cutting

listen to the pronunciation of cutting
English - Turkish
{i} kesme

Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun? - Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?

Tom ayak tırnaklarını kesmediği için çorapları delindi. - Tom got holes in his socks from not cutting his toenails.

{i} kesim
kesici
(Tıp) kup
tünel
keserek

Sami onun saçlarını keserek Leyla'yı küçük düşürdü. - Sami humiliated Layla by cutting her hair.

sert (rüzgar)
dal çeliği
iğneli
{i} çelik
(Tarım) budama
daldırma
yontma
kazma
kazı
ağır
kıyıcı
budanmış parça
yarık
acı

Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma. - Never rub your eyes after cutting a hot pepper.

Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez. - Don't worry, cutting your hair doesn't hurt.

içe işleyen
(rüzgâr) soğuk
kupür
geçit
{i} kenar
kırıcı
incitici
{f} kes

Bankalar endüstriyel boçlulara kredi vermeyi kesiyor. - Banks are cutting lending to industrial borrowers.

Habanero biberlerini kestikten sonra gözlerini ovalamamak için dikkatli ol. - After cutting habanero peppers, be careful not to rub your eyes.

kalp kırıcı
kesik
geçit/kupür/kesik
{s} içine işleyen
cutting angle kesme açısı
{i} çentik
içe işleyen dondurucu
kesiş
{s} keskin
{s} dondurucu
{s} sert
soğuk/keskin/kırıcı
inciten
{i} doğrama
{i} yol

Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık. - We explored all possible ways of cutting expenditures.

{i} kertik
{s} acı, keskin, sert (rüzgâr)
{i} kurgu hazırlığı
{i} sin. kesim
{i} aşı dalı
{i} bahç. aşı kalemi
aşı kalemi
{i} kıymık
{i} yol açma
{i} hafriyat
{i} yonga
{s} iğneleyici
cut çıkar/kesil/kes
kesen
kıyım
(Ticaret) kupon
kırıcı (söz)
çelikleme
cut
{f} kesmek

Bu iki çizgi birbirini dik açıyla kesmektedir. - These two lines cut across each other at right angles.

Peyniri bir bıçak ile kesmek kolaydır. - Cheese is easy to cut with a knife.

cut
kesik

Kesik birkaç gün içinde iyileşecektir. - The cut will heal up in a few days.

Bu sabahtan beri elektrik kesik. - The power has been cut off since this morning.

cut
{i} pay
cutting copy
(Sinema) iş kopyası
cutting die
zımba
cutting down
kısıntı
cutting edge
bıçak-kepçe ağzı
cutting edge
zayıflatmak
cutting fluid
(Mekanik) kesme sıvısı
cutting force
(Mekanik) kesme kuvveti
cutting out
biçki
cutting tools
kesme takımları
cutting tools
kesme aletleri
cutting up
doğrama
cutting age
kesim yaşı
cutting angle
kesme açısı
cutting cylinder
kesme silindiri
cutting edge
kesici kenar
cutting head
kesme kafası
cutting nippers
kesici kıskaç
cutting plane
kesen düzlem
cutting tool
kesme takımı
cutting tool metal
kesme takım metali
cutting across
kesen
cutting blade
bıçak kesme
cutting board
(Aşçı, Gastronomi) (Mutfak) Doğrama tahtası
cutting check
çek kesme
cutting comb
(Araçlar) Kesim tarağı
cutting copy
iş kopyası, çalışma kopyası, montaj kopyası
cutting edge
ileri teknoloji
cutting edge
bıçak ağzı
cutting edge
son teknoloji
cutting edge technology
en ileri teknoloji
cutting horse
at kesme
cutting in
kesme
cutting machine
Kesme makinesi
cutting mat
Kesme tablası
cutting of
kesme
cutting of the ribbon
Açılış kurdelesini kesme
cutting room
oda kesme
cutting speed
(Mühendislik) kesme hızı
cutting tool
(İmalat) Kesme takımı, kesici takım
cutting up
kadar kesme
cutting-edge
yeni teknoloji
cutting age
(Çiftçilik) hayvanın kesim yaşı
cutting blade
kesici ağız
cutting bush
kesme bileziği
cutting charge
(Askeri) KESİCİ İMLA HAKKI: Kendi simetri düzleminde kesici etki yapan imla hakkı
cutting charge
(Askeri) kesici imla hakkı
cutting die
keser zımba
cutting die
kesme kalıbı
cutting down
kesip devirme
cutting edge
(İnşaat) kesme ağzı
cutting edge
keskin kenar
cutting edge
ağız
cutting improvement
(Tarım) keserek ıslah
cutting improvement
(Tarım) budayarak ıslah
cutting list
demir kesim listesi
cutting list
başlıklı rahip cüppesi
cutting list
cins ve boyut listesi
cutting list
kereste kesim listesi
cutting loop
(Fizik) kesici halka
cutting mat
(Tekstil) ölçümlü kesim tahtası
cutting nippers
kerpeten
cutting nippers
keski
cutting nozzle
(Askeri) kesme nozulu
cutting pliers
kesici pense
cutting room
montaj odası
cutting room
kurgu odası
cutting rule
gofra çizgisi
cutting score
(Askeri) asgari not
cutting score
(Askeri) ASGARİ NOT: Seçme testlerine veya diğer usullere göre yapılan ve gerek önceden verilmiş bir karar gerek test sonucunda varılan karara dayanılarak tespit edilen (ham, tahvil edilmiş veya standart) bir not. Bu nottan düşük not alanlar yapılan testi kazanmamış sayılırlar. CV: Bknz. "attack aircraf t carrier". CVN: Bknz. "attack aircraft carrier"
cutting slope
kazı şevi
cutting tip
(Askeri) kesme ucu
cutting torch
(Askeri) kesme torçu
cutting torch
kesme hamlacı
cutting voltage
(Elektrik, Elektronik) kesme gerilimi
cutting washer
matkap rondelası
cutting wheel
kesme çarkı
cutting width
kıyım eni
cutting words
iğneleyici söz
cutting words
iğneli söz
cube cutting machine
küp kesme makinesi
cube cutting machine
(Gıda) küp şeker kesme makinesi
cut
{i} kesme

