pay

listen to the pronunciation of pay
English - Turkish
ödemek

Vergi ödemek her işçinin yükümlülüğüdür. - It is the obligation of every worker to pay taxes.

Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı. - Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.

ödeme

Ödeme yapmadan restorandan ayrıldı. - He left the restaurant without paying.

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

ücret

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Fakir Japon göçmenler düşük ücretle çalışmaya istekliydiler. - Poor Japanese immigrants were willing to work for low pay.

{i} ödenek
{f} (paid)
{i} maaş

Maaş altı kişilik bir aile için yeterli değildir. - The pay is not adequate for a family of six.

Ben kumar için biçilmiş kaftan değilim. Belki sadece şanssızım fakat maaşım için çalışmak daha emin bir şeydir. - I'm not cut out for gambling. Maybe I'm just unlucky, but working for my pay is more of a sure thing.

{f} öde

Faturayı ödemediği için suyu kestiler. - They shut his water off because he didn't pay the bill.

Hey! Scott! Faturamı öde! - Hey! Scott! Pay my bill!

cezasını çekmek
karşılığını vermek
vergin
yarar sağlamak
kâr getirmek
yararı olmak
{f} değmek
{f} (birine) (para, borç v.b.'ni) ödemek: Haven't you paid him yet? Parasını daha ödemedin mi? You have to pay your
{f} etmek

Sizi ziyaret etmek için geldik. - We have come to pay you a visit.

Size söyledim, bacaklarınıza ve ayaklarınıza dikkat etmek zorundaydınız. - I told you you had to pay attention to your legs and feet.

(Askeri) ÖDEME: Bir borcun tasfiyesi
{f} para vermek

Bir otel odasına dünya kadar para vermek istemiyorum. - I don't want to pay through the nose for a hotel room.

{i} bedel

Bir dahaki sefere bunun bedelini ödersin! - Next time you'll pay for it!

Aşk için ödediğimiz bedel bu. - It's the price we pay for love.

kar getirmek
pay dirt işletme zahmetine değer mi
kaynamış katranla kalafat etmek
pay öde
ecir
para ödemek
bunu ağır ödersin
tediye etme
vermek

Kirasını ödeyebilsin diye Tom'a parayı ödünç vermek zorunda kaldım. - I had to lend Tom money so he could pay his rent.

O, bir gün yaptığının hesabını vermek zorunda kalacak. - Someday she'll have to pay for what she's done.

tediye etmek
ücret ödemek
pay attention
dikkat etmek

Dikkat etmek zorundasın. - You have to pay attention.

Size söyledim, bacaklarınıza ve ayaklarınıza dikkat etmek zorundaydınız. - I told you you had to pay attention to your legs and feet.

paid
{s} paralı
pay a fine
Para cezası ödemek
pay back
geri ödemek

Bu krediyi bir şekilde geri ödemek zorunda kalacağız. - We'll have to pay back that loan one way or another.

Tom ödünç aldığı parayı geri ödemek istiyor. - Tom wants to pay back the money he owes.

pay for
(Fiili Deyim ) için para vermek , fatura ödemek
pay for
ödemek

Otobüse ödemek için param yok. - I have no money to pay for the bus.

Bileti ödemek için cebinde yeterli paran olduğundan emin olmalısın. - You should make sure that you have enough money in your pocket to pay for the ticket.

pay off
k.dili. faydalı olmak
pay tribute
kutlamak
pay attention
dikkatini ver

Eğer dikkatini verirsen, bir şey öğrenirsin. - You might learn something if you pay attention.

Bana dikkatini vermen için ne yapabilirim? - What can I do to make you pay attention to me?

pay attention
dikkatini vermek
pay attention
mühimsemek
pay attention (to)
aldırmak
pay attention to
dikkatini vermek
pay attention to
nazarı dikkate almak
pay attention to
aldırmak
pay no attention
aldırmazlıktan gelmek
pay no attention
oralı olmamak
pay off
(Dilbilim) sus payı ödemek
pay off
(Dilbilim) hesabını görmek
pay off
diyet ödemek
pay off
(Ticaret) borcunu ödeyip bitirmek
pay off
(Dilbilim) hesabını sormak
pay off
borcu kapatmak
pay off
(Ticaret) işine son vermek
pay off
bir borcu tamamen ödemek
pay off
(borcunu) tamamen ödemek
pay off
itfa etmek
pay off
tamamıyla ödemek (borcu)
pay off
acısını çıkartmak
pay off
(Ticaret) maaş vermek
pay off
(Dilbilim) hesabını kesmek
pay off
(deyim) (borcunun) tamamını ödemek
pay off
(Ticaret) tasfiye
pay off
(deyim) sonuç getirmek
pay off
(deyim) başarılı olmak
pay off
parasını eline verip kovmak
pay off
(Dilbilim) kapatmak
pay off old scores
(deyim) acısını çıkarmak
pay off old scores
hesaplaşmak
pay one to account
hesap sormak
pay out
(ip, zincir v.b.'ni) vermek; den. kaloma etmek
pay phone
{k} umumi/ankesörlü telefon
pay someone off
birine rüşvet vermek
pay something off
temizlemek
pay something off
ödemek
pay something off
kapatmak
pay sufficient attention
göz ardı etmemek
pay sufficient attention
gözardı etmemek
pay-to-stay
Bir ürünü rafta bulundurma bedeli
pay a bribe to
rüşvet ver
pay a left-handed compliment
kaş yapayım derken göz çıkarmak
pay a visit
ziyaret etmek
pay a visit
ziyaret et

