the pronunciation of return
English - Turkish
dönmek

O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı. - He left the Mexican capital to return to Texas.

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

{f} geri dönmek

Onun tek isteği, geri dönmek ve tek kızını son bir kez görmekti. - Her one wish was to return and see her only daughter one last time.

İşe geri dönmek istiyorum. - I want to return to work.

iade etmek

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

iade

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

Tom gömleği iade etti çünkü çok küçüktü. - Tom returned the shirt because it was too small.

{i} getiri

Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur. - A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it.

Tom kaybettiği köpeğinin getirilmesi için bir ödül önerdi. - Tom offered a reward for the return of his lost dog.

dönüş

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı. - It takes eight hours to fly from Zurich to Boston, but only six for the return trip.

Köpek her gün sahibinin dönüşünü bekledi. - The dog waited day after day for its master's return.

{i} geri dönme

1900 yılında İngiltere'den ayrıldı, asla geri dönmedi. - In 1900 he left England, never to return.

Madonna'nın kariyerine bir süre için geri dönmeyeceğine bahse girerim. - I'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile.

{i} geri dönüş

Şili senin geri dönüşünü bekliyor! - Chile is waiting for your return!

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

{i} kâr

Ben geçen Pazar Hanako ile karşılaştığımda, üç gün önce döndüğünü söyledi. - When I met Hanako last Sunday, she said she had returned three days before.

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

geri gönderme
(Ticaret) geri çevirme

O onun aşkını geri çevirmedi. - He did not return her love.

getirmek (kar)
bir mebusun seçilmesi
gitmek
karşılama
dönüş yapmak
gidiş dönüş

Osaka'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Osaka.

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

(Tıp) hastaya kan vermek
geri iade etmek

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

mukabele
dönen

Geri dönenlerin bu sınıfa karışması zordur. - It's difficult for returnees to blend in with that class.

Geri dönenlerin Japonya'da yaşamaya alışma sorunu var. - Returnees have trouble getting used to life in Japan.

gerisin geriye gitmek
hemen

Parayı hemen ona iade etmemi istedi. - He asked me to return the money to him immediately.

Paramın hemen iade edilmesini istiyorum. - I want my money returned immediately.

döndürüş
mukabelede bulunmak
karşılık vermek
dönüp gelme
yanıt vermek
yanıt

O çağrılarımı yanıtlamadı. - She didn't return my calls.

dönüş,v.geri dön: adj.dönen
geri götürme
gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

kazanç
(ç.) kazanç
geri çevirmek
resmi rapor
seçmek
{f} geri dön

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, she returned home.

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

beyanname

Tom yıllardır vergi beyannamesi vermemiş. - Tom hasn't filed a tax return in years.

kaytarmak
geri vermek

Ne zaman arabayı geri vermek zorundayım? - When do I have to return the car?

yeniden olma
geri geliş
gidiş-dönüş bileti
geri götürmek
kayıtmak
(mal) ilk sahibine dönmek
hasılat
(kâr/kazanç) getirmek
(huk.) karar vermek
tekerrür
(bilet) gidiş-dönüş
sağlamak
açıklamak
beyan etmek
geri göndermek
karşılık

Tom karşılık olarak bir şey istedi. - Tom wanted something in return.

Keşke iyiliğe karşılık verebilsem. - I only wish I could return the favor.

geri verme

Bu parayı ona geri vermeyi unutmamam lâzım. - I've got to remember to return this money to him.

Kalemimi geri vermeyi unutma. - Don't forget to return my pen.

resmen bildirmek
tekrarlama
geri gelmek
{i} geri gelme

Semptomlar geri gelmedi. - The symptoms haven't returned.

getirmek

Tom ödünç aldığı kitabı getirmek için geldi. - Tom came to return a book he'd borrowed.