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

Bu iki çizgi birbirini dik açıyla kesmektedir. - These two lines cut across each other at right angles.

cut
{f} makasla kesmek

Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun? - Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?

cut
{i} kesim

Elmasın kesimi mükemmel. - The cut of the diamond is perfect.

Kasap etin çeşitli kesimlerini satar. - The butcher shop sells assorted cuts of meat.

cut
{i} parça kumaş
cut
{f} indirmek
cut
biçmek
cut
maktu
cut
yarma
cut
kesiştirmek
cut
biçme
cut
-e gitmemek
cut
doğramak
cut
azaltma

Sigaraları azaltmaktansa, bayım, niçin onları bırakmıyorsun. - Rather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up?

Tom giderlerini azaltmaya çalıştı. - Tom tried to cut down on his expenses.

cut
(Spor) kat etmek
cut
tenzilat
cut
katetmek
cut
kotlet
cut
yontma
cut
(motoru) stop ettirmek
cut
tıraş etmek
cut
makas vurmak
cut
bırakmak
cut
azaltmak

Sigaraları azaltmaktansa, bayım, niçin onları bırakmıyorsun. - Rather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up?

Birlik üyeleri, hafta sonu ceza oranlarını azaltmak için tekliflere sövüp saydılar. - Union members railed against proposals to cut weekend penalty rates.

cut
(Ticaret) iskonto
cut
kesilmek
cut
acı söz
cut
fiyat
cut
fason
cut
yön değiştirmek
cut
kırıcı davranış
cutting edge
kesici uç
cutting edge
(Mekanik) kesme yüzü
cuttings
atık
cuttings
döküntü
cuttings
(Jeoloji) kırıntılar
cuttings
telef
flame cutting
(Otomotiv,Teknik) oksijenle kesme
hair cutting
saç kesme
oxygen cutting
oksijenle kesme
precision cutting machine
(İnşaat) hassas kesim cihazı
stem cutting
(Tarım) dal aşı kalemi
thread cutting
diş kesme
thread cutting
(Mekanik) dış açma
tool cutting edge inclination
(Mekanik) eğim açısı
torch cutting
(Mekanik) kaynakla kesme
torch cutting
(Mekanik) üfleçle kesme
cloth cutting machine
kumaş kesme makinesi
cost cutting
masrafını azaltma
cut
sapmak
cut
parça

Tom kız kardeşine bir parça kek kesti. - Tom cut his sister a piece of cake.

