e-meter

listen to the pronunciation of e-meter
İngilizce - Türkçe

e-meter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

meter
sayaç

Evde akıllı sayaç takılı. - This house has a smart meter.

meter
{i} metre

Köprünün eni otuz metre. - The bridge is thirty meters in width.

Gölet üç metre derinliğindedir. - The pond is 3 meters deep.

taxicab meter
Taksimetre
meter
{i} ölçü

Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür. - This tree measures three meters around.

meter
ölçü/sayaç/metre
square meter
metrekare
consistency meter
kıvamölçer
content meter
içerikölçer
density meter
(Jeoloji) yoğunluk ölçer
exposure meter
(Fotoğrafçılık) ışık ölçer
force meter
kuvvet ölçer
frequency meter
(Bilgisayar,Teknik) frekansölçer
gravity meter
gravimetre
incident light meter
(Fotoğrafçılık) düşen ışık ölçer
meter
ölçer
meter
şiir vezin
meter
ölçme aygıtı
noise meter
(Bilgisayar,Teknik) gürültüölçer
ratio meter
(Bilgisayar,Teknik) oranölçer
reactive energy meter
tepkin enerji ölçeri
reactive power meter
(Bilgisayar,Kimya) tepkin güçölçer
record meter
(Bilgisayar) kayıt ölçer
resistance meter
dirençölçer
resistivity meter
(Tıp) direnç ölçer
revenue meter
gelir sayacı
slide meter
(Bilgisayar) slayt ölçer
slide meter
(Bilgisayar) slayt metre
standing wave meter
duran dalga ölçeri
survey meter
(Askeri) radyasyon ölçme aleti
trip meter
günlük km. sayacı
trip meter
günlük kilometre sayacı
trip meter knob
(Otomotiv) sıfırlama düğmesi
vacuum meter
vakummetre
venturi meter
ventüri ölçer
voice meter
(Bilgisayar) ses ölçer
ampere hour meter
amper saat metre
cavity frequency meter
boşluk frekansmetresi
colour temperature meter
renk sıcaklık ölçeri
contamination meter
Geiger cihazı
cubic meter
metre küp
cubic meter
metreküp

Bir metreküp, 1000 litreye karşılık gelmektedir. - A cubic meter corresponds to 1000 liters.

dose rate meter
doz derecesi ölçeri
electronic phase meter
elektronik faz ölçme aleti
exposure meter
ışıkölçer
exposure meter
pozometre
farad meter
sığa ölçer
flow meter
akışölçer
flow meter
debimetre
gas meter
gaz sayacı
gas meter
gaz saati
gravity meter
ağırlık ölçer
gravity meter
yerçekimölçer
heterodyne frequency meter
heterodin frekansmetre
hot wire meter
kızgın telli sayaç
kilogram meter
kilogram metre
kilogram-meter
kilogram-metre
kilowatt hour meter
kilovat saat metre
light meter
ışıkölçer
light meter
fotometre
meter
Aİ.metre
meter
saat

Bir metre çapında ve iki metre derinliğinde bir çukur kazmak yaklaşık 2.5 saatimi aldı. - It took me about two and a half hours to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.

modulation meter
modülometre
multi meter
avometre
pH-meter
pH-ölçer
pH-meter
pH-metre
parking meter
otopark sayacı
parking meter
parkmetre
phase meter
evreölçer
phase meter
fazmetre
power meter
güç ölçer
square meter
metre kare

Odanın alanı iki buçuk metre karedir. - The room's area is two and half square meters.