{i} seçim sonucu
{i} tazminat
{f} nüksetmek
{i} bülten
{f} misilleme yapmak
{f} yansıtmak
{i} geriye gitme
return air
dönüş havası
return air
geri dönüş havası
return angle
dönüş açısı
return block
dönüş bloğu
return cam
geri kamı
return copy
(Politika, Siyaset) iade nüshası
return copy
(Ticaret) iade kopyası
return data
(Bilgisayar) veri ver
return fire
(Askeri) ateşle karşılık verme
return fire
(Askeri) karşı ateş
return flow
dönüş akışı
return flow
(Askeri) tersine akış
return flow
(Askeri) geriye akış
return flue
dönüş bacası
return game
rövanş maçı
return half
biletin dönüş yarısı
return hose
dönüş hortumu
return instruction
(Bilgisayar) geri dönüş komutu
return line
dönüş hattı
return loss
(Bilgisayar) dönüş yitimi
return loss
geri dönüş kaybı
return on assets
(Ticaret) aktif karlılığı
return on capital
(Ticaret) sermaye getirişi
return on equity
(Ticaret) özvarlık verimliliği
return on investment
(Ticaret) yatırım karlılığı
return on investment
(Ticaret) yatırım getirişi
return pan
dönüş tablası
return pipe
geri dönüş borusu
return pipe
dönüş borusu
return port
(Otomotiv) geri dönüş portu
return port
(Otomotiv) geri dönüş deliği
return pump
dönüş pompası
return ratio
(Ticaret) verim oranı
return riser
dönüş kolonu
return time
(Bilgisayar) dönüş zamanı
return trap
dönüş kapanı
return tubes
dönüş devir boruları
return url
(Bilgisayar) dönüş url'si
return valve
geri tepme supabı
return wall
(İnşaat) yan duvar
return water
geri dönüş suyu
return wire
elektrik nötr teli
return wire
dönüş teli
return a favour
yapılan iyiliğin karşılığını vermek
return a verdict of guilty
suçlu bulmak
return address
dönüş adresi
return airway
tenek dönüş yolu
return circuit
dönüş devresi
return code
dönüş kodu
return fare
gidiş dönüş vergini
return in time
zaman içinde geri dön
return instruction
dönüş komutu
return key
return tuşu
return loss
geri dönüş kayıbı
return match
rövanş maçı
return piping
dönüş borusu
return thanks
teşekkür etmek
return ticket
gidiş dönüş bileti

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

Osaka'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Osaka.

return to
rücu etmek
return to
dön

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

Çocuğun planı, tıp öğrenimi yapmak ve bir doktor olarak Saint Croix'a dönmekti. - The boy's plan was to study medicine and return to Saint Croix as a doctor.

return to
geri dönmek

İşe geri dönmek istiyorum. - I want to return to work.

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

return trace
resim başı
return visit
iade ziyareti
return a verdict of innocent/guilty
huk. (jüri) suçsuz/suçlu olduğuna karar vermek
return airway
hava dönüş yolu
return bend
dönüş dirseği
return code register
dönüş kodu yazmacı
return fare
gidiş dönüş ücreti
return flight
dönüş uçuş
return in kind
Aynı dönüş
return invoice
iade fatura
return like by like
tarafından gibi dönmek gibi
return loss bridge
(Elektrik, Elektronik) Geri dönüş zayıflama köprüsü: Yansıyan sinyalin ileri yönde giden sinyale oranını ölçmede kullanılan köprü devresi.Bu devreyi içerisinde bulunduran cihaz,aparat
return of capital
sermaye geliri
return on assets
varlıkların getirisi
return on sale
satış getirisi
return on sales
satış getirisi
return period
dönüş süresi
return piping
dönüş borusu, dönüş hattı
return receipt
Posta alındı makbuzu
return spring
geri çekme yayı, irca yayı
return the merchandise
mali iade etmek
return ticket
Dönüş bileti

İşte benim dönüş biletim. - Here's my return ticket.

