situation

listen to the pronunciation of situation
English - Turkish
{i} durum

Durumu görüşmek istiyorsanız, lütfen bize bildirin. - If you want to discuss the situation, please let us know.

Bu gibi durumlarda, bir tabanca kullanışlı gelebilir. - In situations like these, a gun might come in handy.

{i} hal

Tom genellikle gergin durumları etkisiz hale getirmek için mizah kullanır. - Tom often uses humor to defuse tense situations.

Bu, durumu daha kötü hale getirir. - This makes the situation worse.

vaziyet
{i} konum
{i} şartlar

Şartlar dayanılmazdı. - The situation was unbearable.

O, şartları açıklayabilir. - He can explain the situation.

{i} yer

Sadece onu değiştirmek yerine, neden durumunu gerçekten düşünmüyorsun? - Why don't you actually consider your situation instead of just chancing it?

Yerinde olsam, böyle zor bir durumda aynı şeyi yaparım. - If I were you, I would have done the same thing in such a difficult situation.

{i} mevki
(Askeri) DURUM: Bir birlik veya komutanlığı belirli bir zamanda etkileyen bütün koşullar ve haller
memuriyet

Sence işler iyiye gidecek mi? - Do you think the situation will improve?

Tom genellikle bu durumlarda işe yaramaz. - Tom is usually useless in these situations.

yağday
{i} görev
vazife
konum/iş/durum
{i} yer: The situation of the garden should not
{i} durum, vaziyet: How long can this situation continue? Bu durum ne kadar devam edebilir?
ekmek kapısı
situation normal all fucked up
durum normal tüm çuvalladı
situation room
durum oda
situation-specific
Duruma özgü
situation map
(Askeri) DURUM HARİTASI: Belirli bir zamana ait taktik veya idari durumu gösteren harita
situation report
(Askeri) DURUM RAPORU: Bir rapor veren birlik veya teşkil bölgesindeki durumu belirten rapor
situation report
(Askeri) durum raporu
final situation
son durum
appreciation of the situation
durum değerlendirmesi
appreciation of the situation
durum muhakemesi
compulsory situation
zorunlu durum
compulsory situation
zorunlu hal
context of situation
(Dilbilim) durum bağlamı
determine the situation of
durum tespiti yapmak
develop a situation
(Askeri) durumu aydınlatmak
employment situation
(Ticaret) istihdam durumu
endure the difficult situation
badireyi atlatmak
endure the difficult situation
zorluklara göğüs germek
endure the difficult situation
badire atlatmak
estimate of the situation
(Askeri) durum değerlendirmesi
extraordinary situation
olağanüstü hal
present situation
gelinen nokta
present situation
mevcut durum
urgent situation
acil hal
win win situation
karşılıklı her iki tarafında yarar sağladığı durum
win win situation
kaybedenin olmadığı durum
financial situation
mali durum
permanent situation
sürekli iş
Fill me in on the situation
Durumu bana açıkla
a catch-22 situation
bir catch-22 durumu
a desperate situation
vahim bir durum
casual situation
Teklifsiz durum
certain situation
belli durum
chicken and egg situation
(Felsefe) "Yumurta mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkmıştır?" ikilemi
chicken or egg situation
(Felsefe) "Yumurta mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkmıştır?" ikilemi
decide on a situation
bir vaziyet üzerinde hükme varmak
fluid situation
Ne olduğu/olacağı belirsiz durum

I didn't see the kind of violence or antagonism I saw on Tuesday, but I think it is still a very fluid situation.