subscriber's meter
kontör
subscriber's meter
alısün konuşma sayacı
taxi meter
taksimetre
water meter
su sayacı
Running meter
metretül
air flow meter
hava debimetre
analysis of meter in poetry
şiir metre analizi
chlorine meter
klor analizörü
conductivity meter
iletkenlik ölçer
content meter
içerik ölçer
downstream meter
birim zamanda bir noktadan başka bir noktaya akan/alınan, veri/sıvı gibi bilgilerin/nesnelerin ölçülmesi amaçlı kullanılan sistem
flow meter
debimetre, akışölçer
glucose meter
(Tıp, İlaç) Glikoz ölçer
haze meter
Pus ölçer, sis ölçer, pus/sis ölçen cihaz
height meter
Yükseklik ölçer
hundred meter sprint
yüz metre sprint
linear meter
(İnşaat) Metretül
meter maid
metre hizmetçi
objective noise meter
objektif gürültü ölçme aygıtı
output meter
çiktiölçer, çıkış gücünü ölçme aygıtı
peak flow meter
zirve akım ölçer
photoelectric exposure meter
fotoselli pozmetre, isikgözlü ışıkölçer
postage meter
posta ücreti metre
sound meter
Ses ölçer
vibration meter
vibrometre
water cut meter
su kesme metre
yaw meter
yunuslama ölçü aygıtı
PVC dose meter
(Nükleer Bilimler) PVC doz ölçer
advance meter
(Otomotiv) avans ölçü cihazı
amber perspex dose meter
(Nükleer Bilimler) see PMMA dose meters
ampere hour meter
amper-saat metre
analog meter type
(Tıp) analog tıp
audio level meter
desibel ölçer
audio level meter
desibelolcer
batch meter
harmanölçer
batch water meter
harman suyu ölçeri
battery meter
(Bilgisayar) akü ölçeri
bellows gas meter
havagazı sayacı
bellows gas meter
körüklü havagazı sayacı
beryllium content meter
berilyum içerik ölçer
beryllium prospecting meter
berilyum arayıcısı
calibration meter
(Tekstil) ayarlama ölçeği
conductivity meter
(İnşaat) iletkenlik ölçüm cihazı
contamination meter
radyoaktif kirlenme ölçüm cihazı
counting rate meter
(Nükleer Bilimler) sayım hızı ölçer
current meter
elektrik sayacı
current meter
sayaç
decibel meter
(Fizik) desibel ölçer
depth meter
derinlik ölçer
digital frequency meter
sayisal siklikolcer
dose meter
(Nükleer Bilimler) doz ölçer
dose meter probe
(Nükleer Bilimler) sondalı doz ölçer
dose rate meter
(Nükleer Bilimler) doz hızı ölçer
drift meter
(Askeri) DERİVOMETRE: Yandan esen rüzgar altında uçan bir uçağın istikametini ve yana düşüş durumunu tespit eden alet. Derivometre, görerek kerteriz almada ve zaman ayarı ile yer süratini ölçmede de kullanılır
electric meter
sayaç okumak
electric meter
elektrik saati
electrodynamic meter
elektrodinamik enerjiolcer
exposure meter
foto. pozometre
fatigue load meter
(Havacılık) yorulma yük göstergesi
ferrous sulphate dose meter
(Nükleer Bilimler) see fricke dose
ferrous sulphate/cupric sulphate dose meter
(Nükleer Bilimler) demir sülfat/bakır sülfat doz ölçeri
flow meter
(Nükleer Bilimler) akış ölçer
fluid meter
sıvı sayacı
fricke dose meter
(Nükleer Bilimler) fricke doz ölçer
gas meter
havagazı/doğalgaz sayacı
have you got a camera with an automatic light meter
otomatik ışık ölçerli bir kameranız var mı
heat meter
ısıölçer
heat meter
ısı ölçer
humidity meter
nemölçer
induction meter
(Bilgisayar) doğuşturumölçer
infrared moisture meter
(İnşaat) kızıl ötesi nem ölçer
kilogram meter
kilogram-metre
level meter
(Nükleer Bilimler) düzey ölçer
liquid level meter
(Nükleer Bilimler) sıvı düzeyi ölçer
megohm meter
megom ölçeği
mercury volumetric meter
civalı hacim ölçer
meter
gasmeter havagazı sayacı
meter
{f} saat ile ölçmek
meter
(fiil) ölçmek
meter
{i} taksimetre

Tom taksi şoförüne taksimetrenin söylediğinin iki katını ödedi. - Tom paid the taxi driver twice what the meter said.