Japonya'ya geri dönüş biletin var mı? - Do you have a return ticket to Japan?

return to capital
sermayeye getiri
return to scale
ölçeğe getiri
return/render good for evil
iade / iyi için render kötü
return address
cevap adresi
return bend
u-dirsek
return current
dönüş akımı
return game/match
rövanş maçı
return in time
zaman içinde geri dönmek
return invoice
(Ticaret) iade faturası
return journey
dönüş
return line
donus hatti
return load
(Askeri) DÖNÜŞ YÜKÜ: Geri dönen bir uçak veya gemi tarafından taşınacak olan personel ve/veya yük
return on sales
(Ticaret) satış kazancı
return premium
(Sigorta) iade primi
return program
(Askeri) CENAZELERİN YURDA İADESİ PROGRAMI: Silahlı Kuvvetler personelinin cenazelerine son görevin yapılmasıyla ilgili olarak, müşterek komutanlık ve lojistik başkanlığı tarafından karşılıklı düzenlenip planlanmış bir çalışma. Bu programın uygulanması, taktik ve lojistik duruma bağlı olarak ve milli politikaya zarar vermemek şartıyla, tecrit edilmiş (isolated) askeri harekatın muharebe safhasında mümkün olabilir
return smth. with usury
fazlasıyla geri vermek
return to base
(Askeri) ÜSSE DÖNÜŞ: Açıklanan, gösterilen bilginin belirttiği noktaya ilerlemek. Bu nokta, uçağı inebileceği bir yere döndürmek için kullanılır. Eğer istenirse; rotası, hızı ve irtifası kullanılabilir
return to health
sağlığına kavuşmak
return to normalcy
(isim)rmale dönmek, normalleşmek
return to normalcy
normalleşmek
return to the charge
tekrar başlamak (tartışma)
returned
(Bilgisayar) döndürdü

Onun öpücüğünü döndürdü. - She returned his kiss.

returned
geri döndürülmüş
returned
geri gelen
returning
(Bilgisayar) dönüş

Yaşam yolunda dönüş yoktur. - There is no returning on the road of life.

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

returning
geri dönerek
returning
iade

Kitabı kütüphaneye iade ettiğimi hatırlıyorum. - I remember returning the book to the library.

returning
geri dönen

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

returns
raporlar
returns
(Ticaret) kazanç
returns
(Ticaret) verimler
returns
kar
returns
randıman
returns
(Ticaret) sonuçlar

Seçim sonuçları beklediğimizdi. - Election returns were what we had expected.

returns
(Ticaret) karlar
returns
(Ticaret) gelirler
returns
verim
returns
(Ticaret) gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

returned
{f} geri dön

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, he returned home.

Üç saat sonra eve geri döndü. - He returned home three hours later.

returning
{f} geri dön

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

O bu şehre geri dönüyor. - He is returning to this city.

returned
geri dondurulmuş
returns
geri dönenler
returns
getirileri
return ticket
İng. gidiş dönüş bileti
return to
dönüşmek
return to
kavuşmak
return to
(Bilgisayar) klasörüne dön
return to
dönüp dolaşıp eski sahibine gelmek
return to
dönmek

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

returning
geri dönen
returns
(isim) hasılat
returns
{i} hasılat
English - English
To pass (data) back to the calling procedure

This function returns the number of files in the directory.

A throw from a fielder to the wicket-keeper or to another fielder at the wicket
The act of relinquishing control to the calling procedure
A carriage return character
To turn (something) round

Whan Kyng Marke harde hym sey that worde, he returned his horse and abode by hym.

To bat the ball back over the net in response to a serve

The player couldn't return the serve because it was so fast.

A return value: the data passed back from a called procedure
A short perpendicular extension of a desk, usually slightly lower
Catching a ball after a punt and running it back towards the opposing team
: A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return

Hand in your return by the end of the tax year.

To play a card as a result of another player's lead

If one players plays a trump, the others must return a trump.

To relinquish control to the calling procedure
A return ticket

Do you want a one-way or return?.

Gain or loss from an investment

It yielded a return of 5%.