Ben doktoru ziyaret etmeliyim. - I must pay a visit to the doctor.

Yarın doktoru ziyaret etmeliyim. - I must pay a visit to the doctor tomorrow.

pay account
hesap öde
pay at sight
görüldüğünde ödeme
pay at tenor
vadesinde ödeme
pay attention
kulak vermek
pay attention to
dikkatini ver
pay back
geri vermek
pay back
borcunu ödemek
pay by cheque
çekle ödemek
pay by cheque
çek vermek
pay by credit card
kredi kartıyla ödeme yapmak
pay by instalments
taksitle ödemek
pay cash
peşin ödemek
pay cash
nakit öde

Lütfen kredi kartı ile değil, nakit ödeme yapın. - Please pay cash, not by credit card.

pay ceiling
maaş tavanı
pay ceiling
vergin tavanı
pay clerk
muhasebeci
pay day
maaş günü
pay day
ödeme günü
pay day
ay başı
pay desk
vezne
pay desk
kasa
pay dirt
verimli toprak
pay dirt
kazançlı iş
pay dividends
ilerde yararlı olmak
pay dividends
avantaj sağlamak
pay for
masrafını ödemek
pay for
-in parasını ödemek
pay heed
kulak vermek
pay heed
dikkat etmek
pay heed to
önem vermek
pay heed to
dikkat etmek
pay in
para yatırmak
pay in advance
peşin ödemek

Onlar peşin ödemek zorunda. - They have to pay in advance.

Peşin ödemek zorundasın. - You must pay in advance.

pay in cash
nakit ödeme yapmak
pay interest
faiz getirmek
pay lip service to
sadece söz ile desteklemek
pay lip service to
sözde bağlılık göstermek
pay money in
bankaya para yatırmak
pay off
borcunu tamamen ödemek
pay off
maaş ver
pay on account
hesaben ödemek
pay on credit
kredi kartıyla ödeme yapmak
pay one's respects
saygılarını sunmak
pay one's way
kendi hesabını kendi ödemek
pay out
vermek
pay out
harca
pay out
ödemek
pay rate
ödeme şekli
pay roll
maaş bordrosu
pay roll
vergin bordrosu
pay slip
vergin makbuzu
pay telephone
ankesörlü alısün
pay the penalty
cezasını çekmek
pay the piper
ceremeyi çekmek
pay the piper
masrafı ödemek
pay through the nose
kazık yemek
pay through the nose
aşırı para ödemek
pay to bearer
hamiline ödeme
pay up
borcunu öde
pay up
borcunu kapamak
pay-as-you-earn
gelir vergisini kaynağından kesme
pay-roll tax
istihdam vergisi
pay lip service to
-e inanır gibi yapmak
pay a charge
bir ücret ödemek
pay advice
tavsiye ödeme
pay an arm and a leg for
-e çok pahalıya patlamak: You´ll pay an arm and a leg for it. Sana çok pahalıya patlayacak
pay an extortionate price
Fahiş fiyat ödemek
pay at the cash desk
nakit masada ödeme
pay back in kind
geri tür ödeme
pay book
kitap ödeme
pay court
mahkeme ödeme
pay due
nedeniyle ödeme
pay importance
Önem vermek

All the nations that participate in this event paid it a lot of importance.

pay instalments
ödeme taksitle
pay less
az öde, ucuza al
pay me back
bana geri ödeme
pay no heed
hiç dikkat etmek
pay pause
ödemesiz dönem
pay per click
tıklama başına ödeme
pay somebody for
Bkz. "pay for"
pay the bill
hesabı ödemek

Tom hesabı ödemek için cüzdanında yeterli parası olduğunu düşünmüyordu. - Tom didn't think he had enough money in his wallet to pay the bill.

Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı. - Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.

pay the dues
aidat ödemek
pay to
ödeme
pay-tv
ödeme-tv
paid
{s} maaşlı
pay phone
ankesörlü telefon
paid
ücretli

O yüksek ücretli bir adamdır. - He is a highly paid man.

Fransa'da işçiler her yıl dört haftalık ücretli izin alırlar. - Workers in France receive four weeks of paid vacation each year.

paid
(Bilgisayar) ödendi

Ona 10,000 dolar ödendi. - He was paid 10,000 dollars.

Tom bugün para ödendiğinden beri aşırı cömert. - Tom is flush with money since he got paid today.

paid
ödenmek

Aslında bunu yapmak için bana para ödenmektedir. - I'm actually paid to do this.

pay attention
ilgilenmek
pay attention to
önem vermek
pay attention to
dinleme
pay attention to
dikkat kesilmek
pay attention to
dikkat vermek
pay attention to
kulak vermek
pay attention to
kulak asmak
pay attention to
dinlemek
pay attention to
dikkat etmek

Size söyledim, bacaklarınıza ve ayaklarınıza dikkat etmek zorundaydınız. - I told you you had to pay attention to your legs and feet.

Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz. - You don't have to pay attention to what Tom says.

pay back
ödemek

Borçlu olduğu parayı geri ödemek istiyor. - He wants to pay back the money he owes.

Bu krediyi bir şekilde geri ödemek zorunda kalacağız. - We'll have to pay back that loan one way or another.

pay back
(Dilbilim) iade etmek
pay off
tamamen ödemek

Tom bütün borçlarını tamamen ödemek için çalışıyor. - Tom is trying to pay off all his debts.

pay off
çıkarmak (masraf)
pay out
harcamak
pay to
(Ticaret) tediye ediniz
pay up
borcunu ödemek
payer
muhatap
paying
ücret

Eğer gerekliyse, özel bir ücret ödemeye hiçbir itirazım olmaz. - If necessary, I have no objection to paying a special fee.

Gerekirse özel bir ücret ödeme konusunda herhangi bir itirazım yok. - I have no objection to paying a special fee if it is necessary.

paid
{f} öde

Kitap için beş dolar ödedim. - I paid five dollars for the book.

Ona dört dolar ödedim. - I paid him four dollars.

paid
verginli
payer
ödeyen
payer
borçlu kişi
paying
vergin
paying
verginli
paying
ödeme

ABD'de, insanların nakit ödeme yerine bir çek yazmaları yaygındır. - In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.

Babamın borcunu ödemekten berat edildim. - I was absolved from paying my father's debt.

paid
ödenen

Ben gerekli vize ücretleri ödenene kadar seyahata gidemeyeceğim. - I won't be able to go travelling until the requisite visa fees are paid.

Okullar ve yollar vergilerle ödenen hizmetlerdir. - Schools and roads are services paid for by taxes.

pay attention
dikkat çekme
pay back
geri öde

Borcumu geri ödeyecek imkanım yok. - I could not afford to pay back my debt.

Tom ve Mary ödünç aldıkları parayı geri ödeyemedi. - Tom and Mary couldn't pay back the money they owed.

pay off
(borcu) tamamıyla ödemek
pay off
faydalı olmak
pay off
Masrafını çıkarmak; karşılığını vermek
pay out
(denizcilik) ip, zincir v.b.'ni vermek; kaloma etmek
pay rise
Ücret artışı, maaş zammı
paying
hesap ödemesi
pays
ödenekler
pays
öder

O, nazik olmak için öder. - It pays to be polite.

Tom genellikle her şeyi nakit olarak öder. - Tom usually pays for everything in cash.

paid
f., bak. pay
paid
pay öde
paid
ücretli,v.öde: adj.ödenmiş
paid
{s} ödenmiş

Ben sadece ne yapmak için ödenmişsem onu yaparım. - I only do what I'm paid to do.

pay attention
aldırış etmek
pay attention
aldırmak
pay attention to
(Fiili Deyim ) -e dikkat etmek , aldırış etmek
pay attention to
ilgilenmek
pay attention to
önemsemek
pay attention to
dikkate almak
pay back
acısını çıkarmak
pay back
öç almak
Turkish - Turkish
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
Eşit bölüm
Bir tür küçük pasta
Köpek yiyeceği
Yufka içine konan düğün pilavı
kayar
hisse
üleş
English - English
To suffer consequences

He paid for his fun in the sun with a terrible sunburn.

To be profitable for

It didn't pay him to keep the store open any more.

Money given in return for work; salary or wages

Many employers have rules designed to keep employees from comparing their pays.

