transformation

listen to the pronunciation of transformation
Englisch - Türkisch
{i} dönüştürme
dönüşüm

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

tahvil
dönüştürülme
inkılap
(Biyokimya) başkalaşım
(Fizik) biçim değiştirme
değiştirilme
tahavvül
dönüştürüm
(Biyokimya,Kanun) değişim
dönüşme
şekil değişmesi
{i} şekil değiştirme
kadın perukası
{i} voltaj değişikliği
(Tıp) Bir maddenin özelliğini kaybederek başka bir madde haline dönüşmesi
{i} (şeklen) değiştirim; değiştirilme; değişim, transformasyon
{i} transformasyon
(Tıp) Değişme, herhangi bir canlının şekil veya yapı bakımından değişim göstermesi
(Tıp) Normal dokunun patolojik değişime uğraması, dejenerasyon
(Tıp) Bakteri yapısında genetik değişme meydana gelmesi
şekildeğişimi
transform
dönüştürmek

Bu keşif alanı dönüştürmek için potansiyele sahiptir. - This discovery has the potential to transform the field.

transform
dönüşmek
transformation of coordinates
(Matematik,Teknik) koordinat dönüşümü
transformation of coordinates
(Bilgisayar,Matematik) konaç dönüşümü
transformation period
dönüşüm süreci
transformation rate
(İnşaat) dönüşme hızı
transformation stage
(Denizbilim) dönüşüm aşaması
transformation component
(Dilbilim) dönüşüm bileşeni
transformation curve
(Ticaret) dönüşüm eğrisi
transformation drill
(Dilbilim) dönüşüm alıştırması
transformation group
(Matematik) dönüşüm öbeği
transformation group
(Matematik) dönüşüm grubu
transformation license
(Sigorta,Ticaret) dönüşüm izni
transformation number
eşdeğer elaman
transformation of coordinates
konac (koordinat) donusumu
transformation of energy
enerji dönüşümü
transformation of energy
(Kimya) enerjinin dönüştürülmesi
transformation of waves
(Askeri) dalgaların transformasyonu
transformation range
dönüşüm aralığı
transformation rules
(Dilbilim) dönüşüm kurallan
transformation theory
dönüşüm kuramı
transformation theory
dönüşüm teorisi
transformation twinning
dönüşüm ikizlenmesi
transform
dönüşüm

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir. - This differential equation can be easily solved by Laplace transform.

transform
değiştirmek
coordinate transformation
(Bilgisayar,Teknik) koordinat dönüşümü
coordinate transformation
(Bilgisayar) konaç dönüşümü
transform
(Bilgisayar) dön

Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir. - A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work.

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

transform
(Kimya) dönüştürme

Tekrarlama bir yalanı gerçeğe dönüştürmez. - Repetition does not transform a lie into a truth.

Bu keşif alanı dönüştürmek için potansiyele sahiptir. - This discovery has the potential to transform the field.

transform
tahvil etmek
transform
biçimini değiştirmek
transform
(Ticaret) -e dönüştürmek
transform
(Dilbilim) dönüşme
transform
(Ticaret) şeklini değiştirmek
transform
çevirmek
undergo a transformation
dönüşüm geçirmek
affine transformation
afin dönüşüm
benzidine transformation
benzidin dönüşümü
canonical transformation
kuralsal dönüşüm
composite transformation
bileşke dönüşüm
congruent transformation
eş dönüşüm
continuous cooling transformation
sürekli soğuma dönüşümü
homogeneous transformation
homojen dönüşüm
homothetic transformation
benzeşim dönüşümü
identical transformation
özdeşlik dönüşümü
identity transformation
özdeşlik dönüşümü
inverse transformation
ters dönüşüm
isometric transformation
izometrik dönüşüm
isothermal transformation
izotermal dönüşüm
laplace inverse transformation
laplace ters dönüşümü
laplace transformation
laplace dönüşümü
ledeburite transformation
ledebürit dönüşümü
legendre transformation
legendre dönüşümü
linear transformation
doğrusal dönüşüm
logarithmic transformation
logaritmik transformasyon
lower transformation temperature
alt dönüşüm sıcaklığı
martensitic transformation
martensit dönüşümü
orthogonal transformation
dikey dönüşüm
transform
değiştir

Bu kitap yaşamınızı değiştirecek. - This book will transform your life.