To come or go back (to a place or person)

Although the birds fly north for the summer, they return here in winter.

To turn back, retreat

I suppose here is none woll be glad to returne – and as for me,’ seyde Sir Cador, ‘I had lever dye this day that onys to turne my bak.’.

To give something back to its original holder or owner

You should return the library book within one month.

The act of returning

I expect the house to be spotless upon my return..

To throw a ball back to the wicket-keeper (or a fielder at that position) from somewhere in the field
To take something back to a retailer for a refund

If the goods don't work, you can return them.

An item that is returned, e.g. due to a defect

Last year there were 250 returns of this product, less than the 500 the previous year.

To go back in thought, narration, or argument

To return to my story.

{n} the act of coming back, profit, repayment, restitution, requital, answer, relapse
{v} to come or go back, send back, transmit, convey, repay, make answer, retort
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
submit (a report, etc ) to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
If you return someone's action, you do the same thing to them as they have just done to you. If you return someone's feeling, you feel the same way towards them as they feel towards you. Back at the station the Chief Inspector returned the call
To come back after some period of time, or at regular intervals
be restored; "Her old vigor returned"
See Return day, below
The income earned or a capital gain made on an investment
a coming to or returning home; "on his return from Australia we gave him a welcoming party" the act of returning to a prior location; "they set out on their return to the base camp" (American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return" a reciprocal group action; "in return we gave them as good as we got" the occurrence of a change in direction back in the opposite direction the income arising from land or other property; "the average return was about 5%" submit (a report, etc
the act of someone appearing again; "his reappearance as Hamlet has been long awaited"
go back to something earlier; "This harks back to a previous remark of his"
The marshal reports back to the Court, with a brief account of his actions under the writ or notice he was required to serve, explaining the time and manner of service or the reason why he was unable to serve it, if that was the case
To turn back; to go or come again to the same place or condition
To bring, carry, send, or turn, back; as, to return a borrowed book, or a hired horse
come back to place where one has been before, or return to a previous activity return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure"
That which is returned
To go back from a called procedure to the procedure that called it
To retort; to throw back; as, to return the lie
to return fire: see fire
To revert; to pass back into possession
formulae When it is someone's birthday, people sometimes say `Many happy returns' to them as a way of greeting them
To give back in reply; as, to return an answer; to return thanks
When a judge or jury returns a verdict, they announce whether they think the person on trial is guilty or not. They returned a verdict of not guilty
Profit earned by a capital investment or other type of security
To turn again
(Football (American)): Catching a ball after a punt, and running it back towards the opposing team
The act of returning (transitive), or sending back to the same place or condition; restitution; repayment; requital; retribution; as, the return of anything borrowed, as a book or money; a good return in tennis
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
The act of a person returning
the amount of money a saver receives from a savings account or fund The return is usually talked about as a percentage, such as "This account returns 7 37% "
The change in value of an investment over a given period of time, expressed as a percentage of the total amount invested (including reinvestment of any dividends and capital gains distributions)
An account, or formal report, of an action performed, of a duty discharged, of facts or statistics, and the like; as, election returns; a return of the amount of goods produced or sold; especially, in the plural, a set of tabulated statistics prepared for general information
To bring or send back to a tribunal, or to an office, with a certificate of what has been done; as, to return a writ
Any increase in value or in income you earn on an investment
the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed
answer back
Hence, to elect according to the official report of the election officers
Return is the overall profit you make on your investment, whether income, capital growth, or both It is usually expressed as a percentage, eg if you initially invested $100 and it is now worth $150, your investment has shown a 50% return
a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return"
happening again (especially at regular intervals); "the return of spring"
The return on an investment is the profit that you get from it. Profits have picked up this year but the return on capital remains tiny
The act of returning (intransitive), or coming back to the same place or condition; as, the return of one long absent; the return of health; the return of the seasons, or of an anniversary
A statement whose execution causes normal termination of the execution of a method body If the return statement contains an expression, its type must match the return type of the method In this case, the expression is evaluated prior to exiting the method body and the value of this expression is the return value of the method invocation
If you say that you have reached the point of no return, you mean that you now have to continue with what you are doing and it is too late to stop. The release of Mr Nelson Mandela marked the point of no return in South Africa's movement away from apartheid
A measure of investment performance that consists of interest, dividends, and gains or losses in the value of the principal Returns can be positive or negative
return in kind; "return a compliment"; "return her love"
If you return to a state that you were in before, you start being in that state again. Life has improved and returned to normal. Return is also a noun. He made an uneventful return to normal health
return ace
A point made by the opponent returning the ball in such a way that the server does not make contact
return aces
plural form of return ace
return crease
one of the white lines, perpendicular to the popping crease, within which the bowler's back foot must land
return demonstration
An educational technique in which someone demonstrates what they have just been taught, or had demonstrated to them
return flow
Surface or subsurface water that leaves the field following application of irrigation water
return spring
The spring that returns a door handle or knob to its original position when rotated
return ticket
A ticket granting permission to travel to a place and back again
return tickets
plural form of return ticket
return to form
To go back to a better, original state