O, elmayı iki parçaya ayırdı. - She cut the apple in two.

cut
kesinti

Bankerin maaş kesintisi geçiciydi, kalıcı değil. - The banker's pay cut was temporary, not permanent.

Bir elektrik kesintisi vardı. - There's been a power cut.

cut
dilim

O, bir dilim et kesti. - He cut off a slice of meat.

Tom havuçları dilimlerken kazara elini kesti. - Tom accidentally cut his hand when he was slicing carrots.

cut
yarık
cut
kısmak

Giderlerini kısmak zorunda kalacaklar. - They will have to cut down their expenses.

Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız. - We have to cut down our monthly expenses.

cut
kısaltmak
cut
{f} kes

Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar. - If you cut the tail off of a lizard, it will grow back.

Peyniri bıçakla kesmek kolaydır. - It's easy to cut cheese with a knife.

cut
seyrekleştirmek
cut
üzmek
cut
kırmak
cut
incitmek
cut
aniden dönmek
cut
dilimlenmek
cut
kısıntı

Bütçe kısıntıları gerekli. - Budget cuts are needed.

Şirketin gelecek sene kısıntı yapılması gerekiyor. - The company needs to make cutbacks next year.

cut
asmak

Bizimle buluşmak için dersi asmak zorunda kaldı. - Tom had to cut the class in order to meet us.

cut
çıkartmak
cut
dilimlemek
cut
(plak) doldurmak
cut
atmak
cut
yara
disk cutting machine
diskli kesme makinesi
double acting cutting machine
çift etkili kesme makinesi
gas cutting
gaz kesme
improvement cutting
imar kesimi
improvement cutting
ayıklama kesimi
price cutting
indirim yapma
English - English
An abridged selection of written work, often intended for performance

The actor had to make his cutting shorter to fit the audition time.

Self-harm: the act of cutting one's own skin
The action of the verb to cut

How many different cuttings can this movie undergo?.

A narrow passage, dug in high ground for a road, railway or canal to go through
Present participle of cut
The editing of film or other recordings
Of remarks, criticism, etc., potentially hurtful

The director gave the auditioning actors cutting criticism.

A leaf, stem, branch, or root removed from a plant and cultivated to grow a new plant
A newspaper clipping
That is used for cutting

I need some sort of cutting utensil to get through this shrink wrap.