Allied Command Transformation
(Askeri) Müttefik Transformasyon Komutanlığı
Allied Command Transformation
(Askeri) Müşterek Transformasyon Komutanlığı
act of transformation
(Kanun) Dönüşüm yasası, değişim yasası
act of transformation
(Kanun) A goverment action by the state incorporating the treaty norm into its domestic law

For the treaty rule to operate in the domestic legal system of a dualist state, there must be an " act of transformation".

conformal transformation
Bir analitik fonksiyonun herhangi bir noktada türevinin sıfırdan farklı olması durumu
energy transformation
enerji dönüşümü
marginal rate of transformation
Marjinal dönüşüm oranı
marginal rate of transformation
(Ekonomi) Marjinal Dönüşüm Oranı. Bütün üretim faktörlerinin sadece X ve Y mali ürettiği düşünüldüğünde, Bir birim X malından daha fazla üretmek için kaç birim Y mali üretimini kısmak gerektiğini söyler
obligatory transformation
zorunlu dönüşüm
optional transformation
seçimlik dönüşüm
paraphrasing transformation
açimlamali dönüşüm
phase transformation
faz dönüşümü
text transformation
metin dönüşümü
transform
{f} dönüştür

Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir. - A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work.

Bu keşif alanı dönüştürmek için potansiyele sahiptir. - This discovery has the potential to transform the field.