The band returned to form in 2002 with a new, catchy number-one song.

return to form
A return to a former, brilliant state

This album marks a return to form for the band which has not had a successful hit since 1995.

return to our muttons
to get back to the business at hand
return period
A return period also known as a recurrence interval is an estimate of the likelihood of events like an earthquake, flood or river discharge flow of a certain intensity or size. It is a statistical measurement denoting the average recurrence interval over an extended period of time, and is usually required for risk analysis (i.e. whether a project should be allowed to go forward in a zone of a certain risk) and also to dimension structures so that they are capable of withstanding an event of a certain return period (with its associated intensity)
return receipt
A return receipt is a postal service document confirming the arrival of a message or parcel at its intended destination. Internationally, the service is known as avis de réception (AR), but in some English-speaking countries, acknowledgement of receipt or advice of receipt is used
return a compliment
complement someone after they have complemented you
return address
the address of the sender of a letter or parcel indicating where it should be returned if it cannot be delivered
return address
the address of the person who is sending a letter or package, that is written on the envelope or package
return air
the air removed from an occupied space and returned to the air handler to be exhausted or recirculated
return air
Air drawn into a heating unit after having been circulated from the heater's output supply to a room
return air
Air that is returned to a heating or cooling appliance from a heated or cooled space
return air
Air warmed by the container cargo delivered to the evaporator The temperature of return air often controls the operation of the refrigeration unit
return air
Air from the conditioned area that is returned to the conditioning equipment for reconditioning The air may return to the system through a series of ducts, or through plenums and airshafts
return charge
charge paid for a check that could not be paid; fee paid for returning merchandise to the store where it was purchased
return for investment
ROI, index of profits in relation to a business investment (used to evaluate performance)
return home
What's New? | Services & Pricing | Our Classes | Class Schedules | Register for Classes Microsoft Office Specialist Certification | IC3 Certification | On-Line Training | Telecommunications | Software Tips | Hot Links | Contact Us | Site Map
return home
Terms of Use Privacy Policy Site Map
return mail
letter that has been returned to sender
return match
A return match is the second of two matches that are played by two sports teams or two players. the second of two matches that are played by the same teams or players
return of capital
A nontaxable distribution to shareholders that reduces their cost basis In general, a return of capital results when a fund distributes more income and gains during a year than it has actually earned
return of capital
A distribution that is not paid out of earnings and profits It is a return of the investor's investment
return of capital
A distribution of cash resulting from depreciation tax savings, the sale of a capital asset or of securities in a portfolio, or any other transaction unrelated to retained earnings
return of capital
A fund distribution that exceeds earned income -- that is, a distribution that includes a portion of the investor's original principal Return of capital is sometimes distributed to maintain the level of the distribution when income is not adequate to do so It is generally not subject to taxes
return of capital
For a long investment, when a portion of the quantity (for a bond) or net amount (for a stock) of an investment is returned to the buyer Returns of capital are tax-exempt distributions and reduce cost basis of an investment to a maximum of zero Below zero, any additional returns of capital are treated as capital gains distributions and are taxable
return on capital
(Economics) profit from invested capital (expresses the level of activity and profitability of a company and the degree of advisability for investing in it)
return on equity
The ratio of net income divided by net worth (equity) that indicates the highest-level indicator of company success
return on equity
Abbreviated ROE Calculated by dividing a company's annual income by its Book Value (or its earnings per share by book value per share), displayed as a percentage A measure of a company's profitability
return on equity
Amount of earnings a company generates from its reinvested earnings; net income divided by stockholders' equity, expressed as a percentage
return on equity
is the net income divided by common stockholders' equity for the fiscal year indicated
return on equity