A section removed from the larger whole
{a} dividing with a knife, severe, keen
{n} a piece cut off, chop, branch, sprig
Self-harm
the division of a deck of cards before dealing; "he insisted that we give him the last cut before every deal"; "the cutting of the cards soon became a ritual"
A film editing technique that creates a quick transition from one scene to another
A cutting remark is unkind and likely to hurt someone's feelings. People make cutting remarks to help themselves feel superior or powerful. unkind and intended to upset someone. In botany, a plant section originating from the stem, leaf, or root and capable of developing into a new plant. The cutting is usually placed in warm, moist sand. Many plants, especially horticultural and garden varieties, are propagated through cuttings; by the use of new techniques, many other plants formerly not susceptible to propagation through cuttings have more successfully reproduced. The plants that develop from cuttings are clones. See also graft, layering
(of speech) harsh or hurtful in tone or character; "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment
A section of a plant that is cut off and rooted to create a new plant
The selection and assembly of the various scenes or sequences of a reel of film D
cutting away parts to create a desired shape
the act of diluting something; "the cutting of whiskey with water"; "the thinning of paint with turpentine"
a piece cut off from the main part of something
the act of cutting something into parts; "his cuts were skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess"
(of speech) harsh or hurtful in tone or character; "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
Any part of a plant that is cut off from the parent plant and rooted to form a new plant Types include: root cuttings, leaf cuttings, and stem cuttings
grinding the surface of a paperweight for ornament
suitable for cutting or severing; "a cutting tool"; "the cutting edge"
a cut
{i} act of cutting; something cut off; small piece cut from a plant; piece cut from a newspaper
the editing or splicing of parts of a film, usually done by a cutter or editor in a cutting room
an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched through piles of letters and clippings"
Severe; sarcastic; biting; as, a cutting reply
Chilling; penetrating; sharp; as, a cutting wind
Process of felling trees -Area on which the trees have been, are being, or are to be cut
the act of shortening something by cutting off the ends; "the barber gave him a good cut"
Adapted to cut; as, a cutting tool
An unrooted vegattative shoot tip about 2" long, usually originating as a sucker from below ground level but often appearing on the stem above ground
Present participle of to cut
An eight inch to 12 inch section of stem section that is planted directly into the soil
A section of a stem or piece of a plant used to propagate a new plant Can be stem cutting, root cutting, tip cutting Sometimes called a 'slip'
Section of earthworks where the level of the proposed road is below original ground level
a piece cut off from the main part of something a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting suitable for cutting or severing; "a cutting tool"; "the cutting edge"
A cutting from a plant is a part of the plant that you have cut off so that you can grow a new plant from it. Take cuttings from it in July or August
the act of penetrating or opening open with a sharp edge; "his cut in the lining revealed the hidden jewels"
A piece of leaf, stem or root removed from a plant and prompted to develop into a new plant, genetically identical to the parent plant
The use of T-Cut or compound to polish paint to a high gloss See polishing
Cutting down trees and sorting the stems by species
A section of railway line where the surrounding countryside is at a higher level than the line and the ground has been dug away to put in the line
Editing tape or film D
a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting
A cutting is a piece of writing which has been cut from a newspaper or magazine. Here are the press cuttings and reviews. = clipping
the activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film
New growth cut for rooting or vegetative propagation
{s} sharp, caustic
1 Growing tip cut from a parent plant for asexual propagation 2 Clone
unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North Atlantic"
A cutting is a narrow valley cut through a hill so that a railway line or road can pass through
the act of diluting something; "the cutting of whiskey with water"; "the thinning of paint with turpentine" a piece cut off from the main part of something a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting suitable for cutting or severing; "a cutting tool"; "the cutting edge" as physically painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind"; "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains"; "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain"; "lancinating pain" (of speech) harsh or hurtful in tone or character; "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment
as physically painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind"; "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains"; "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain"; "lancinating pain"
Something cut, cut off, or cut out, as a twig or scion cut off from a stock for the purpose of grafting or of rooting as an independent plant; something cut out of a newspaper; an excavation cut through a hill or elsewhere to make a way for a railroad, canal, etc
The act or process of making an incision, or of severing, felling, shaping, etc
The technique whereby glass is removed from the surface of an object by grinding it with a rotating wheel made of stone, wood, or metal, and an abrasive suspended in liquid See also copper-wheel engraving, carving, and wheel engraving
A piece of written material containing messages about the client or its products, or an extract from a paper or magazine Also commonly referred to as 'clipping'
the process of creating sheet layouts from out of sheets
a fragment of plant material that is capable of growing to become another complete, individual plant
The fragments of rock dislodged by the bit and brought to the surface in the drilling mud
giri
giriº
{s} chopping
cutting board
chopping board
cutting boards
plural form of cutting board
cutting down
Present participle of cut down
cutting edge
the sharp edge of the blade of a knife or other cutting tool
cutting edge
Alternative form of cutting-edge
cutting edge
the forefront, or position of greatest advancement in some field

The company prides itself for staying at the cutting edge of technology.