meter
{i} müz. ölçü
meter
{f} ölçmek
meter
{i} vezin
meter
water meter su sayacı
meter cabinet
ölçek kabini
meter counter
(Tekstil) metre sayacı
meter flume
ölçü kanalı
meter stop
giriş vanası
meter, metre
(Tıp) Metre, yüz santimetre boyunda ölçü
microphone input meter
(Bilgisayar) mikrofon giriş ölçer
mix input meter
(Bilgisayar) mik giriş ölçer
mix meter
(Bilgisayar) kar ölçer
modulation meter
kiplenimolcer
moisture meter
rutubet ölçer
noise meter
(psophometer) gurultuolcer
output meter
çıktıölçer
park meter
parkmetre
parking meter
park saati
period meter
devirölçer
period meter
(Nükleer Bilimler) devir süresi ölçer,periyodmetre
phase meter
faz metre
pocket dose meter
(Nükleer Bilimler) cep doz ölçer,cep dozimetresi
pocket exposure meter
cep dozimetresi
pocket meter
cep göstergesi
pore water pressure meter
boşluk suyu basınçölçeri
radiant exposure meter
(Aydınlatma) ışınımlanmaölçer
radiation meter
ışınımölçer
radiation meter
radyasyonmetre
radiation meter
(Nükleer Bilimler) radyasyon ölçer
radioactivity meter
(Nükleer Bilimler) radyoaktivite ölçer
ratio meter
oranolcer
reactive energy meter
tepkin enerji olceri
reactive power meter
tepkin gucolcer
recording input meter
(Bilgisayar) kayıt giriş ölçer
recording meter
(Bilgisayar) kayıt metre
red perspex dose meter
(Nükleer Bilimler) see PMMA dose meters
reference dose meter
(Nükleer Bilimler) referans doz ölçer
resistance meter
direncolcer
resource meter
Kaynak Ölçer
rotary piston meter
rotatif pistonlu saat
routine dose meter
(Nükleer Bilimler) gündelik doz ölçer
silt meter
siltmetre
soil moisture meter
(Nükleer Bilimler) toprak nemi ölçen aygıt
standing wave meter
duran dalga olceri
strain meter
streyin metre
strain meter
(Çevre) gerilme ölçer
strain meter
deformasyon ölçer
subscriber's meter
(Elektrik, Elektronik,Teknik) telefon konuşma sayacı
sulphur content meter
(Kimya) kükürt içerik ölçeri
survey meter
(Askeri) RADYASYON ÖLÇME ALETİ: Nükleer radyasyonu meydana çıkartmak ve doz nispetini ölçmek için kullanılan, Geiger ölçme aleti veya iyonlama hücresi türünden portatif bir alet
the meter, please
taksimetre lütfen
thermocouple meter
termokuple metre
thermocouple meter
(Elektrik, Elektronik) termokupl metre
thermoluminescent dose meter
(Nükleer Bilimler) (TLD) termoluminesent doz ölçer
thickness meter
kalınlıkölçer
thorium content meter
toryum içerik ölçeri
velocity meter
hızölçer
vibration frequency meter
(Elektrik, Elektronik) titreşim frekans metresi
vibration meter
titreşimölçer
vibration meter
titreşim ölçer
visibility meter
(Meteoroloji) görüş ölçer
voice input meter
(Bilgisayar) ses giriş ölçer
volumetric meter
hacim ölçer
water meter
hidrometre
where is the electric meter
elektrik saati nerede
where is the meter
taksimetre nerede
İngilizce - İngilizce
An electronic device used in auditing in an attempt http: //www.clambake.org/archive/books/tsos/sos-18.html to diagnose whether a subject has been relieved from spiritual impediment of his or her sins
-meter
Used to form the names of measuring devices
Q meter
an instrument used to measure the Q factor of an electric circuit at radio frequencies
S meter
An indicator used to measure the strength of the radio signal, often provided on communications receivers
VU meter
Any animated graphical representation of the volume of sound or music (often subdivided across channels)

Hi, I was wondering if anyone had any source code that showed how to read the values to construct a VU meter from a tracker replay routine.