A measure of how well a company used reinvested earnings to generate additional earnings, equal to a fiscal year's after-tax income (after preferred stock dividends but before common stock dividends) divided by book value, expressed as a percentage
return on equity
Indicator of profitability Determined by dividing net income for the past 12 months by common stockholder equity (adjusted for stock splits) Result is shown as a percentage Investors use R O E as a measure of how a company is using its money
return on equity
(ROE) - a return expressed as a percentage derived by dividing the net cash flow of a property by the total amount of equity in the property
return on equity
Net income for any chosen period, usually a year, divided by average common stockholder equity for the same period Result is shown as a percentage and is an indicator of profitability
return on equity
An earnings measure that, in its simplest form, is earnings after tax divided by shareholders' equity
return on equity
Earnings divided by stockholder's equity This indicates how much a company's owners (its stockholders) are making on their investments and is an important measurement of a company's performance
return on equity
Amount, expressed as a percentage, earned on a company's common stock investment for a given period It is calculated by dividing stockholders' equity at the beginning of the accounting period by net income for the period after preferred stock dividends but before common stock dividends Return on equity tells common shareholders how effectively their money is being employed Comparing percentages for current and prior periods reveals trends, and comparison with industry composites reveals how well a company is holding its own against its competitors
return on investment
(Ticaret) (ROI) The ratio of income produced by an asset divided by its investment cost
return on investment
(a) Free and clear return is calculated as the percentage of net operating income to total investment in the property (b) Cash flow return is the ratio of cash flow to equity investment (also know as return on equity and cash-on-cash return) (c) Total return is cash flow including loan amortization as a percentage of the total invested
return on investment
Net Income as a percentage of the Shareholders' Equity (also known as Return on Equity or ROE)
return on investment
A measure of how much the company earns on the money the company itself has invested It is calculated by dividing the company's net income by its net assets BACK TO TOP
return on investment
A measure of operating performance and efficiency in utilizing assets computed in its simplest form by dividing net income by average total assets
return on investment
A figure of merit used to help make capital investment decisions ROI is calculated by considering the annual benefit divided by the investment amount [GAO]
return on investment
A measure of a corporation's profitability, equal to a fiscal year's income divided by common stock and preferred stock equity plus long-term debt More generally, the income that an investment provides in a year
return on investment
Calculating the ROI enables MIS shops to gauge the network's success from a business profit-and-loss standpoint The savings or benefits of networking projects ought to represent a return on invested capital as good or better than that of the business as a whole
return on sales
Percent of net income generated by each $1 of sales; computed by dividing net income by net sales (See p 234)
return on sales
A measurement of operational efficiency equaling net pretax profits divided by net sales expressed as a percentage
return on sales
A measure of a company's profitability, equal to a fiscal year's pre-tax income divided by total sales
return property to dispossessed
give property back to the person it was seized from
return receipt
Card signed by the addressee or agent of a registered, certified, express, or insured article; the card is returned to the sender
return receipt
A USPS service that, for a fee, provides the sender with a Proof of Delivery of certain types of mail You may request a Return Receipt showing to whom, when, and (optionally) where the item was delivered
return spring
spring that returns to the original position after each movement
return the compliment
complement someone after they have complemented you
return ticket
two way ticket, round trip ticket (British)
return to
SD101 Home Page BFHS Home Page
return to
Shiller's Subarus
return to
the OCI HomePage
return to sender
letter that has returned to the person who sent it
return type
The type of the value returned by a method invocation
return type
The declared type of a method, appearing immediately before the method name, such as void in public static void main(String[] args) or Point[] in public Point[] getPoints()
return type
specifies the type of data that is returned from a function call
return type