cutting in
Present participle of cut in
cutting off
Present participle of cut off
cutting off one's nose to spite one's face
Present participle of cut off one's nose to spite one's face
cutting one's losses
Present participle of cut one's losses
cutting out
Present participle of cut out
cutting room
A room in which a film is edited to its final form
cutting rooms
plural form of cutting room
cutting up
Present participle of cut up
cutting-edge
representing the forefront, or position of greatest advancement in some field
cutting edge
Modern, son teknoloji
cutting tool
In the context of metalworking, a cutting tool, is any tool that is used to remove metal from the workpiece by means of shear deformation. It frequently refers to as a tool bit
cutting-edge
Modern, updated, on the forefront of technology
cutting angle
the angle between the face of a cutting tool and the surface of the work
cutting back on their program
lessening the scope of their project, reducing the budget of their project
cutting board
a wooden board where meats or vegetables can be cut
cutting board
A cutting board is a wooden or plastic board that you chop meat and vegetables on. a piece of wood or plastic that you cut meat or vegetables on = chopping board
cutting board
{i} chopping board, plastic or wooden board on which meats and vegetables can be cut
cutting down
reduction, lessening; cutting off
cutting down on expenses
curtailing expenditures/spending
cutting edge
being at the leading edge in the innovation apparent in your particular market or markets
cutting edge
the position of greatest advancement; the leading position in any movement or field
cutting edge
cut·ting edge The spelling cutting-edge is used for meaning 3..1. If you are at the cutting edge of a particular field of activity, you are involved in its most important or most exciting developments. This shipyard is at the cutting edge of world shipbuilding technology. = forefront
cutting edge
the sharp cutting side of the blade of a knife
cutting edge
{i} forefront, most advanced stage; sharp quality; knife edge, sharp side of a knife; sharp working side of a dental hand instrument
cutting edge
invisible to the naked eye and must be immaculately sharp - with its corners Remember that you can have a very sharp cutting edge but a carving tool which cuts poorly if the bevel is incorrectly shaped or at the wrong cutting angle
cutting edge
The sharp corner or edge on the top of the punch or button that actually does the cutting, when perforating or shearing sheet metal
cutting edge
when the innovator is at the forefront of a new trend
cutting edge
Cutting-edge techniques or equipment are the most advanced that there are in a particular field. What we are planning is cutting-edge technology never seen in Australia before
cutting edge
{i} forefront, most advanced stage; sharp quality; knife edge, sharp side of a knife; sharp working angle of a dental hand instrument
cutting edge
Modish term for INNOVATIVE Similar to 'leading edge' (Added December 2002)
cutting edge
If someone or something gives you a cutting edge, they give you an advantage over your competitors. If Pearce had been fit, we would have won. We missed the cutting edge he would have given us
cutting edge
{s} modern, updated, on the forefront of technology
cutting flame
flame of a blowtorch used for cutting metals
cutting fluid
Any fluid applied to a cutting tool to assist in the cutting operation by cooling, lubricating, or other means
cutting fluid
Fluid (liquid, gas, or mist) applied to the working parts of a tool or cutter to promote more efficient machining by acting as a coolant and machining lubricant
cutting horse
A saddle horse specially trained to separate individual animals from a cattle herd. Light saddle horse trained to cut (isolate) livestock, especially cattle, from herds. Most are quarter horses, with the intelligence, speed, and ability to make quick starts, stops, and turns. A well-trained cutting horse can maneuver an animal away from a herd and into a corner with little direction from a rider or, in some cases, without a rider
cutting implement
a tool used for cutting or slicing
cutting in two
cut into two separate pieces
cutting machine
A machine that cuts stacks of paper to desired sizes The machine can also be used in scoring or creasing
cutting off
amputation, beheading, cutting down; disconnection, stopping, ceasing, severing
cutting off
the act of cutting something off
cutting off
the act of shortening something by cutting off the ends; "the barber gave him a good cut"
cutting oil
A cutting fluid composed entirely of oil, or oil and additives which are usually oil soluble
cutting oil
a cutting fluid composed either entirely of oil, or oil and additives which are usually oil soluble
cutting oil
A cutting fluid used where lubrication is the prime consideration and the cooling factor is of less importance
cutting open
opening up with a sharp tool
cutting out
surgical removal of a body part or tissue
cutting out
surgical removal of part or tissue of the body, ablation of body tissue or part
cutting room
The cutting room in a film production company is the place where the film is edited. Her scene ended up on the cutting room floor. a room where the different parts of a film are cut apart and put into the correct order, to make the final form of the film
cutting room
{i} (Movie Business) movie editing room, room where movies or tapes are edited
cutting room
a room where films or tapes are edited (by cutting out unwanted parts)
cutting salaries
lowering salaries, lowering wages
cutting tool
sharp tool which is used to cut things
cutting torch
blowtorch whose flame is used for cutting metals
cutting up
opening up with a sharp tool; showing off, playing tricks
cutting-edge
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
cut
To make the ball spin sideways by running one's fingers down the side of the ball while bowling it
cut
To remove and place in memory for later use

Select the text, cut it, and then paste it in the other application.

cut
To form or shape by cutting

I have three diamonds to cut today.

cut
The act or right of dividing a deck of playing cards

The player next to the dealer makes a cut by placing the bottom half on top.

cut
Sideways movement of the ball through the air caused by a fast bowler imparting spin to the ball
cut
A definable part, such as an individual song, of a recording, particularly of commercial records, audio tapes, CDs, etc

The drummer on the last cut of their CD is not identified.

