depressing

listen to the pronunciation of depressing
İngilizce - Türkçe
bunaltıcı

Bu kasaba çok bunaltıcı. - This town is so depressing.

Bu yer çok bunaltıcı. - This place is so depressing.

(Ticaret) düşürücü
iç karartarak
kasvet verici
{f} üz
can sıkan
iç karartıcı

Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı. - Living the kind of life that I live is senseless and depressing.

O iç karartıcı görünüyor. - That sounds depressing.

{s} moral bozucu

Sanırım o biraz moral bozucu. - I think he's a bit depressing.

x üz/indir/bastır
{s} acıklı
sıkıntılı/bunaltıcı
{s} hüzünlü

Tom'un hikayesi çok hüzünlüydü. - Tom's story was very depressing.

depress
{f} moralini bozmak
depressing, miserable, saddening
Sefil, üzücü karartıcı
depress
bastırmak
depress
azaltmak
depress
neşesini kaçırmak
depress
basmak
dismal
{s} kederli, neşesiz, kasvetli
depress
durgunlaştırmak
depress
-e basmak
depress
(Muzik) kalın sesten okumak
depress
değerini azaltmak
depress
alçaltmak
depress
miktarını azaltmak
depress
keyfini kaçırmak
depress
indirmek
dismal
kapanık
depress
içini karartmak
depress
üzmek
depress
üz

Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor. - Reading this philosophy book is making me depressed.

Leyla, en yakın arkadaşı Salima'nın kaybı üzerine derin bir depresyona girdi. - Layla slipped into a deep depression over the loss of her best friend, Salima.

dismal
kasvetli

Japonya'nın gelecek için beklentileri kasvetli görünüyor. - The prospects for Japan's future look dismal.

Ev çok kasvetli görünüyordu. - The house looked very dismal.

dismal
iç karartıcı

Savunma programı için görünüm iç karartıcıdır. - The outlook for the defense program is dismal.

dismal
üzücü
depress
bastır
depress
(Askeri) ALÇALIŞ VERMEK: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlusunu indirmek
depress
{f} üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak
depress
{f} değerini/miktarını azaltmak
depress
bastı
depress
dili kolunu kanadını kırmak
depress
kuvvetten düşürmek
depress
{f} sıkmak
depress
{f} -i bastırmak, -e basmak
depress
bastır,üz
depress
depressible şevki kırılır
depress
kasvet vermek
depress
{f} kısmak
depress
{f} kuvvetten düşürmek, zayıflatmak
depress
{f} düşürmek
depressingly
sıkıntı verici bir şekilde
depressingly
sıkıntı verici şekilde
depressingly
kasvetlice
depressingly
hüzünlü olarak
depressingly
depresif bir şekilde
depressingly
iç karartıcı bir halde
depressingly
düşürücü bir şekilde
dismal
dismally kederle
dismal
kasvet

Ev çok kasvetli görünüyordu. - The house looked very dismal.

Japonya'nın gelecek için beklentileri kasvetli görünüyor. - The prospects for Japan's future look dismal.

dismal
{s} sıkıntılı
dismal
{s} kederli
dismal
dismalness keder
dismal
kasvetle
dismal
{s} loş ve sıkıntı verici
dismal
{s} sönük
İngilizce - İngilizce
Causing depression or sadness

The television news was depressing, so rather than start crying I turned it off.

Present participle of depress
causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather"
causing or suggestive of sorrow or gloom; "a gloomy outlook"; "gloomy news
causing or suggestive of sorrow or gloom; "a gloomy outlook"; "gloomy news"
Something that is depressing makes you feel sad and disappointed. Yesterday's unemployment figures were depressing + depressingly de·press·ing·ly It all sounded depressingly familiar to Janet. making you feel very sad
Present participle of to depress
{s} saddening, causing depression
dismal
depress
To press down on

Depress the upper lever to start the machine.

depress
To make depressed, sad or bored

Winter depresses me.

depress
To cause a depression or a decrease in parts of the economy

Lower productivity will eventually depress wages.

depress
to press down
depress
{v} to humble, deject, cast or let down
depress
cause a depression or a decrease in parts of the economy
depress
To reduce (an equation) in a lower degree
depress
press down on
depress
lessen the activity or force of; "The rising inflation depressed the economy"
depress
lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices
depress
lessen the activity or force of; "The rising inflation depressed the economy" lower someone's spirits; make downhearted; "These news depressed her"; "The bad state of her child's health demoralizes her" lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices
depress
If something depresses prices, wages, or figures, it causes them to become less. The stronger U.S. dollar depressed sales
depress
To cast a gloom upon; to sadden; as, his spirits were depressed
depress
To press down; to cause to sink; to let fall; to lower; as, to depress the muzzle of a gun; to depress the eyes
depress
cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir"
depress
If someone or something depresses you, they make you feel sad and disappointed. I must admit the state of the country depresses me
depress
To bring down or humble; to abase, as pride
depress
To lessen in price; to cause to decline in value; to cheapen; to depreciate
depress
lower someone's spirits; make downhearted; "These news depressed her"; "The bad state of her child's health demoralizes her"
depress
make depressed, sad or bored
depress
{f} make sad, discourage; press down on
depress
To lessen the activity of; to make dull; embarrass, as trade, commerce, etc
depress
lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices"
depress
press down; "Depress the space key"
depress
Having the middle lower than the border; concave
depressingly
In a depressing manner
depressingly
in a depressing manner or to a depressing degree
depressingly
discouragingly, dishearteningly, in a depressing manner
inordinately depressing
very depressing, causing great sadness
depressing