The first part of the prototype; it specifies what kind of information will be returned by the function
return visa
permission to return
return visit
visiting at a former host
return with interest
pay back with interest, pay back with extra fees charged according to time
return with one's shield
return victorious, come back after winning
returner
A player who runs back a ball which has been punted or kicked
returns
Third-person singular simple present indicative form of return
returns
Unsold merchandise returned to the supplier
a return
{n} recurrency
a return
{n} revert
a return
{n} recurrence
a return
{n} recursion
returner
{n} one who returns, one who remits
Returning
redient
return on investment
The amount of income or cash flow realized or expected to be realized on an investment Usually expressed as a percentage of that investment
return on investment
Amount of income from an investment; expressed as a percentage
return on investment
(ROI) - Used informally here as a synonym for earnings yield It is the inversion of a P/E That is, it is a stock's earnings per share divided by its price It is expressed as a percentage, and shows what percentage return the company earns on the money invested in it right now, without consideration of past equity or assets
return on investment
The ROI is a return ratio that compares the net benefits of a project, verses its total costs For example, if a project has an ROI of 200%, the net benefits derived from the project are double those of the expected total costs to implement the project As such, the ROI calculation represents the relative value of the project's cumulative net benefits (benefits less costs) over the analysis period, divided by the project's cumulative total costs, expressed as a percentage
return on investment
A standard measure of project profitability, this is the discounted profits over the life of the project expressed as a percentage of initial investment See: Left-Brained
return on investment
The amount of profit (return) based on the amount of resources (funds) used to produce it Also, the ability of a given investment to earn a return for its use
return on investment
A common measure of managerial effectiveness–the ratio of net profit to investment
return on investment
(Accounting) method of measuring the profitability of a company (derived by dividing the net income by total assets), ROI
return on investment
The monetary value that an automated help desk brings to your organization Generally, the return divided by the help desk operating costs
return on investment
The additional sum of money expected from an investment over and above the original investment
return on investment
The profit or loss resulting from a security transaction, often expressed as an annual percentage rate
return on investment
In direct response, the return on investment is one of the main ways to measure the effectiveness and profitability of any given promotional effort Since response starts very quickly, dollars from an effort often permit multiple use of a given investment as the charges against that investment are being paid off This provides particularly attractive 'return' on the original dollars put to risk
return on investment
The ratio of income produced by an asset divided by its investment cost
return on investment
Generally, book income as a proportion of net book value
return on investment
The actual or perceived future value of an expense or investment Ad campaign ROI is a metric that attempts to determine what the advertiser receives in return for the cost of the advertising, usually in terms of new sales The difficulty in determining ad campaign ROI is tied to the type of online campaign used
return on investment
This can be calculated by dividing the net income by the amount of capital invested in the company ROI can be increased two ways reduce expenses or increase sales
return on investment
For information technology, it's the estimated profit or cost efficiency of one system or infrastructure compared to that of another ROI considerations should include the total cost of ownership (hardware, software, implementation, initial training, operations staff, maintenance staff and services, and connectivity fees) as well as less tangible issues such as care delivery speed and quality, workload management and patient satisfaction
return on investment
A financial ratio measuring the cash return from an investment relative to its cost Specific ratios that measure ROI are ROE and ROA
return receipt
Provides a mailer with evidence of delivery
return ticket
a ticket to a place and back (usually over the same route)
return to
top of the page
return to
Main Policy Page > State/Territories Archived Guidance CCDF Report Submission by States and Territories
return to
| Documents | 8085 |
return to
Ocean Beach SD Home Page Ilwaco High Web Page Math Department
returned
{s} given back, sent back
returned
Past tense of to return