cut
A deliberate snub, typically a refusal to return a bow or other acknowledgement of acquaintance
cut
Circumcised
cut
Carved into a shape; not raw
cut
(Can we clean up() this sense?) Played with a horizontal bat to hit the ball backward of point
cut
To separate from prior association; to remove a portion of a recording during editing

Travis was cut from the team.

cut
Reduced

Cut brandy is a liquor made of brandy and hard grain liquor.

cut
To intersect or cross in such a way as to divide in half or nearly so

This road cuts right through downtown.

cut
The result of cutting
cut
The act of cutting

He made a fine cut with his sword.

cut
To reduce, especially intentionally

They're going to cut salaries by fifteen percent.

cut
To perform an incision, for example with a knife

I cut the skin on my arm.

cut
A share or portion

The lawyer took a cut of the profits.

cut
To ignore as a social snub

After the incident at the dinner party, people started to cut him on the street.

cut
Emotionally hurt
cut
A batsman's shot played with a swinging motion of the bat, to hit the ball backward of point
cut
To stab (a person)

We don't want your money no more. We just going to cut you.

cut
An opening resulting from cutting

Look at this cut on my finger!.

cut
To not attend a class, especially when not permitted

I cut fifth period to hang out with Angela.

cut
To dilute a liquid, usually alcohol

The bartender cuts his beer to save money and now it's all watery.

cut
A truncation, a context that represents a moment in time when other archaeological deposits were removed for the creation of some feature such as a ditch or pit
cut
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
leaf-cutting
That cuts leaves; used in the names of various insects (see [[#Derived terms|Derived terms]] below)
leaf-cutting ant
A leaf-cutter ant
leaf-cutting bee
A leaf-cutter bee
nut-cutting time
Time to gather nuts before they are taken by other animals or buried in snow

The desire to follow traditions of hunting squirrel in Tennessee during mulberry season in June, and nut-cutting time in September, when squirrels concentrate, .