VU meter
A display in audio equipment that represents the loudness of the signal

The accuracy of VU meters is sometimes questioned in two areas.

cover meter
An instrument for locating rebars and measuring the depth of concrete that covers them
cubic meter
Alternative spelling of cubic metre. A unit of volume, symbol m3, equal to that of a cube having sides each one meter in length
electricity meter
A device that measures the consumption of electricity, normally in terms of watt-hours
energy meter
A domestic electricity meter
exposure meter
An instrument that measures the intensity of the light reflected from or falling on a subject, and calculates the optimum exposure depending on the film speed
feed the meter
To put coins into a parking meter
gravity meter
An instrument that measures the local acceleration due to gravity (strength of the gravitational field)
heroic meter
The dactylic hexameter
kilogram-meter
a unit of work, equal to that done by a force of one kilogram acting through a distance of one meter
light meter
an exposure meter
long meter
A quatrain of an iambic pentameter having rhyme in the second and fourth lines
meter
The rhythm pattern in a poem
meter
an increment of music; the overall rhythm; particularly, the number of beats in a measure
meter
The base unit of length in the International System of Units (SI), equal to the distance light will travel in a vacuum in 1/299792458 second
meter
A parking meter
meter
(always meter) A device that measures things
meter
To measure with a metering device
meter maid
A meter attendant of either gender
meter maid
A female meter attendant: a female public servant tasked with enforcing the use of parking meters
meter maids
plural form of meter maid
meter-kilogram-second
A system of units used in Physics and other sciences, often abbreviated as the mks. It is the basis of the SI system of international units
nuclear hydrogen detection meter
A device that contains a radioactive source to emit high velocity neutrons into a roof system. Reflecting neutrons are measured by a gauge that is used to detect hydrogen; the quantity of hydrogen detected may be linked to the pressure of water
pH meter
A voltmeter that uses the potential at a glass electrode to determine the pH of the solution in which it is immersed
parking meter
A device, located by a parking space, that collects payment in exchange for the right to park a vehicle for a specified time
peak flow meter
An instrument that monitors the peak expiratory flow rate of air from a person's bronchi; used to manage asthma
postage meter
A machine used to print prepaid labels onto pieces of mail, and to record total postage charges
sloka meter
A Sanskrit meter consisting of two lines of sixteen syllables each
smell-o-meter
That which registers the magnitude of odor

In other words, the wolf scent that is old, though it registers on the deer’s “smell-o-meter,” causes a far different behavioral reaction than one that is fresh.