To discharge an obligation or debt

He was allowed to go as soon as he paid.

To give money in exchange for goods or services

He paid him to clean the place up.

To be profitable

Crime doesn’t pay.

To give (something else than money)

To pay attention.

When you pay an amount of money to someone, you give it to them because you are buying something from them or because you owe it to them. When you pay something such as a bill or a debt, you pay the amount that you owe. Accommodation is free -- all you pay for is breakfast and dinner We paid £35 for each ticket The wealthier may have to pay a little more in taxes He proposes that businesses should pay taxes to the federal government You can pay by credit card
bear (a cost or penalty), in recompense for some action; "You'll pay for this!"; "She had to pay the penalty for speaking out rashly"; "You'll pay for this opinion later"
If a government or organization makes someone pay for something, it makes them responsible for providing the money for it, for example by increasing prices or taxes. a legally binding international treaty that establishes who must pay for environmental damage If you don't subsidize ballet and opera, seat prices will have to go up to pay for it
To give a recompense; to make payment, requital, or satisfaction; to discharge a debt
This is your normal salary or wages plus any shift allowance, bonuses, contractual overtime, Statutory Sick Pay or Maternity Pay, and any other taxable benefit specified in your contract as being pensionable Pay does not include non-contractual overtime, travelling or subsistence allowances, pay in lieu of notice, pay in lieu of loss of holidays, any payment as an inducement not to leave before the payment is made, nor (apart from some historical cases) the monetary value of a car or pay received in lieu of a car Pay is limited to the earnings cap
Satisfaction; content
{v} to discharge a debt, atone, reward, suffer, beat, drub
{n} wages, hire, money for services, payment
The amount of wages, salary, or other earned income you receive for your employment, including amounts you contribute to a 401(k), 403(b) or flexible benefits plan, but excluding any Providence-funded dollars you receive in cash from a flex plan
be worth it; "It pays to go through the trouble"
To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving or doing what is due or required; to deliver the amount or value of to the person to whom it is owing; to discharge a debt by delivering (money owed)
To give or offer, without an implied obligation; as, to pay attention; to pay a visit
For the Life, AD&D, Survivor Income Protection, and Business Travel Accident Plans
If you are paid to do something, someone gives you some money so that you will help them or perform some service for them. Students were paid substantial sums of money to do nothing all day but lie in bed If you help me, I'll pay you anything
To cover, as bottom of a vessel, a seam, a spar, etc
If a course of action pays, it results in some advantage or benefit for you. It pays to invest in protective clothing He talked of defending small nations, of ensuring that aggression does not pay
When you pay money into a bank account, you put the money in the account. He paid £20 into his savings account There is nothing more annoying than queueing when you only want to pay in a few cheques
If something that you buy or invest in pays for itself after a period of time, the money you gain from it, or save because you have it, is greater than the amount you originally spent or invested. investments in energy efficiency that would pay for themselves within five years
give money, usually in exchange for goods or services; "I paid four dollars for this sandwich"; "Pay the waitress, please"
with tar or pitch, or waterproof composition of tallow, resin, etc
If a job, deal, or investment pays, it brings you a profit or earns you some money. They owned land; they made it pay
When you are paid, you get your wages or salary from your employer. The lawyer was paid a huge salary I get paid monthly They could wander where they wished and take jobs from who paid best
render; "pay a visit"; "pay a call"
dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay attention to"
If you pay for something that you do or have, you suffer as a result of it. Britain was to pay dearly for its lack of resolve Why should I pay the penalty for somebody else's mistake? She feels it's a small price to pay for the pleasure of living in this delightful house
cancel or discharge a debt; "pay up, please!"
Pay television consists of programmes and channels which are not part of a public broadcasting system, and for which people have to pay. The company has set up joint-venture pay-TV channels in Belgium, Spain, and Germany. see also paid, sick pay
An abbreviation for payment as in "20-Pay Life policy " (LI)
If you pay your way, you have or earn enough money to pay for what you need, without needing other people to give or lend you money. I went to college anyway, as a part-time student, paying my own way The British film industry could not pay its way without a substantial export market
do or give something to somebody in return; "Does she pay you for the work you are doing?"
You use pay with some nouns, for example in the expressions pay a visit and pay attention, to indicate that something is given or done. Do pay us a visit next time you're in Birmingham He felt a heavy bump, but paid no attention to it He had nothing to do with arranging the funeral, but came along to pay his last respects
to smear
To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another person) for service rendered, property delivered, etc
discharge or settle; "pay a debt"; "pay an obligation"
To honor the credit by putting the beneficiary in funds
to give for something -- " difference of what you pay and what you owe " (216)
{i} salary, payment; wages
In life insurance, abbreviation for payment as in 20-pay life policy Also, compensation, which may be defined in a variety of ways For example, under a unit credit pension plan, the employee's compensation and service are generally explained as a certain percent of pay per year of credited service irrespective of the percentage used, the definition of pay will make a considerable difference in the dollar benefit result
convey, as of a compliment, regards, attention, etc ; bestow; "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my best regards"; "pay attention"
Ordinary Pay
money earned by employees for work performed, in the form of wages or salary
If a job, deal, or investment pays a particular amount, it brings you that amount of money. We're stuck in jobs that don't pay very well The account does not pay interest on a credit balance
something that remunerates; "wages were paid by check"; "he wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all their earnings"
An equivalent or return for money due, goods purchased, or services performed; salary or wages for work or service; compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a clerk; the pay of a soldier
Hence, figuratively: To compensate justly; to requite according to merit; to reward; to punish; to retort or retaliate upon
to discharge one's obligation to; to make due return to; to compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as, to pay workmen or servants
make a compensation for; "a favor that cannot be paid back"
{f} give money for goods or to cancel debts; settle, repay; be worthwhile, be profitable
An abbreviation for payment as in "20-Pay Life policy "
Your pay is the money that you get from your employer as wages or salary. their complaints about their pay and conditions. the workers' demand for a twenty per cent pay rise
to pay dividends: see dividend to pay through the nose: see nose he who pays the piper calls the tune: see piper. To coat or cover (seams of a ship, for example) with waterproof material such as tar or asphalt
(sea term) To cover with pitch (Latin, picare, to cover with pitch ) Here's the devil to pay, and no pitch hot (See under Devil )
be worth it; "It pays to go through the trouble
To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render duty, as that which has been promised
Hence, to make or secure suitable return for expense or trouble; to be remunerative or profitable; to be worth the effort or pains required; as, it will pay to ride; it will pay to wait; politeness always pays
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
pay and display
A system used for regulating parking, in which the customer purchases a ticket from a machine and displays it on the dashboard or window of the vehicle
pay as you earn
The national system whereby income tax and national insurance is deducted by an employer from the salary or wages of an employee
pay attention
To attend; to be attentive; to focus one's attention