in this situation
Bu durumda
lose lose situation
Yukarı tükürsen bıyık,aşağı tükürsen sakal
make the best of a bad situation
kötü bir durum karşısında idare etmeye çalışmak
no win situation
kazanamıyorum durum
prevent a situation from failing
başarısız bir durumu önlemek
take stock of a situation
enine boyuna tartmak
temporary situation
geçici bir durum
the chicken and the egg situation
(Felsefe) "Yumurta mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkmıştır?" ikilemi
the chicken or the egg situation
(Felsefe) "Yumurta mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkmıştır?" ikilemi
the gravity of the situation
Durumun ciddiyetini
win-win situation
Herkesin kazançlı çıktığı durum
abnormal situation
(Çevre) anormal durum
actual situation
aktuel durum
appreciation of the situation
(Askeri) DURUM DEĞERLENDİRMESİ; DURUM MUHAKEMESİ: bkz: "estimate of the situation"
balanced situation
dengeli durum
conflict situation
ihtilaf durumu
contrary situation
aksi hal
develop a position or situation
(Askeri) DURUMU AYDINLATMAK: Taktik bir durumda, düşmanın terkip ve tertibatı hakkında daha fazla b ilgi elde etmek için gösterilen faaliyet
enemy situation correlation element
(Askeri) düşman konum korelasyon unsuru
engineer situation map
(Askeri) İSTİHKAM DURUM HARİTASI: Yollar, köprüler, tabii ve suni engeller, geçit veren suların durumları hakkında, en son bilgilerin işlendiği harita
estimate of the situation
(Askeri) DURUM MUHAKEMESİ: Bir komutanın; askeri durumu etkileyen bütün olayları dikkate alarak vazifesini ifa için girişeceği hareket tarzları üzerinde bir karara varmasını temin eden mantıklı bir muhakeme işlemi. Ayrıca bakınız: "commander's estimate of the situation", "intelligence estimate of the situation", "logistic estimate of the situation". Aynı zamanda "appreciation of the situation"
estimate of the situation
(Askeri) Durum Muhakemesi
exposed situation
(Arılık) açık durum
factual situation
vaziyet
factual situation
gerçek durum
factual situation
(fiil)ziyet, gerçek durum
fast moving situation
(Askeri) SÜRATLE DEĞİŞEN DURUM
final situation
son durumu
get into a difficult situation
müşkül olmak
horizontal situation display
(Askeri) YATAY DURUM TEŞHİRİ: Seyrüsefer bilgilerin hafızalanmış görev bilgilerinin ve işlem verilerinin elektronik olarak hazırlanıp teşhir edilmesi. Radar bilgileri ve televizyon resimleri de bindirme veya ayrı görüntü olarak teşhir edilebilir. Bak. "head-up display"
horizontal situation indicator
(Askeri) YATAY DURUM GÖSTERGESİ: Seyrüseferin mesafe ve istikamet açısı manyetik yönü, takip/rota ve takip rota sapmasını gösteren bir alet
important situation
önemli durum
intelligence estimate of the situation
(Askeri) İSTİHBARAT DURUM MUHAKEMESİ: Bir düşman veya muhtemel düşman için imkan dahilinde bulunan hareket tarzlarının ve bu hareket tarzlarına vereceği muhtemel öncelik sırasının tayin ve tespiti bakımından, özel bir durum veya şartla ilgili istihbarat unsurları üzerinde yapılan bir değerlendirme. Bak. "estimate of the situation"