square meter
US spelling of square metre: Standard unit of area, equal to the area of a square whose sides are one meter long
water meter
a device used to measure the volume of water usage
watt-hour meter
A meter which measures, and registers, the amount of electricity consumed in a circuit; especially one connected to a domestic power supply for the purpose of billing
ramp meter
(Spor) A ramp meter, ramp signal or metering light is a device, usually a basic traffic light or a two-section signal (red and green only, no yellow) light together with a signal controller that regulates the flow of traffic entering freeways according to current traffic conditions
meter
{n} a person appointed to mete, a measurer
meter
{n} the cadence or measure of verses, verse
clamp meter
(Elektrik, Elektronik) A clamp meter (clamp-on ammeter) is a type of ammeter which measures electrical current without the need to disconnect the wiring through which the current is flowing. Clamp meters are also known as tong testers or Amprobes, (after one of the first vendors of such devices)
glucose meter
(Tıp, İlaç) A glucose meter (or glucometer) is a medical device for determining the approximate concentration of glucose in the blood. It is a key element of home blood glucose monitoring (HBGM) by people with diabetes mellitus or with proneness to hypoglycemia. A small drop of blood obtained by pricking the skin with a lancet is placed on a disposable test strip, which the meter reads and uses to calculate the blood glucose level. The meter then displays the level in mg/dl or mmol/l
sound meter
Meter an instrument for measuring the intensity of sound
water cut meter
A water cut meter measures the water content (cut) of a specific product as it flow through a pipeline. The meter measures the differential flow characteristics of water and other components of the liquid to determine the percentage of water
Mach meter
{i} device measuring speeds above the speed of sound (named after the Austrian physicist Ernst Mach)
ampere-meter
device which measures the strength of an electric current
call count meter
meter which records the amount of telephone calls made or the time per call
candle meter
The illumination given by a standard candle at a distance of one meter; used as a unit of illumination, except in Great Britain
coulomb meter
Any instrument by which electricity can be measured in coulombs
cubic meter
a metric unit of volume or capacity equal to 1000 liters
cubic meter
A measure of volume in the metric system
cubic meter
A metric unit of volume, commonly used in expressing concentrations of a chemical in a volume of air One cubic meter equals 35 3 cubic feet or 1 3 cubic yards One cubic meter also equals 1000 liters or one million cubic centimeters
cubic meter
A unit equal to the volume of a cube measuring one meter in each dimension
cubic meter
unit of volume; capacity equal to 1000 liters
current meter
device which measures the strength of an electrical current
dwell meter
(Otomotiv) A device for determining whether your points are correctly gapped in a nonelectronic ignition system
electric meter
a meter for measuring the amount of electric power used
exposure meter
instrument which measures the amount of light on a given scene (Photography)
exposure meter
n. A photoelectric instrument that measures the light intensity in a given area and, in photographic use, indicates the correct settings for an optimum exposure. Also called light meter
feed a meter
(Slang) insert coins in a parking meter
flow meter
A measuring device that determines the gallons per minute of water flow through a pool recirculation system
flow meter
an instrument for measuring the velocity of flow of a liquid, gas, or vapor in a pipe
flow meter
A device for indicating the rate of gas flow in a system
flow meter
This is a means of measuring the flow of water in a given parameter at a given time The flow meter is the piece of equipment used to make the measurement
flow meter
an instrument to measure volume or mass flow of a fluid in a pipe or channel
flow meter
A device that measures the quantity of product flowing through a pipeline It provides data for controlling products in a pipeline and for accounting purposes
flow meter
A device used for measuring the flow or quantity of a moving fluid
flow meter
Instrument used to measure velocity or volume of fluid movement
gas meter
a meter for measuring the amount of gas flowing through a particular pipe
gas meter
a piece of equipment that measures how much gas is used in a building
indoor hundred meter race
swimming race of one hundred meters conducted in an indoor swimming pool
kilogram-meter
(Physics) unit for measuring momentum (equal to approximately 10 joules)
kilogram-meter
a unit of work equal to the work done by a one kilogram force operating through a distance of one meter
light meter
A sensor used to measure light and indicate the ideal exposure settings
light meter
The built-in device that your point and shoot camera uses to measure light and determine the correct exposure settings
light meter
device which measures the intensity of light
light meter
Tool that measures light in foot-candles then converts that reading to F-stops based on what speed of film you are using
light meter
photographic equipment that measures the intensity of light
light meter
an instrument used by a photographer to measure how much light there is
light meter
An instrument used to measure the amount of light reflected from or falling on a subject The measurement is usually expressed in shutter speed and aperture combinations that will render an acceptable exposure (Also known as an "Exposure meter ")
light meter