Please pay attention to the danger signs.

pay back
transitive to repay

He paid back all the money he owed her.

pay back
figurative from sense 1 to exact revenge

He paid them back for their conniving.

pay day
The day of the week/month etc. when wages are received
pay dirt
Earth which contains profitable quantities of ore
pay dirt
A profitable area or period; success
pay for
To be punished or held accountable for

He paid for his wild youth with a lonely old age.

pay for
To exchange for, especially money for goods or services

I pay for everything with my credit card whenever I can.

pay grade
A level indicating a base salary (in the US applying to military and government employees)
pay grade
Level of authority or responsibility (since pay rate, authority and responsibility generally increase similarly)
pay heed
To heed; to give attention
pay off
To become worthwhile after a lapse

Her years of Spanish classes finally paid off when she found herself in Mexico and realized she could communicate with people.

pay off
To bribe, especially to deter oversight

I thought the guards would give us trouble, but apparently he had paid them off.

pay one's debt to society
To serve time in prison or a similar correctional facility
pay one's dues
To outlay money which is owed as a membership fee or price of admission

The carrier to Casterbridge came up as Edward stepped into the road, and jumped down from the van to pay toll. . . . The carrier paid his dues.

pay one's dues
To acquire status or to earn the right to enjoy certain benefits, especially through lengthy experience, hardship, or service to an organization

He too championed the anti-apartheid cause, paid his dues, had his works banned.

pay one's last respects
To visit the place where the remains of a dead person has been prepared for burial or cremation, either as a private act of remembrance or as a public display to others

And now to-day you've done your duty by her; paid your last respects to her memory, as I may say, and so you have nothing to reproach yourself with.

pay out
To slacken a rope by lengthening it; to allow a rope to run out
pay out
To repay, take revenge

The pigeon, very offended, flew back to the Bird Woman and, to pay out Mary Poppins, stuck the rose in the ribbon of the Bird Woman's hat.

pay out
To distribute money; to disburse
pay stub
Paper provided by employer to an employee as an indication of payment of wages or salary; it generally includes details such as the amount of tax withheld, and is attached to the payment if by check
pay stubs
plural form of pay stub
pay the bills
To provide enough income to sustain one's lifestyle

Being a dentist isn't so glamorous, but it pays the bills.

pay the fiddler
To contribute in order to participate

If you want to dance, you’ve got to pay the fiddler.

pay the fiddler
To face the consequences of one’s actions

The three-day party had been a lot of fun, but now it was time to pay the fiddler.