variance stabilizing transformation
(İstatistik) Varyans durağanlaştırıcı dönüştürüm
verb affixation transformation
eksel dönüşüm
beta transformation
(Nükleer Bilimler) beta dönüşümü
coordinate transformation
konac (koordinat) donusumu
deletion transformation
(Dilbilim) silme dönüşümü
ergodic transformation
(Matematik) ergodik dönüşüm
ergodic transformation
(Matematik) ölçümkal dönüşüm
geometric transformation
(Matematik) geometrik dönüşüm
homogeneous transformation
(Matematik) türdeş dönüşüm
homothetic transformation
(Matematik) homotetik dönüşüm
isometric transformation
(Matematik) eşölçer dönüşüm
mode transformation
(Nükleer Bilimler) mod (dalga) dönüşümü
nuclear transformation
(Nükleer Bilimler) nükleer değişim
quotient transformation
(Matematik) bölüm dönüşümü
rational transformation
(Matematik) rasyonel dönüşüm
similar transformation curve
(Ticaret) benzer dönüşüm eğrisi
transform
{f} haline gelmek
transform
değiştir,v.dönüştür: n.dönüşüm
transform
haline getirmek
transform
{f} (biçimini) değiştirmek
transform
{f} into (bir şeyi) (başka bir şeye) dönüştürmek
Englisch - Englisch
a rule that systematically converts one syntactic form into another; a sentence derived by such a rule
ideologically driven government policy - becoming more conformant with socialist and African nationalist groupthink
a marked change in appearance or character, especially one for the better
the act of transforming or the state of being transformed
the alteration of a bacterial cell caused by the transfer of DNA from another, especially if pathogenic
the replacement of the variables in an algebraic expression by their values in terms of another set of variables; a mapping of one space onto another or onto itself; a function that changes the position or direction of the axes of a coordinate system
Transformation is a form of conversion in which a file is converted into a file format with a comparable structure (e g from XML to XML, or from SGML to HTML) Usually, this form of conversion can be carried out very well However, it can lead to the usual problems, since in many cases such a conversion is used to increase the quality of the files, based on the principle that 'we are at it anyway'
The act of transforming, or the state of being transformed; change of form or condition
(genetics) modification of a cell or bacterium by the uptake and incorporation of exogenous DNA
The process that converts coordinates from one coordinate system to another through translation, rotation, and scaling
A change in disposition, heart, character, or the like; conversion
In prokaryotes, the natural or induced uptake and expression of a foreign DNA sequence--typically a recombinant plasmid in experimental systems In higher eukaryotes, the conversion of cultured cells to a malignant phenotype--typically through infection by a tumor virus or transfection with an oncogene (See Transformant, Transformation efficiency )
The process of changing the genetic structure of an organism by transferring foreign DNA into its cells
Change of one from of material into another, as in assimilation; metabolism; metamorphosis
n 1 A mapping from one coordinate system onto another that preserves straight lines General transformations include all the sorts of transformations that CLIM uses, namely, translations, scaling, rotations, and reflections 2 A Lisp object that represents a transformation [annotate]
Any change in an organism which alters its general character and mode of life, as in the development of the germ into the embryo, the egg into the animal, the larva into the insect (metamorphosis), etc
Process of introducing into an organism new genetic information that can be stably maintained
{i} changing shape; complete change
A transformation takes an SGML document and transforms it into a different SGML document More than one document can be used as input or produced as output A transformation consists of three processes: the grove builder takes an SGML document as input and produces a grove;the transformer takes the constructed grove, applies the associations from the transformation specification and produces one (or more) result groves;the SGML generator verifies each result grove to see if it is valid; if this is the case, it generates an SGML document or subdocument See Also association
New Age advocates promote both personal and planetary transformation Personal transformation involves the changes wrought in one's life by increasing Self-realization As more and more people are personally transformed, the planet too will be transformed into a global brotherhood
A change in the genetic structure of an organism as a result of the uptake and incorporation of foreign DNA
A "transformation" is a process that changes a document or object into another, equivalent, object according to a discrete set of rules This includes conversion tools, software that allows the author to change the DTD defined for the original document to another DTD, and the ability to change the markup of lists and convert them into tables
1 A mapping from one coordinate system onto another that preserves straight lines, such as a translation, scaling, rotation, or reflection 2 A Lisp object that represents a transformation
An alteration to a coordinate system that defines a new coordinate system Standard transformations include rotation, scaling, and translation A transformation is represented by a matrix
The creation of a force that is dominant across the full spectrum of military operations - persuasive in peace, decisive in war, preeminent in any form of conflict
The imagined possible or actual change of one metal into another; transmutation
The process that converts coordinates from one coordinate system to another through translation, rotation, and scaling ArcInfo supports these transformations: similarity, affine, piecewise linear, projective, NADCON datum adjustment using minimum-derived curvature transformation, and a polynomial transformation to warp grids and images