Instrument used to measure the intensity of a light source or the light available at the subject Measured in Foot-Candles
light meter
A light-sensitive measuring device used to evaluate the amount of light focused on a subject in order to set the proper exposure
light meter
The built-in device that the point-and-shoot uses to measure light and determine the correct exposure setting
light meter
Is an alternate term for exposure meter
light meter
(See Exposure meter)
meter
the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1 094 yards)
meter
See Metric system, under Metric
meter
The grouping in which a succession of rhythmic pulses or beats is organized, indicated by a meter signature at the beginning of a work
meter
poetical measure, depending on number, quantity, and accent of syllables; rhythm; measure; verse; also, any specific rhythmical arrangements; as, the Horatian meters; a dactylic meter
meter
any of various measuring instruments for measuring a quantity rhythm as given by division into parts of equal time (prosody) the accent in a metrical foot of verse the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1
meter
A measure of length, equal to 39
meter
Repeated rhythm in a poem counted by stress, duration or syllable Meter can diminish the poem if: the meter falters; the meter varies without a sense of music or pattern; words are added (or deleted) just to make the meter work
meter
094 yards measure with a meter; "meter the flow of water"
meter
the measure of the number of pulses from the first beat of one measure to the first beat of the next The organization of beats into regular groups Example 1 2/ 1 2/ or 1 2 3/ 1 2 3/ 1 2 3
meter
When a rhythmic pattern of stresses recurs in a poem, it is called meter Metrical patterns are determined by the type and number of feet in a line of verse; combining the name of a line length with the name of a foot concisely describes the meter of the line Rising meter refers to metrical feet which move from unstressed to stressed sounds, such as the iambic foot and the anapestic foot Falling meter refers to metrical feet which move from stressed to unstressed sounds, such as the trochaic foot and the dactylic foot See also accent, foot, iambic pentameter, line
meter
A device used to measure and record the amount of electricity or natural gas a utility customer uses
meter
A unit of measurement in the metric system It was first set by the French to be equal to 1/10,000,000 (one ten-millionth) of the distance from the equator to the North Pole Tthe meter is now defined as that distance which makes the speed of light in a vacuum equal to exactly 299,792,458 meters per second
meter
The basic pattern of note values, e g , beats per measure [See also: TIME SIGNATURE ]
meter
A unit of length in the metric system equivalent to 1,650,763 73 wave-lengths of the orange-red light emitted by krypton-86 One of the seven fundamental units of measure
meter
A device that measures things
meter
A meter is a device that measures and records something such as the amount of gas or electricity that you have used. He was there to read the electricity meter
meter
A poem
meter
{i} basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); measuring instrument; instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or electricity)
meter
A unit of length; equivalent to 39 37 inches
meter
Rhythmical arrangement of syllables or words into verses, stanzas, strophes, etc
meter
metric system unit of length equivalent to 39 37 inches
meter
"time" in music; a pattern of regularly recurring rhythmic pulses or beats, whether heard or imagined
meter
The structure of notes in a regular pattern of accented and unaccented beats within a measure, indicated at the beginning of a composition by a meter signature
meter
stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail
meter
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
meter
A systematically arranged and measured rhythm in poetry or music
meter
1) To measure electricity use 2) The device used for measuring electricity use 3) The unit of length in the metric system (m)
meter
rhythm as given by division into parts of equal time
meter
A device that measures and records the amount of electricity used
meter
One who, or that which, metes or measures
meter
Meter is the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1/299 792 458 of a second
meter
The meter is the standard unit of length in the metric system
meter
stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail"
meter
A line above or below a hanging net, to which the net is attached in order to strengthen it
meter
To meter something such as gas or electricity means to use a meter to measure how much of it people use, usually in order to calculate how much they have to pay. Only a third of these households thought it reasonable to meter water Metered taxis are relatively inexpensive
meter
An instrument for measuring, and usually for recording automatically, the quantity measured
meter
A suffix denoting that by which anything is measured; as, barometer, chronometer, dynamometer
meter
A recognizable though varying pattern of stressed syllables alternating with syllables of less stress Compositions written in meter are verse There are many possible patterns of verse Each unit of stress and unstressed syllables is called a "foot " The following examples are culled from M H Abram's Glossary of Literary Terms, sixth edition, which has more information
meter
094 yards measure with a meter; "meter the flow of water" stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail
meter
Also known as metre The metric system's basic unit for linear measurement, equal to 39 37 inches 1/10th of a meter is a decimeter; 1/100th is a centimeter; 1/100th is a millimeter