pay the freight
To pay for the cost of transport
pay the freight
To bear the cost

McColl was the lawyer of choice for those who could pay the freight.

pay the penalty
To incur negative consequences of one's deeds; to suffer as a result of some choice
pay the piper
To pay expenses for something, and thus be in a position to be in control (i.e. to be able to call the tune)

Be off with you, my boy, and play with your caucuses and leading articles and historic parties and great leaders and burning questions and the rest of your toys. I am going back to my counting house to pay the piper and call the tune.

pay the piper
To pay a monetary debt or experience unfavorable consequences, especially when the payment or consequences are inevitable in spite of attempts to avoid them

Roosevelt never fully recovered his health, but he refused any regret. I am always willing to pay the piper, he once wrote, when I have had a good dance..

pay the price
To incur the negative consequences of one's decision
pay through the nose
To pay a high price, especially an exorbitant or excessive amount, either in money or in some other manner

That fellow would milk the settlements somehow, and make his family pay through the nose to keep him out of bankruptcy.

pay up
To pay for something in total, after a certain amount of time after receiving a purchase

I haven't received the money for a week, so it's time to pay up now.

pay-as-you-go
A financial policy by which capital projects are financed from current revenue in the operating budget rather than through borrowing
pay-as-you-go
a payment method where credit is purchased in advance, used in small amounts and topped up when required. Used especially of mobile phones and transport ticketing
pay-as-you-go
a mobile phone on such a tariff
pay-off
A reward
pay-off
A bribe
pay-off
A payment
pay-per-view
A system of viewing individual television programmes for an additional charge over and above that for the standard service; normally used on cable and satellite systems
pay-to-play
Requiring payment from the player
pay tribute
compliment, praise
pay per action
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
pay-to-stay
A slotting fee, slotting allowance, pay-to-stay, or fixed trade spending is a fee charged to produce companies or manufacturers by supermarket distributors (retailers) in order to have their product placed on their shelves
pay close attention
listen carefully, be very attentive to
pay a call
(deyim) (Euph.) Go to the toilet; leave to go to the toilet
pay for itself
(deyim) If something pays for itself, it works so well that it saves the same amount of money that it cost:

The advertising should pay for itself.

pay per click
(Bilgisayar) Pay per click (PPC) is an advertising model used on search engines, advertising networks, and content websites/blogs, where advertisers only pay when a user actually clicks on an ad to visit the advertiser's website. Advertisers bid on keywords they believe their target market would type in the search bar when they are looking for a product or service. When a user types a keyword query matching the advertiser's keyword list, or views a page with relevant content, the advertiser's ad may be shown. These ads are called a "Sponsored link" or "sponsored ads" and appear next to, and sometimes, above the natural or organic results on search engine results pages, or anywhere a webmaster/blogger chooses on a content page
pay someone back for
(deyim) If you pay someone back for doing something unpleasant to you, you take your revenge on them or make them suffer for what they did

Some day I'll pay you back for this!.