intelligence situation map
(Askeri) İSTİHBARAT DURUM HARİTASI: Bak. "Intelligence map"
intelligence situation summary
(Askeri) istihbarat durum özeti
key of the situation
meselenin anahtarı
key of the situation
çözüm yolu
logistic estimate of the situation
(Askeri) LOJİSTİK DURUM TAHMİNİ/MUHAKEMESİ: Tasarlanmış faaliyetleri etkileyen lojistik faktörlerin düzgün bir şekilde incelenmesiyle elde edilen ve bu etkinin derece ve şekliyle ilgili tahmin. Bak. "estimate of the situation"
look at your own situation
sen kendine bak
overall situation assessment
genel durum değerlendirmesi
personality and situation
kişilik ve konum
protracted refugee situation
(Politika, Siyaset) sürüncemeli mülteci durumu
protracted refugee situation
(Politika, Siyaset) uzun süren mülteci durumu
psychological situation
(Askeri) PSİKOLOJİK DURUM: Hedef bir toplumun temel olarak kendi milli, siyasi sosyal ve ekonomik ve psikolojik özellikleri hakkındaki halihazırdaki hissi durumu, zihinsel becerileri ve diğer davranışsal güdüleri
put into a difficult situation
müşkül etmek
radiation situation map
(Askeri) RADYASYON DURUM HARİTASI: Komutanlık ilgi sahasındaki tahmini ve/veya gerçek radyasyon durumunu gösteren harita. Ayrıca bakınız: "map"
search and rescue situation summary report
(Askeri) arama ve kurtarma durum özet raporu
sheltered situation
(Arılık) korunmuş olma durumu
speech situation
(Dilbilim) konuşma ortamı
strange situation technique
(Pisikoloji, Ruhbilim) yabancı ortam tekniği
strategic estimate of the situation
(Askeri) STRATEJİK DURUM MUHAKEMESİ: Durumun stratejik bakımdan muhakemesi. Stratejik durum muhakemesi, tamamen, normal durum muhakemesi şeklinde hazırlanmakla beraber, aşağıdaki konulara daha çok önem verilmesini gerektirir: a. Düşmanın milli gayeleri, b. Kendi milli gayelerimiz, c. Takip edilen yol ve yöntemler, hareket tarzları (policies), d. Doğal kaynaklar dahil, ekonomi, e. İnsan gücü ve psikoloji dahil, sosyoloji, f. Teknoloji
synoptic situation
(Askeri) SİNOPTİK HAVA DURUMU: Belirli bir zamanda, geniş bir bölge üzerinde hüküm süren atmosferik şartlar. Bunlara ait esaslar, geniş şekilde dağıtılmış olan gözetleme istasyonları şebekesinden, aynı zamanda elde edilir. Elde edilen esaslar normal olarak hava tahmini (weather forecasting) maksatlarıyla kullanılır
synoptic situation
(Askeri) sinoptik hava durumu
touchy situation
hasas durum
unexpected situation
beklenmeyen durum
unsettled political situation
karışık siyasal durum
vertical situation display
(Askeri) DİKEY DURUM GÖSTERGESİ: Uçak yüksekliği ve istikameti, uçuş idare komutları, nişan alma ve arazi takibiyle ilgili bilgilerin temsil edildiği ancak seçim hakkının pilotun kontrolünde olduğu elektronik gösterge
English - English
A difficult or unpleasant set of circumstances; a problem
The place in which something is situated; a location

