wholly

listen to the pronunciation of wholly
Englisch - Türkisch
büsbütün
bütünüyle
tümüyle
kamilen
tamamen

İfade tamamen gerçek değil. - The statement is not wholly true.

Seninle tamamen aynı fikirdeyim. - I am wholly in agreement with you.

tümden
bütün bütün
hep
eksiksiz bir biçimde
eksiksiz olarak
completely
büsbütün
whole
{s} tam

Eylül ayı itibarıyla tam bir yıldır onu tanıyoruz. - By September I will have known her for a whole year.

O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı. - She got full marks by memorizing the whole lesson.

whole
tüm

Yeni Zelanda'nın tüm nüfusu 3.410.000 olup, bunun yedide biri Maori halkıdır. - The whole population of New Zealand is 3,410,000, and one seventh of it are the Maori people.

Bu pencere tüm şehre bakıyor. - This window overlooks the whole city.

completely
tamamen

Tamamen işine dalmıştı. - He was completely absorbed in his work.

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

whole
bütün

Her cumartesi bütün evi temizleriz. - Every Saturday we clean the whole house.

Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim. - I spent the whole afternoon chatting with friends.

wholly-owned subsidiary
(Ekonomi) Tamamına sahip olunan bağlı ortaklık
wholly invalid
(Kanun) tümüyle geçersiz
wholly owned business
(Ticaret) yüzde yüz iştirakli iş
completely
tamamiyle
whole
{i} toplam

Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür. - The whole is greater than the sum of the parts.

whole
öz

Ben bütün haftayı yalnız geçirdim ve ben konuşmayı özledim. - I spent the whole week alone, and I longed for conversation.

O, özel jetiyle tüm kıtayı katetti. - He covered the whole continent in his private jet.

whole
tamamen

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

Bu tamamen farklı bir mesele. - That's a whole different matter.

completely
tam olarak

Bunun için tam olarak hazır değilim. - I'm not completely prepared for this.

O onun niçin kızdığını tam olarak anlamadı. - He completely failed to understand why she got angry.

completely
eksiksiz

Prosedür doğru ve eksiksiz yürütülmelidir. - The procedure must be executed correctly and completely.

whole
zinde
whole
bütünlüklü
whole
{s} yarasız beresiz
whole
sağlığı yerinde
whole
tek parça
whole
bütün bütün
completely
tamamı tamamına
completely
tam anlamıyla

Tamamen ve tam anlamıyla sana âşığım. - I'm totally and completely in love with you.

completely
bütünüyle

O bütünüyle yanlış değil. - That's not completely wrong.

Ben bunu bütünüyle onaylıyorum. - I completely approve of this.

whole
bitev
completely
eksiksiz olarak
completely
iyiden iyiye
completely
noksansız
completely
enine boyuna
completely
(zarf) bütün bütün, düpedüz, tamamen, bütün olarak, tamamiyle, bütünüyle, iyice, tam olarak
completely
adamakıllı
completely
tamamıyla

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Amcam hastalığından tamamıyla kurtuldu. - My uncle has completely recovered from his illness.

completely
bütün bütün
completely
iyice
completely
tümden
completely
düpedüz

Biz düpedüz gafil avlandık. - We were completely taken by surprise.

partially or wholly
kısmen ya da tamamen
whole
{s} 1. tam; bütün, tüm: He stayed there for a whole week. Tam bir hafta orada kaldı. She talked the whole time. Hep konuştu. Give me your whole
whole
tam şey
whole
iyileşmiş
whole
sağ

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

Yağlar gibi komple bir yiyecek grubunu kesmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. - I don't think it's very healthy to cut out whole groups of foods like fats.

whole
şişe kanı
whole
sonuna kadar uğraşmak
whole
go the whole hog bir işi tam yapmak
whole
{s} toplu

İlk olarak bir C kursu aldığım zaman sınıfta açıklanan tek bir şeyi anlayamadım. Allah'a şükür ki bütün topluluğun nasıl çalıştığını bana açıklamak için bir programcı olan bir arkadaşım var. - When I first took a C course, I couldn't understand a single thing explained in class. Thank God I got a friend of mine who's a programmer to explain to me how the whole caboodle works.

Gruplar ya küçük bir toplulukla ya da tüm dünya ile bir ilgi paylaşmak için iyi bir yoldur. - Groups are a good way to share an interest with either a small community or the whole world.

whole
iyi

Eserleri bir bütün olarak ne iyi nede kötü. - As a whole his works are neither good nor bad.

Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir. - Karam is the best student in the whole school.

whole
{s} sağlam
whole
tam; bütün, tüm: He stayed there for a whole week. Tam bir hafta orada kaldı. She talked the whole time. Hep konuştu. Give me your whole
whole
komple

Yağlar gibi komple bir yiyecek grubunu kesmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. - I don't think it's very healthy to cut out whole groups of foods like fats.

whole
sağlıklı

Mary sadece az işlemden geçmiş yiyecekler yiyor. O çok sağlıklı olduklarını söylüyor. - Mary only eats wholefoods. She says they're very healthy.