Sequence of procedural operations that is applied to the information in a data source before it can be stored in the specified destination
Change of the genetic status of a cell, e g by inserting other DNA
A process by which the genetic material carried by an individual cell is altered by incorporation of exogenous DNA into its genome
also, the change which the histological units of a tissue are prone to undergo
a rule describing the conversion of one syntactic structure into another related syntactic structure
a complete change in someone or something. In mathematics, a rule for changing a geometric figure or algebraic expression into another, usually accompanied by a rule for transforming it back. In geometry and topology, a transformation (e.g., flipping horizontally or vertically, rotating, or stretching vertically or horizontally) moves each point in a figure or graph to another position. A graph also undergoes a transformation when its coordinate system is changed. For example, the equations that establish a correspondence between the rectangular and polar coordinate systems constitute a transformation. In analysis, a transformation is a procedure that changes one function into another. Of special interest in many fields of mathematics are transformations forming a group, in which any two transformations applied successively produce the same result as another transformation in the group and each transformation has an inverse transformation (which undoes it) in the group. See also group theory, integral transform, linear transformation
The change, as of an equation or quantity, into another form without altering the value
the act of changing in form or shape or appearance; "a photograph is a translation of a scene onto a two-dimensional surface" (genetics) modification of a cell or bacterium by the uptake and incorporation of exogenous DNA a rule describing the conversion of one syntactic structure into another related syntactic structure a qualitative change (mathematics) a function that changes the position or direction of the axes of a coordinate system
Used as part of such terms as "organizational transformation," "business trans-formation," and "military transformation," the term defines a process of change that takes the organization on entirely new path to effectiveness, involving, most often, a redefinition of the organization's basic service or product offering, strategy, goals, and objectives Transformations are distinguished from "turnarounds," which is a term used increasingly to describe incremental improvements to business process, and may not always involve a complete change in business orientation
(mathematics) a function that changes the position or direction of the axes of a coordinate system
a change like a glide, rotation, reflection, or glide-reflection The above rotation and reflection are examples of transformations
Neoplastic transformation is the conversion of normal cells into tumour cells (see below) Frequently this is the result of a genetic change (mutagenesis) and the same term is used to describe the genetic modification of bacteria for use in biotechnology See epigenetic changes, genetic toxicology, genotoxic, mutation, mutagenesis, tumour
the act of moving the ensouling entity from one nodal point to the next is called primary or essential transformation Other secondary types of transformation can bring about perceptual, cognitive, functional, and behavioral changes These secondary types of transformation can be be facilitated by psychotherapy, hypnosis and meditation techniques But the essential transformational change that occurs at the level of the ensouling entity and its vehicles is fundamental and necessary for spiritual growth Essential transformation can be brought about by transformational techniques such as bija mantra, Kriya Yoga, Nada Yoga, and Kundalini Yoga Essential transformation is also produced by Translation, or Light Immersion
(genetics) modification of a cell or bacterium by the uptake and incorporation of exogenous DNA a rule describing the conversion of one syntactic structure into another related syntactic structure a qualitative change (mathematics) a function that changes the position or direction of the axes of a coordinate system
(n ) A change made in an object's size, location, or orientation; for example, scaling, translation, and rotation Also called transform
Altering a dance sequence by changing one or more of the elements of movement (e g , maintaining the steps but changing the pathway, converting a solo to an ensemble piece); can be used as a basis for applying the creative process
a qualitative change
The process of changing the scale, projection, or orientation of a mapped image
the act of changing in form or shape or appearance; "a photograph is a translation of a scene onto a two-dimensional surface"
The modification of source data prior to its insertion into the target (back to top)
transformation curve
graph that depicts boundary possibilities for manufacturing efficiency for two products (Economics)
transformation matrix
(n ) In computer graphics, a matrix that specifies a linear mapping of one coordinate space to another coordinate space
transformation matrix
Set of coefficients used to place the raster image in the correct X,Y coordinates of the MicroStation design plane
transformation matrix
A transformation matrix is a shorthand way of describing the positioning, rotating, and sizing of an object When a transformation matrix is applied to an object it will often be in a different place, orientation, and size afterwards The inverse of a transformation matrix will restore the object to its original place, orientation, and size
Lorentz transformation
A transformation relating the spacetime coordinates of one frame of reference to another in special relativity
affine transformation
a linear transformation between vector spaces followed by a translation
linear transformation