returned
put back
returner
One who returns
returner
A player who runs back kickoffs and punts
returner
A player who is assigned to run back punts and kickoffs
returner
A returner is someone who returns to work after a period when they did not work, especially a woman who returns after having children. Many returners are far better at working with people than they were when they were younger. someone who goes back to work after a long time away, especially a woman who left work to look after her children
returner
{i} one who returns, one who goes or comes back
returning
{s} going back, coming back; recurring, repeating
returning
{i} act of going back, act of coming back; act of sending back, act of giving back
returning
Present participle of to return
returning
tending to return to an earlier state
returning
tending to be turned back
returns
books returned unsold from bookshops to publishers for full credit
returns
true if the Connection is not valid
returns
The Locator referring to the key-element pair that was found, or NO_SUCH_KEY if it could not be found
returns
Items sent back or returned to a supplier for credit or replacement because they are defective, damaged, duplicate, etc
returns
Books sent back to a publisher Unlike many other businesses, retailers can usually return books for a full refund Returns often come back several months after a book is published
returns
Merchandise returned to a retailer or wholesaler by a purchaser
returns
An IndexWord representing the word, or null if no such entry exists
returns
Unsold books returned for cash or credit to the publisher The publisher's stated terms for doing this constitute its return policy Whereas hardcover trade publishers require that unsold books be returned in "mint condition" for full credit, mass market publishers usually receive stripped returns, i e , covers that have been removed from unsold copies
returns
a LocatorIterator over the (key, element) pairs whose keys match the parameter key
returns
The quantity of unsold product from a retailer or other outlet that is returned to the distributor
returns
Product can be returned for several reasons: it can be returned by the customer due to defect or just taking advantage of a liberal return policy; it can also be returned because the customer refused receipt, typically because of extra customs charges; finally, it can be returned because of problems with delivery
returns
As you will be crystal clear when submitting your specifications, and we will be excruciatingly exact in producing your specified rolls, there should never be a "return" issue However, if for some inexplicable reason it does come up, please don't surprise us by shipping your rolls back unannounced Call us If your specs were wrong (hey it could happen), you'll probably pay through the nose If we did something wrong, we'll pull out all the stops to make it right
returns
Any ACH entry that has been returned to the ODFI by the RDFI or by the ACH Operator because it cannot be processed The reason for each return is included with the return in the form of a “return reason code”
returns
A dictionary based break detection iterator The UErrorCode& status parameter is used to return status information to the user To check whether the construction succeeded or not, you should check the value of U_SUCCESS(err) If you wish more detailed information, you can check for informational error results which still indicate success For example, U_FILE_ACCESS_ERROR will be returned if the file does not exist The caller owns the returned object and is responsible for deleting it =======================================================================
returns
the number of keys in this dictionary
returns
Unsold books that are returned from the bookseller to the publisher for credit
returns
Are among the House Papers in the Sessional Papers They are papers which Parliament requires from Government departments in the course of its work
returns
a deep copy of this object
returns
Goods returned to their place of acceptance
returns
Plural form of return
returns
{i} goods that are returned by a consumer to a store or merchandise returned by a retailer to a wholesaler; results from an election
returns
The prior value, or null if no prior value found
returns
In single-copy sales, magazines that are distributed but not sold In many cases, unsold copies are returned to the wholesaler, who processes and records them, issues credit records, shreds the copies, and verifies, by affidavit, that the returns have been destroyed
returns
Responses to a direct mail program
returns
The new IdentityDictionary
returns
1 People who have responded to a direct mail program 2 Products shipped to customers on free, or limited trails which are returned
returns
the point at which water "returns" to the pool after having traveled through the filter
Turkish - English
by return
return tuşu
(Bilgisayar) return key
return
Favorites