speciòsus is the most splendid, and deserves a situation in every garden.

The way in which something is positioned vis-à-vis its surroundings

he being naturally an underground animal by birth and breeding, the situation of Badger's house exactly suited him and made him feel at home; while the Rat, who slept every night in a bedroom the windows of which opened on a breezy river, naturally felt the atmosphere still and oppressive.

Position or status with regard to conditions and circumstances
A position of employment; a post

When he was nineteen, he suddenly left the 'Co-op' office, and got a situation in Nottingham.

The combination of circumstances at a given moment; a state of affairs
{i} condition, circumstance; location, place, position; post, job, place of employment
a condition or position in which you find yourself; "the unpleasant situation (or position) of having to choose between two evils"; "found herself in a very fortunate situation"
Permanent position or employment; place; office; as, a situation in a store; a situation under government
the general state of things; the combination of circumstances at a given time; "the present international situation is dangerous"; "wondered how such a state of affairs had come about"; "eternal truths will be neither true nor eternal unless they have fresh meaning for every new social situation"- Franklin D
{n} a position, local state, condition
Roosevelt a complex or critical or unusual difficulty; "the dangerous situation developed suddenly"; "that's quite a situation"; "no human situation is simple
the context of the literary work's action, what is happening when the story, poem, or play begins
Position, as regards the conditions and circumstances of the case
a complex or critical or unusual difficulty; "the dangerous situation developed suddenly"; "that's quite a situation"; "no human situation is simple"
The given circumstances of a scene or improvisation
1 A development that is hard to explain away
280 30'N - 130 51'W Eastern Canary Islands, island of Fuerteventura, the port is about midway along the eastern coast in Puerto del Rosario A jetty with depths of 5-10 m alongside
  Playing goal is not playing a series of shots, but rather "playing situations"   Situations may, or may not, end in a shot   A situation is made up of where all players are, and the puck   It is not just the puck or the shooter   It is the situation that the goalie "reads"
The situation of a building or town is the kind of surroundings that it has. The garden is in a beautiful situation on top of a fold in the rolling Hampshire landscape. = location
Manner in which an object is placed; location, esp
physical position in relation to the surroundings; "the sites are determined by highly specific sequences of nucleotides"
Relative position; circumstances; temporary state or relation at a moment of action which excites interest, as of persons in a dramatic scene
as related to something else; position; locality site; as, a house in a pleasant situation
A combination of circumstances at a given moment
You use situation to refer generally to what is happening in a particular place at a particular time, or to refer to what is happening to you. Army officers said the situation was under control She's in a hopeless situation
position or condition with regard to circumstances, the combination of circumstances at any given time, a difficult or critical state of affairs; any significant combination of circumstances developing in the course of a play The objective conditions immediately affecting an individual
a place, with its surroundings e g a house in a fine situation or a set of circumstances e g a difficult situation
Position, condition or state of affairs
Features of a place related to its location relative to other places (e g , accessibility, hinterland quality)
The external locational attributes of an urban center; its relative location or regional position with reference to other non-local places (de Blij & Muller, 1996)
Situations Vacant is the title of a column or page in a newspaper where jobs are advertised
a job in an organization; "he occupied a post in the treasury"
situation comedy
An episode of such a program
situation comedy
An episodic comedy television program with a plot or storyline based around a particular humorous situation
situation ethics
(Din) Situational ethics, or situation ethics, is a Christian ethical theory that was principally developed in the 1960s by the Episcopal priest Joseph Fletcher. It basically states that sometimes other moral principles can be cast aside in certain situations if love is best served; as Paul Tillich once put it: 'Love is the ultimate law’. The moral principles Fletcher is specifically referring to are the moral codes of Christianity and the type of love he is specifically referring to is 'Agape' love. Agapē is a term which comes from Greek which means absolute, universal, unchanging and unconditional love for all people. Fletcher believed that in forming an ethical system based on love, he was best expressing the notion of 'love thy neighbour', which Jesus Christ taught in the Gospels of the New Testament of the Bible. Through situational ethics, Fletcher attempted to find a 'middle road' between legalistic and antinomian ethics. Fletcher developed situational ethics in his books: The Classic Treatment and Situation Ethics
Situation Normal All Fucked Up
SNAFU, situation that is in extreme disorder, chaotic situation (Slang)
situation comedy
A situation comedy is an amusing television drama series about a set of characters. The abbreviation sitcom is also used. a situation comedy that was set in an acupuncture clinic. A humorous radio or television series featuring the reactions of a regular cast of characters to unusual situations, such as misunderstandings or embarrassing coincidences; a sitcom. a sitcom. or sitcom Radio or television comedy series that involves a continuing cast of characters in a succession of episodes. Often the characters are markedly different types thrown together by circumstance and occupying a shared environment such as an apartment building or workplace. Typically half an hour in length and either taped in front of a studio audience or employing canned applause, they are marked by verbal sparring and rapidly resolved conflicts
situation comedy
a humorous drama based on situations that might arise in day-to-day life
situation comedy
{i} sitcom, comedy program based on everyday experiences
situation comedy
a humorous television program based on situations that could arise in everyday life a humorous drama based on situations that might arise in day-to-day life
situation comedy
a humorous television program based on situations that could arise in everyday life
situation ethics
A system of ethics that evaluates acts in light of their situational context rather than by the application of moral absolutes
situation room
room used for organizing events
no-win situation
Any situation that is certain to end in failure or in which any favourable outcome is impossible
win-win situation
A situation where both parties gain from a transaction or deal, or where all possible outcomes are favourable