A map between vector spaces which respects addition and multiplication
natural transformation
Given categories C and D and functors F and G both going from C to D, then a transformation η from F to G consists of components ηX: F(X) → G(X), indexed by objects X of C, which are morphisms in D. The transformation is said to be natural if for any arrow f: X → Y in C, the following naturality condition is satisfied: \eta_Y \circ F(f) = G(f) \circ \eta_X
transform
to undergo a transformation
transform
to subject to the action of a transformer
transform
to subject (a cell) to transformation
transform
the result of a transformation
transform
to change the nature, condition or function of
Isothermal transformation diagram
Isothermal transformation diagrams (also known as time-temperature-transformation (TTT) diagrams) are plots of temperature versus time (usually on a logarithmic scale)
transform
{v} to change of form or state
conformal transformation
In mathematics, a transformation of one graph into another in such a way that the angle of intersection of any two lines or curves remains unchanged
heat of transformation
The quantity of heat absorbed or released by a substance undergoing a change of state, such as ice changing to water or water to steam, at constant temperature and pressure. Also called 'latent heat'
marginal rate of transformation
(Ekonomi) The marginal rate of transformation allows economists to analyze the opportunity costs to produce one extra unit of something; in this case the opportunity cost is represented in the lost production of another specific good. Generally speaking, the opportunity cost rises (as does the absolute value of the marginal rate of transformation) as one moves along (down) the PPF; as more of one good is produced, the opportunity cost (in units) of the other good increases
product transformation curve
(Ekonomi) In economics, a production–possibility frontier (PPF), sometimes called a production–possibility curve, production-possibility boundary or product transformation curve, is a graph that compares the production rates of two commodities that use the same fixed total of the factors of production
affine transformation
Transformation between any two Euclidean spaces -- consists of a combination of translation, rotation, and scaling
affine transformation
(mathematics) a transformation that is a combination of single transformations such as translation or rotation or reflection on an axis
affine transformation
A mathematical process of transforming images by scaling, translating and rotating them Etymologically, affine comes from Latin for marriage The word affined is no longer in use, but once meant to be related by marriage We still use affinity to mean an attraction So graphical images which are produced via affine transformations are considered to be related to each other, differing only in size, location or orientation (Referred to in the cartoon: Transformation Cafe )
affine transformation
n A transformation [annotate]
affine transformation
Linear transformation (multiplication by a 2x2 matrix) followed by a translation (addition of a 1x2 matrix)
affine transformation
A geometric transformation method commonly used in GIS, which allows rotation, translation, skew, and differential scaling on the rectangular object, while preserving line parallelism
affine transformation
Geometric image transformation, such as translation, scaling, or rotation
affine transformation
A transformation that involves a linear transformation followed by a translation
affine transformation
Function expressed in the form of the equation of a line or plane see above (Also call 1st order)
linear transformation
linear change, one-dimensional change
linear transformation
In mathematics, a rule for changing one geometric figure (or matrix or vector) into another using a formula with a specified format. The format must be a linear combination, in which the original components (e.g., the x and y coordinates of each point of the original figure) are changed via the formula ax + by to produce the coordinates of the transformed figure. Examples include flipping the figure over the x or y axis, stretching or compressing it, and rotating it. Every such transformation has an inverse, which undoes its effect
monotonic transformation
simplifying a function without changing its direction (Mathematics)
transform
change in outward structure or looks; "He transformed into a monster"; "The salesman metamorphosed into an ugly beetle" increase or decrease (an alternating current or voltage) change (a bacterial cell) into a genetically distinct cell by the introduction of DNA from another cell of the same or closely related species convert (one form of energy) to another; "transform energy to light" change or alter in form, appearance, or nature; "This experience transformed her completely"; "She transformed the clay into a beautiful sculpture"; "transubstantiate one element into another" subject to a mathematical transformation
transform
A transform describes a security protocol (AH or ESP) with its corresponding algorithms For example, ESP with the DES cipher algorithm and HMAC variant-SHA for authentication
transform
To transform something or someone means to change them completely and suddenly so that they are much better or more attractive. The Minister said the Urban Development Corporation was now transforming the area He said she had transformed him from a hard-drinking womaniser into a devoted husband and father. + transformation trans·for·ma·tion In the last five years he's undergone a personal transformation. to completely change the appearance, form, or character of something or someone, especially in a way that improves it (transformare, from formare ). v. Fourier transform integral transform Laplace transform
transform
A Transform object
transform
To change the form of; to change in shape or appearance; to metamorphose; as, a caterpillar is ultimately transformed into a butterfly