nut-cutting time
Time to exert maximum effort, for example, due to an approaching deadline or a looming competitive situation
cut
{n} a cleft or wound with an edged tool, slice of meat lop, canal, picture, impression, fool
cut
{v} to carve, hew, lop, shape, cross, divide, part
cut
{a} prepared for use, hewed, lopped, hurt
die cutting
Die preparation of semiconductor chips
die cutting
)Die (manufacturing) processes for cutting and shaping materials
plasma cutting
(Metal İşleme) Plasma cutting is a process that is used to cut steel and other metals of different thicknesses (or sometimes other materials) using a plasma torch. In this process, an inert gas (in some units, compressed air) is blown at high speed out of a nozzle; at the same time an electrical arc is formed through that gas from the nozzle to the surface being cut, turning some of that gas to plasma. The plasma is sufficiently hot to melt the metal being cut and moves sufficiently fast to blow molten metal away from the cut
cost cutting
the act of cutting costs
cross-cutting
Switching back and forth between two or more scenes Example - woman nears a waterfall in a boat and a man galloping on a horse Cross-cutting would create PARALLEL ACTION, time, and space Excitement and tension can be increased by shortening the shots and accelerating the rhythm of the cross-cutting
cut
The right to divide; as, whose cut is it? Manner in which a thing is cut or formed; shape; style; fashion; as, the cut of a garment
cut
If you say that someone or something is a cut above other people or things of the same kind, you mean they are better than them. Joan Smith's detective stories are a cut above the rest
cut
{f} make an incision; trim, clip; reduce; carve; make an audio recording (i.e. of music, etc.); weaken a solution by mixing in another substance; be absent from; disqualify someone from participating; stop the acting in a scene that is being recorded (Film)
cut
form by probing, penetrating, or digging; "cut a hole"; "cut trenches"; "The sweat cut little rivulets into her face"
cut
The manner or style a garment is fashioned in
cut
If you say that a situation or solution is cut and dried, you mean that it is clear and definite. Unfortunately, things cannot be as cut and dried as many people would like We are aiming for guidelines, not cut-and-dried answers. = clear-cut
cut
hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite direction; "cut a pingpong ball"
cut
To divide a pack of playing cards into two
cut
to cut something to the bone: see bone to cut corners: see corner to cut the mustard: see mustard to cut someone to the quick: see quick to cut a long story short: see story to cut your teeth on something: see tooth
cut
Having muscular definition in which individual groups of muscle fibers stand out among larger muscles
cut
(v ) In a window system, to remove a selected object and place it into the temporary memory of the clipboard Contrast with delete
cut
When the term "cut" is mentioned, most consumers think of shape But, cut and shape are different Cut refers to the proportions, symmetry, and polish of the diamond In its rough state, a diamond's beauty is well concealed Through cutting, the magnificent optical beauty of a diamond is revealed A diamond cutter's challenge is to balance beauty with weight retention from the rough diamond crystal But, because size is important to many consumers, often cutters sacrifice diamond beauty in order to save weight, maximizing the size of the finished diamond
cut
Having been cut
cut
pass directly and often in haste; "We cut through the neighbor's yard to get home sooner"
cut
fashioned or shaped by cutting; "a well-cut suit"; "cut diamonds"; "cut velvet"
cut
cut down; "the tree is down"
cut
(film) an immediate transition from one shot to the next; "the cut from the accident scene to the hospital seemed too abrupt"
cut
in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he took a vicious cut at the ball"
cut
In electronic text or graphic production, the transfer of objects from one file to a temporary storage area in memory called the clipboard from where they can be pasted into a different page, file or into the DTP work area
cut
The failure of a college officer or student to be present at any appointed exercise
cut
Formed or shaped as by cutting; carved
cut
When a child cuts a tooth, a new tooth starts to grow through the gum. Many infants do not cut their first tooth until they are a year old
cut
the omission that is made when an editorial change shortens a written passage; "an editor's deletions frequently upset young authors"; "both parties agreed on the excision of the proposed clause"
cut
cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the lights"
cut
pass through or across; "The boat cut the water"
cut
the division of a deck of cards before dealing; "he insisted that we give him the last cut before every deal"; "the cutting of the cards soon became a ritual"
cut
If you cut something, you use a knife or a similar tool to divide it into pieces, or to mark it or damage it. If you cut a shape or a hole in something, you make the shape or hole by using a knife or similar tool. Mrs. Haines stood nearby, holding scissors to cut a ribbon The thieves cut a hole in the fence Mr. Long was now cutting himself a piece of the pink cake You can hear the saw as it cuts through the bones. thinly cut cucumber sandwiches. Cut is also a noun. The operation involves making several cuts in the cornea
cut
To move or make off quickly
cut
The point in a piece where the shot the audience is watching stops and another shot appears on screen A good example is when you see two people talking; we start out on the character speaking, then cut to the other person's reaction and hear what they have to say
cut
1) One selection (one song) on a pre4ecorded music format 2) A term with the same meaning as Mute (to turn off a channel or a signal) 3) To reduce gain of a particular band of frequencies (with an equalizer) 4) To not pass a particular band of frequencies (said of a filter)
cut
shorten as if by severing the edges or ends of; "cut my hair"
cut
penetrate injuriously; "The glass from the shattered windshield cut into her forehead"
cut
If you say that someone can't cut it, you mean that they do not have the qualities needed to do a task or cope with a situation. He doesn't think English-born players can cut it abroad
cut
reduce in scope while retaining essential elements; "The manuscript must be shortened"
cut
A particular grouping of bundles identified by a cut number for the convenience of contract performance measurement, cutting control, time sequencing and aging of inventory
cut
If a child cuts classes or cuts school, they do not go to classes or to school when they are supposed to. Cutting school more than once in three months is a sign of trouble. = skip
cut
An engraved block or plate; the impression from such an engraving; as, a book illustrated with fine cuts
cut
a refusal to recognize someone you know; "the snub was clearly intentional"
cut
a canal made by erosion or excavation
cut
A slab, especially of meat
cut
Refers to the act of taking a file and moving it by way of cut & paste
cut
To separate the parts of with, or as with, a sharp instrument; to make an incision in; to gash; to sever; to divide
cut
The act of dividing a pack cards
cut
the act of penetrating or opening open with a sharp edge; "his cut in the lining revealed the hidden jewels"
cut
discharge from a group; "The coach cut two players from the team"
cut
The surface left by a cut; as, a smooth or clear cut
cut
If you cut a pack of playing cards, you divide it into two. Place the cards face down on the table and cut them
cut
In editing, an immediate switch from one image to another, without the aid of transitions such as the dissolve or wipe
cutting
Favorites