pay-as-you-go
The system or practice of paying debts as they are incurred
pay-for-performance
Pay for performance (healthcare) is an emerging movement in health insurance, in which providers are rewarded for quality of healthcare services
pay-for-performance
Pay for performance (human resources) is a system of employee payment that links compensation to measures of work quality or goals
payer
One who pays; specifically, the person by whom a bill or note has been, or should be, paid
payer
{n} one who pays, or is bound to pay
paid
Paid is the past tense and past participle of pay
paid
Indicates whether the invoice was paid Populated for Purchasing and Payables transactions only; null for all other transactions
paid
Pan African Institute for Development
paid
past of pay
paid
involving gainful employment in something often done as a hobby
paid
Applicant accepts the offer and the policy is placed in-force
paid
Members login here Free Members login here
paid
marked by the reception of pay; "paid work"; "a paid official"; "a paid announcement"; "a paid check"
paid
Satisfied; contented
paid
v paint? color? encrust? plate? wax? tile? : The fosk and lutts are all of paided sindish // It's a jeddy-paided darftunder
paid
Receiving pay; compensated; hired; as, a paid attorney
paid
(pay, paid, paid)
paid
{s} given money that was owed
paid
yielding a fair profit
paid
If an unexpected event puts paid to someone's hopes, chances, or plans, it completely ends or destroys them. a series of airforce strikes that put paid to the General's hopes of fighting on. Past tense and past participle of pay. A past tense and a past participle of pay. the past tense and past participle of pay put paid to sth put
paid
If you are given paid holiday, you get your wages or salary even though you are not at work. 10 days' paid holiday for house hunting
paid
If you are well paid, you receive a lot of money for the work that you do. If you are badly paid, you do not receive much money. a well-paid accountant Fruit-picking is boring, badly paid and very hard work
paid
Paid workers, or people who do paid work, receive money for the work that they do. Apart from a small team of paid staff, the organisation consists of unpaid volunteers. unpaid
paid
marked by the reception of pay; "paid work"; "a paid official"; "a paid announcement"; "a paid check
paid
As in "Jesus paid for my sins" Mormon: Mormonism uses the word 'paid' as a synonym for 'refinanced' When a Mormon says "Jesus paid for my sins", he does not mean that he no longer owes the debt of sin, merely that the creditor and the terms have changed The entire debt still remains to be paid! Christian: When a Christian says "Jesus paid for my sins", he means that his entire payment for all his sins has been made, no more debt remains, no further payment is due or could even be made
paid
Supplier pays freight
pay a visit
visit, make a visit, drop by
pay attention
notice, note; listen carefully
pay attention
take notice
pay attention to
give notice to, note, give attention to
pay attention to
give heed to
pay back
return money that was borrowed; repay; take revenge
pay back
Amount invested plus capital gain realised upon exit
pay back
If you pay someone back for doing something unpleasant to you, you take your revenge on them or make them suffer for what they did. Some day I'll pay you back for this!
pay back
(or 'pay back period') the period over which the revenue from a project equals the original investment A rather crude measure
pay back
If you pay back some money that you have borrowed or taken from someone, you give them an equal sum of money at a later time. He burst into tears, begging her to forgive him and swearing to pay back everything he had stolen I'll pay you back that two quid tomorrow
pay back
act or give recompensation in recognition of someone's behavior or actions
pay back
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
pay back
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him
pay back
(or 'pay back period') the period over which the revenue from a project equals the original investment It is an approximate indicator of financial feasibility
pay for
give what is due for
pay for
have as a guest; "I invited them to a restaurant"
pay off
If you pay off a debt, you give someone all the money that you owe them. It would take him the rest of his life to pay off that loan
pay off
pay someone with influence in order to receive a favor
pay off
yield a profit or result; "His efforts finally paid off
pay off
yield a profit or result; "His efforts finally paid off"
pay off
pay off (loans or promissory notes)
pay off
To call on the final round of betting when you may or may not think you have the best hand
pay off
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
pay off
If you pay off someone, you give them the amount of money that you owe them or that they are asking for, so that they will not take action against you or cause you any trouble. his bid to raise funds to pay off his creditors
pay off
eliminate by paying off (debts)
pay off
If an action pays off, it is successful or profitable after a period of time. Sandra was determined to become a doctor and her persistence paid off. see also payoff
pay off
To call a bet where the bettor is representing a hand that you can't beat, but the pot is sufficiently large to justify a call anyway Example: "He played it exactly like he made the flush, but I had top set so I paid him off "
pay off
{f} pay a debt in full; yield a profit; pay a person who has influence as to obtain a favor; reward; punish, get revenge
pay off
do or give something to somebody in return; "Does she pay you for the work you are doing?"
pay off
To call a bet by a player you're reasonably sure has you beat Usually you ought to have some sort of reason to do this, other than just generosity Weak players pay you off more often than other players I was pretty sure he had the flush, but with all that money in the pot I figured it was worth paying him off to be sure
pay out
pay out
pay out
To provide the lender with the total amount then required to retire a loan obligation
pay out
To let out chain or ease off a line
pay out
When an insurance policy pays out, the person who has the policy receives the money that they are entitled to receive. Many policies pay out only after a period of weeks or months. see also payout
pay out
To ease a chain or rope
pay out
Gross dividend on current consolidated profit (Group share)
pay out
To ease out a line, or let it run in a controlled manner
pay out
distribute money, pay, give money; loosen a rope; take revenge, avenge
pay out
To let out a line
pay out
If you pay out money, usually a large amount, you spend it on something. football clubs who pay out millions of pounds for players
pay out
disburse
pay phone
public phone, phone that requires coin or card to use
pay phone
A telephone that requires immediate payment for operation, as by a coin or credit card. Also called pay station. a public telephone that you can use when you put in a coin or a credit card
pay rise
an increase in the amount of money you are paid for doing your job
pay up
cancel or discharge a debt; "pay up, please!
pay up
pay in full
pay up
If you pay up, you give someone the money that you owe them or that they are entitled to, even though you would prefer not to give it. We claimed a refund from the association, but they would not pay up
pay up
cancel or discharge a debt; "pay up, please!"
payed
A past tense and a past participle of pay. A past tense and a past participle of pay
payed
archaic, past of pay
payer
A good payer pays you quickly or pays you a lot of money. A bad payer takes a long time to pay you, or does not pay you very much. I have always been a good payer and have never gone into debt. someone who pays someone or something
payer
A party responsible for the payment as evidenced by the given instrument Under letters of credit, the payer is the party on whom the draft is drawn, usually the drawee bank
payer
You can refer to someone as a payer if they pay a particular kind of bill or fee. For example, a mortgage payer is someone who pays a mortgage. Lower interest rates pleased millions of mortgage payers. see also ratepayer, taxpayer
payer
Generally regarded as the guarantor of payment Could be an employer, health and welfare fund, insurer, or a broker for the employer or labor organization acting in a purchasing agent capacity, or an individual
payer
a person who pays money for something
payer
Any individual or organizations that pays for health care services-including insurance companies, labor unions, third party administrators, employers, and various government programs such as Medicare and Medicaid
payer
{i} one who pays; disburser, cashier
payer
In health care, an entity that assumes the risk of paying for medical treatments This can be an uninsured patient, a self-insured employer, a health plan, or an HMO
payer
One who makes a payment
payer
A mortgage back securities term which refers to a tranche currently paying both interest and principal
payer
The party or group an individual contracts with to cover healthcare services, unless the patient is paying out-of-pocket This is sometimes referred to as a "third party payer"
payer
An organization, such as insurance company or HMO, that pays or reimburses a provider for health care services rendered by that provider to a patient or health plan member A fiscal intermediary between purchasers and consumers of health care
payer
The person who is ordered to remit support
payer
An agency, insurer or health plan that pays for health care services and is responsible for the costs of those services Payers include the government (e g Medicare), commercial insurance and employers' self-insured plans Back to Top
payer
The person who makes a payment (usually the non-custodial parent or someone acting on his or her behalf)
payer
The person making a payment to a payee
payer
VA, Medicare, or other party that finances reimbursement
payer
One who makes payments
payer
(Payeur) The party who pays the bill
payer
The organization responsible for the costs of healthcare services A payer may be private insurance, the government, or an employer's self-funded plan
payer
in health care, an entity that assumes the risk of paying for health care services This can be an uninsured (self-pay) patient, a self-insured employer, a health plan or an HMO
payer
This is a term used by the Child Support Agency It refers to the person paying child support or child maintenance See also "liable parent "
payer
The public or private organization that is responsible for payment for healthcare expenses
payer
A party who pays or is to pay
paying
yielding a fair profit
paying
present participle of pay
paying
for which money is paid; "a paying job"; "remunerative work"; "salaried employment"; "stipendiary services"
paying
{i} remuneration, submittal of a payment; giving, bestowal
pays
third-person singular of pay
Turkish - English
share