meter
A meter is the same as a parking meter. see also metre. to measure how much of something is used, and how much you must pay for it, by using a meter
meter
measure with a meter; "meter the flow of water"
meter
any of various measuring instruments for measuring a quantity
meter
{f} measure in meters
meter
It was intended to be, and is very nearly, the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole, as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian
meter
The organization of beats, Also called a pulse A waltz is in a triple meter, which is three beats per measure A march is in duple meter, which is 2 or 4 beats per measure A time signature, usually placed at the beginning of the piece, tells you what the meter will be The first beat of a group is generally emphasized A beat should not be confused with a note; a beat may contain one note, many notes, or may be silent (indicated by a symbol called a rest)
meter
a unit of length equal to about 39 inches
meter
Metric unit of length measurement equal to 39 37 inches
meter
A detector component that provides visual information to aid in target identification Meters feature either an LCD or needle indicator which may display intensity of signal, target depth, target identification, type of metal, or battery condition
meter maid
policewoman who is assigned to write parking tickets
meter maid
{i} policewoman who writes tickets for parking violations
meter maid
A woman member of a police traffic control department who issues tickets for parking violations. a woman whose job is to make sure that cars are not parked illegally British Equivalent: traffic warden
meter reader
worker from the electric company that takes readings from the usage meter of a home in order to charge a customer for the amount of electricity used
meter reading
recording the number on a meter (such as a water or electrical meter)
meter tape
measuring tape, thin ribbon marked with measurements
meter vault
{i} box where the water meter is located
output meter
device which measures electric output
parking meter
a coin-operated timer located next to a parking space; depositing money into it entitles you to park your car there for a specified length of time
parking meter
device which is used to measure the amount of time a car is parked and calculates the parking fee
parking meter
A parking meter is a device which you have to put money into when you park in a parking space. = meter. A coin-operated device that registers the amount of time purchased for the parking of a motor vehicle, at the expiration of which the driver is liable for a fine
peak flow meter
A portable instrument that detects minute decreases in air flow, used by people with asthma to monitor small changes in breathing capacity
phase meter
A device for measuring the difference in phase of two alternating currents of electromotive forces
postage meter
A machine used in bulk mailing to print the correct amount of postage for each piece of mail, either directly on the piece or on a label to be put on the piece. a machine used by businesses which puts a mark on letters and packages to show that postage has been paid British Equivalent: franking machine
postage meter
meter for bulk mailings that imprints correct prepaid postage on pieces of mail and records the total charge
running meter
length in meters regardless of other dimensions
square meter
a centare is 1/100th of an are
square meter
unit for measuring area, area of a square which has the length of each side equal to one meter
survey meter
A portable instrument, such as a Geiger counter or ionization chamber, used to detect nuclear radiation and to measure the dose rate See Monitoring
survey meter
Any portable radiation detection instrument designed to determine the presence of radioactive materials and/or ionizing radiation fields Survey meters are of two types: Count rate meters that detect only the presence of radioactive material Under certain conditions the survey meter's reading may be used to determine the exposure rate from a source of radioactive material Dose rate meters that are used to evaluate the intensity of radiation fields in units such as rem per hour, millirem per hour or sievert per hour
torsion meter
of a marine engine of high power, by measuring the amount of twist of a given length of the shaft
torsion meter
An instrument for determining the torque on a shaft, and hence the horse power of an engine, esp
torsion meter
Called also torsimeter, torsiometer, torsometer
water meter
An instrument for recording the quantity of water passing through a particular outlet ADVANCE \x 540
water meter
A device for recording the amount of water flowing from the water company into a home
water meter
device that measures the amount of water used
water meter
a piece of equipment that measures how much water is used in a building
water meter
A contrivance for measuring a supply of water delivered or received for any purpose, as from a street main
water meter
An instrument for measuring the amount of water used
water meter
meter for measuring the quantity of water passing through a particular outlet
water meter
A device that measures the quantity of water coming into your home or business
Türkçe - İngilizce

e-meter teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

vu-meter
(Bilgisayar) vu-meter
e-meter

  Etimoloji

  () electropsychometer

  Videolar

  ... override the meter on their wall. But what happens if there's a big freeze, and a griefer ...
  ... rises by one meter on the average.  One meter is probably more than we’ll have in the ...

  Günün kelimesi

  condescend