Ailesi için sağlıklı yemekler hazırlar. - She prepares wholesome meals for her family.

whole
whole hog bir şeyin bütünü
whole
sağalmış
whole
whole blood bütün kan
whole
kül

Yangın tüm binayı yakıp kül etti. - The fire consumed the whole building.

Bütün köy yanıp kül oldu - The whole village was consumed by the fire.

Englisch - Englisch
completely and entirely; to the fullest extent
exclusively and solely
completely
{a} totally, completely, perfectly
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
To the exclusion of other things; totally; fully
emphasis You use wholly to emphasize the extent or degree to which something is the case. While the two are only days apart in age they seem to belong to wholly different generations For urban areas this approach was wholly inadequate = completely, entirely. completely
completely, totally, fully, absolutely
In a whole or complete manner; entirely; completely; perfectly
{a} all
holly
wholly-owned subsidiary
(Ekonomi) A wholly-owned subsidiary is a company whose stock is entirely owned by another company. The owner of a wholly-owned subsidiary is known as the parent company or holding company
wholly-owned subsidiary
A wholly-owned subsidiary is a company whose shares are all owned by another company. The Locomotive Construction Company Ltd is a wholly-owned subsidiary of the Trust
Wholly.
purely
whole
entire

I ate a whole fish.

Tom and Mary have been doing that their entire life. - Tom and Mary have been doing that their whole life.

Tom has lived in Boston his entire life. - Tom has lived in Boston his whole life.

whole
in entirety; entirely; wholly

I ate a fish whole!.

whole
sound, uninjured, healthy

Whole of an ancient evil, I sleep sound.

whole
{a} total, all, restored to health, well, kindly
whole
{n} the total, all of a thing, a sum
I am wholly
I am totally, I am completely
Whole
hole
Whole
hol
Whole
hool
it is wholly
it is completely -, it is entirely -
whole
Containing the total amount, number, etc
whole
an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit"
whole
(of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters"
whole
Something complete, without any parts missing
whole
exhibiting or restored to vigorous good health; "hale and hearty"; "whole in mind and body"; "a whole person again"
whole
If you refer to the whole of something, you mean all of it. He has said he will make an apology to the whole of Asia for his country's past behaviour I was cold throughout the whole of my body. the whole of August. Whole is also an adjective. He'd been observing her the whole trip We spent the whole summer in Italy that year. = entire
whole
A regular combination of parts; a system
whole
{s} complete, not in pieces; full; entire, including every part; healthy, well
whole
Possessing, or being in a state of, heath and soundness; healthy; sound; well
whole
An entirety that may (or may not) be composed of constituate parts
whole
An entirety
whole
all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature"
whole
Complete; entire; not defective or imperfect; not broken or fractured; unimpaired; uninjured; integral; as, a whole orange; the egg is whole; the vessel is whole
whole
Blood Sequestration Whole blood sequestration is a term that describes the actual process of removing fresh whole blood from a patient's circulation into blood collection bags containing anticoagulant Whole blood sequestration must be used in conjunction with ANH, since removal of blood from the circulation might result in hypovolemia, i e hypotension Similarly, ANH is invariably combined with whole blood sequestration, in order to conserve autologous blood Whole blood sequestration should be viewed as a mechanical maneuver and ANH as a compensatory physiologic endpoint
whole
You use on the whole to indicate that what you are saying is true in general but may not be true in every case, or that you are giving a general opinion or summary of something. On the whole, people miss the opportunity to enjoy leisure = generally
whole
complete or entire, as in: Bread made from whole grains is healthful
whole
A whole is a single thing which contains several different parts. An atom itself is a complete whole, with its electrons, protons and neutrons and other elements
whole
If something is whole, it is in one piece and is not broken or damaged. I struck the glass with my fist with all my might; yet it remained whole Small bones should be avoided as the dog may swallow them whole and risk internal injury. = intact
whole
(of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters
whole
{i} totality; completeness; entirety
whole
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
whole
comprising all the parts; free from deficiency; all; total; entire; as, the whole earth; the whole solar system; the whole army; the whole nation
whole
If you refer to something as a whole, you are referring to it generally and as a single unit. He described the move as a victory for the people of South Africa as a whole As a whole we do not eat enough fibre in Britain
whole
an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit" all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature" including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread" (of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters
whole
including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread"
whole
emphasis You use whole to emphasize what you are saying. It was like seeing a whole different side of somebody His father had helped invent a whole new way of doing business. = totally Whole is also an adjective. That saved me a whole bunch of money
whole
The entire thing; the entire assemblage of parts; totality; all of a thing, without defect or exception; a thing complete in itself
wholly
Favoriten