The children shared a pizza after school. - Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar.

The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily. - Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu.

{i} cut
portion

He has not paid his portion of the rent. - O, kira payını ödemedi.

proportion
take

You always take the lion's share! - Aslan payını hep sen alıyorsun!

margin

We left a margin for error in our estimates. - Tahminlerimizde hata payı bıraktık.

This company uses cheap labor to increase its profit margins. - Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor.

slice
toll
concern

The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily. - Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu.

I share your concern. - Ben endişeni paylaşıyorum.

snack
quanta
interest

We have shared values and interests. - Biz değerleri ve çıkarları paylaştık.

Do you share common interests? - Ortak çıkarları paylaşıyor musunuz?

share, lot, portion
apportionment
quota
moiety
allotment
shareout
margin (margin of safety, profit margin)
part

Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared. - Bizim sorunlarımız ortaklık ile ele alınmalıdır; ilerleme paylaşılmalıdır.

Tom, Mary and John shared the cost of the party. - Tom, Mary ve John Partinin maliyetini paylaştılar.

(Matematik) numerator
kickback
quantum
hand
(Terzi) margin, seam allowance (left so that a garment may be let out)
allocation
whack
numerator
share; numerator
equal part: Onu sekiz pay yap. Divide it into eight equal parts
dividend

The bank has raised its dividend by 20%. - Banka, kar payını % 20 oranında yükseltti.

contribution
(Mekanik) allowance
allot
(Ticaret) bracket
(Bilgisayar) partition
percentage
(Mekanik) tolerance
ration
split

I agreed to split the money with Tom. - Parayı Tom'la paylaşmayı kabul ettim.

Tom and Mary split a bottle of red wine after dinner. - Tom ve Mary akşam yemeğinden sonra bir şişe kırmızı şarabı paylaştı.

(Ticaret) stake
a share
pay etmek
deal out
pay almak
{f} participate
pay almak
receive a share
paid
{k} pd
pay
History
Favorites