Hiring summer interns from the university continues to be a win-win situation with students gaining valuable real world experience and businesses receiving the benefit of employees with cutting edge technical skills.

chicken and egg situation
(Felsefe) The Chicken or the egg causality dilemma is commonly stated as "which came first, the chicken or the egg?" To ancient philosophers, the question about the first chicken or egg also evoked the questions of how life and the universe in general began
chicken or egg situation
(Felsefe) The Chicken or the egg causality dilemma is commonly stated as "which came first, the chicken or the egg?" To ancient philosophers, the question about the first chicken or egg also evoked the questions of how life and the universe in general began
lose-lose situation
A no-win situation or less commonly a "lose-lose" situation, is one where a person has choices, but no choice leads to success. If an executioner offers the condemned the choice of dying by being hanged, shot, or poisoned, since all choices lead to death, the condemned is in a no-win situation. Simply put, this bleak situation is one where no matter what choice one makes, the result from choosing either one will be the same: nobody wins at all
no win situation
A no-win situation or less commonly a "lose-lose" situation, is one where a person has choices, but no choice leads to success. If an executioner offers the condemned the choice of dying by being hanged, shot, or poisoned, since all choices lead to death, the condemned is in a no-win situation. Simply put, this bleak situation is one where no matter what choice one makes, the result from choosing either one will be the same: nobody wins at all
the chicken and the egg situation
(Felsefe) The Chicken or the egg causality dilemma is commonly stated as "which came first, the chicken or the egg?" To ancient philosophers, the question about the first chicken or egg also evoked the questions of how life and the universe in general began
the chicken or the egg situation
(Felsefe) The Chicken or the egg causality dilemma is commonly stated as "which came first, the chicken or the egg?" To ancient philosophers, the question about the first chicken or egg also evoked the questions of how life and the universe in general began
A situation
deal
A situation
matter
abject situation
miserable set of circumstances, wretched situation
accept the situation
deal with the situation, approve of the way things are, receive the situation willingly
accepted the situation
made peace with the situation
accepting the situation
making peace with the situation
awkward situation
embarrassing situation, situation which makes one feel uncomfortable
current situation
existing state, present condition
difficult situation
{i} hard situation, situation that causes difficulty
estimate of the situation
opinion of what is going on
exploit the situation
take advantage of the circumstances
grave situation
serious predicament, dangerous circumstances
had the situation under control
dealt with the situation well
hypothetical situation
situation which exists only in theory
improved the situation
bettered the circumstances, ameliorated the situation, rectified the situation
improvement in the situation
betterment of the circumstances, amelioration of the situation
in a delicate situation
in a situation that could easily turn bad
in the light of the situation
due to mitigating circumstances, due to the nature of the situation
master of the situation
one who is in control of a situation
no-win situation
a situation in which a favorable outcome is impossible; you are bound to lose whatever you do
no-win situation
situation in which no one comes out the winner
problematic situation
complicated situation, bad situation, bad state, uncertain state
save the situation
prevent a situation from failing
saved the situation
succeeded to change a situation for the better
situations
plural of situation
the gravity of the situation
intensity of the state of being
the legal situation
state of the law, instructions and verdict of the law
the present situation
the current situation, the picture of events as they are now
the real situation
the matter thoroughly looked at
the situation became unbearable
the situation could not be endured any longer, the situation was no longer sufferable
the situation got out of hand
the situation was no longer in control
the situation is well under control
there is control over the situation, the situation is being handled well
the situation was desperate
circumstances were not good, the situation was very bad
took advantage of the situation
saw an opportunity and took it, used the conditions that developed so as to further his own personal aims
touchy situation
sensitive situation, difficult set of circumstances, precarious state, ticklish situation
win-win situation
{i} situation where one person benefits and not necessarily due to the loss of another person
situation comedy
a humorous drama based on situations that might arise in day-to-day life
situation comedy
a humorous television program based on situations that could arise in everyday life
situation
Favorites