transform
to change the nature, condition, or function of; to convert
transform
Groups nodes together under a single coordinate system, or "frame of reference"; incorporates the fields of the VRML 1 0 Separator and Transform nodes HTML version of Basic Foils prepared April 6 1997 Foil 14 New Node Types - Browser Information - III From VRML 2 Basic Concepts and Definitions CPS616 -- Information Track of CPS -- Spring Semester 97 * Full HTML Index
transform
to change greatly the appearance or form of
transform
To change into another substance; to transmute; as, the alchemists sought to transform lead into gold
transform
Short for transformation A sequence of translations (movements), scalings, and rotations applied to an object or set of objects In Radiance, only regular transformations are allowed, since skewing and anisotropic scaling would fundamentally change the nature of certain surface primitives World coordinate unit changes are implemented as simple scaling transforms
transform
The transform engine converts 3D data from one frame of reference to a new frame of reference The system must transform the data to the current view before performing the following steps (lighting, triangle setup and rendering) Every object that is displayed and some objects that are not displayed must be transformed every time the scene is redrawn
transform
Windows Installer MST file that temporarily modifies the behavior of the package (MSI file) to customize Microsoft Project 2000 installation Created to modify or restrict Microsoft Project 2000 Setup from an administrative installation point See also: package
transform
change from one form or medium into another; "Braque translated collage into oil"
transform
{f} change, convert, become, transmute, metamorphose
transform
A color-space exchange from one system (RGB to CMYK) to another, or changing from one hue base to another
transform
change in outward structure or looks; "He transformed into a monster"; "The salesman metamorphosed into an ugly beetle"
transform
a fault that has a slip/side motion
transform
(1) In microbiology and genetics the modification of one genotype by the external application of DNA from a cell of another genotype (2)In oncology (the study of cancer formation) the conversion of a normal cell into a cancerous one by mutation or transfection
transform
A reversible transformation of a signal/vector/function in into some other coordinate system
transform
The processing of a octet stream from source content to derived content Typical transforms include XML Canonicalization, XPath, and XSLT
transform
To change, as an algebraic expression or geometrical figure, into another from without altering its value
transform
increase or decrease (an alternating current or voltage)
transform
Plates slide past each other Shear stress Associated with Strike-Slip-Faults
transform
The process of converting coordinates (map or image) from one coordinate system to another This involves scaling, rotation, translation, and warping (images) (ESRI, 1994)
transform
To be changed in form; to be metamorphosed
transform
change (a bacterial cell) into a genetically distinct cell by the introduction of DNA from another cell of the same or closely related species
transform
convert (one form of energy) to another; "transform energy to light"
transform
If this Pokémon is your Active Pokémon, treat it as if it were the same card as the Defending Pokémon, including type, Hit Points, Weakness, and so on, except this Pokémon can't evolve, always has this Pokémon Power, and you may treat any Energy attached to this Pokémon as Energy of any type This Pokémon isn't a copy of any other Pokémon while this Pokémon is Asleep, Confused, or Paralyzed Pokémon with this Power: Ditto
transform
To change in nature, disposition, heart, character, or the like; to convert
transform
When plates of the Earth slide sideways past each other
transform
To transform something into something else means to change or convert it into that thing. Your metabolic rate is the speed at which your body transforms food into energy Delegates also discussed transforming them from a guerrilla force into a regular army. + transformation transformations trans·for·ma·tion Norah made plans for the transformation of an attic room into a study Chemical transformations occur
transform
subject to a mathematical transformation
transform
to subject to a transformation
transform
A transform is a mathematical operation that converts a function from one domain to another domain with no loss of information For example, the Fourier transform converts a function of time into a function of frequency
transform
A process to change or convert For example, a simple moving average is a filter to reduce noise; the moving average is the transform function
transform
Each Group in the scene graph stores a transform This is a matrix which embodies the position, orientation and scale of the node in the scene graph relative to its parent P02
transform
increase or decrease (an alternating current or voltage) change (a bacterial cell) into a genetically distinct cell by the introduction of DNA from another cell of the same or closely related species convert (one form of energy) to another; "transform energy to light"
transform
change or alter in form, appearance, or nature; "This experience transformed her completely"; "She transformed the clay into a beautiful sculpture"; "transubstantiate one element into another"
transform
A transform lists a security protocol (AH or ESP) with its corresponding algorithms For example, one transform is the AH protocol with the HMAC-MD5 authentication algorithm
transform
To give an object special visual effects such as scaling, skewing, and rotating
transform
An algorithm which takes an image, alters it, and outputs a new image Sometimes written as 'xform' See also Point transform, Neighborhood transform, and Geometric transform
transformations
plural of transformation
transformation
Favoriten